Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

donderdag 15 februari 2024

18:45 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 14 februari 2024) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing ongewone voorvallen Tata Steel (18.00-18.40 uur)
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2
  Inspreekhalfuur - 18:45
 4. 4
  A-agenda Algemeen
 5. 4.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2024.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 4 maart 2024. In de commissie Leefomgeving worden die onderdelen besproken die relevant zijn voor deze commissie. De commissie Bestuur adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen.

 6. 5
  A-agenda Gezondheid en Milieu
 7. 5.a

  Per 1-7-2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Voor 1-7-2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vraag Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het college zal na het ontvangen van de zienswijze deze delen met de omgevingsdienst.

 8. 5.b

  Op 15 december 2023 is de Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) door het Dagelijks Bestuur verzonden aan de raden en staten van de deelnemers van de Omgevingsdienst. Provinciale Staten hebben tot 1 maart 2024 om hun zienswijze kenbaar te maken aan de OD NHN.

 9. 6
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (eigenaarschap Omgevingsdiensten)
 10. 7
  B-agenda Klimaat en Energie en rondvraag gedeputeerde Kocken
 11. 7.a

 12. 7.b
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
 13. 8
  B-agenda Gezondheid en Milieu (agendapunten 8b1 en 8b2 gevoegd behandelen) - 20:30
 14. 8.a

  Toelichting:
  Het college van Gedeputeerde Staten informeert de Commissie Leefomgeving tweemaandelijks over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen de brief met elkaar en gedeputeerde Olthof bespreken. De commissie wordt specifiek gevraagd of de volgende moties (zie bijlagen) als afgedaan beschouwd kunnen worden:
  -M252-2022 ‘Borgen dat 50% reductie PAK’s over het hele Tata-terrein onafhankelijk wordt gemeten’
  -M192-2023 ‘Zorgvuldige check op claims van Tata’

 15. 8.b.1

  Toelichting:
  De provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het geactualiseerde Programma Tata Steel 2024-2030: 'Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzaam Tata Steel' vastgesteld. Dit programma richt zich op het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde het programma bespreken. De brief van Tata Steel brief Voortgang Groen staal en Roadmap plus (ag.p. 82b) kan daarbij worden betrokken.

 16. 8.b.2

  Deze brief wordt niet apart besproken in de commissievergadering, maar kan worden betrokken bij de bespreking van agendapunt 8 b1 - Vaststelling Programma Tata Steel 2024-2030.

 17. 8.c

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande discussienota van indiener de heer Wagelaar (PvdA) bespreken.

 18. 9

 19. 10
  Sluiting
 20. 11
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 21. 11.a

 22. 11.b

  Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het 4de onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2023. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren.

 23. 11.c

 24. 12
  C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
 25. 12.a

 26. 13
  C-agenda Klimaat en Energie
 27. 13.a

  Rijk, provincie en gemeenten werken langs de A9-A5-A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2 samen aan de Energieroute Noord-Holland. Dit project in het kader van het Rijks OER (Opwek Energie Rijksvastgoed) programma is bedoeld om de opwekking van hernieuwbare energie langs deze wegen te realiseren. De provincie Noord-Holland gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de projectpartners voor de volgende fase van planvorming.

 28. 13.b

 29. 13.c

 30. 13.d

 31. 13.e

  Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2023 is één eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2020 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

 32. 14
  C-agenda Algemeen
 33. 14.a