Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

woensdag 31 mei 2023

00:00 - 03:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van mei 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over het eindresultaat van de Urgentieconferentie van het bestuurlijk Nationaal OV Beraad en de gevolgen hiervan voor de Noord-Hollandse OV-concessies.

 5. 5

  Voor een goede bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek komt er een HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. De provincie Noord-Holland heeft daarvoor samen met de omgeving een ontwerp voor een nieuwe HOV-brug en een nieuwe busbaan gemaakt. Er zijn nog nieuwe stikstofberekeningen nodig en er moeten nog enkele ecologische onderzoeken uitgevoerd worden. Daarna kunnen belanghebbenden eind dit jaar reageren op de plannen en ontwerpen. Gedeputeerde Staten sturen een brief naar Provinciale Staten over de stand van zaken van het project. In deze brief wordt onder andere de planning van het Provinciaal Inpassingsplan toegelicht. Ook wordt er een nieuwsbericht aan de belanghebbenden van het project gestuurd.

 6. 6

 7. 7

 8. 8

  Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provincie-archivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

 9. 9

  De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG is een provinciale, integrale uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem en klimaat. Deze opgaven staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vloeien voort uit Europese of mondiale verplichtingen. In aanvulling hierop bevat het PPLG ook een uitwerking van provinciale doelen, zoals voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. Zo omvat het PPLG alle nationale en provinciale opgaven voor het landelijk gebied.


 10. 10

 11. 12

  De vier betrokken provincies hebben besloten om in het kader van een geharmoniseerd ruimtelijk beleid de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies uit te werken in gebiedsanalyses. Wat betreft Noord-Holland is gekozen is voor 5 samenhangende deelgebieden. De gebiedsanalyses Stelling van Amsterdam Zuid en Vechtstreek zijn opgesteld in samenwerking met de provincie Utrecht. Bij ontwikkelingen binnen de begrenzing van het Unesco Werelderfgoed moeten de gebiedsanalyses worden gebruikt ter beantwoording van de vraag of deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zonder aantasting van de kernkwaliteiten van het werelderfgoed.

 12. 14

  In de provincie Noord-Holland worden de detailhandelsontwikkelingen in regionaal verband afgestemd en beoordeeld. Om een wel afgewogen advies te kunnen geven over nieuwe detailhandelsplannen en voor het opstellen van regionale detailhandelsvisies is informatie over de toekomstige marktruimte nodig. Een onderzoek naar winkelmarktruimte op provinciaal schaalniveau voorziet hierin. Het marktruimteonderzoek detailhandel Noord-Holland geeft belangrijke inzichten voor provincie, regio’s en gemeenten over het functioneren van de bestaande structuur en positieve of negatieve uitbreidingsruimte in de toekomst.

 13. 15

 14. 16

 15. 17

 16. 18

 17. 19

 18. 20

  Op 19 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in haar uitspraak het beroep van Stichting de Faunabescherming tegen de gedeeltelijke goedkeuring van het Faunabeheerplan algemene soorten 2017-2023 (dat gaat over de soorten knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai, ekster, houtduif, zwarte kraai, kauw, konijn en vos) gegrond verklaard. Samenvattend komt het erop neer dat de landelijke en provinciale vrijstellingen voor de genoemde soorten niet zonder nadere onderbouwing gebruikt mogen worden. Gedeputeerde Staten gaan een nieuwe beslissing op bezwaar nemen. Ook treden zij in overleg met het ministerie van LNV en belanghebbenden over de gevolgen van de uitspraak. De bestaande regelgeving over de tegemoetkoming schade is geldig en zal in de komende periode naar redelijkheid worden toegepast.

 19. 21

 20. 22

 21. 23

 22. 24

 23. 25

  Op 2 juni aanstaande wordt door het ministerie van EZK het Voornemen en voorstel voor participatie 380kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord gepubliceerd, waarmee de ruimtelijke procedure formeel van start gaat. De Minister voor Klimaat en Energie is samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Voorstel is PS met bijgevoegde brief hierover te informeren.

 24. 26

  In de jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het behaalde resultaat in het jaar 2022. Het college besluit de jaarstukken 2022 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 25. 27

  De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college de relevante maatschappelijke, economische en financiële ontwikkelingen. Provinciale Staten geven via de kaderbrief de uitgangspunten mee aan het college waarbinnen de begroting 2024 zal worden opgesteld.

 26. 28

 27. 29

 28. 31

 29. 34

  Middels een brief en een bijlage ronden we het Actieprogramma Klimaat (APK) af. We informeren PS door middel van een totaal overzicht en enkele highlights per transitiepad en een aantal korte reflecties in de brief.

 30. 35

  De gemeenten Bergen, Castricum, Schagen en Den Helder zullen deze zomer zelf opdracht gaan geven aan touringcarbedrijven om bussen in te zetten, en daardoor de kustgebieden beter bereikbaar te maken. De provincie werkt samen met de gemeenten aan een goede bereikbaarheid van de kust en wil deze trajecten ondersteunen door een tegemoetkoming te doen in de kosten.

 31. 36

 32. 37

 33. 38

  De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert namens de provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het thema bodem. Voor het uitvoeren van deze taken dienen er een geldig VTH beleidskader en strategie te zijn vastgesteld. Door het Algemeen Bestuur van de ODIJ is op 8 maart 2023 besloten het VTH beleidskader en -strategie 2023-2026 naar alle deelnemers te sturen voor vaststelling.

 34. 39

  De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het vastgestelde jaarverslag 2022 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2022 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken worden de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.

 35. 40

  In 2022 werd duidelijk dat de Koopvaarderschutssluis in Den Helder tijdens de renovatie niet gesloten hoeft te worden. Een omvaarroute via het Boerenverdriet is om deze reden niet nodig. Een tweede volwaardige vaarroute in Den Helder is echter wel gewenst, om toename van (recreatief) vaarverkeer door ontwikkeling van het Maritiem Cluster te kunnen opvangen. Daarom gaat de provincie een nieuwe overeenkomst aan met de gemeente waarin de vernieuwde gezamenlijke doelstelling is vastgelegd. Dit onder voorbehoud van besluitvorming in PS en de Raad over de herbestemming van de eerder toegekende financiële middelen.

 36. 41

 37. 42

 38. 43

  In september 2021 hebben GS besloten om 2 miljoen euro vanuit het OV fonds te reserveren voor maatregelen in Noord-Holland Noord (het gebied boven het Noordzeekanaal), naar aanleiding van de vraag van NS om gezamenlijk 4 miljoen euro te reserveren voor ketenmobiliteit. Het gaat om fysieke maatregelen die de bereikbaarheid van het OV, goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets) en stationsomgevingen helpen verbeteren. Samen met NS (die eveneens 2 miljoen investeren) en in afstemming met de betrokken gemeenten en ProRail is een lijst opgesteld van projecten die nu voldoende zijn uitgewerkt om een concrete financiële bijdrage aan toe te kennen.