Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

zaterdag 30 september 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van september 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

  10 jaar na het vaststellen van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2013, wordt een nieuwe verordening noodzakelijk geacht, om zo een koppeling met het beleid IBT 2022-2025 en de Omgevingswet en -besluit te kunnen maken. De nieuwe Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023 treedt op 1 januari 2024 in werking, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De oude verordening komt hiermee te vervallen.

 4. 4

  De Bestuurscommissie Ruimte NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de betrokken waterschappen en het hoogheemraadschap, de havenbeheerders, de beheerder van de rijksinfrastructuur en de industrie. De Bestuurscommissie Ruimte NZKG vergadert op 29 september 2023. De vergadering wordt voorgezeten door gedeputeerde Havens. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering. De Bestuurscommissie Ruimte vraagt de deelnemende overheden wensen en opvattingen kenbaar te maken op het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied. GS vragen Provinciale Staten om bij te dragen aan de provinciale reactie.

 5. 5

  De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in Noord-Holland: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd met de resultaten van het openbaar vervoer in deze gebieden, zoals het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het OV. Het jaarverslag 2022 is te downloaden op de website van de provincie Noord-Holland.

 6. 6

  Voortouwnemer van het Natura 2000 beheerplan IJsselmeer is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat het besluit tot verlenging van het tijdvak en wijziging van het beheerplan ook betrekking heeft op een deel van het grondgebied van Noord-Holland en gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS) bevoegd gezag voor vergunningverlening op hun grondgebied zijn, is voor het besluit tot verlenging en wijziging door het ministerie instemming van GS nodig. GS besluiten in te stemmen met het ontwerp besluit voor de verlenging van het tijdvak met zes jaar en wijziging van het Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied.

 7. 10

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe MRA-Agenda voor de periode 2024-2028. Aan de diverse deelregio’s en de beide provincies is gevraagd om ‘proposities’ in te dienen, die bouwstenen vormen voor de nieuwe MRA-Agenda. In bijgaande antwoordbrief aan de voorzitter van de MRA heeft het College van GS aandachtspunten naar voren gebracht die ter bespreking worden voorgelegd aan PS.

 8. 11

 9. 12

  Provinciale Staten hebben met motie M4-2021 het college opgeroepen om met de directie van de NS in gesprek te gaan, te spreken over oplossingsrichtingen en zo nodig te bepleiten dat de loketfunctie op o.a. de stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum behouden blijft. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

 10. 13

  PS hebben een motie aangenomen om na afronding van het project N241-13 (A.C. de Graafweg) de opgedane ervaringen en resultaten van een bouwteam en het werken met een kostentafel en een risicotafel met Provinciale Staten te delen en bij positieve resultaten de mogelijkheid te verkennen om deze werkwijze te standaardiseren. PS worden geïnformeerd over de resultaten van tussentijdse evaluatie van deze bouwteam aanpak.

 11. 14

  Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende plan voor Den Ilp 85 in Landsmeer voldoet daar aan.

 12. 15

 13. 16

 14. 17

  Provinciale Staten hebben verschillende moties aangenomen rond het dossier Tata Steel. Gedeputeerde Staten geven een overzicht van deze moties en stellen voor om een aantal moties als afgedaan te beschouwen. Voor andere moties wordt de stand van zaken weergegeven.

 15. 18

  De Wet gemeenschappelijke regeling is per 01-07-2022 gewijzigd. Voor 1-7-2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Het college zal na het ontvangen van de zienswijze deze delen met de omgevingsdienst.

 16. 19

  De resultaatbestemming 2022, 1ste en 2de begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn door het dagelijks bestuur verzonden aan de raden en staten van deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen op deze stukken.

 17. 20

 18. 21

  PS worden geïnformeerd over het Programma Natuurnetwerk 2024.

 19. 22

  Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen met een oproep voor een vervolgstap voor rechten voor de Waddenzee.

 20. 23

  Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen voor een impuls aan het Waddengebied.

 21. 24

  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten stellen de jaarrekening 2022 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast. GS is de beheerder van dit fonds. De accountant Publiek Belang heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden op voorwaarde dat GS de jaarrekening zonder aanpassingen vaststelt. Het besluit m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2022 zal ter informatie worden aangeboden aan Provinciale Staten.

 22. 25

  Toelichting:
  Conform de vastgestelde P&C-planning staat de Begroting 2024 op de agenda van de Algemene Vergadering (AV). De begroting van de Vereniging IPO bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. De begroting is een uitwerking van de door het bestuur vastgestelde Kaderbrief 2024. De Kaderbrief 2024 had, vanwege de Statenverkiezingen en het traject Naar meer Slagvaardigheid (NmS), inhoudelijk een beleidsarm karakter.


  Deze Kaderbrief is besproken op de B-agenda van de interim-commissie 26 juni 2023 met de AV leden en de toenmalige gedeputeerde. 


  Behandelvoorstel:
  In commissieverband nagaan of er eventuele aandachtspunten te formuleren zijn over de begrotingen 2024 welke kunnen worden meegegeven aan de AV-leden IPO Dhr. Valk en Mevr. Koning-Hoeve en gedeputeerde Beemsterboer welke lid is van het IPO bestuur.

 23. 26

 24. 27

  Volgens de Wet milieubeheer moeten alle stortplaatsen gesloten worden waar op of na 1 september 1996 nog afval gestort is. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk om aan deze wet te voldoen en om nazorg te leveren van deze gesloten stortplaatsen. Om de kosten van deze nazorg uit te voeren, is in het Nazorgfonds een doelvermogen opgebouwd. GS besluiten hierbij in ontwerp om de stortplaats als gesloten te verklaren. Dit ontwerp-besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. In de zes weken na de publicatie is het mogelijk om schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp van de sluitingsverklaring kenbaar maken. Het ontwerp-besluit wordt ter informatie toegestuurd aan Provinciale Staten. Na deze zienswijzenperiode van zes weken zullen GS een definitief besluit nemen. Na afgifte van de definitieve sluitingsverklaring, zal PS vaststellen hoe hoog het bedrag is dat wordt gereserveerd voor de nazorg van deze stortplaats. GS doen daarvoor een voorstel. Het benodigde doelvermogen voor de Nazorg bedraagt € 843.977,- bij sluiting op 1 januari 2024.

 25. 28

 26. 29

  De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van ontwikkelingen in de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden. Dit jaar is ook de verduurzamingsopgave in beeld gebracht op basis van energielabels van winkelpanden. In 2022 is er sprake van een lichte banengroei, de winkelleegstand is gedaald en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden is verbeterd.

 27. 30

 28. 31

  Het goederenvervoer in de provincie Noord-Holland is aan het veranderen. De logistiek wordt duurzamer en efficiënter. Vanaf 2025 gaan gemeenten nul-emissiezones invoeren voor de stadslogistiek. Bedrijven zijn intussen bezig om meer logistieke hubs te creëren in de provincie waar goederen op- en overgeslagen worden. Uit onderzoek bij het bedrijfsleven en gemeenten in Noord-Holland blijkt dat er behoefte is aan een eenduidige en gezamenlijke aanpak, met ruimte voor maatwerk, zodat voor ondernemers duidelijk is waar ze aan toe zijn en gemeenten van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren. Dit wordt gedaan via de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek Noord-Holland en Flevoland (RUAS), onderdeel van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de RUAS vastgesteld.

 29. 32

  Zonder goederenvervoer staat alles stil. Sinds het vorige coalitieakkoord is de provincie Noord-Holland actief op het dossier goederenvervoer om de bredere provinciale beleidsdoelen te ondersteunen. In deze stand-van-zakenbrief aan Provinciale Staten staat wat er sinds 2019 bereikt is en welke vervolgstappen gezet worden ter uitvoering van het huidige coalitieakkoord en het vastgestelde beleid

 30. 33

 31. 34

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten tweemaandelijks over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

 32. 35

 33. 36

 34. 37

 35. 38

 36. 39

 37. 40

 38. 41

 39. 42

 40. 43

  GS stellen Natura 2000-beheerplannen vast voor de volgende gebieden in Laag Holland: “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske”,
  “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Eilandspolder”. In de nieuwe beheerplannen zijn de aanbevelingen van de evaluaties verwerkt en is beschreven op welke wijze aan de doelstellingen gewerkt gaat worden in de komende zes jaar. In de Nota van Antwoord wordt een reactie gegeven op de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-plannen.

 41. 44

 42. 45

  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.

 43. 46

  De Brede Basismonitor 2023 geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de derde versie van de Brede Basismonitor.

 44. 47

  In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Dit jaar worden de twee adviescommissies samengevoegd tot één commissie. Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissie bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Gemeenten kunnen het advies van de commissie gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, en het voorkomen van uitbreidingen die een potentieel negatief effect hebben op de detailhandelsstructuur. Daarnaast vervullen de commissies een rol op het gebied van kennisdeling. De commissies leggen hun activiteiten vast in een Jaarverslag.

 45. 48

  De afgelopen jaren is het aantal adviezen dat is voorgelegd aan de twee regionale adviescommissies detailhandel sterk afgenomen. Ook is voor de adviezen minder regio-specifieke kennis nodig. Eén adviescommissie voor de provincie wordt derhalve als meer passend bij de huidige dynamiek rond detailhandel beschouwd.

 46. 49

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2023 vast. Met deze regeling kunnen bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die een subsidie hebben ontvangen van eerdergenoemde Europese programma's een extra financiële bijdrage krijgen voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan Noord-Holland.

 47. 50

  In april 2023 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Industrie en omwonenden. De Onderzoeksraad onderzocht hoe omwonenden beschermd worden tegen nadelige gezondheidseffecten door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan industriële emissies, en of in de bescherming verbeteringen mogelijk zijn. De Onderzoeksraad heeft hiervoor drie casussen geanalyseerd, waaronder Tata Steel IJmuiden. De provincie is verplicht om hierop te reageren binnen zes maanden. GS informeren PS over de reactie op dit rapport.

 48. 51

  De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van tijdelijke huisvesting op de locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Medemblik aangegeven niet positief te staan tegenover een samenwerking met de provincie voor de nadere uitwerking van een plan voor tijdelijke huisvesting op deze locatie. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de vervolgstap die zij nu nemen.

 49. 52

 50. 53

  Toelichting:
  In de vergadering van de Statencommissie van 19 juni 2023 van de provincie Noord-Holland, heeft de BBB verduidelijkende vragen aan PWN gesteld over de boskap Bergen. Met deze notitie beogen wij te verduidelijken wat de uitgangspunten zijn van de voorgenomen naaldbos-omvorming in het PWNbeheergebied bij Bergen aan Zee, en daarbij antwoord te geven op de gestelde vragen.  Vanwege een inspreker over dit onderwerp, wordt het document bijgevoegd bij het inspreekhalfuur van de commissie landelijk gebied op 11 september.

 51. 54

  Tot en met 16 augustus 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de voorgenomen wijziging in de Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol. Met de wijziging wordt geprobeerd geluidshinder voor omwonenden van Schiphol te beperken door oudere, meer lawaaiige vliegtuigen te weren. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 52. 55

 53. 56

 54. 57

 55. 58

 56. 59