Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

dinsdag 28 februari 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van februari 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

  Provinciale Staten hebben verzocht om een verkenning naar de stand van zaken op het gebied van laaggeletterdheid in Noord-Holland en de initiatieven die er op dit gebied zijn. Aan DSP is gevraagd om hiervan een algemeen beeld te schetsen en aan Probiblio een beeld te schetsen wat bibliotheken op dit gebied doen. Beide rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten.

 2. 2

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.

 3. 3

  Provincie Noord-Holland, het Rijk en TenneT gaan een samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de Kop van Noord-Holland aan. De verzwaring van het netwerk naar een 380 kV verbinding en de bijbehorende hoogspanningsstations brengen een grote ingreep in de leefomgeving met zich mee. Daarom willen partijen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid nauw met elkaar samenwerken om zo tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing te komen. Hierbij wordt de participatie met gemeenten en andere belanghebbenden gezamenlijk vormgegeven.

 4. 4

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de moties M200-2022 (Klimaatbegroting) en M201-2022 (Opbrengsten Klimaatbeleid). Tevens worden PS verzocht in te stemmen met het afdoen van de moties.

 5. 5

  Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om er bij het kabinet op aan te dringen de BTW op OV kaartjes af te schaffen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan de motie.

 6. 6

  De gemeente Zaanstad heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een tijdelijke supermarkt tegenover Stormhoek 45. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 7. 7

  Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de op 19 december 2022 aangenomen motie M251-2022 ‘Ondersteuning warme kamers in Noord-Holland’.

 8. 8

  In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022’ levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2023 wordt vastgesteld op € 200.000,- en de indieningstermijn is de periode van 8 februari 2023 tot en met 1 oktober 2023. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2023 in. Jaarlijks zal bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt.

 9. 9

  Voor Staten- en commissieleden is de niet geredigeerde versie te vinden bij de 'ingekomen stukken met NAW'

 10. 10

  In versie 1 en 1.5 van het Masterplan Wonen zijn nieuwe instrumenten opgenomen gericht op de versnelling van de woningbouwopgave en specifiek de inzet op meer betaalbare woningen. In deze laatste versie van het Masterplan Wonen (2.0) is de inzet bepaald en wordt aangegeven welke middelen hiermee gemoeid zijn.