Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

donderdag 30 mei 2024

19:15 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 29 mei 2024) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. OP 3 JUNI 15.45-16.30 uur Technische briefing Voorzorgsbeginsel
 2. 0
  18.15 tot uiterlijk 19.00 uur Technische briefing Startnotitie gezonde leefomgeving, MET UITNODIGING VAN CIE. RUIMTE / WONEN
 3. 1
  Opening en mededelingen
 4. 4
  B-agenda Gezondheid en Milieu
 5. 4.a

  Toelichting:
  De SP heeft bijgaand C- naar B-verzoek van het bewonersinitiatief Tuindorp Oostzaan en NDSM over de ICL Fertilizers verhuizing bespreken.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met indiener, elkaar en gedeputeerde de brief bespreken.

 6. 5

 7. 6
  A-agenda Gezondheid en Milieu
 8. 6.a

  Toelichting:
  Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) in Nederland zijn aangepast aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Tijdens de vergadering van 4 maart 2024 heeft Provinciale Staten besloten een zienswijze in te dienen op het voorstel tot wijzigen van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten nu om toestemming tot het treffen van de gewijzigde regeling. Wanneer een meerderheid van de betrokken deelnemers instemt met het treffen van de regeling zal de provincie Noord-Holland de regeling publiceren.


  Behandelvoorstel:
  De commissie kan bijgaande stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken en adviseert PS of de voordracht als hamerstuk of als bespreekstuk naar de PS vergadering van 10 juni 2024 kan worden doorgeleid.

 9. 7
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 10. 8
  B-agenda Klimaat en Energie
 11. 8.a

  Toelichting: 
  In 2050 beoogt de provincie Noord-Holland klimaatneutraal te zijn (Omgevingsvisie NH2050). En in lijn met de Nationale doelstellingen ambieert de provincie Noord-Holland de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% verminderen in 2030. Gedeputeerden Staten bieden de conceptversie van de Noord-Hollandse Klimaataanpak 2030 aan de provinciale staten aan. Hiermee geven we invulling aan deze ambities. Het betreft het vervolg op het Actieprogramma Klimaat zoals aangekondigd PS-brief d.d. 8 november 2023. De Noord-Hollandse Klimaataanpak is een routekaart waarin al het klimaatbeleid van de provincie samenkomt. Naast het stellen van heldere doelen en mijlpalen geeft het aan op welke wijze de provincie haar inzet structureert, financiële beslissingen neemt en jaarlijks de voortgang monitort.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande stukken bespreken.
  De commissie wordt specifiek gevraagd een reactie op de stukken te geven en de gedeputeerde te voorzien van input, zodat de definitieve versie (gepland september 2024) een breedgedragen document wordt.

 12. 8.b

  Toelichting:
  De fractie van de VVD heeft bijgaande discussienota over netcongestie ingediend ter bespreking in de commissievergadering Leefomgeving van 30 mei. In de agendacommissie is het voorstel goedgekeurd om, voorafgaand aan de bespreking in de commissievergadering, een schriftelijke consultatie te faciliteren. Dit betekent dat fracties vooraf, maar uiterlijk woensdag 22 mei, per mail hun eerste reacties op de discussievragen kunnen toesturen aan de indiener van de discussienota, Bas de Wit, witb@noord-holland.nl. Deze ingezonden reacties worden donderdag 23 mei per fractie als bijlage aan het document toegevoegd. Om de leesbaarheid en de discussie te bevorderen maakt indiener een samenvatting van de reacties die uiterlijk dinsdag 28 mei bij het agendapunt wordt gepubliceerd.
  Het doel van de schriftelijke consultatie is om het gesprek in de commissie meer focus mee te geven, doordat partijen op voorhand hun opvattingen kenbaar kunnen maken in reactie op de discussievragen.


  Behandelvoorstel commissievergadering:
  De commissieleden kunnen met de heer De Wit (VVD, indiener), elkaar en gedeputeerde de discussienota en de samenvatting van de reacties bespreken.

 13. 8.c

  Toelichting:
  In opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder is een onderzoek uitgevoerd naar de directe en indirecte ruimtelijke gevolgen en de impact op brede welvaart van aanlanding van wind op zee in de Kop van Noord-Holland. Het onderzoek is een bouwsteen om tot een standpunt te komen over de aanlanding in de Kop van Noord-Holland, de locatiekeuze en de voorwaarden.


  Behandelvoorstel:
  De brief is ter kennisname aangeboden aan de commissies Leefomgeving en Ruimte. In de brief nodigt GS uit de resultaten van het onderzoek te bespreken in de commissie Ruimte. Omdat de commissie Leefomgeving leidend is, zijn de stukken op de B-agenda van Leefomgeving geplaatst en kunnen de commissieleden in deze commissievergadering met elkaar en gedeputeerde de onderzoeksresultaten bespreken.

 14. 9
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
 15. 10
  Sluiting
 16. 11
  C-agenda Klimaat en Energie
 17. 11.a

 18. 11.b

 19. 11.c

  GS hebben de mondelinge vragen van JA21, inzake de mogelijkheden tot het geven van een "advies met instemming" door PS bij vergunningverlening van Amsterdam voor windturbines aan de Noorder IJ-plas, schriftelijk beantwoord.

 20. 11.d

  Het college van Amsterdam heeft PS en GS een brief gestuurd inzake windpark Noorder IJ-plas. GS reageren schriftelijk op de drie ingebrachte punten.

 21. 11.e

 22. 11.f

 23. 11.i

 24. 11.j

  Deze brief beantwoordt de vragen die tijdens de rondvraag van de Commissie Leefomgeving op 22 april jl. door Volt werden gesteld en wegens tijdgebrek destijds niet konden worden behandeld. De aanleiding voor deze vragen was de binnengekomen brief over het ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal’ Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid'.

 25. 11.k

 26. 12
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 27. 12.a

 28. 12.b

  Mevrouw Van Aesch (PvdD) heeft bijgaand C- naar B-verzoek voor de brief van GS met Decentraal Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord ingediend. Vanwege de beperkte ruimte op de agenda wordt agendering van dit verzoek doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.


  Toelichting: 
  In 2020 heeft de provincie Noord-Holland het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Het SLA is een akkoord tussen de Rijksoverheid en decentrale overheden (provincies en gemeenten), waarbij de verschillende overheden samenwerken om de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren. Alle deelnemers aan het SLA zijn verplicht om jaarlijks een decentraal uitvoeringsplan (DUP) op te stellen. In het DUP SLA 2024 is beschreven hoe de provincie invulling geeft aan het Schone Lucht Akkoord in 2024.

 29. 12.c

 30. 12.d

 31. 12.e

 32. 13
  C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
 33. 13.a

  Er is €134.000,- over van een opdracht in het ontzorgingsprogramma uit 2023. Dit bedrag willen we toevoegen aan de openstaande en succesvolle subsidieregeling voor dorps- en buurthuizen. Zo kunnen we vanuit de provincie nog een aantal instellingen ondersteunen bij de verduurzaming van hun gebouw.

 34. 13.b

 35. 13.c

 36. 14
  C-agenda Algemeen
 37. 14.a

 38. 14.b

 39. 14.c