Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 11 maart 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 8 maart 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  BOT-overleg actieplan wonen (18:15 - 18:50)
 2. 0
  Technische Briefing Ruimtelijk Voorstel (18:50 - 19:25)
 3. 1
  Opening en mededelingen
 4. 2
  Inspreekhalfuur - 20:00
 5. 4

 6. 5
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
 7. 6
  B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling - 20:30
 8. 6.a

  Toelichting:
  Het concept Ruimtelijk Voorstel Noord-Holland agendeert de belangrijkste ruimtelijke vraagstukken in de provincie Noord-Holland. Het is daarmee de start van het traject Regie in de Ruimte dat uiteindelijk zal uitmonden in een actualisatie van de Omgevingsvisie. Het Ruimtelijk Voorstel is ook een antwoord op het verzoek van de minister van BZK aan alle provincies om een Ruimtelijk Voorstel te maken. Het concept Ruimtelijk Voorstel wordt nu door GS vrijgegeven voor consultatie. Naar verwachting zal het definitieve Ruimtelijk Voorstel in mei van dit jaar worden vastgesteld.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het Ruimtelijk Voorstel bespreken en aandachtspunten meegeven.

 9. 6.b

  Toelichting:
  GS leggen een concept ontheffing voor aan de commissie Ruimte voor een advies. Het gaat om een verzoek van de gemeente Oostzaan voor de realisatie van 21 tijdelijke woningen voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden in het NNN.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het Ontheffingsverzoek Twiskeweg bespreken.


  De laatste vijf bijlagen zijn op verzoek van PvdD toegevoegd aan het agendapunt:
  - Ingekomen brief Gemeente Oostzaan over Woonunits voor Oekraïners in Het Twiske - juli 2023
  - Lijst BPL-locaties Regio Zaanstreek-Waterland 09-05-23 def - juli 2023
  - Provinciale brief ontgrenzen BPL-locaties 09-05-23 def - Presidium Provinciale Staten - juli 2023
  - Brief namens portefeuillehouders Wonen regio Zaanstreek-Waterland - juli 2023
  - Brief fracties gemeenteraad Oostzaan inzake Locatie tijdelijke woningen Oekraïners Oostzaan - augustus 2023

 10. 7
  Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
 11. 8
  C-agenda Ruimte
 12. 8.a

  De bestaande mogelijkheden in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 voor nieuwe woningbouw in het landelijk gebied en Bijzonder Provinciaal Landschap zijn ter informatie verduidelijkt in twee stroomschema’s.

 13. 8.b

  Op verzoek van de gemeente Schagen hebben Gedeputeerde Staten een tijdelijke ontheffing verleend ten behoeve van een crisisnoodopvang asielzoekers op de locatie Schagen Oost, waarbij voor een termijn van in totaal ten hoogste 18 maanden (waarvan 1 jaar in gebruik voor de asielopvang) van het omgevingsplan wordt afgeweken.

 14. 8.c

  De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de bouw van een woning aan de Hornweg naast nummer 314 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 15. 8.d

  Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordening NH2022 in ontwerp vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, het Bijzonder Provinciaal Landschap en het Landelijk Gebied. De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd, waarna GS een definitief besluit nemen.

 16. 8.e

  Op 21 september jl. heeft de gemeente Edam Volendam een integraal plan voor de ontwikkeling van 1160 woningen in Lange Weeren (BPL) aan GS voorgelegd. De gemeente vraagt GS zich positief uit te spreken voor het Plan Lange Weeren als volwaardig alternatief voor het bestuursakkoord "Pilot Waterland". GS reageert op dit verzoek met een brief.

 17. 8.f

  De gemeente Hollands Kroon heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie een tijdelijke huisvestingslocatie voor 20 jaar voor 208 arbeidsmigranten op een nog onbebouwde kavel aan de Westrak op het bedrijventerrein Robbenplaat te Wieringerwerf. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

 18. 8.g

  Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden, ook wel bekend als de spreidingswet. Met deze brief worden Provinciale Staten geinformeerd over deze wet, de uitwerking en de rollen van zowel de commissaris van de Koning als het college van Gedeputeerde Staten daarin. Een gelijkluidende brief wordt aangeboden aan Provinciale Staten van de andere provincies.

 19. 9
  C-agenda Mobiliteit
 20. 9.a

  Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hierin is het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur. Het realiseren van publieke laadinfrastructuur gebeurt voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten met marktpartijen. Gemeenten sluiten zich bij een concessieovereenkomst aan en kunnen vervolgens onder begeleiding van het projectbureau MRA-Elektrisch laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen.

 21. 9.b

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in 2024 12,2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en het realiseren van doorfietsroutes in Noord-Holland een impuls geven. In een evaluatie in 2023 is de effectiviteit van deze regeling gebleken en zijn aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling in de toekomst, welke worden opgevolgd.
  Ook delen Gedeputeerde Staten de voortgangsrapportages Verkeersveiligheid en Actieve Mobiliteit over 2023 en het geactualiseerde fietsroutenetwerk met Provinciale Staten.

 22. 9.c

  De provincie wil betaalbaar en goed openbaar vervoer voor alle inwoners in Noord-Holland. Sinds de coronapandemie zijn er diverse ontwikkelingen in de ov-markt die van invloed zijn op de aanbieders van het busvervoer. Zo zijn bijvoorbeeld reizigersaantallen afgenomen en is er in gebieden een tekort aan personeel. Om toch succesvol te kunnen aanbesteden, wil de provincie de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord samenvoegen tot één nieuwe concessie: Noord-West Noord-Holland. De verwachting is dat, door de grotere omvang, de concessie aantrekkelijker wordt voor vervoerders waardoor we een beter aanbestedingsresultaat verwachten en dus meer en beter ov in grote delen van de provincie.

 23. 9.d

  Het project Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland start op 18 maart 2024 met participatie. Het doel van de participatie is het verzamelen van ideeën voor maatregelen om de bereikbaarheid van de kust nu en in de toekomst te verbeteren. Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite van het project en in de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd worden.

 24. 9.e

  De provincie Noord-Holland en de Electric Flying Connection organiseren van 17 tot en met 25 maart 2024 een landelijke innovatiemissie op het gebied van duurzame en regionale luchtvaart naar Californië. De Commissaris van de Koning zal delegatieleider zijn tijdens deze missie.

 25. 9.f

  De provincie Noord-Holland wil samen met de gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en het Rijk Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) realiseren voor nieuwe inwoners in woningbouwlocaties bij Nieuw-Vennep west en Hoofddorp-Zuid. Er is afgelopen jaar een eerste verkenning uitgevoerd naar HOV in de vorm van R-net bussen op een zo vrij mogelijke busbaan. Dit HOV wordt onderdeel van de verbinding Noordwijk-Lisse-Hoofddorp-Schiphol. Dit jaar starten de partners in het project de planstudie-fase. Doel van de planstudie is te komen tot de beste routevariant voor deze busbaan.

 26. 9.g

  Gedeputeerde Olthof is uitgenodigd door Minister Winfried Hermann en Staatssekretärin Elke Zimmer om 16 en 17 mei 2024 een werkbezoek te brengen aan de regio Baden-Württemberg in Duitsland. Baden-Württemberg is één van de meest progressieve regio’s in Europa op het gebied van duurzame mobiliteit.

 27. 9.h

  In Spoorzone Hoofddorp werken Rijk, regio, provincie, gemeente en marktpartijen aan de ontwikkeling van een hoogstedelijk gebied met internationale allure. In 2023 zijn Rijk, gemeente en provincie hiervoor een samenwerking aangegaan die in 2024 wordt voortgezet.

 28. 10
  C-agenda Wonen
 29. 10.b

 30. 11
  C-agenda Algemeen
 31. 11.a