Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

maandag 24 juni 2024

18:15 - 22:05
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Anneke van der Helm-Chandansingh
Toelichting

Deze commissievergadering heeft een uitloop op maandagavond 1 juli.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die staan geagendeerd of op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 21 juni 2024 bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Ter info: do. 27 juni 18.15-18.55u. Technische briefing Slimme netoplossingen en energiehubs
 2. Ter info: do. 27 juni 19.00-19.40u. Technische briefing Effectiviteit klimaataanpak
 3. 1
  Opening en mededelingen
 4. 2
  Inspreekhalfuur - 18:15
 5. 4

  Toelichting:
  Door de dagelijks besturen van de omgevingsdiensten ODIJ, ODNHN, ODNZKG en OFGV zijn de begrotingen 2025 en de (voorlopige) jaarstukken 2023 voor zienswijze aan de raden en staten van hun respectievelijke deelnemers verzonden. Voor ODIJ, ODNZKG en OFGV wordt er ook gevraagd om een zienswijze op begrotingswijzigingen 2024. Alleen voor de ODNHN wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen.


  Behandelvoorstel: 
  De commissie adviseert PS of bijgaande voordrachten als hamerstukken of als bespreekstukken worden doorgeleid naar de Statenvergadering van 8 juli 2024.

 6. 4.a

 7. 4.b

  De begrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 en de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

 8. 4.c

  De begrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 en de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

 9. 4.d

 10. 5
  A-agenda Algemeen - 19:45
 11. 5.a

  Toelichting:
  In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de provinciale baten en lasten in 2023. Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies elk vanuit de vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken. De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de commissie Bestuur en haar subcommissie de Rekeningencommissie. De bevindingen van de Rekeningencommissie van 3 juni jl. zullen ter kennis worden gebracht aan de commissie Bestuur.  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten adviseren over de verantwoording en de kwaliteit van de behaalde resultaten, opgenomen in de jaarstukken 2023, die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie Leefomgeving. Het verslag van de commissiebespreking zal als advies aan PS worden gestuurd.

 12. 5.b

  Toelichting:
  De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2025 die in november door PS zal worden behandeld.


  Behandelvoorstel:
  Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2025 in PS van 8 juli 2024 wordt de kaderbrief in alle Statencommissies behandeld. Aan elke commissie wordt gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van die commissie behoren. Het verslag van de commissiebespreking zal als advies aan PS worden gestuurd.

 13. 6
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (Eigenaarschap Omgevingsdiensten)
 14. 7
  A-agenda Gezondheid en Milieu
 15. 7.a

  Toelichting:
  De startnotitie Gezonde Leefomgeving heeft als doel om een beginpunt te markeren voor verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. GS hebben uitgangspunten geformuleerd en toegelicht waarvan zij vinden dat ze het meest recht doen aan de opgave in Noord-Holland, de rol, verantwoordelijkheden en de invloed die de provincie kan uitoefenen om de fysieke leefomgeving gezonder en veiliger te maken.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde de startnotitie bespreken. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het verslag van de bespreking zal aan de PS-agenda van 10 juni a.s. worden toegevoegd.

 16. 8
  B-agenda Algemeen
 17. 8.a

  Toelichting:
  In zijn vergadering van 13 mei 2024 heeft het Presidium van PS ingestemd met het voorstel dat er een zogenaamde veegbrief komt voor gezamenlijke afdoening van moties die door de actualiteit zijn ingehaald en niet meer uitvoerbaar zijn. Het gaat om moties M21-2020, M135-2022, M192-2022, M119-2023 en M18-2024. De veegbrief staat bij de desbetreffende vakcommissies op de agenda van juni. Voor de commissie Leefomgeving gaat het om bijgaande motie 119-2023.


  Behandelvoorstel:
  De commissie Leefomgeving wordt specifiek gevraagd of motie 119-2023, Landelijke politiek, maak ter bescherming van onze inwoners betere wet- en regelgeving voor de industrie - ingediend door PvdA, GL, PvdD, CU, Volt, VVD, SP, BBB en PVV - als afgedaan kan worden beschouwd.

 18. 9
  SCHORSING TOT MAANDAG 1 JULI
 19. 10
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 20. 10.a

  Met de geactualiseerde Nota Uitvoering en Handhaving 2024-2027 geeft de provincie aan hoe de provinciale uitvoerings- en handhavingstaken worden ingezet om zorg te dragen voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. De uitvoerings- en handhavingstaken voor bedrijven waar de provincie bevoegd gezag voor is, worden in mandaat uitgevoerd door de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten. De Nota is gebaseerd op de in 2024 geldende wet- en regelgeving (waaronder de Omgevingswet) en bestaand provinciaal beleid. De Nota Uitvoering en Handhaving is binnenkort te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland.

 21. 10.b

 22. 11
  C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
 23. 11.a

 24. 12
  C-agenda Klimaat en Energie
 25. 12.a

 26. 12.b

  Naar aanleiding van – in het kader van de WOO - openbaar gemaakte informatie over het project Zon-op-Water Wieringerhoek heeft statenfractie JA21 gevraagd om volledige inzage in alle stukken. Provinciale staten hebben een verdergaand recht op informatie dan anderen. Zij krijgen daarom de mogelijkheid om de volledige stukken in te zien, inclusief de informatie die in het kader van de WOO is weggelakt. Namen van ambtenaren zijn wel verwijderd. Om te voorkomen dat openbaarmaking de belangen van de provincie dan wel van anderen kan schaden is op enkele passages geheimhouding gelegd. Het betreft dezelfde passages die in het kader van het eerdere WOO verzoek niet openbaar gemaakt zijn. Het schenden van een geheimhoudingsplicht levert een strafbaar feit op. PS kunnen alleen in een besloten vergadering de geheime informatie aan de orde stellen. Daarnaast worden PS geïnformeerd over de stand van zaken in dit dossier door middel van een aparte brief.

 27. 12.c

  Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de RES. Om de milieugevolgen van de windzoekgebieden in deze herijking in kaart te brengen wordt een plan MER uitgevoerd. Met dit besluit wordt in de verkenningsfase de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) gepubliceerd en ter inzage gelegd.

 28. 12.d

 29. 12.e

 30. 12.f

 31. 12.g

  Voor de economische ontwikkeling, versnelling van de woningbouw en de energietransitie in Noord-Holland is het noodzakelijk dat de benodigde projecten voor uitbreiding van het elektriciteitsnet tijdig en waar mogelijk versneld worden uitgevoerd. Daarom zet de provincie zich in om belemmeringen in het proces van deze projecten weg te nemen. De gemeenten zijn veelal het bevoegd gezag voor ruimtelijke procedures en vergunningverlening. Met de subsidieregeling kunnen gemeenten extra capaciteit en expertise inschakelen voor de regievoering bij proces en procedures, onderzoek en communicatie.

 32. 12.h

  De Subsidieregeling Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland 2024 is gericht op het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet. De regeling richt zich hierbij op slimme meet- en regelsoftware waarbij bedrijven inzicht krijgen in hun elektriciteitsverbruik. Op basis van dat inzicht kunnen partijen stappen ondernemen richting elektriciteitsbesparing, het verlagen of verschuiven van de pieken in het elektriciteitsverbruik en/of het slim aansturen van bedrijfsprocessen (deze bijvoorbeeld afstemmen op de beschikbare hoeveelheid elektriciteit op enig moment). Dit is de derde openstelling van de SON.

 33. 13
  C-agenda Algemeen
 34. 13.a

 35. 13.b