Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

dinsdag 31 januari 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van januari 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

  TenneT heeft verzocht om het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna vast te stellen, omdat op een aantal locaties de ligging van de ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te scherpe bochten in het oorspronkelijk vastgelegde tracé. Gezien het belang van de netaanpassing, en omdat de wijzigingen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland dat op 20 juli 2017 is vastgesteld, wordt meegewerkt aan dit verzoek. Het vastgestelde wijzigingsplan wordt ter visie gelegd.

 2. 2

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang in de uitvoering van de motie “RES versnelling” (M230-2022).

 3. 3

  Gedeputeerde Staten stellen de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen vast, merken het hierin opgenomen onbeschermde historische stolpenbestand aan als karakteristiek en daarmee in beginsel als behoudenswaardig

 4. 4

  Een van de instrumenten voor het realiseren van de provinciale doelen is de inzet van grondbeleid. Daartoe hebben PS een krediet toegekend voor strategische grondaankopen. Voorgesteld wordt om het kredietplafond te verhogen naar een maximum van €60 miljoen.

 5. 5

 6. 6

  Conform eerdere afspraken leggen GS een ontheffingsverzoek van de gemeente Texel voor de realisatie van tijdelijke flexwoningen in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.

 7. 7

  Op 27 september 2022 spraken GS het voornemen uit om in te stemmen met het verzoek van de gemeente Wormerland om een ontheffing van OVNH2020 te verlenen ter behoefte van de realisatie van een sportpark op de locatie van de huidige natuurijsbaan in Wormer. Op 27 oktober 2022 heeft de commissie RWK positief geadviseerd over het verlenen van een ontheffing.

 8. 8

  Fietsers, reizigers in het openbaar vervoer en automobilisten hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. Er vindt daarom groot onderhoud plaats aan de provinciale weg N247 tussen Monnickendam en Volendam en er worden verbetermaatregelen uitgevoerd op gebied van veiligheid, doorstroming en fietsmobiliteit. De aanpak van dit deel is in oktober 2021 uitgesteld en kan met het besluit om de aanbesteding te starten nu weer worden opgepakt. Tegelijkertijd onderzoeken we samen met de initiatiefnemers van Bereikbaarheid Waterland de mogelijkheden voor oplossingen op het kruispunt Het Schouw.

 9. 9

 10. 10

  Op 17 mei 2021 is de Focus Smart Mobility 2022-2025 door Provinciale Staten vastgesteld. De Stand van Zaken 2022 Uitvoering Focus Smart Mobility 2022-2025 geeft inzicht in de opzet en inrichting van de Focus en licht de eerste project- en processtappen toe. Daarnaast wordt de Motie “Inclusievere communicatie deelmobiliteit” (M173-2021) afgedaan en worden de toezeggingen aan PS behandeld.

 11. 11

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in 2023 14 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de fiets in Noord-Holland een impuls geven. Ook delen Gedeputeerde Staten de Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2022 met Provinciale Staten. Daarin is beschreven wat de provincie in 2022 op het gebied van verkeersveiligheid heeft ondernomen, en wordt een vooruitblik geboden op 2023.

 12. 12

  Buurtbusprojecten zijn onderdeel van het openbaar vervoer in Noord-Holland. Ze bedienen met name de kleinere kernen in de provincie. Ze zorgen er zo voor dat meer mensen toegang hebben tot het openbaar vervoer, en daardoor meer mee kunnen doen aan de maatschappij. De provincie is blij met de vele buurtbusprojecten, en wil deze projecten ook in 2023 weer graag blijven ondersteunen met subsidie.

 13. 13

  Achttien buurtbussen dienen vervangen te worden. Connexxion heeft een offerte uitgebracht om deze vervanging te verzorgen. Het voorstel is om dieselbussen aan te schaffen, omdat zero emissie bussen die ook aan de toegankelijkheidseisen voldoen nog niet beschikbaar zijn.

 14. 14

  In mei 2022 heeft PS de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 vastgesteld. In deze brief informeert het college PS over de eerste voortgang van de actieagenda. Daarnaast informeert het college PS over de voortgang van de motie M68-2022 (Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking).

 15. 15

  In 2022 hebben Gedeputeerde Staten een verkenning gedaan naar sterke gemeenten en sterke regio’s. Aanleiding is de vraag of gemeenten en regio’s de taken van de huidige en toekomstige opgaven aankunnen en zo niet, dat dit mogelijk ook effect heeft op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Provinciale Staten worden daarover door middel van een brief geïnformeerd.

 16. 16

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de restauratiesubsidies voor rijksmonumenten in 2022.

 17. 17

  Alliander heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de Staat om het vermogen van Alliander te versterken. Deze gesprekken hebben geleid tot een Afsprakenkader, waarin de voorwaarden van een toekomstige aandelenparticipatie door de Staat in Alliander zijn opgenomen. Het te zijner tijd door de Staat in te brengen vermogen zal door Alliander worden aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien de belangen zijn GS voornemens in te stemmen met dit Afsprakenkader. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen.

 18. 18

  Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het derde onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2022. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren.

 19. 19

 20. 20

  Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. De stichting heeft de provincie verzocht om goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen fusie met de Stichting NRG en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing van de overeenkomst van geldlening en pandrecht. GS zijn voornemens om goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen fusie en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing van de overeenkomst tot geldlening en pandrecht. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld hun hun opmerkingen ter kennis van GS te brengen.

 21. 21

  Tijdens de behandeling van het Regionaal Waterprogramma NH 2022 op 31 januari 2022 heeft gedeputeerde Loggen aan Provinciale Staten een onderzoek toegezegd over een verbod op het gebruik van vislood in de provinciale visverhuurcontracten. Provinciale Staten worden over dit onderwerp geïnformeerd.

 22. 22

  (De relevante passages voor PS en commissieleden zijn geel gemaakt.)

 23. 23

  Toelichting:
  Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024. Dit zal worden besproken met de Statencommissie.
  Hiernaast worden in de brief aan PS twee afdoeningsvoorstellen gedaan voor de Moties M9-2022 en M10-2022 die beide gaan over hyperscales.

 24. 24

  Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. De motie gaat in op de mogelijkheden die er op dit moment zijn om agrariërs te vergoeden voor het leveren van maatschappelijke diensten. Daarnaast komt de lobby in Europa aan bod en zetten wij uiteen wat er nu al gebeurt.

 25. 25

 26. 26

  Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het beleid voor digitale economie.

 27. 27

  In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een visie wordt opgesteld voor het benutten van de bodem voor warmtenetten, warmtekoude-opslag en ondergrondse energie-infrastructuur en dat er een restwarmte- en CO2-kaart wordt gemaakt. PS wordt per brief geïnformeerd over de voortgang hiervan.

 28. 28

  GS sturen minister Harbers een brief waarin vertrouwen wordt gevraagd in een intensieve samenwerking tussen provincie en Rijkswaterstaat om de infrastructurele knelpunten nu en in de toekomst samen aan te pakken.

 29. 30

  De gemeente Schagen heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de aanleg van een opstelling voor zonne-energie aan de Belkmerweg 67 te St. Maartensvlotburg (gemeente Schagen). Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 30. 31

  De gemeente Haarlemmermeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een woning aan de Spieringweg 508 te Vijfhuizen. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

 31. 32

 32. 33

  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

 33. 34

  Het pontje bij Ilpendam is een belangrijke fietsverbinding in Waterland. De provincie, de gemeenten Waterland en Landsmeer en de Vervoerregio Amsterdam betalen tot uiterlijk 2026 de exploitatie van de pont. In de tussentijd onderzoeken zij de mogelijkheden en wenselijkheid van een vaste verbinding voor fietsers en voetgangers.

 34. 35

  Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030, dat in november 2022 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang vragen wij PS in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van een aantal investeringsprojecten en de bijbehorende kredietaanvragen en meerdere kredietverhogingen op te nemen in de voordracht Eerste Begrotingswijziging 2023.

 35. 36

  De provincie heeft van haar wegen (645 km) en het grootste deel van haar fietspaden (384 km) in beeld gebracht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur. Dit inzicht helpt de volgende coalitie om te bepalen in welke wegen zij het eerst wil investeren middels de investeringsstrategie voor de Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi). De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.

 36. 37

  Samen met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is een Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) opgesteld. In deze agenda, ook wel ‘Werkagenda Mobiliteit’ genoemd, staan maatregelen om de mobiliteit in deze regio de komende tijd aan te pakken. Hiervoor wordt het restbudget van het programma ‘De Kop Werkt!’ ingezet. Met deze Werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het perspectief mobiliteit, dat op 13 september 2021 is vastgesteld in Provinciale Staten. De Regionale Agenda Mobiliteit dient om focus aan te brengen in de gezamenlijke inzet op het gebied van mobiliteit en kan gebuikt worden als discussiestuk met achterbannen.

 37. 38

  In de polder de Rondehoep (ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel) heeft de provincie Noord-Holland landbouwgrond aangekocht ten behoeve van het gebiedsproces in deze polder. Dit gebiedsproces is gericht op een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers en een integrale aanpak van opgaven op het vlak van bodemdaling, broeikasgassen, stikstof, water, biodiversiteit en energie. Gekoppeld aan het gebiedsproces wordt de aangekochte grond tijdelijk in pacht uitgegeven, waarbij voorkeur wordt gegeven aan agrariërs in de polder.

 38. 39

  In de uitvoeringsregeling subsidie programma natuur Noord Holland 2022 wordt voor bijna 21 miljoen euro beschikt aan de terreinbeherende organisaties die natuurherstelmaatregelen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden uitvoeren. Met dit wijzigingsbesluit zijn wij voornemens nog eens € 4,62 miljoen te beschikken. Gedurende de nieuwe openstelling van 1 februari 2023 t/m 31 mei 2023 kunnen Natuurmonumenten voor een bedrag van € 4.020.000 en Staatsbosbeheer voor € 600.000 subsidie aanvragen om te besteden aan de uitvoering van natuurherstelmaatregelen.

 39. 40

  In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, dat op 10 oktober 2017 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen 21 partijen voor duurzame gebiedsontwikkeling in de Oostelijke Vechtplassen. In de wijzigingsovereenkomst zijn enkele gewenste aanpassingen op het bestaande gebiedsakkoord vastgelegd. Iedere partij dient hiervoor goedkeuring te verkrijgen van zijn achterban.

 40. 41

 41. 42

  Het provinciale Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (‘PDENH’) heeft in 2021 financiering verstrekt aan het bedrijf 30Mhz B.V. vanwege haar bijdrage aan een duurzame en efficiënte agrarische sector. Via bijgaande brief informeert het college Provinciale Staten dat de rechtbank in Amsterdam 30Mhz op 2 januari 2023 failliet heeft verklaard.

 42. 44

 43. 45

  Het agrarische erf en opstallen (met uitzondering van de woning) aan de Keverdijk 14A te Weesp zijn sinds 2018 in bruikleen gegeven aan een geitenhouder. De bruikleenovereenkomst loopt op 31 december 2022 af.

 44. 46

 45. 48

 46. 49

  De provincie Noord-Holland heeft het systeem van regionale afspraken over nieuwe stedelijke ontwikkelingen laten evalueren. Gemeenten moeten op grond van de Omgevingsverordening NH 2020 in regionaal verband afspraken maken over woningbouw, kantoren en bedrijven, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. In de Omgevingsregeling is aangegeven aan welke inhoudelijke en procesmatige eisen moet worden voldaan. De algemene conclusie is dat de provinciale sturing op het maken van regionale afspraken van meerwaarde is, maar dat het systeem op onderdelen kan worden aangepast. Hiervoor zullen concrete voorstellen uitgewerkt gaan worden.

 47. 50

  Gedeputeerde Staten nemen kennis van de ontwikkelingen op het gebied van PFAS, stellen de beleidsregel PFAS Noord-Holland 2022 vast op basis van nieuwe kennis en landelijke ontwikkelingen en passen het niveau van (ernstige) verontreiniging aan.

 48. 51

 49. 52

 50. 53

 51. 54

 52. 55

  Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets (ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten waaraan wordt gewerkt en/of die een bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden relevante actuele ontwikkelingen geschetst en wordt teruggeblikt op de in de afgelopen jaren behaalde resultaten.

 53. 56

  EBN B.V. heeft voor een wetenschappelijke boring in het kader van het SCAN-project een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Amstelland. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Omdat de Mijnbouwwet geen specifieke procedure voor wetenschappelijke boringen kent, wordt de aanvraag grotendeels als reguliere aanvraag opsporingsvergunning behandeld met dien verstande dat de aanvrager niet voornemens is om binnen het aangevraagde gebied tot productie van aardwarmte te komen. Omdat dat gebied in Noord-Holland valt zijn we gevraagd om advies uit te brengen. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in afstemming met gemeenten Amsterdam, Ouder Amstel en Amstelveen en het waterschap/drinkwaterbedrijf AGV/Waternet.

 54. 57

  In 2050 wil de provincie klimaatneutraal zijn en moet de economie circulair zijn. Om deze doelen te behalen is het opwekken van
  hernieuwbare energie en het besparen van energie cruciaal. In de gebouwde omgeving wordt veel aandacht besteed aan een alternatieve energiebron voor aardgas en aan energiebesparing. Deze subsidie draagt via gemeenten actief bij aan het verduurzamen van woningen in de provincie Noord-Holland, wat veelal resulteert in een lagere CO2 uitstoot én in lagere lasten voor de bewoner.

 55. 58

  De HIRB+ uvr Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2023 is opengesteld voor procesmaatregelen als onderzoek, visievorming en het organiseren van beheer en duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen en havens.

 56. 59

 57. 60

 58. 62