Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

maandag 31 juli 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van juli 2023
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 6. 6

 7. 7

 8. 8

 9. 9

 10. 10

 11. 11

  Binnen de regio Schiphol gaan vier ministeries, vier betrokken provincies, waaronder Noord-Holland, en 56 gemeenten met elkaar uitwerken hoe ze de ruimtelijke opgaven in regio willen invullen. Het doel is om een impuls te geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit wordt gedaan onder de naam NOVEX regio Schiphol. Rijk en regio hebben vrijdag 23 juni 2023 het Ontwikkelperspectief voor NOVEX Schipholregio gepresenteerd. Het Ontwikkelperspectief geeft informatie om te komen tot een Uitvoeringsagenda binnen de NOVEX Schipholregio, welke dit najaar wordt opgeleverd.

 12. 13

  In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juli 2023 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2023-2027 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.

 13. 14

  Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan
  uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.

 14. 15

  In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2022 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 in het algemeen de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen in alle drie de regio’s dalen, maar dat er in 2022 ten opzichte van 2021 iets hogere waarden worden gemeten van bepaalde stoffen. Dit komt mogelijk door het effect van het opheffen van de COVID-19 maatregelen en de energiecrisis van vorig jaar. Nadere analyse van de resultaten moet uitwijzen of deze aanname klopt. De resultaten van deze nadere analyse worden na de zomer verwacht. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

 15. 16

 16. 17

 17. 18

 18. 19

 19. 20

 20. 21

 21. 22

  Na interne beraadslaging en overleg met het college van de gemeente Medemblik hebben Gedeputeerde Staten besloten om de Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West openbaar te maken en hierover te communiceren.

 22. 23

  Het Rijk heeft subsidie beschikbaar gesteld voor cofinanciering van Flexpools. Voor iedere provincie is een bedrag gereserveerd en ruim € 6,6 miljoen is hiervoor in november 2022 toegekend aan de provincie Noord-Holland. Het Rijk stelt als voorwaarde dat de provincies en gemeenten hier zelf een gelijke bijdrage aan leveren. GS hebben besloten hier een eigen bijdrage voor te leveren van € 3,4 miljoen, te dekken uit de reserve woningbouw. De overige dekking komt vanuit de gemeenten.

 23. 24

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Gedeputeerde Staten per brief geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar de mogelijkheid tot het intrekken van de vergunning van de kooksgasfabrieken van Tata Steel IJmuiden. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een begeleidende brief.

 24. 25

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.

 25. 26

  Het Faunabeheerplan Wildsoorten 2023-2029 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op 30 juni 2023 bij GS ter goedkeuring ingediend. Het plan behandelt de vijf in de Wet natuurbescherming (Wnb) benoemde wildsoorten. De Wnb verplicht dat jacht dient te geschieden overeenkomstig een door GS goedgekeurd faunabeheerplan. Het Rijk bepaalt of de jacht op de in de wet benoemde wildsoorten geopend wordt.

 26. 27

  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

 27. 28

  Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.

 28. 29

 29. 30

  De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2023 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die onderhoud plegen aan hun monument. De subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2023 worden gepubliceerd op de website van de provincie.

 30. 31

  De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die hun monument willen restaureren. De subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2023 worden gepubliceerd op de website van de provincie.

 31. 32

 32. 33

  De Kustvisie IJsselmeerkust is in samenwerking met de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands-Kroon opgesteld. Deze integrale visie moet ervoor zorgen dat gemeentelijke, provinciale en gezamenlijke belangen worden meegewogen bij alle ontwikkelingen in het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied. De kustvisie is een gedeelde visie op een gezamenlijke toekomst.

 33. 34

 34. 35

 35. 36

  De provincie koopt strategisch circa 23 ha cultuurgrond met het oog om een sterkere en robuustere grondpositie te verwerven binnen de polder Waard-Nieuwland. De te verwerven percelen grenzen direct aan gronden reeds in eigendom bij de provincie Noord-Holland.

 36. 37

  De Raad van Commissarissen is overgegaan tot het ontslag van de heer A.H. Krom, bestuurder van N.V. Afvalzorg Holding en tot het benoemen van een interim-bestuurder, mevrouw A.M.M. Jetten.

 37. 38

 38. 40

 39. 41

  De gemeente Wijdemeren heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie van drie woningen aan het Noordereinde 249 te 's-Graveland. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.

 40. 43

  GS hebben een besluit genomen over de vervanging van papieren documenten door digitale versies uit de periode juni 2014 tot en met december 2017.

 41. 44

 42. 45

 43. 46

  De beheerautoriteit Waddenzee werkt aan het bevorderen en versterken van de samenhang van natuur-, vis- en waterbeheer, met als doel de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. De beheerautoriteit doet dit in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en de drie Waddenprovincies.

 44. 47

  De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie Noord-Holland bijdraagt aan de
  transitie naar een circulaire economie.

 45. 48

  Voorgesteld besluit

  Toelichting besluit Het college heeft op 20 juni besloten het Bestuursakkoord Ontwikkeling Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland/Den Helder met het ministerie van Defensie en de gemeente Den Helder aan te gaan.

 46. 49

  Provinciale Staten hebben met motie M205-2022 het college opgeroepen om de biologische landbouw hernieuwde aandacht te geven. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze motie.

 47. 50

  Brief van 28 maart 2023 waarin kort wordt teruggekoppeld hoe IPO-bestuur wil omgaan met de aanbevelingen en scenario's uit het AEF rapport. Deze brief is opnieuw verspreid naar de nieuwe AV-leden conform afspraak gemaakt in AV-vergadering van 27 juni 2023.

 48. 52

  De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG wordt het Noord-Hollandse, integrale beleidskader voor het landelijk gebied. Het bevat een uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem, klimaat en het perspectief voor de landbouw. Deze opgaven staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vloeien voort uit Europese of mondiale verplichtingen. In aanvulling hierop bevat het PPLG ook een uitwerking van provinciale opgaven voor de thema’s landschap, erfgoed en recreatie. De integrale benadering in het PPLG geeft meer overzicht en duidelijkheid dan separate beleidsvisies. Beleidskeuzes en maatregelen dienen immers vaak meerdere opgaven tegelijkertijd.