Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 27 mei 2024

18:50 - 22:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 24 mei 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing Nota Infrastructurele Kapitaal Goederen 18:15 - 18:45
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 4
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
 5. 5
  A-agenda Mobiliteit - 19:20
 6. 5.a

  Toelichting:
  De provincie werkt samen met haar partners aan beter en betaalbaar openbaar vervoer, onder andere in de kleine kernen. Daarom investeert de provincie in nieuwe vormen van openbaar vervoer en in knooppunten die het overstappen op verschillende vormen van vervoer makkelijk maken. De provincie heeft hiervoor de Visie Publieke Mobiliteit voor Noord-Holland gemaakt. De conceptversie is de afgelopen maanden besproken met stakeholders. De provincie heeft de visie naar aanleiding van hun opmerkingen aangepast. De definitieve versie wordt nu door het College van Gedeputeerde Staten ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde de concept visie publieke mobiliteit bespreken. Besluitvorming vindt plaats in de PS vergadering van 10 juni 2024

 7. 5.b

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland werkt aan de HOV-verbinding tussen Lisse en Nieuw-Vennep. Dit is onderdeel van de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. Om de busverbinding planologisch mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Op het Ontwerp-PIP zijn 23 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen in het PIP. Het definitieve PIP kan nu ter besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het Provinciaal Inpassingsplan Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV Lisserbroek-Getsewoudbespreken. Besluitvorming vindt plaats in de PS vergadering van 10 juni 2024

 8. 6
  B-agenda Mobiliteit VERVALT!!!!
 9. 6.a

  Toelichting indiener agenderingsverzoek:
  De Voortgangsrapportage Doorfietsroutes 2023 geeft inzicht in de voortgang van het bouwen aan het netwerk van doorfietsroutes. De rapportage laat zien dat er in alle regio’s voortgang geboekt wordt, maar geeft wel een waarschuwing af dat verdere voortgang en het halen van de langetermijndoelen afhangt van voldoende capaciteit en middelen bij alle betrokken partijen. Aangezien de kaderbrief 2025 als start van de begrotingscyclus binnenkort voorligt in PS, is dit een goed moment om te bespreken of de door de coalitie beschikbare extra financiële middelen voor doorfietsroutes afdoende zijn om de 2040 doelstellingen te halen.
  Tenslotte is een belangrijke randvoorwaarde die genoemd wordt ‘medewerking van het rijk’. Het hoofdlijnenakkoord van de beoogde nieuwe landelijke coalitie vermeldt nergens iets over fietsen. Dit doet vermoeden dat het niet hoog op de agenda staat de komende jaren en mogelijk iets betekent voor het rijksbudget doorfietsroutes.


  Doel van agendering: De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek over deze voortgangsrapportage en de vraag of er meer middelen ter beschikking gesteld moeten worden om het landelijke doel van 2040 te halen en hoe de provincie de regierol in de realisatie van het doorfietsroutenetwerk nog beter kan pakken.

 10. 8
  B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling - 21:20
 11. 8.a.1

 12. 9
  Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
 13. 10
  C-agenda mobiliteit
 14. 10.a

 15. 10.b

  De provincie Noord-Holland voegt de OV-gebieden Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord in 2028 samen tot één gebied: Noord-West Noord-Holland. Dit doet de provincie om de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland in de toekomst verder te kunnen verbeteren. De verwachting is dat dit vervoerders zal uitnodigen tot goede inschrijvingen bij de aanbesteding van de ov-concessie Noord-West Noord-Holland.

 16. 10.c

  Naast elektriciteit en warmte zijn duurzame brandstoffen als derde grote categorie energiedragers nodig voor een klimaatneutrale samenleving. Onderzoekers van Royal HaskoningDHV en Studio Gear-Up concluderen dat duurzame brandstoffen nodig zijn om de klimaat- en energiedoelen van 2030 en daarna te halen. Ze concluderen verder dat de opgave dusdanig groot is dat Noord-Holland niet de luxe heeft om specifieke brandstoffen bij voorbaat uit te sluiten. Het college stuurt het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie, naar Provinciale Staten en verwerkt de inzichten in de aanpak voor de energietransitie.

 17. 10.d

  Na een decennialange daling van het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Holland[1] neemt het aantal het laatste decennium helaas toe. Achter elk verkeerslachtoffer gaat veel leed schuil en de maatschappelijke kosten zijn hoog. De stijging moet in 2030 worden omgebogen tot een daling. In de Actualisatie Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2024- 2030 wordt daarom extra aandacht geschonken aan de kwetsbare groepen: fietsers en senioren met daarbij meerdere projecten gericht op gedrag, handhaving en infrastructuur. De aanpak is risico gestuurd, waarbij de middelen worden ingezet op locaties en groepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is. Dit geldt zowel voor de investeringen in provinciale wegen, als de subsidies voor gemeentelijke wegen en verkeerseducatie.


  1. https://swov.nl/nl/nieuws/aanbevelingen-verkeersveiligheid-noord-holland

 18. 10.e

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen 2024 € 528.000 beschikbaar voor het verbeteren van de
  verkeersveiligheid op provinciale gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 80km/h. De subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen is
  bedoeld om eigenaren en/of pachters met uitwegen op dit type provinciale wegen te stimuleren de perceelaansluitingen op de weg veiliger in te richten. Dat kan door het verwijderen van uitwegen, het samenvoegen van uitwegen of het veiliger vormgeven van uitwegen.

 19. 10.f

  Bij het inpassingsplan van het Windpark Wieringermeer is het zweefvliegveld van de Zweefvliegclub Den Helder (ZCDH) verplaatst. Wij hebben toen afspraken gemaakt over voortzetting van het bestaande gebruik op de nieuwe locatie, inclusief lier- en sleepstarts. Met dit besluit geven wij structureel invulling aan deze afspraken.

 20. 10.g

  In november 2022 ondertekende de provincie Noord-Holland het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer. Hierin wordt afgesproken dat in 2040 al het openbaar vervoer in Nederland volledig toegankelijk moet zijn. In het Uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid OV 2024-2028 staat wat de provincie de komende 4 jaar hiervoor gaat doen. Het toegankelijk maken van bushaltes voor reizigers met een visuele of motorische beperking is daarbij het belangrijkste.

 21. 10.h

  In het coalitieakkoord 'Verbindend vooruit!' is het project Verbinding A8-A9 opgenomen: “Omdat financiering onzeker is en er voor de genoemde problemen van dit gebied in deze coalitieperiode een oplossing moet komen, onderzoeken en werken we tegelijkertijd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan een robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering.” Om te komen tot een robuuste oplossing worden twee eerder afgevallen alternatieven geactualiseerd. Op basis daarvan wordt gekeken of een van deze varianten een robuuste oplossing kan vormen.

 22. 10.i

 23. 10.j

  De Voortgangsrapportage Doorfietsroutes 2023 geeft inzicht in de voortgang van het bouwen aan het netwerk van doorfietsroutes, zoals dat is vastgelegd in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. De provincies Flevoland en Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam willen in 2040 het regionale netwerk van doorfietsroutes gerealiseerd hebben. In alle regio's is voortgang geboekt en wordt gewerkt om dat langetermijndoel te halen. Randvoorwaarden voor de verdere voortgang zijn voldoende capaciteit en middelen bij alle betrokken partijen.

 24. 10.k

  De provincie Noord-Holland heeft in de periode 2021-2023 een pilot uitgevoerd om het zwerfafval in de bermen te verminderen. Uit de pilot is gebleken dat extra aanpak van zwerfafval bij hotspots, inzet op gedragsverandering en het opruimen van zwerfafval voor het maaien van de berm effectieve maatregelen zijn.

 25. 10.l

  Bij de provincie, de gemeente Stede Broec en omwonenden zijn er zorgen over de verkeersveiligheid op de N307 ter hoogte van restaurant de Woeste Hoogte. In de afgelopen maanden heeft de provincie onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid ter plaatse te verbeteren. In de komende tijd wordt de voorkeursmaatregel verder uitgewerkt, het doel is om de maatregel zo snel als mogelijk te realiseren.

 26. 10.m

  Vanaf juli 2024 veranderen in de regio Noord-Holland Noord de routes van een aantal buslijnen en daarvoor zijn nieuwe bushaltes nodig. De eerder opengestelde subsidieregeling bleek voor gemeenten ontoereikend om alle nieuwe haltes aan te leggen. Door de regeling nu opnieuw open te stellen kunnen de 25 nieuwe toegankelijke bushaltes worden gerealiseerd.

 27. 10.n

 28. 11
  C-agenda Ruimtelijke Ontwikkeling
 29. 11.a

  Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Kwadijk 16 te Edam-Volendam voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.

 30. 11.c

  In opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder is een onderzoek uitgevoerd naar de directe en indirecte ruimtelijke gevolgen en de impact op brede welvaart van aanlanding van wind op zee in de Kop van Noord-Holland. Het onderzoek is een bouwsteen om tot een standpunt te komen over de aanlanding in de Kop van Noord-Holland, de locatiekeuze en de voorwaarden.

 31. 11.c

 32. 11.e

  Het college van Amsterdam heeft PS en GS een brief gestuurd inzake windpark Noorder IJ-plas. GS reageren schriftelijk op de drie ingebrachte punten.

 33. 11.f

  GS hebben de mondelinge vragen van JA21, inzake de mogelijkheden tot het geven van een "advies met instemming" door PS bij vergunningverlening van Amsterdam voor windturbines aan de Noorder IJ-plas, schriftelijk beantwoord.

 34. 11.g

 35. 12
  C-agenda Wonen
 36. 12.a

  In 2022 heeft de provincie Noord-Holland het convenant Toekomstbestendig Bouwen ondertekend. In het convenant wordt de ambitie uitgesproken om de samenwerking verder te versterken. Daarom zijn de vier provincies (provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland (penvoerder), provincie Flevoland en provincie Utrecht) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin nemen ze de rol van aanjager op zich voor een jaar. Die slagkracht is noodzakelijk, wil de implementatie van het Convenant en de realisatie van de woondeals geen vertraging oplopen. In dit jaar wordt verkend wat de beste manier is om het convenant in te richten.

 37. 12.b

  Op 6 december 2023 is de Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw gebiedsontwikkelingsteams 2023 vastgesteld. De regeling loopt van 7 december 2023 tot 1 oktober 2024. Om deze regeling zo efficiënt mogelijk in te zetten is deze na enkele maanden geëvalueerd. Met name de betaalbaarheidseis was strenger dan de Woondeal en het coalitieakkoord beoogde, met als gevolg dat een aantal belangrijke projecten geen gebruik konden maken van de flexibele schil. De Uitvoeringsregeling is daarom geactualiseerd zodat deze beter aansluit bij de afspraken uit de Woondeal. Daarnaast wordt ook het subsidieplafond opgehoogd naar € 11.463.913,-

 38. 13
  C-agenda Algemeen
 39. 13.a

 40. 13.b

 41. 13.c

 42. 13.d