Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

dinsdag 28 februari 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van februari 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van werkingsgebieden en bijlagen van de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en het Landelijk Gebied. De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna GS een definitief besluit nemen.

 3. 3

  De subsidie ‘kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020’ is bedoeld voor activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. De regeling is aangepast om deze beter uitvoerbaar te maken. Tevens is besloten om in 2023 wederom €25.000 beschikbaar te stellen voor initiatieven die passen binnen de regeling.

 4. 4

  In de strategische agenda die begin 2020 door PS is opgesteld staat welke activiteiten GS uit gaan voeren om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te realiseren. Nu deze collegeperiode op haar einde loopt, is het zaak om de eindbalans van het coalitieakkoord op te maken. In deze endterm review is de stand van zaken 2023 vastgelegd.

 5. 5

  Op 21 februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten de eerste voortgangsrapportages van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. De voortgangsrapportages zijn met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten. In de brief wordt ook een update gegeven over de RES-gerelateerde moties en wordt voorgesteld om moties 124-2021, 112-2021 en 127-2020 als afgedaan te beschouwen.

 6. 6

  Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

 7. 7

  De Commissaris van de Koning zal van 19 tot 21 maart 2023 een buitenlands werkbezoek afleggen aan Londen als lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC).

 8. 8

  In de Woondeals Woningbouw 2022-2030, die tussen het Rijk, provincies en regio’s worden gesloten, worden per regio afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. Hierin worden ook (proces)afspraken gemaakt over flex- en transformatiewoningen. In deze Realisatieovereenkomst Flexwonen MRA is een uitwerking van deze (proces)afspraken opgenomen. Deze afspraken gaan over het versneld realiseren van flexwoningen om woningzoekenden tijdelijk een flexibele woonvorm te bieden. Deze overeenkomst wordt aangegaan door het Rijk, deelnemende MRA-gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland.

 9. 9

  De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met PWN onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS in de bodem van duintuinen in Egmond en Zandvoort. Aanleiding voor het onderzoek is het fenomeen seaspray, dat gekoppeld wordt aan hogere gehalten aan PFAS in de bodem in de kuststrook. Met het onderzoek zijn, zoals verwacht, lichte verhogingen aan PFAS gemeten in grond en grondwater. Op basis van de resultaten zal gewasonderzoek in Egmond worden uitgevoerd, om uit te sluiten dat de gebruiker door het eten van gewassen uit de eigen moestuin te veel PFAS binnenkrijgt.

 10. 10

  Adviesbureau VINU heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning aan gemeenten door de provincie Noord Holland op het gebied van energietransitie. Hieruit blijkt dat er de afgelopen jaren vanuit de provincie veel is gedaan om de gemeentes te helpen en dat dit wordt gewaardeerd. Wel zijn verbeteringen mogelijk in de vindbaarheid van bijvoorbeeld subsidieregelingen.

 11. 12

 12. 13

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 135-2022 aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht met het Rijk in overleg te treden over de manier waarop het reductiedoel van de stikstofuitstoot van Schiphol gerealiseerd gaat worden. Conform de motie spreken wij in de bestaande overlegstructuren vanuit zowel de portefeuille stikstof als de portefeuille luchtvaart het Rijk actief aan op de evenredige bijdrage van Schiphol aan de stikstofuitstoot.

 13. 14

  Begin 2020 is het HIRB+ programma 2020-2023 vastgesteld. Onderdeel van dit programma is een subsidieregeling gericht op kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de verblijfsrecreatie. Er is besloten om de Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie in 2023 opnieuw open te stellen.

 14. 15

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland waarin afspraken worden gemaakt tussen de regionale partijen onderling (3 provincies en 6 waterschappen, de gemeente Rotterdam, Dunea en Oasen). Het betreft afspraken om de gezamenlijke ambitie van partijen in de zoetwaterregio West-Nederland te bekrachtigen, om in 2050 weerbaar te zijn tegen situaties van droogte zoals in de zomer van 2018. En om afspraken over rollen, verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van de strategie en maatregelen zoals opgenomen in deze bestuursovereenkomst vast te leggen.

 15. 16

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.

 16. 17

 17. 18

  Het boren naar en winnen van aardgas valt onder de Mijnbouwwet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hierbij het bevoegde gezag. Bij de advisering op een winningsplan worden naast de provincie de relevante gemeenten en waterschappen rechtstreeks door het ministerie uitgenodigd te adviseren. Het gaat in dit geval om een wijziging van een winningsplan waarvan de winningsvergunning dateert uit 1969. Het winningsplan bevat details over de winning zoals de werkmethode, de duur van de aardwarmtewinning en de verwachte effecten op de ondergrond. Bovendien moet de aanvrager aantonen dat voldoende maatregelen zijn getroffen voor het opvangen van eventuele nadelige gevolgen.

 18. 19

 19. 20

 20. 21

 21. 22

  De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk(ervaring): social return. Het ‘Advies herijking social return beleid 2023’ geeft inzicht in de wijze waarop het social return beleid kan worden aangescherpt.

 22. 23

  Naar aanleiding van het pensioneren van de vorige provinciearchivaris wijzen Gedeputeerde Staten, conform het gestelde in de Archiefwet 1995, artikel 29, lid 3, in de persoon van mevrouw. K.M. Pompe een nieuwe provinciearchivaris aan.

 23. 24

  Provinciale Staten vragen in motie M250-2022 om over te gaan tot de aanschaf van de Mensenrechtenvlag en de Mensenrechtenvlag jaarlijks op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, uit te hangen en onderdeel te maken van het vlaggenprotocol van de Provincie Noord-Holland. Wij schaffen de vlag aan en nemen 10 december op in het vlaggenprotocol.

 24. 25

  We zijn voornemens om als provincie voor de komende drie jaar een strategisch partnerschap aan te gaan met het platform DataScience Alkmaar. In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op de opgave Energietransitie. Echter de aard en de agenda van dit kennisnetwerk biedt ook zeker kansen voor meer datagedreven werken aan het brede palet aan maatschappelijke opgaven waar we als provincie voor staan en dan met name de samenhang daartussen.

 25. 26

  Per 1 maart tot 1 juni 2023 kan subsidie worden verstrekt in het kader van de Voedselvisie 2020-2023 voor projecten die bijdragen aan de doelen Regeneratieve Landbouw en/of Kringlooplandbouw gecombineerd met Korte Keten activiteiten.

 26. 27

  Op 4 juli 2022 is motie 147-2022 aangenomen. Hierin werden GS verzocht om met gemeenten in gesprek te gaan en erop aan te sturen het beleid zo aan te passen dat bij herstructurering een recreatiepark zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor mensen met een smalle portemonnee. Daarnaast werd om een terugkoppeling gevraagd van het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit.

 27. 28

  Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2022 is één eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2019 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de Regio Deal ZaanIJ.

 28. 29

  Partijen hebben op 3 juni 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, de 'Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken' (hierna: SOK). Deze overeenkomst bevat afspraken tussen de provincie en het hoogheemraadschap over de realisatie van meekoppelkansen in het kader van de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de versterking van de Markermeerdijken, de financiering hiervan, beheer en onderhoud en overige afspraken. In de loop van de tijd hebben zich sinds de inwerkingtreding van de SOK ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn de afspraken in de SOK aan te vullen. Partijen wensen de gewijzigde en aanvullende afspraken over bovengenoemde meekoppelkansen vast te leggen met dit addendum I.

 29. 30

  Van 23 december 2022 tot en met 5 februari 2023 liep er een openbare consultatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Regeling Gevelisolatie Schiphol 2023. Deze regeling is bedoeld om woningen in de nabijheid van de luchthaven Schiphol te voorzien van geluidwerende maatregelen. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke BRS zienswijze in te dienen.

 30. 31

  Samen met de zeven Westfriese gemeenten is een Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) opgesteld, waarin wij de maatregelen hebben gebundeld die wij de komende periode gezamenlijk gaan oppakken op het gebied van mobiliteit. De regionale agenda is een belangrijke stap in het slimmer samenwerken door scherpere keuzes en prioriteitstelling. Met deze werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het Perspectief Mobiliteit, dat op 13 september 2021 is vastgesteld in Provinciale Staten.

 31. 32

 32. 33

 33. 34

  Voorstel voor behandeling:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie op pagina 3 met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 34. 35

 35. 36

 36. 37

  Gedeputeerde Staten hebben in september 2021 uitgesproken te onderzoeken op welke manier het provinciaal onroerend goed kan bijdragen aan de crisis in de asielopvang. Vanwege de aard van het provinciaal onroerend goed wordt met name gekeken naar de (tijdelijke) huisvesting van spoedzoekers, waaronder statushouders. Via bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast worden de bewoners van Zwaagdijk-West specifiek geïnformeerd over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek voor flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A te Zwaagdijk-West.

 37. 38

 38. 39

 39. 40

 40. 41

  De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren namens de provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit. Het is wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van deze taken een uitvoerings- en handhavingsstrategie vast te stellen. De omgevingsdiensten stellen op dit moment gezamenlijk en in afstemming met provincie en gemeenten een beleidskader op. Tot dit nieuwe beleidskader is opgesteld en wordt vastgesteld in 2023, worden de huidige strategieën verlengd.

 41. 42

  Met de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024 worden verschillende projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen uit de Voedselvisie 2020-2030: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt een bedrag van ruim € 2.78 miljoen beschikbaar gesteld.

 42. 43

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals

 43. 44

  In februari 2020 is het beleidsdocument ‘Klimaatadaptatie Noord-Holland, bouwstenen voor een provinciale aanpak’ vastgesteld. In 2022 is een tussenevaluatie uitgevoerd met als doel de tussenstand op te maken van de uitvoering van de acties uit het bovengenoemde beleidsdocument. Deze tussenevaluatie is voornamelijk gericht op de eigen rol van de provincie en de effectiviteit daarvan. De tussenevaluatie is zowel intern als extern uitgevoerd op basis van interviews en bureaustudies.

 44. 45

  Het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 is in de zomer van 2022 door de provincie aan het ministerie van OCW aangeboden die het op haar beurt aan UNESCO heeft aangeboden. ICOMOS heeft UNESCO in december 2022 van een advies over het onderwerp voorzien.

 45. 46

  De provincie Noord-Holland biedt nu maar één enkele vorm van een vervoersdienst vanuit een maatschappelijk belang aan, namelijk een concessie. Andere diensten worden nu gemeentelijk (vb. WMO-vervoer), dan wel landelijk (vb. NS-concessie) aangestuurd. Ook komen er steeds meer commerciële producten (zoals deelfietsen/deelauto’s). De ambitie Publieke Mobiliteit probeert door de ketenreis te faciliteren en te versterken tot één samenwerkend systeem te komen. Dit is nodig om het groeiende aantal inwoners in Noord-Holland duurzaam te vervoeren. Om de mobiliteit van bepaalde doelgroepen of de bereikbaarheid van bepaalde gebieden op een maatschappelijk gewenst niveau te brengen of te houden is die samenwerking essentieel.

 46. 47

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie EFB zal worden gevraagd of motie 202-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.


  Toelichting:
  Provinciale Staten vragen in motie 202-2022 standaard plantaardige gerechten te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven. Om de motie uit te voeren zullen wij vanaf 1 januari 2023 bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten aangeven dat de provincie standaard plantaardige gerechten serveert. In de uitnodiging bieden wij genodigden de mogelijkheid om andere eetwensen door te geven.

 47. 48

  Voorstel voor behandeling:
  De voordracht met elkaar en de CdK bespreken en adviseren aan PS of de voordracht aanleiding geeft om hierover wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter (CdK) te brengen.


  Toelichting:
  Op grond van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland moet elke door een
  Statenfractie in het leven geroepen stichting fractieondersteuning verantwoording afleggen over
  de door de provincie aan haar verstrekte subsidievoorschotten.

 48. 49

  Provinciale Staten hebben verzocht om een verkenning naar de stand van zaken op het gebied van laaggeletterdheid in Noord-Holland en de initiatieven die er op dit gebied zijn. Aan DSP is gevraagd om hiervan een algemeen beeld te schetsen en aan Probiblio een beeld te schetsen wat bibliotheken op dit gebied doen. Beide rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten.

 49. 50

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.

 50. 51

  Provincie Noord-Holland, het Rijk en TenneT gaan een samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de Kop van Noord-Holland aan. De verzwaring van het netwerk naar een 380 kV verbinding en de bijbehorende hoogspanningsstations brengen een grote ingreep in de leefomgeving met zich mee. Daarom willen partijen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid nauw met elkaar samenwerken om zo tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing te komen. Hierbij wordt de participatie met gemeenten en andere belanghebbenden gezamenlijk vormgegeven.

 51. 52

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de moties M200-2022 (Klimaatbegroting) en M201-2022 (Opbrengsten Klimaatbeleid). Tevens worden PS verzocht in te stemmen met het afdoen van de moties.

 52. 53

  Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om er bij het kabinet op aan te dringen de BTW op OV kaartjes af te schaffen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan de motie.

 53. 54

  De gemeente Zaanstad heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een tijdelijke supermarkt tegenover Stormhoek 45. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 54. 55

  Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de op 19 december 2022 aangenomen motie M251-2022 ‘Ondersteuning warme kamers in Noord-Holland’.

 55. 56

  In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022’ levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2023 wordt vastgesteld op € 200.000,- en de indieningstermijn is de periode van 8 februari 2023 tot en met 1 oktober 2023. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2023 in. Jaarlijks zal bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt.

 56. 57

  Voor Staten- en commissieleden is de niet geredigeerde versie te vinden bij de 'ingekomen stukken met NAW'

 57. 58

  In versie 1 en 1.5 van het Masterplan Wonen zijn nieuwe instrumenten opgenomen gericht op de versnelling van de woningbouwopgave en specifiek de inzet op meer betaalbare woningen. In deze laatste versie van het Masterplan Wonen (2.0) is de inzet bepaald en wordt aangegeven welke middelen hiermee gemoeid zijn.