Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

maandag 22 januari 2024

20:15 - 21:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

De commissievergadering start om 20.15 uur, vindt in hybride vorm plaats en is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 januari 2024) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.a
  Zaal 1.4: 18.15-19.00 uur BOT-overleg actualisatie Actieprogramma Klimaat
 2. 0.b
  Statenzaal: 19.15-20.00 uur Technische briefing proces MER-proces en vergunningverlening
 3. 1
  Opening en mededelingen
 4. 4
  Rondvraag gedeputeerde Olthof (Gezondheid, Milieu, Voorzieningen, Cultuur en Sport)
 5. 5
  B-agenda Klimaat en Energie
 6. 5.a

  Toelichting indiener agenderingsverzoek: De gemeente Gooise Meren heeft een ontheffingsverzoek ingediend voor de plaatsing van twee windturbines op forteiland Pampus. De ontheffing is inmiddels door GS verleend zonder een eerdere voorbespreking met de fracties. Er zijn bij het vorige college meerdere moties ingediend omtrent dit onderwerp. Om zeer voorzichtig om te gaan met dergelijke ontheffingen. Kleine maar ingrijpende projecten middenin een natuurgebied kunnen veel impact hebben op dieren en de leefomgeving. De kaderstellende en controlerende taak om eventueel op de uitvoering te sturen lijkt nu niet meer mogelijk. Het is daarom belangrijk dat PS dergelijke ontheffingen bespreken alvorens deze worden afgegeven. Zeker als het projecten betreft vlakbij kwetsbare natuurgebieden. Op deze manier kan PS bekijken hoe het proces nog beter te kunnen inrichten. Dat is van belang voor de voortgang van de energietransitie, waarde van de natuur en de belangen van de inwoners (mensen en andere dieren).


  Doel van agendering: Indiener wil graag met de fracties in gesprek over de volgende twee punten: 
  1. Waarom is dit ontheffingsverzoek niet langs PS gekomen, terwijl het toch ingrijpend is? 
  2. Waarom is er geen natuurtoets opgesteld?


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brief bespreken.

 7. 5.b

  Toelichting: 
  JA21 heeft in september jl. bijgaand C- naar B- agenderingsverzoek ingediend voor de stukken bij 5a1 en 5a2 (oorspronkelijk geagendeerd op de C-agenda van de commissie Ruimte van 11 september 2023).


  Behandelvoorstel: 
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek gaan over bijgaand agenderingsverzoek van JA21.

 8. 5.b.1

  Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Hoofdweg ten noorden van Hoofddorp. Na het doorlopen van deze procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten om dit stimuleringsgebied aan te wijzen, het als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijzigingwerkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.

 9. 5.b.2

  Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Vijfhuizerweg ten noorden van Hoofddorp. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van dit verzoek en besloten om dit stimuleringsgebied als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.

 10. 7
  Sluiting
 11. 8
  C-agenda Klimaat en Energie
 12. 8.a

 13. 8.b

  Op 13 november jongstleden is de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de vigerende bestemmingsplannen inzake het windturbineproject aan de Noorder IJplas in provinciale staten behandeld. Tijdens de behandeling is het nazenden van stukken toegezegd en zijn er vragen gesteld over het vervolgproces.

 14. 8.c

 15. 8.d

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hebben op 6 oktober jl. het 2e concept Nota van Reikwijdte en Detailniveau voor de 380kV hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens ter inzage gelegd. Hierin worden onderzoeksalternatieven bekend gemaakt. De provincie heeft besloten gezamenlijk met gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek en het Waterschap AGV een zienswijze in te dienen met aandachtspunten voor de nader uit te werken alternatieven.

 16. 8.e

 17. 8.f

  In januari 2022 is de Datacenterstrategie 2022-2024 vastgesteld door Provinciale Staten. Belangrijke pijler hierin zijn duurzame vestigingsvoorwaarden voor nieuwe datacenters om zo de impact van datacenters op de omgeving zo minimaal mogelijk te maken qua stroom-en waterverbruik en landschappelijke inpassing. Deze vestigingsvoorwaarden zijn nu samen met de drie datacenterclustergemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon) uitgewerkt en vastgesteld.

 18. 8.g

 19. 8.h

 20. 8.i

  De Uitvoeringsregeling subsidie aardwarmte-onderzoek Noord-Holland 2022 is bedoeld om onderzoek naar de haalbaarheid van aardwarmte te stimuleren. Aardwarmte is een alternatief voor de verwarming van de gebouwde omgeving met aardgas. De regeling is gewijzigd om een staatssteunprobleem op te lossen. De indieningstermijn is verruimd naar eind 2025. Het beschikbare plafond is aangepast naar €4.000.000,-

 21. 8.j

 22. 8.k

 23. 8.l

 24. 8.m

 25. 9
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 26. 9.a

  Volgens de Wet milieubeheer moeten alle stortplaatsen door Gedeputeerde Staten (GS) worden gesloten waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. Tevens is in deze wet vastgelegd dat GS verantwoordelijk is voor de nazorg van deze gesloten stortplaatsen. GS besluiten hierbij om per 1 januari 2024 de baggerstortplaats Insteekhaven als gesloten te verklaren en stellen het benodigde doelvermogen vast op € 843.977,- voor de uitvoering van de nazorg. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

 27. 9.b

 28. 9.c

 29. 9.d

  De provincie Noord-Holland heeft haar uitvoerings- en handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem gemandateerd aan de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Jaarlijks worden in de uitvoeringsprogramma’s beschreven welke activiteiten door de omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd en vastgelegd welke financiële afspraken daarover zijn gemaakt.

 30. 9.e

  Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 geeft inzicht in de uitvoering van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van deze vth-taken gemandateerd aan de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Het jaarverslag VTH 2022 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze omgevingsdiensten. Het jaarverslag VTH 2022 wordt evenals voorgaande jaren door middel van een dashboard inzichtelijk op de website gepubliceerd.

 31. 10
  C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
 32. 10.a

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat het huidige evenementenbeleid wordt voortgezet. De concept uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 zijn op 27 november 2023 besproken in de commissie Leefomgeving. Nu stellen GS de definitieve uitgangspunten vast.

 33. 11
  C-agenda Algemeen
 34. 11.a

 35. 11.b