Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 15 januari 2024

19:00 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 januari 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing actualisering IMPI 18:15 - 18:55
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 4
  Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
 4. 5
  B-agenda Mobiliteit - 19:30
 5. 5.a

  Toelichting:
  Samen met onder meer de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer werkt de provincie Noord-Holland aan de HOV-verbinding tussen Lisse en Nieuw-Vennep. Dit is onderdeel van de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. In overleg met de omgeving is een ontwerp van de HOV-verbinding gemaakt. Om dit ontwerp planologisch mogelijk te maken is een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Tot en met 16 februari kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden een zienswijze indienen.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV Lisserbroek-Getsewoud bespreken.

 6. 5.b

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners werken aan beter en betaalbaar openbaar vervoer, onder andere in de kleine kernen. Daarom wil de provincie investeren in nieuwe vormen van openbaar vervoer en in knooppunten die het overstappen op verschillende vormen van vervoer makkelijk maken. De provincie geeft een overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van openbaar vervoer in de Visie Publieke Mobiliteit voor Noord-Holland. De conceptversie van dit rapport wordt openbaar gemaakt om te bespreken met stakeholders.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde de concept visie publieke mobiliteit bespreken.

 7. 5.c

  Toelichting indiener agenderingsverzoek: Brief inzake HOV-studie Haarlem-Schiphol Amsterdam planfase 3 van de C- naar de B-agenda te verplaatsen. De indiener vraagt de commissie en de portefeuillehouder om een zo goed mogelijke invulling te geven aan de aanbevelingen van de onderzoekers omtrent de verbinding Haarlem-Lelylaan en de andere verbindingen.


  Doel van agendering:
  De onderzoekers adviseren om al in 2024 een bus te laten rijden tussen Haarlem en Amsterdam Lelylaan. In het coalitieakkoord ontbreekt deze verbinding. Het coalitieakkoord bevat alleen een metrobus tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam-Zuid: een opwaardering van de bestaande buslijn 346. De indiener wil in gesprek over de prioriteiten van de provincie en de vraag of er meer prioriteit moet zijn voor de verbinding Haarlem-Lelylaan.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde in gesprek over de prioriteiten van de provincie en de vraag of er meer prioriteit moet zijn voor de verbinding Haarlem-Lelylaan.

 8. 5.d

  Toelichting:
  Op 4 april 2022 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om niet actief in te zetten op het stimuleren en subsidiëren van schadelijke biobrandstoffen. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 43-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 9. 5.e

  Toelichting:
  Op 8 november 2021 hebben Provinciale Staten de motie bij de begroting jongerenperspectief op bereikbaarheid (PvdA, 8 november 2021) aangenomen. Het college informeert PS over de voortgang.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 216-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

 10. 5.f

  Toelichting: De producent achter PlasticRoad gaat stoppen met al haar activiteiten. Daardoor is het niet mogelijk om motie 167-2021 ‘Verdere uitrol infrastructuur van gerecycled plastic bij positieve pilotresultaten’ uit te voeren. Provinciale Staten wordt hierover per brief geïnformeerd.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 167-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

 11. 7
  B-agenda Wonen - 22:00
 12. 7.a

  Toelichting indiener agenderingsverzoek: De Monitor Woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en de ontwikkelingen in de woningbehoefte.


  De Woningbouwmonitor laat zien hoe de bouwplannen in Noord-Holland vorderen. De huidige stand van zaken is dat er een dalende woningbouwproductie is, wat leidt tot een hoger woningtekort voor de komende periode. De indiener wil deze monitor graag bespreken in de commissie en gezamenlijk kijken naar de pijnpunten, waarom de woningbouw in Noord-Holland achterloopt en wat voor plannen Gedeputeerde Staten hebben om deze achterstand op te lossen.


  Doel van agendering: Bespreken waarom we als provincie achter de feiten aan lopen met betrekking tot de woningbouw? Wat moet er gedaan worden om dit op te lossen? Wat doet Gedeputeerde Staten om de gestelde opgave wel te halen, en hoe neemt GS dit mee in overleg met regio’s en gemeenten?


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek over deze monitor en de vraag of we op de juiste weg zitten als het gaat om woningbouw.

 13. 9
  sluiting
 14. 10
  C-agenda Mobiliteit
 15. 10.b

 16. 10.c

  De bereikbaarheid tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlem staat onder druk. De provincie Noord-Holland doet sinds 2021, samen met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem, Rijkswaterstaat en Vervoerregio Amsterdam, onderzoek naar de mogelijkheden van Bus Rapid Transit (ook wel metrobus genoemd). De afgelopen 2 jaar is daarvoor onderzocht hoe het ideale lijnennet voor 2040 er uit moet komen te zien, hoe daar in de komende jaren naar toegewerkt kan worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn. De partijen hebben de resultaten van dit onderzoek nu openbaar gemaakt.

 17. 10.d

  De provincie werkt aan een studie om de verkeersveiligheid op de Zeeweg N200 tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee te verbeteren. Tegelijkertijd willen de provincie en de vier gemeenten van Zuid-Kennemerland de gehele kust goed bereikbaar houden. Zo kunnen zij zich samen aan de ene kant richten op het beperken van overlast en files en aan de andere kant op het bevorderen van openbaar vervoer en fietsen. Begin 2024 krijgt iedereen in de regio kans om met maatregelen te komen die verwerkt worden in een voorstel. Voor de keuze van één van de varianten voor de Zeeweg en de uitwerking daarvan, is het nodig het traject en de resultaten van Bereikbaarheid Kust te kennen.

 18. 10.e

  In 2022 is de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2023 vastgesteld. In de regeling is de zinsnede opgenomen dat voor 2023 de subsidieplafond 197.500 euro is. Deze bepaling moet worden aangepast naar 2024 zodat de buurtbusverenigingen volgend jaar ook subsidie ontvangen. Het voorgestelde subsidieplafond voor 2024 is 197.500 euro. Dit is hetzelfde bedrag als in 2023. Dit plafond is voldoende om volgend jaar alle verenigingen subsidie te geven.

 19. 10.f

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een brief over diverse recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals gratis OV voor kinderen. De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. De andere onderwerpen zijn de stand van zaken Studenten OV-kaart, vervoerplannen 2024, de instroom van nieuwe buurtbussen in Noord-Holland Noord en de komende aanbesteding van de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord.

 20. 10.g

  Met dit besluit wordt door de provincie bijgedragen aan de aanschaf van een 2de pont bij de pontverbinding in Velsen. Door het inzetten van deze 2de pont kan structureel een 10 minutenverbinding worden gerealiseerd voor alle inwoners van de regio die het Noordzeekanaal willen oversteken tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Hiermee wordt een essentiële schakel in het doorfietsroutenetwerk gerealiseerd.

 21. 10.h

 22. 10.i

 23. 10.j

 24. 10.k

 25. 10.l

  Er gebeuren te veel ongevallen in het verkeer. De provincie wil dat elke verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. De provincie draagt hier onder andere aan bij door weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat met name schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een groter risico lopen in het verkeer. Daarom geeft de provincie subsidie aan projecten die specifiek voor deze doelgroepen educatie aanbieden. Subsidie voor verkeerseducatie kan worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die het programma Doortrappen willen uitrollen.

 26. 10.m

  De provincie heeft samen met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard een verkenning uitgevoerd naar de effecten van de woningbouwambities in de regio op de bereikbaarheid (per auto, fiets en OV), verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N242. Uit deze verkenning blijkt dat er maatregelen noodzakelijk zijn om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden. Uit de verkenning komen drie maatregelpakketten die worden geadviseerd om dit te bereiken voor de korte, middellange en lange termijn. De korte termijn maatregelen zijn voor de studiefase opgenomen in het iMPi. De maatregelen voor de middellange en lange termijn zullen samen met de regio worden betrokken bij gesprekken met het Rijk, NS en Prorail en nader worden verkend. Bij deze verkenning heeft participatie plaatsgevonden en zijn stakeholders betrokken.

 27. 11
  C-agenda Wonen
 28. 11.a

  Bijgesloten vindt u de zienswijze van Natuurmonumenten, het Landschap Noord-Holland en de Natuur -en Milieufederatie Noord-Holland over de voornemens van GS voor het bouwen in het landelijk gebied.


  Natuurmonumenten vraagt u dit mee te nemen in uw visievorming omtrent dit onderwerp voor maandag 13 november 2023.

 29. 11.b

  De Monitor Woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose).

 30. 11.c

  Gemeente Amsterdam wil 600 extra woningen toevoegen aan Weespersluis, de woonwijk als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder. De afspraak tussen de gemeente en de projectontwikkelaars hierover raken de belangen van de provincie, w.o. de natuurbelangen in 't Breedland, niet. De afspraak is vastgelegd in de Allonge2, een toevoeging aan de bestaande afspraken. Alle partners die in 2012 de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst SUOK hebben ondertekend, waaronder de provincie, ondertekenen deze allonge. De ondertekening vraagt een mandaat van GS voor de gedeputeerde wonen.

 31. 11.d

  De provincie heeft vanuit haar rol als aanjager van de woningbouw al enkele jaren twee flexibele schil regelingen; zowel een voor grootschalige projecten in grote gemeenten, als voor de kleinere gemeenten met kleinere projecten. Hiermee kunnen gemeenten via cofinanciering subsidie aanvragen voor de inzet van capaciteit. De regeling voor grote gemeenten is vernieuwd. Vanaf nu kunnen alle gemeenten in Noord-Holland met projecten vanaf 250 woningen een aanvraag indienen. Extra aandacht is er voor de doelstelling 2/3 betaalbaar. Er is voor de nieuwe regeling € 7 mln beschikbaar.

 32. 11.e

 33. 11.f

  In de Realisatieovereenkomst Flexwonen (ROK) MRA staan afspraken over het versneld realiseren van flexwoningen om woningzoekenden tijdelijk een flexibele woonvorm te bieden. Deze overeenkomst is aangegaan door het Rijk, deelnemende MRA-gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Gemeente Hilversum wil toetreden tot deze ROK. Dat kan via ondertekening van de Allonge, die deel uitmaakt van de ROK.

 34. 12
  C-agenda Ruimtelijke Ontwikkeling
 35. 12.a

 36. 12.b

  De voortgangsrapportage van de regionale samenwerkingsagenda 'Samen op Kop 2022-2025' in de Kop van Noord-Holland laat zien dat de regio voortvarend is gestart met de regionale samenwerking. Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland zetten de agenda in voor het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving in de Kop van Noord-Holland.

 37. 12.c

 38. 12.d

 39. 12.f

  Op 13 november jongstleden is de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de vigerende bestemmingsplannen inzake het windturbineproject aan de Noorder IJplas in provinciale staten behandeld. Tijdens de behandeling is het nazenden van stukken toegezegd en zijn er vragen gesteld over het vervolgproces.

 40. 12.g

  De jaarlijkse monitor OV-knooppunten brengt relevante ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Holland in kaart op het raakvlak van wonen, werken, demografie en reizen. Hiermee wordt inzichtelijk wat de status is van de doelstellingen die zijn geformuleerd binnen het programma OV-knooppunten.

 41. 12.h

  De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de realisatie van drie woningen aan de Aalsmeerderweg 342 en tussen 348 en 354. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 42. 12.i

  De provincie heeft een Analysedocument Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord opgesteld en ambtelijk toegezonden aan gemeenten, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en andere organisaties voor reactie. De binnengekomen opmerkingen zijn verwerkt in een volgende versie van dit Analysedocument. Dat wordt een bijlage bij het Ruimtelijke Voorstel dat de provincie opstelt op verzoek van het Rijk in het kader van nationale regie op de ruimte. GS brengen Provinciale Staten op de hoogte dat het Analysedocument opnieuw ambtelijk wordt verspreid en beantwoorden de brief die de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben gestuurd.

 43. 12.j

 44. 12.k

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de wijze van werken van alle overheden en daardoor effect op provinciale werkprocessen. In deze brief worden de gevolgen voor de wijze waarop de provincie met gemeenten samenwerkt, als gevolg van de wet, toegelicht. Om goed gevolg te kunnen geven aan vereisten van de Omgevingswet is het van belang dat de provincie zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij gemeentelijke visie- en planvorming. Hierdoor kunnen wij vroegtijdig onze visies en belangen op elkaar afstemmen. Deze manier van samenwerken is in de geest van de Omgevingswet.

 45. 13
  C-agenda Algemeen
 46. 13.a

 47. 13.b