Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

zondag 30 april 2023

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van april 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

Agendapunten

 1. 1

  De Subsidieregeling Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland 2023 is gericht op het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet. Voor 2023 bedraagt het subsidieplafond voor de regeling € 1.500.000. De regeling richt zich op slimme energiesystemen die op relatief korte termijn bijdragen aan een innovatieve oplossing voor netcongestie op het elektriciteitsnet. De regeling is bedoeld om partijen te ondersteunen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en bij de daadwerkelijke realisatie van deze innovatieve oplossingen. Dit is de tweede openstelling van de SON. Het is de intentie om in 2024 een derde SON-openstelling te hebben.

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 6. 8

 7. 9

  Op 4 april 2023 ontving de provincie Noord-Holland de Voortgangsnota 2022 van de MRA, met het verzoek om terzake wensen en opvattingen te formuleren en die uiterlijk 9 juni 2023 aan de MRA te doen toekomen.

 8. 10

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo. Noord-Holland maakt met dit besluit gevraagde informatie over de binnenduinrand Zuid-Kennemerland gedeeltelijk openbaar.

 9. 11

  De provincie Noord-Holland is deelnemer in het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies. Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn Provinciale Staten bevoegd een zienswijze in te dienen op de begroting van dit Gemeenschappelijk Orgaan. Aangezien de begroting geen vragen oproept stelt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om geen zienswijze in te dienen.

 10. 12

 11. 13

 12. 14

 13. 15

  GS informeren PS over het OvV-rapport Industrie en omwonenden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe industriële emissies door industrie en overheid worden beheerst en hoe omwonenden worden beschermd tegen de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Op basis hiervan heeft de OvV enkele aanbevelingen geformuleerd aan de bij het stelsel betrokken partijen.

 14. 16

 15. 18

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen 2023 €822.000,- beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op provinciale gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 80km/h. De subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen is bedoeld om perceeleigenaren aan provinciale wegen te stimuleren de erfaansluitingen op de weg veiliger in te richten. Dat kan door het verwijderen van uitwegen, het samenvoegen van uitwegen of het veiliger vormgeven van uitwegen.

 16. 19

 17. 20

 18. 21

 19. 22

 20. 23

  Op 4 juli 2022 is motie 133-2022 aangenomen. Ter uitvoering van de motie hebben wij gesprekken georganiseerd met een aantal Noord-Hollandse supermarkten. De opbrengst van deze gesprekken nemen wij mee bij de provinciale invulling van de Uitvoeringagenda Voedselvisie 2023-2024.

 21. 24

  Op 14 november 2022 is motie 229-2022 aangenomen. Ter uitvoering van de motie hebben wij voor leden van Provinciale Staten een expertmeeting georganiseerd over het NSP GLB. De opbrengst van deze expertmeeting nemen wij mee bij de provinciale invulling van het NSP GLB en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied

 22. 25

  Het uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 is een uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied 2050. Deze Agenda is in 2020 door Rijk en regio vastgesteld.

 23. 26

 24. 27

 25. 28

  De provincie stelt 900.000 euro subsidie beschikbaar voor de versterking en verduurzaming van regionale techniek en technologiecampussen Noord-Holland. Campussen zijn belangrijk voor een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollandse arbeidsmarkt.

 26. 29

  In opdracht van zes provincies, waaronder de provincie Noord-Holland, is met verschillende onderzoeken, voor alle provincies in beeld gebracht waar zij individueel staan in de ontwikkeling naar een 100% circulaire economie. Op basis van deze onderzoeken heeft de provincie Noord-Holland een rapportage opgesteld over de actuele stand van zaken van de circulaire economie in de provincie. Deze rapportage biedt zowel inzicht in de stand van zaken, de beperkingen van de huidige methodiek als aanknopingspunten voor eigen beleid ter versnelling van de transitie.

 27. 30

  Tijdens de bespreking van de kaderbrief in Provinciale Staten op 4 juli 2022 is door het CDA een begrotingsvoorstel ingediend met als onderwerp ‘Buurtbatterijen voor Energieopslag’. Concreet wil het CDA onderzoeken of en hoe buurtbatterijen een effectieve veilige bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Op basis van dit onderzoek dient aan Provinciale Staten te worden voorgelegd hoe daar gevolg aan kan worden gegeven. Het onderzoek is uitgevoerd en bevat conclusies en aanbevelingen voor mogelijke vervolgtrajecten en provinciale inzet.

 28. 31

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals

 29. 32

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie diffuus lood in de bodem Noord-Holland 2023 vast. De subsidieregeling is bedoeld om gemeenten, nu en straks onder de Omgevingswet, te stimuleren de diffuus loodproblematiek blijvend voldoende aandacht te geven, alsmede gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen programma op te zetten gericht op het verminderen van de blootstelling aan diffuus lood. Deze bodemverontreiniging is in sommige gebieden in Noord-Holland aanwezig en kan daar een risico voor de gezondheid van met name jonge kinderen zijn. In totaal stellen Gedeputeerde Staten € 2 miljoen ter beschikking waarvan € 1 miljoen in 2023.

 30. 33

  De Metropoolregio Amsterdam organiseert van 24 tot 28 april 2023 in samenwerking met de gemeente Amsterdam een Kennismissie Klimaatbestendig en circulair bouwen naar New York. De Commissaris van de Koning is portefeuillehouder Internationaal en Public Affairs bij de Metropoolregio Amsterdam en zal als delegatieleider met deze missie meereizen.

 31. 34

 32. 35

 33. 36

 34. 37

  GS verlenen een ontheffing van artikel 6.46, derde lid, van de Omgevingsverordening NH2020 aan de gemeente Texel ten behoeve van 102 tijdelijke flexwoningen op de locatie Marsweg Den Burg deelgebied B voor een periode van 20 jaar.

 35. 38

 36. 40

 37. 42

  Tot en met 27 maart 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Regeling transitie CROS-MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) en de toelichting. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van de regionale overheden in de Schipholregio, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

 38. 43

  De provincie is verplicht jaarlijks een normenkader rechtmatigheid op te stellen. Het normenkader rechtmatigheid 2022 is nodig voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant over boekjaar 2022.

 39. 44

 40. 45

  Omdat de regelgeving voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 pas laat gereed was, is de reguliere datum van 15 december 2022 voor het indienen van de opgave van de beheersactiviteiten voor het beheerjaar 2023 voor de agrarische collectieven niet haalbaar. Daarom is het noodzakelijk de uiterste termijn hiervoor éénmalig op te schuiven. De onderhavige wijziging voorziet hierin. De datum van 1 juni houdt mede verband met de termijn die door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gegeven om aanvragen voor andere GLB-regelingen (waaronder de eco-regeling) in te dienen en de Gecombineerde Opgave te doen. Voorts wordt de citeertitel van de uitvoeringsregeling gewijzigd om misverstanden te voorkomen dat de regeling zou zijn beëindigd in 2021.

 41. 46

 42. 47

  Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor het zwemseizoen 2023 worden 151 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2022 is de locatie Sloterstrand te Amsterdam van de lijst afgevoerd en de locatie Zwemsteiger Nieuwe Meer te Amsterdam aan de lijst toegevoegd.

 43. 48

  De Uitvoeringsregeling is gestart in 2021 en vanwege het succes wordt deze opnieuw opengesteld in 2023 met een aantal (technische) wijzigingen. Het subsidieplafond in 2023 is € 1.100.000.

 44. 49

 45. 50

 46. 51

 47. 52

 48. 54

 49. 55

 50. 56

 51. 57

  Met dit besluit stemmen de Gedeputeerde Staten in met de voorlopige gunning ‘Concessie beheer Oplaadpalen 2023-2029’ aan ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH. Het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren en publieke laadinfrastructuur te realiseren. De publieke laadinfrastructuur wordt gerealiseerd door het aangaan van concessieovereenkomsten met laadpaalexploitanten.

 52. 58

  Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten de geactualiseerde Voorwaarden gezamenlijke Oplaadinfrastructuur MRA-Elektrisch 2023 vast. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. Dit gebeurt voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten met marktpartijen om de publieke oplaadpaalinfrastructuur te verbeteren. Gemeenten kunnen zich met deze voorwaarden aansluiten bij een concessieovereenkomst en vervolgens onder begeleiding van het projectbureau laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen.

 53. 59

 54. 60

 55. 61

  Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2024 ter visie gelegd. Belanghebbenden, zoals de natuur- en agrarische collectieven en betrokkenen bij het (agrarisch) natuurbeheer in Noord-Holland hebben input kunnen leveren voor het Natuurbeheerplan.

 56. 62

  PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. De stichting heeft de provincie verzocht om goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen fusie met de Stichting NRG en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing van de overeenkomst van geldlening en pandrecht. GS verlenen, na consultatie van PS, goedkeuring aan de voorgenomen fusie en gaan akkoord met de verlenging en aanpassing van de overeenkomst van geldlening en pandrecht.