Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 17 juni 2024

18:00 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte. Het inspreekhalfuur is op donderdagavond 20 juni. 
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 14 juni 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 3
  A-agenda Financiën - 18:00
 3. 3.a

  Toelichting: In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de provinciale baten en lasten in 2023. Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies elk vanuit de vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken. De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de commissie Bestuur en haar subcommissie de Rekeningencommissie. De bevindingen van de Rekeningencommissie van 3 juni jl. zullen ter kennis worden gebracht aan de commissie Bestuur.


  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten adviseren over de verantwoording en de kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2023 te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie Ruimte.
  Het verslag van deze vergadering zal als advies aan PS worden gestuurd

 4. 3.b

  Toelichting: De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2025 die in november door PS zal worden behandeld.


  Voorstel voor behandeling:
  Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2025 in PS van 8 juli 2024 wordt de kaderbrief in alle Statencommissies behandeld. Aan elke commissie wordt gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van die commissie behoren.


  Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

 5. 4
  A-Agenda Wonen - 19:05
 6. 4.a

  Toelichting: In het coalitieakkoord 2023-2027 ‘Verbindend Vooruit!’ is een investeringskader aangekondigd, waarmee een extra impuls wordt gegeven aan projecten en gebiedsontwikkelingen die nodig zijn om de woningbouwopgave in Noord-Holland te realiseren en te bespoedigen. Hiervoor is circa € 76,4 miljoen beschikbaar. Het investeringskader ‘Versnellen Woningbouw en Duurzame Bereikbaarheid’ bevat een voorstel voor de wijze waarop deze middelen worden ingezet en onder welke voorwaarden. Het geld is bestemd voor zowel kleinere (lokale of regionale) woningprojecten, integrale gebiedsontwikkelingen en innovaties die versnelling van woningbouwplannen mogelijk maken.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het investeringskader versnellen woningbouw bespreken. Besluitvorming vindt plaats in de PS vergadering 8 juli.

 7. 5
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
 8. 6
  A-agenda Ruimtelijke ontwikkeling - 20:10
 9. 6.a

  Toelichting: Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten een wijziging voor in het Delegatiebesluit Omgevingsverordening NH2022. De gevraagde wijziging houdt in dat PS aan GS de bevoegdheid delegeren om een wijziging in de instructieregel m.b.t. geitenhouderijen vast te stellen.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde de concept visie publieke mobiliteit bespreken. Besluitvorming vindt plaats in de PS vergadering 8 juli.

 10. 7
  B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling - 21:10
 11. 7.a

  Toelichting: Gedeputeerde Staten stellen de derde herziening van de Omgevingsverordening Noord–Holland 2022 (OV NH2022) in ontwerp vast, leggen deze ter inzage en geven deze vrij voor bespreking met PS. De derde herziening heeft betrekking op verschillende onderwerpen, waaronder woningbouw, zonne-energie en klimaatadaptatie. Zienswijzen kunnen worden ingediend van 20 juni tot en met 31 juli 2024.
  De fractie van Volt heeft een discussienota opgesteld met betrekking tot dit agendapunt.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde de derde herziening Omgevingsverordening bespreken alsmede de discussienota van Volt. De fractie van Volt wil in debat met de commissie over de 3-30-300 regel als toevoeging aan de voorgestelde wijzigingen in de omgevingsverordening in het kader van ‘meer ruimte voor wonen’.

 12. 7.b

  Toelichting: Gedeputeerde Staten (GS) stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2022 ronde 2024-I en de Nota van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen hebben ter inzage gelegen. Met dit besluit geven GS het eindconcept en de Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het eindconcept wijziging werkingsgebieden bespreken.

 13. 8
  Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
 14. 9
  C-agenda Mobiliteit
 15. 9.a

  De Commissaris van de Koning en gedeputeerde Olthof hebben van 18 – 22 maart 2024 deelgenomen aan de innovatiemissie duurzame regionale luchtvaart naar Californië. De provincie Noord-Holland organiseerde deze missie samen met de Electric Flying Connection. Het verslag van deze reis wordt aan PS aangeboden.

 16. 9.b

 17. 9.c

 18. 9.d

  In samenspraak met de gemeente Dijk en Waard, Connexxion en Rocov wordt een deel van de route van de nachtbus N50 gewijzigd. Het eerste deel van de route gaat buslijn 169 volgen tot aan Noord-Scharwoude, waarna de route afbuigt richting Den Oever volgens buslijn 350. Deze aanpassing zorgt ervoor dat een aanzienlijk aantal extra potentiële reizigers uit Langedijk bereikt kan worden. Reizigers uit Heerhugowaard blijven bediend met nachtbus N60.

 19. 9.e

 20. 10
  C-agenda Wonen
 21. 11
  C-agenda Ruimtelijke Ontwikkeling
 22. 11.a

  Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Purmerland 42A-A 44 te Landsmeer voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.

 23. 12
  C-agenda Algemeen
 24. 12.a