Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

vrijdag 30 juni 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van juni 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

Agendapunten

 1. 1

  Tot en met 15 juni 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Balanced Approach Schiphol. De Balanced Approach Schiphol bestaat uit combinaties van mogelijke maatregelen die erop gericht zijn het op uiterlijk 1 november 2024 te behalen geluidsdoel voor Schiphol te realiseren. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 2. 2

  De provincie Noord-Holland wil een fietspad aanleggen tussen het Coornhert Lyceum en de Leidsevaartweg in Haarlem met een fietsbrug over de Leidsevaart. Deze fietsroute verbetert de verkeersveiligheid voor met name fietsende scholieren.

 3. 3

  De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland samen met Vervoerregio Amsterdam de Staat van de Verkeersveiligheid – Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam 2023 geschreven. In dit rapport analyseert SWOV de recente ontwikkelingen op het gebied van de verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.

 4. 4

  De Commissaris van de Koning heeft de afgelopen periode twee internationale reizen gemaakt waarbij is toegezegd een reisverslag naar PS te sturen. Het betreft de reis naar Londen, als lid van de Metropoolclub Amsterdam, van 19 tot 21 maart 2023 en de reis naar New York, als portefeuillehouder Internationaal, van de Metropoolregio Amsterdam, van 24 tot 28 april 2023.

 5. 5

  Het college sluit een compensatieovereenkomst NNN met de initiatiefnemer van de herontwikkeling van het hotel, Het Nieuwe Strand Petten BV. De provincie en de initiatiefnemer zijn maatregelen overeengekomen, die ervoor zorgen dat de herontwikkeling van hotel Corfwater aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.

 6. 6

 7. 7

 8. 8

  Middels een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom treasury en de treasuryfunctie.

 9. 9

 10. 10

  Bij de vergadering van Provinciale Staten van 30 mei 2023 is een motie vreemd ‘De “plastic soup” afremmen’ ingediend door D66. Het verzoek van de motie betreft een bijdrage voor een onderzoek naar de effecten van een de Great Bubble Barrier (GBB) in het Spaarne op de omgeving. De motie is aangehouden. Door de verantwoordelijk portefeuillehouder wordt in deze memo e.e.a. op een rij gezet alvorens verdere stappen ondernomen kunnen worden.

 11. 11

  Rijk, spoorwegbeheerder ProRail, provincie en betrokken gemeenten werken langs de A1-A6-spoor aan een zogenoemd OER-project (Opwek Energie Rijksvastgoed). Doel is de mogelijkheden voor hernieuwbare energie langs deze infrastructuur te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en zetten de samenwerking met de projectpartners in de hierop volgende verkenningsfase voort. De portefeuillehouder Klimaat en Energie tekent hiervoor namens het college van Gedeputeerde Staten een intentieovereenkomst.

 12. 12

  De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) zijn in juli 2021 door PS vastgesteld. De provincie, gemeenten en de waterschappen hebben besloten dat er nu voldoende aanleiding is om de RES 1.0 te herijken: er zijn en worden nieuwe zoekgebieden aangedragen en er moeten zoekgebieden in de uitvoeringsfase worden aangepast. In de voorliggende Uitgangspuntennotities Herijking RES (2.0 ) NHN en NHZ worden de processtappen beschreven om te komen tot de Herijking van de RES NHN en NHZ in 2024.

 13. 13

  De provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken voeren overleg over een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Provinciale Staten worden met deze brief op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen in dit traject.

 14. 14

 15. 15

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de nieuwe expositie ‘Slavernij. Stemmen uit het verleden’, in het provinciehuis, het scholierenprogramma en de viering en herdenking van Keti Koti in 2023.

 16. 16

 17. 17

  GS hebben de ‘Open Call voor het indienen van lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER’ vastgesteld. In deze oproep wordt aan lokale actiegroepen gevraagd de lokale ontwikkelingsstrategie in te dienen ter beoordeling. Tevens is selectiecomité LEADER benoemd voor de beoordeling van de lokale ontwikkelingsstrategieën. LEADER is een subsidieprogramma gericht op brede plattelandsontwikkeling.

 18. 18

  Het verkeer tussen de A7 en Medemblik is de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren wil de provincie de N239 (Dijkweg – Westerzeedijk) bij de Agriport en de N240 (Markerwaardweg) bij Medemblik op een aantal plekken aanpassen. De provincie werkt daarvoor samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

 19. 19

 20. 20

  De provincie geeft subsidie aan natuurbeheerders om natuur en landschapselementen (zoals bijvoorbeeld poelen en lanen) te onderhouden. Er is dit jaar meer subsidie aangevraagd dan we beschikbaar hebben gesteld. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de natuur behouden blijft of zelfs omhoog gaat en verhogen daarom het subsidieplafond zodat we alle verzoeken kunnen honoreren.

 21. 21

  Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Hoofdweg ten noorden van Hoofddorp. Na het doorlopen van deze procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten om dit stimuleringsgebied aan te wijzen, het als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijzigingwerkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.

 22. 22

  Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Vijfhuizerweg ten noorden van Hoofddorp. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van dit verzoek en besloten om dit stimuleringsgebied als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.

 23. 23
  Dierenwelzijn: nieuwsbrief Raad voor Dierenaangelegenheden (C-agenda commissie Landelijk Gebied 11-09-2023)
 24. 24

 25. 26

 26. 27

  De provincie Noord-Holland wil de opgaven voor opvang of huisvesting van de diverse groepen vluchtelingen integraal aanpakken omdat ze niet los van elkaar bestaan.

 27. 28

  GS verzenden een brief aan staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst om draagvlak bij de rijksoverheid te vergroten voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen.

 28. 29

  De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse planning en controlcyclus van de provincie en gaat vooraf aan de begroting. De kaderbrief 2024 is vorige maand door GS aan PS verzonden. GS brengen PS met een brief op de hoogte van nieuwe informatie die relevant is voor het debat over de kaderbrief.

 29. 30

 30. 31

  In 2017 is door GS een voorstel aangenomen om de Roskamsluis (en te zijner tijd de Molenkolksluis en de Braaksluis) door de vaarweggebruikers bedienbaar te maken. Tijdens het voorbereiden van de implementatie hiervan leidden nieuwe inzichten tot een tegengesteld advies.

 31. 32

  U kunt zelf een abonnement nemen op de tweewekelijkse nieuwsbrief bij www.fietsberaad.nl

 32. 33

 33. 37

  Volgens landelijke afspraken heeft de provincie Noord-Holland samen met gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden een programmering gemaakt voor het toekomstig energiesysteem. Dit provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK) voor Noord-Holland Zuid is in maart 2023 in concept vastgesteld. Na een volgende consultatie en verwerking van de ontvangen bestuurlijke reacties uit de regio is de concept pMIEK aangepast tot een definitieve versie.

 34. 38

  Via het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) stelt de Rijksoverheid haar gronden ter beschikking voor het opwekken van hernieuwbare energie. Door middel van deze brief verzoeken de provincie en betrokken gemeenten de Rijksoverheid om de rijksgronden langs de N9, bij luchthaven de Kooy en het marineterrein in Den Helder op te nemen in het programma OER.

 35. 39

  GS adviseren over het initiatiefvoorstel ‘Zon voor Allen’ dat door de SP-fractie is ingediend. Het voorstel betreft een plan voor het verlagen van de energierekening en versnellen van de overgang naar schone energie.

 36. 40

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten tweemaandelijks over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

 37. 41

 38. 42

 39. 43

  Provinciale Staten hebben met motie M126-2022 opgeroepen om naast LTO ook andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders te
  consulteren voor wijzigingen in de omgevingsverordening. Het college van Gedeputeerde Staten geeft per brief weer hoe invulling is gegeven aan deze motie.

 40. 44

  Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Landelijk Gebied, Glastuinbouwconcentratiegebied en Cultureel Erfgoed. De voorgenomen wijzigingen worden van 22 juni t/m 2 augustus 2023 ter inzage gelegd, waarna GS een definitief besluit nemen.

 41. 45

 42. 46

 43. 47

 44. 48

 45. 49

 46. 50

 47. 51
  Mobiliteit: Fietsersbond, opname en links webinar 7 juni 19.30 uur (C-agenda commissie Ruimte 11-09-2023)
 48. 52

  Het Just Transition Fund (JTF) is door de Europese Unie opgericht voor de ondersteuning van regionale clusters die voor grote opgaven staan vanwege de klimaattransitie en waar grote sociaaleconomische uitdagingen te vinden zijn. De IJmond is zo’n cluster. Voor de IJmond is € 58,5 miljoen vanuit het JTF beschikbaar. Daarnaast heeft het Ministerie EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van JTF-IJmond gaat het college van GS en de colleges van de vijf IJmondgemeenten een Uitvoeringsconvenant 2021-2027 aan met de Intermediaire Instantie Kansen voor West. PS worden geïnformeerd over de voortgang van het JTF.

 49. 53

  POLIS is een vooraanstaand netwerk van Europese steden en regio’s, die samen oplossingen creëren om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken onder andere door toepassing van innovatieve technologieën en gezamenlijke beïnvloeding van het Europese mobiliteitsbeleid. De provincie Noord-Holland is lid van dit netwerk en op ambtelijk niveau actief in verschillende werkgroepen. Gedeputeerde Olthof is lid van de politieke werkgroep van POLIS en is door de directeur van POLIS en de wethouder Mobiliteit en Stedelijke Ontwikkeling van Stockholm uitgenodigd voor de volgende politieke werkgroep in Stockholm. Deze wordt gecombineerd met een Leadership Summit en vindt plaats op 8 en 9 juni 2023.

 50. 55

 51. 56

 52. 57

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens de primaire waterkering Monnickendam Zeedijk te versterken. Met dit besluit wordt in de verkenningsfase de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) gepubliceerd en ter inzage gelegd.

 53. 58

 54. 60

  De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland en Groengebied Amstelland. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regelingen van deze recreatieschappen worden de financiële stukken jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen 10 juli 2023 een oordeel vormen over deze stukken.

 55. 61

  De provincie Noord-Holland is een deelnemer van het recreatieschap Groengebied Amstelland. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft op 13 april jl. het concept ambitiedocument toegezonden aan de participanten voor het indienen van zienswijzen. Het is van belang dat de provincie haar zienswijzen op het concept ambitiedocument kenbaar maakt.

 56. 62

 57. 63

  De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2022 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 58. 64

 59. 65

  Gedeputeerde Staten hebben voor de vergadering van het IPO bestuur ingestemd met de kadernota 2024. Provinciale Staten worden nu in staat gesteld om eventuele aandachtspunten te formuleren en te delen. De betrokken bestuurder als lid van het IPO-bestuur zal deze vervolgens teruggeven aan het IPO. 60. 66

  Provinciale Staten hebben met motie M214-2022 het college van opgeroepen om het fieldlab bloembollen een impuls te geven. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

 61. 67

  GS hebben besloten de ‘Uitvoeringsregeling Europese landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027’ vast te stellen en deze regeling onder de reikwijdte van de ‘Beleidsregel verlagen subsidie GLB Noord-Holland’ te brengen.

 62. 68

  Vanwege de late voltooiing van de regelgeving voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027, werd de deadline voor het indienen van de opgave van beheersactiviteiten voor de agrarische collectieven voor het beheerjaar 2023 naar 1 juni 2023 verschoven.
  Door verdere vertraging wordt deze datum nu 30 juni. Deze datum is gebaseerd op de termijn die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het indienen van aanvragen voor andere GLB-regelingen (waaronder de eco-regeling) en het doen van de Gecombineerde Opgave. Provincies hebben de vrijheid om de indieningstermijn van de definitieve aanvraag voor ANLb (de voorlopige is in december 2022 reeds ingediend) in overleg met de agrarische collectieven aan te passen.

 63. 69

 64. 70

  De begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen zienswijze te uiten.

 65. 71

 66. 72

  De begrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

 67. 73

  De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de bouw van een woning aan de Hornweg 246 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.

 68. 74

  De gemeente Oostzaan heeft een ontheffingsverzoek ingediend voor het plaatsen van 21 woonunits in NNN voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. GS staan positief tegenover dit verzoek, maar willen nader onderzoeken of en op welke wijze ontheffing van de instructieregels NNN kan worden verleend. GS leggen hiertoe het ontheffingsverzoek voor aan PS.

 69. 75

  GS stellen de Tweede herziening van de Omgevingsverordening Noord – Holland 2022 in ontwerp vast, leggen deze ter inzage en geven deze vrij voor bespreking met PS. De tweede herziening heeft betrekking op verschillende onderwerpen, waaronder datacenters, energie-infrastructuur en verblijfsrecreatie in het Natuurnetwerk Nederland. Zienswijzen kunnen worden ingediend van 22 juni tot en met 2 augustus 2023.

 70. 76