Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 20 juni 2024

18:30 - 21:30
Locatie

Statenzaal

Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 19 juni 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio 18:00 - 18:30 uur
 2. 1
  Heropening
 3. 2
  Inspreekhalfuur - 18:30
 4. 3
  B-agenda Mobiliteit - 19:00
 5. 3.a

  Algemene toelichting: In het coalitieakkoord 'Verbindend vooruit!' is het project Verbinding A8-A9 opgenomen: “Omdat financiering onzeker is en er voor de genoemde problemen van dit gebied in deze coalitieperiode een oplossing moet komen, onderzoeken en werken we tegelijkertijd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan een robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering.” Om te komen tot een robuuste oplossing worden twee eerder afgevallen alternatieven geactualiseerd. Op basis daarvan wordt gekeken of een van deze varianten een robuuste oplossing kan vormen.


  Toelichting indiener agenderingsverzoek: Doordat de provincie heeft besloten het Landschapsplan uit het coalitieakkoord los te laten, zullen er oude alternatieven worden onderzocht in de tijdsgeest van vandaag. Hierbij worden de effecten op veiligheid, leefbaarheid, doorstroming en financiën onderzocht om zo te kijken of deze alternatieven inpasbaar zouden zijn. Dit kost echter wel tijd en dus is de vraag aan het college of dit wel op tijd af te ronden is voor het einde van deze coalitieperiode, gezien de coalitie heeft aangegeven in uiterlijk 2027 duidelijkheid te willen bieden aan de inwoners.


  Doel van agendering: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde in gesprek over het opnieuw onderzoeken van eerder weggevallen alternatieven de aanleg van een A8-A9 Verbindingsweg nog meer zal vertragen met negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en mobiliteit rondom de N203.

 6. 3.b

  Toelichting indiener agenderingsverzoek:
  De Voortgangsrapportage Doorfietsroutes 2023 geeft inzicht in de voortgang van het bouwen aan het netwerk van doorfietsroutes. De rapportage laat zien dat er in alle regio’s voortgang geboekt wordt, maar geeft wel een waarschuwing af dat verdere voortgang en het halen van de langetermijndoelen afhangt van voldoende capaciteit en middelen bij alle betrokken partijen. Aangezien de kaderbrief 2025 als start van de begrotingscyclus binnenkort voorligt in PS, is dit een goed moment om te bespreken of de door de coalitie beschikbare extra financiële middelen voor doorfietsroutes afdoende zijn om de 2040 doelstellingen te halen.
  Tenslotte is een belangrijke randvoorwaarde die genoemd wordt ‘medewerking van het rijk’. Het hoofdlijnenakkoord van de beoogde nieuwe landelijke coalitie vermeldt nergens iets over fietsen. Dit doet vermoeden dat het niet hoog op de agenda staat de komende jaren en mogelijk iets betekent voor het rijksbudget doorfietsroutes.


  Doel van agendering: De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek over deze voortgangsrapportage en de vraag of er meer middelen ter beschikking gesteld moeten worden om het landelijke doel van 2040 te halen en hoe de provincie de regierol in de realisatie van het doorfietsroutenetwerk nog beter kan pakken.

 7. 3.c

  Toelichting: De provincie is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de openbaar vervoer concessie NoordWest Noord-Holland. In de Nota van Uitganspunten (NvU) worden op hoofdlijnen een aantal keuzes gemaakt, zowel inhoudelijk als aanbesteding technisch. De daarop volgende stap is het opstellen van een Programma van Eisen en een bestek op basis waarvan geïnteresseerde vervoerders een inschrijving kunnen doen. De conceptversie van de NvU wordt openbaar gemaakt om te bespreken met stakeholders.


  Behandeldoel: de commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in debat over de Concept nota van uitgangspunten OV.

 8. 3.d

  Toelichting: De provincie is de opdrachtgever voor het busvervoer in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek. De provincie geeft voortaan kaders mee aan de vervoerder hoe de tarieven berekend en hoe de kortingen verdeeld moeten worden. Deze kaders staan beschreven in de Tarievenvisie OV 2024. Het concept wordt nu openbaar gemaakt om te bespreken met de Vervoerregio Amsterdam en reizigersorganisatie ROCOV.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in debat over de Tarievenvisie OV 2024

 9. 3.e

  In zijn vergadering van 13 mei 2024 heeft het Presidium van PS ingestemd met het voorstel dat er een zogenaamde veegbrief komt voor gezamenlijke afdoening van moties die door de actualiteit zijn ingehaald en niet meer uitvoerbaar zijn.
  Voor de commissie ruimte gaat het om Motie 92-2022 - Een veiligere rijksweg N9 (CDA, VVD, IA21)

 10. 4

 11. 5
  Sluiting