Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

vrijdag 31 maart 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van maart 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

Agendapunten

 1. 1

  De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 voor de fysieke herstructurering van bedrijventerreinen wordt dit jaar opengesteld van 3 april tot en met 15 mei, met een subsidieplafond van € 1.500.000,-.

 2. 2

  De HIRB+ uvr Toekomstbestendige Winkelgebieden 2023 heeft tot doel om projecten te stimuleren die leiden tot het toekomstbestendig maken van Noord-Hollandse winkelgebieden en daarmee bijdragen aan de verhoging van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse detailhandelsstructuur.

 3. 3

  De gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, Schiphol Commercial B.V. en de provincie Noord-Holland werken samen aan het vervangen van de Oude Haagse burg. De brug wordt vervangen in het kader van het project HOV Westtangent. De HOV Westtangent is een snelle busverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. Voor de realisatie van de brug gaan de partijen een overeenkomst met elkaar aan waarin afspraken over de bouw, financiële bijdragen, onderhoud en organisatie worden vastgelegd.

 4. 4

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de resultaten van de urgentieconferentie van het bestuurlijk Nationaal OV Beraad, de aanvragen voor de Transitievergoeding OV 2023 en de vertraagde instroom van Zero Emissiebussen in de concessie Gooi en Vechtstreek.

 5. 5

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzenden de concept-natuurdoelanalyses uiterlijk op 1 april 2023 naar de Ecologische Autoriteit. Deze natuurdoelanalyses zijn opgesteld als verplichting vanuit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. De analyses geven inzicht in de status van de stikstofgevoelige doelen in Natura 2000-gebieden. Op globaal niveau worden maatregelen aangegeven om de natuur te verbeteren. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

 6. 7

 7. 9

  De gemeente Amstelveen heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie van twee woningen aan de Amsteldijk Noord 17 te Amstelveen. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.

 8. 11

 9. 12

 10. 13

  Het RIVM heeft in opdracht van de provincie en het ministerie van IenW het depositieonderzoek in de IJmond uit 2020 herhaald in het voorjaar en najaar van 2022. De resultaten van het najaarsonderzoek zijn nu beschikbaar en worden gedeeld met PS. Op 4 april 2023 wordt een informatieavond georganiseerd voor inwoners.

 11. 14

 12. 16

 13. 17

 14. 18

  Voor het op peil hebben en houden van de liquiditeit van de provincie hebben Provinciale Staten, naast de wettelijke vereisten, nadere richtlijnen gesteld in de Financiële verordening 2021 en het Financieringsstatuut 2020. Om snel, beheerst en efficiënt te kunnen handelen binnen deze kaders verlenen Gedeputeerde Staten voor het aantrekken van kortlopende financiering mandaat aan de ambtelijke organisatie.

 15. 19

  Het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP GLB) wordt gezamenlijk uitgevoerd door Rijk en provincies. Om dat te kunnen doen, is er een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant uitvoering NSP GLB 2023-2027’ en het ‘Aansturingsprotocol uitvoering NSP GLB 2023-2027’. GS hebben besloten deze documenten met het ministerie van LNV vast te stellen. Daarnaast hebben GS besloten om de beleidsregel verlagen subsidie NSP GLB vast te stellen.

 16. 20

  De provincie koopt circa 15,5 ha bollengrond met het oog om deze percelen in te zetten als ruilgrond. Daardoor kunnen percelen in gebiedsprocessen in de binnenduinrand en die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen worden uitgeruild. Deze percelen worden derhalve niet als NNN begrensd.

 17. 21

 18. 22

  Op 25 en 26 januari 2023 brachten de commissaris van de Koning en gedeputeerde Loggen een werkbezoek aan de regio Valencia. Doel van het bezoek was interregionale kennisuitwisseling m.b.t. waterbeheer en klimaatadaptatie, zoals ook in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale doelstelling is vastgelegd. Het verslag van het werkbezoek, inclusief een vooruitblik op mogelijke kansen voor een toekomstige samenwerking, wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

 19. 23

 20. 24

  Op 12 december 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke leefomgeving aan de provincies gestuurd. Het Rijk vraagt hierin de provincies met een ruimtelijk voorstel te komen dat zicht geeft op wat ruimtelijk mogelijk en realiseerbaar is gezien de grote opgaven die er zijn op onder andere het gebied van wonen, klimaat en natuur. Het voorstel is de opmaat naar twaalf ruimtelijke arrangementen waarin het Rijk met elke provincie wederkerige afspraken maakt over de uitvoering van de opgaven. GS informeren met deze brieven de gemeenten en waterschappen van Noord-Holland, PS en het ministerie van BZK over de aanpak hiervan door de provincie.

 21. 25

  Eind 2023 loopt de uitvoering van de notitie Probleemlocaties in dorpslinten af. Halverwege is de balans opgemaakt. Het betreft een effectieve werkwijze om in samenwerking passende oplossingen te vinden. Een nieuwe ronde is juridisch geen optie. Het opnemen van deze werkwijze in de Omgevingsverordening is ter overweging aan de nieuwe coalitie.

 22. 26

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief op welke wijze invulling is gegeven aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied) en enkele toezeggingen om nadere informatie te verschaffen over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS in het Noordzeekanaalgebied.

 23. 27

  In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om de opvang van wilde dieren te verbeteren. Daarnaast zijn de afgelopen jaren incidentele subsidies verstrekt om de wildopvangcentra te helpen. In een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van deze ondersteuning.

 24. 28

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 130-2022 aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht in samenwerking met de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) onderzoek te doen naar de behoefte van gemeenten bij hulp bij het opzetten van een lokale fixbrigade. Conform de motie is de behoefte onderzocht en naar aanleiding van de minimale behoefte bij gemeenten zal er geen aanvullende ondersteuning worden geboden vanuit de provincie bij het opzetten van lokale fixbrigades. Wel wordt de ondersteuning aan gemeenten op het onderwerp energiearmoede voortgezet, afgestemd op de actuele behoeften van gemeenten.

 25. 29

  In de periode 2016 t/m 2021 heeft Waternet subsidie ontvangen van Gedeputeerde Staten voor het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in de Amsterdamse waterleidingduinen. De kosten voor planvorming en -begeleiding, voorbereiding, toezicht en onvoorzien van de uit te voeren maatregelen zijn opgelopen. Doordat deze kosten echter één op één verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen besluiten GS in te stemmen met het vaststellingsverzoek van Waternet voor de PAS-subsidie.

 26. 30

  Deze handreiking is bedoeld om Statenleden te helpen het proces van collegevorming in te richten.

 27. 31

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van een nieuw te bouwen 380/150 kV hoogspanningsstation tussen Beverwijk en Vijfhuizen (hoogspanningsstation A9-Zuid) over te dragen aan de provincie. Voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure wordt met de initiatiefnemer voor het nieuw te bouwen hoogspanningsstation, TenneT TSO B.V., een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder GS bereid zijn om de ruimtelijke procedure te doorlopen.

 28. 32

  Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan motie 254-2022. De motie gaat in op financiële problemen van verenigingen als gevolg van de toegenomen kosten voor energie. PS worden geïnformeerd over welke activiteiten nu reeds door het Rijk zijn ontplooid om genoemde problematiek het hoofd te bieden en wat er nog zal wórden ondernomen.

 29. 33

  Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De situatie met betrekking tot Corona leidt niet tot andere conclusies dan in oktober 2022. Zoals toen aangegeven willen GS meer focus leggen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de technische arbeidsmarkt, maar zien geen aanleiding nieuwe maatregelen te nemen bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is. Mochten aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn, dan willen GS in de loop van dit jaar het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds afbouwen.

 30. 34

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland hebben vanaf 2017 tot en met 2021 samengewerkt in het regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt! De meest opvallende resultaten en opbrengsten van het programma zijn via een video in beeld gebracht. De maatschappelijke en economische effecten van het programma op de regio zijn via een evaluatie van het programma gemeten. Daarnaast is de governance van het programma geëvalueerd.

 31. 35

 32. 36

  Tijdens de Benen-Op-Tafel-sessie op 24 oktober 2022 sprak de commissie RWK over energiearmoede en energierechtvaardigheid. PS verzocht naar aanleiding hiervan of de gedeputeerde inzicht kon geven in deze rapporten en hoe deze zich verhouden tot de inzet van de provincie Noord Holland. Hiermee beantwoorden wij dit informatieverzoek.

 33. 37

  Er is een toezegging gedaan aan de Staten om op korte termijn meer informatie te verschaffen over het beleid rondom het toepassen van indexeringen op budgetten. Naar aanleiding daarvan is een discussienotitie geschreven waarin het huidige beleid uiteen wordt gezet, alsmede een eerste verkenning naar alternatieve opties voor indexeringen.

 34. 38

  De provincies spreken gezamenlijk via het IPO met het Rijk over de ontwikkelingen die op handen zijn rondom de financieringssystematiek van de provincies, het belastinggebied van de provincies en het provinciefonds. Om te zorgen dat de Statenleden van alle provincies over dezelfde informatie beschikken worden zij periodiek geïnformeerd via een brief die door het IPO wordt opgesteld. De colleges van alle provincies geleiden deze allen door naar hun Staten.

 35. 39

 36. 40

 37. 41

  Om de nieuwe Statenleden en bestuurders zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden van de twaalf provincies is er, binnen het IPO, een ‘Interprovinciaal Overdrachtsdossier’ opgesteld. De digitale versie van het overdrachtsdossier is opgenomen op de website van IPO. IPO wil dit dossier graag zo breed mogelijk onder de aandacht brengen en hopen daardoor dat het dossier wordt meegenomen bij de formatieonderhandelingen in de provincies.

 38. 42

 39. 43

  Op 16 februari 2023 hebben bestuurders van de provincies Zuid- en Noord-Holland, gemeenten aan beide zijden van de Ringvaart, Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam uitgesproken om gezamenlijk de knelpunten en oplossingsrichtingen van de mobiliteitsopgaven in het grensgebied van Noordelijke Duin en Bollenstreek en Haarlemmermeer te gaan verkennen. Nut en noodzaak hiervan is door alle bestuurders onderstreept.

 40. 44

  De eerste tranche van de subsidieregeling verduurzaming dorps-, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 sluit op 31 maart 2023. Om deze verduurzamingssubsidies ook gedurende de rest van 2023 mogelijk te maken, hebben wij de regeling opengesteld tot en met 31 december 2023.

 41. 45

 42. 46

 43. 47

  Ten gevolge van economische en ruimtelijke ontwikkelingen en de Energietransitie is de behoefte aan nieuwe energie-infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en warmte enorm groot. De provincie heeft samen met gemeenten, netbeheerders en andere stakeholders in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een programmering gemaakt voor het toekomstig energiesysteem. Het resultaat hiervan is een lijst met prioritaire projecten in het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK). De netbeheerders zullen bij het opstellen van de investeringsplannen rekening houden met het pMIEK.

 44. 48

 45. 49

  De provincie Noord-Holland stelt een verruiming van de uitvoeringsregeling vast, met een subsidieplafond van € 73.230 voor 2023. Deze subsidie is er voor projecten die de bodem en het oppervlaktewater herstellen wanneer daar drugsafval gedumpt is. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar en verdeelt dit bedrag over de provincies, op basis van het aantal drugsdumpingen in voorgaande jaren. Daarnaast stelt het Rijk eenmalig 1,5 miljoen voor de grotere dumpingen beschikbaar. Gedupeerden kunnen de subsidie aanvragen bij BIJ12. Zij handelen de aanvragen namens alle provincies af.

 46. 51

 47. 52

  De provincie stelt de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023 open. Deze regeling wordt gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en de reserves van het HIRB-budget 2022. Met deze subsidie wordt een impuls gegeven aan duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland.

 48. 53

  De Uitvoeringsregelingen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zijn regelingen waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development-samenwerkingsprojecten. De MIT is een samenwerking tussen de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT 2023.

 49. 54

  De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de voortgang plaats richting Provinciale Staten. Per brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de bereikte resultaten van de Agenda Weerbaar Noord-Holland sinds 2020. Tevens worden aanbevelingen meegeven over benodigde toekomstige inspanningen.

 50. 55

 51. 56

  Per 1 juni 2023 wordt XXX benoemd als provinciesecretaris/algemeen directeur.

 52. 57

 53. 58

  De woningnood is hoog en de betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Daarom ondertekenen wij, als één van de partners, de Woondeal Noord-Holland Noord en de Woondeal Metropoolregio Amsterdam. In deze Woondeals staan afspraken over de verdeling van de provinciale woningbouwopgave, kwalitatieve uitgangspunten én invulling van de randvoorwaarden die nodig zijn om de ambitieuze woningbouwdoelstelling samen met Rijk, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen te kunnen realiseren. Zo dragen wij bij aan het terugdringen van de woningnood en het realiseren van meer sociale en betaalbare woningen in de periode 2022 tot en met 2030.

 54. 59

  De gemeente Haarlemmermeer wil stappen zetten om van een zoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid tot een concreet initiatief te komen en is bezig met een proces hiervoor. De provincie speelt een belangrijke rol in het vervolgproces. Op ambtelijk niveau vinden reeds gesprekken plaats over hoe een vervolgproces er uit zou kunnen zien. Er is de wens om de samenwerking op dit vlak door te zetten en dit middels een intentieverklaring vast te leggen.

 55. 60

  De provincie Noord-Holland zet zich in voor een transitie in de landbouw van gangbare naar regeneratieve landbouw. Agroforestry is een vorm van regeneratieve landbouw, waarbij bomen en struiken gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op één perceel. Om agroforestry uit te proberen binnen de omstandigheden van Noord-Holland en om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het concept, stelt de provincie Noord-Holland een eigen landbouwperceel in de gemeente Haarlemmermeer beschikbaar als experimenteerruimte voor agroforestry.

 56. 61

  Tot en met 23 februari 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Experimenteerregeling Schiphol. Deze regeling is bedoeld om geluidsoverlast aan te pakken door het preferent vliegen (voorkeur) te combineren met het gebruik van handhavingspunten (regelgeving). De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 57. 62

 58. 63

  Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een Natura 2000-beheerplan te bestaan. Na een evaluatie in 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de beheerplannen geactualiseerd voor de vier Natura 2000-gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”. In een Natura 2000-beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen.

 59. 64

  GS verlenen een ontheffing van artikel 6.3, 6.4, 6.9 en 6.46 van de omgevingsverordening aan de gemeente Heemstede ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 10 jaar op de parkeerplaats naast Oude Slot.

 60. 65

 61. 66

 62. 67

 63. 68

 64. 69

 65. 71

 66. 72

 67. 73

 68. 74

  De kosten voor het realiseren van het voorlopige voorkeursalternatief voor de aanpak van de spoorwegovergang Guisweg in Zaanstad vallen hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Omvangrijke bezuinigingen zijn niet mogelijk zonder de kern van het project aan te tasten. Er is daarom van de financierende partijen een extra bijdrage nodig. De extra bijdrage van de provincie is bedoeld voor de ontwikkeling van knooppunt Zaandijk Zaanse Schans.