Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 12 februari 2024

18:15 - 22:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 9 februari 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 4
  A-agenda Mobiliteit - 18:45
 3. 4.a

  Toelichting:
  Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031, dat in november 2023 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang vragen wij PS in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van een aantal investeringsprojecten en de bijbehorende kredietaanvragen en meerdere kredietverhogingen op te nemen in de voordracht Eerste Begrotingswijziging 2023.


  Behandelvoorstel:
  Met elkaar en gedeputeerde de actualisering van het iMPI bespreken en PS over de voordracht adviseren. Deze zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 4 maart 2024.

 4. 5
  A-agenda Algemeen - 19:45
 5. 5.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2024.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 4 maart 2024. In de commissie Ruimte worden die onderdelen besproken die relevant zijn voor deze commissie. Onderdeel van deze begrotingswijziging zijn een aantal kredietaanvragen vanuit de actualisatie van het integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI);
  De commissie Bestuur adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen.

 6. 6
  Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
 7. 7
  B-Agenda Wonen - 20:15
 8. 7.a

  Toelichting indiener agenderingsverzoek: De Monitor Woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en de ontwikkelingen in de woningbehoefte.


  De Woningbouwmonitor laat zien hoe de bouwplannen in Noord-Holland vorderen. De huidige stand van zaken is dat er een dalende woningbouwproductie is, wat leidt tot een hoger woningtekort voor de komende periode. De indiener wil deze monitor graag bespreken in de commissie en gezamenlijk kijken naar de pijnpunten, waarom de woningbouw in Noord-Holland achterloopt en wat voor plannen Gedeputeerde Staten hebben om deze achterstand op te lossen.


  Doel van agendering: Bespreken waarom we als provincie achter de feiten aan lopen met betrekking tot de woningbouw? Wat moet er gedaan worden om dit op te lossen? Wat doet Gedeputeerde Staten om de gestelde opgave wel te halen, en hoe neemt GS dit mee in overleg met regio’s en gemeenten?


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek over deze monitor en de vraag of we op de juiste weg zitten als het gaat om woningbouw.


  Dit agendapunt is doorgeschoven van 15 januari

 9. 8
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
 10. 9
  B-agenda Mobiliteit - 20:45
 11. 9.a

  Toelichting:
  De concessie Noord-Holland Noord is van 2017 tot 2027 aanbesteed. Voor dit gebied verzorgt Connexxion het busvervoer en de ontwikkeling van het lijnennet. Al voor COVID19 stond de concessie onder druk qua reizigersontwikkelingen. In 2021 is daarom geconcludeerd dat het goed zou zijn om samen met alle partijen (Connexxion, NS, gemeenten en Provincie) te kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het OV te verbeteren. Afgelopen twee jaar is samen gewerkt aan een ontwikkelperspectief voor het openbaar vervoer in het gebied. Hierin worden uitgangspunten en acties beschreven die de kwaliteit van het openbaar vervoerssysteem in Noord-Holland Noord moeten verbeteren.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het Ontwikkelperspectief Openbaar Vervoer Noord-Holland Noord bespreken.

 12. 9.b

  Toelichting indiener agenderingsverzoek: Op de Zeeweg vanaf Overveen naar Bloemendaal aan Zee vinden, zoals gesteld in de brief, relatief veel ongevallen plaats. De uitvoering van maatregelen ter bevordering van de veiligheid vindt plaats vanaf 2028. In 2024 vinden geen grote veranderingen plaats wat betekent dat de veiligheid op de weg ook nog niet verbetert.  Doel van agendering: De indiener wil in gesprek met de commissie en de gedeputeerde over welke maatregelen er op korte termijn genomen kunnen worden ter bevordering van de veiligheid op en rond de Zeeweg. 


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek over deze brief.

 13. 9.c

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een brief over diverse recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals gratis OV voor kinderen. De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. De andere onderwerpen zijn de stand van zaken Studenten OV-kaart, vervoerplannen 2024, de instroom van nieuwe buurtbussen in Noord-Holland Noord en de komende aanbesteding van de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord.


  Behandelvoorstel:


  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 142-2023 Deelmobiliteit in beleid als afgedaan kan worden beschouwd.

 14. 9.d

  Toelichting: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een brief over diverse recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals gratis OV voor kinderen. De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. De andere onderwerpen zijn de stand van zaken Studenten OV-kaart, vervoerplannen 2024, de instroom van nieuwe buurtbussen in Noord-Holland Noord en de komende aanbesteding van de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord.


  Behandelvoorstel:


  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 180-2023 geen verdere afschaling OV als afgedaan kan worden beschouwd.

 15. 10
  Rondvraag gedeputeerde Olthof (portefeuilles Mobiliteit, luchtvaart, OV Knooppunten)
 16. 12
  Sluiting
 17. 13
  C-agenda Mobiliteit
 18. 13.c

 19. 13.d

  De afgelopen maanden heeft de Leimuiderbrug meerdere keren in storing gestaan en zijn maatregelen genomen. De provincie is een provincie-breed onderzoek gestart naar het voorkomen van storingen bruggen, veerponten en sluizen. GS informeren PS over de actualiteit van de situatie en geven een doorkijk naar de maatregelen die de komende periode genomen gaan worden.

 20. 13.e

  De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer, waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus. De provincie stelt in 2024 € 1.000.000,- beschikbaar aan gemeenten in Noord-Holland Noord om nieuwe toegankelijke bushaltes te realiseren. Vanaf juli 2024 veranderen in deze regio de routes van een aantal buslijnen en daarvoor zijn nieuwe bushaltes nodig. Met de subsidie kunnen ongeveer 20 nieuwe toegankelijke haltes worden gerealiseerd.

 21. 13.f

  Rijk, provincie en gemeenten werken langs de A9-A5-A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2 samen aan de Energieroute Noord-Holland. Dit project in het kader van het Rijks OER (Opwek Energie Rijksvastgoed) programma is bedoeld om de opwekking van hernieuwbare energie langs deze wegen te realiseren. De provincie Noord-Holland gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de projectpartners voor de volgende fase van planvorming.

 22. 13.g

 23. 13.h

 24. 14
  C-agenda Wonen
 25. 14.a

  Om een bijdrage te leveren in de asiel- en wooncrisis heeft de provincie onderzocht of locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West ingezet kon worden voor tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, waaronder statushouders. Na uitvoerig onderzoek en gesprekken met de gemeente en inwoners, zijn Gedeputeerde Staten tot de conclusie gekomen dat er geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en de inwoners van het dorp Zwaagdijk-West.

 26. 14.b

 27. 14.c

  GS en de colleges van de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond zijn met elkaar een woonakkoord aangegaan voor de periode 2021 t/m 2025. In dit woonakkoord staan afspraken over kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering. Afgesproken is de afspraken uit het woonakkoord halverwege de looptijd op hoofdlijnen te evalueren. In de Uitvoeringsagenda is sprake van een aantal accentverschuivingen, waardoor het beter aansluit bij de veranderende regelgeving en actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Voorbeelden van dit soort ontwikkelingen zijn de grotere woningbouwopgave en de uitwerking van afspraken uit de woondeal MRA over betaalbaarheid op regionaal niveau.

 28. 14.d

 29. 15
  C-agenda Ruimte
 30. 15.a

 31. 15.c

 32. 15.d

  De gemeente Amstelveen heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie van drie woningen aan de Amsteldijk Zuid 105 te Amstelveen. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

 33. 15.e

 34. 15.f
  Ruimte/ wonen: Brief Ontheffing bouwplan Broekermeerdijk 16 16A B en C in Watergang (c-agenda cie Ruimte 12-02-2024)
 35. 15.g

 36. 16
  C-agenda Algemeen
 37. 16.a