Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

maandag 18 maart 2024

18:15 - 21:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 15 maart 2024) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Inspreekhalfuur - 18:15
 3. 4
  B-agenda Gezondheid, Milieu, Voorzieningen, Cultuur en Sport
 4. 4.a

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande discussienota van indiener de heer Wagelaar (PvdA) bespreken.

 5. 4.b

  Toelichting: 
  Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 2 oktober 2023 hebben PS de motie “Provinciale Staten trekt een grens: Stop met houtige biomassa!” aangenomen. Met deze motie verzochten PS het college de mogelijkheden te onderzoeken om toekomstige vergunningen voor biomassacentrales met houtige biomassa te verbieden. Met deze brief informeert het college PS over de reactie op de motie en verzoekt PS de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.


  Behandelvoorstel: 
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande brief bespreken. 
  De commissie wordt specifiek gevraagd of M113-2023 kan worden afgedaan.

 6. 4.c

  Toelichting:
  De instelling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) in 2020 was gericht op het verzachten van de negatieve effecten van de Coronapandemie. Deze reserve is toen tijdelijk ingesteld en 2023 was het laatste jaar. In de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de afwikkeling van de lopende maatregelen.


  Behandelvoorstel:
  De brief is als C-stuk aan de commissie Leefomgeving aangeboden. De heer Heijnen (CDA) en de heer Kanik (D66) hebben gezamenlijk bijgaand agenderingsverzoek ingediend om de brief ter bespreking op de B-agenda te plaatsen. De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek gaan over dit onderwerp.

 7. 5

 8. 6
  B-agenda Klimaat en Energie
 9. 6.a

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande discussienota van indiener de heer Van den Berg (JA21) bespreken.

 10. 6.b

  Toelichting: 
  GS informeren PS door middel van een brief over de provinciale inzet op klimaatrechtvaardigheid en energiearmoede.


  Behandelvoorstel:
  De brief is als C-stuk aangeboden. Statenlid Van der Waart (GL) en de heer Karar (PvdA) hebben gezamenlijk bijgaand agenderingsverzoek ingediend om de brief ter bespreking op de B-agenda te plaatsen. De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek gaan over dit onderwerp.

 11. 7
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
 12. 8
  Sluiting
 13. 9
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 14. 9.a

  De NSL Monitoringsrapportage 2023 van het RIVM brengt de Nederlandse luchtkwaliteit in kaart over het jaar 2022, met name langs wegen en nabij veehouderijen. De rapportage wordt opgesteld door het RIVM (in opdracht van het Rijk) en richt zich op de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10, PM2,5). Uit de monitoringsronde blijkt dat wordt voldaan aan de huidige grenswaarden voor deze componenten. De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten.

 15. 9.b

  Gedupeerden van drugsafval kunnen een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van het opruimen hiervan. De afhandeling van subsidieaanvragen wordt landelijk gedaan door BIJ12. Het landelijke budget is niet geheel besteed en kan beschikbaar worden gesteld voor gedupeerden in provincies wiens plafond reeds is bereikt. Om dit mogelijk te maken verhoogt GS het subsidieplafond voor 2023.
  Met de ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dienen enkele definities in de tekst van de subsidieregeling aangepast te worden. Er verandert niets aan de voorwaarden en werking van de regeling.

 16. 9.c

 17. 9.d

 18. 10
  C-agenda Klimaat en Energie
 19. 10.b

 20. 10.c

  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief

 21. 10.d
  NAAR B-AGENDA (6b): Klimaatrechtvaardigheid en energiearmoede (C-agenda Leefomgeving 18-03-2024)
 22. 10.e

 23. 10.f

 24. 10.g

 25. 11
  C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
 26. 11.a
  NAAR B-AGENDA (4c): Cultureel Erfgoed/Economie/Energie/Voorzieningen, Cultuur en Sport: Afronding Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (B-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024, C-agenda Bestuur 15-02-2024 en Leefomgeving 18-03-2024)
 27. 11.b

  De staatssecretaris van OCW heeft elke provincie gevraagd om een museum voor te dragen voor subsidiering in de landelijke basisinfrastructuur 2025-2028. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor het Frans Hals Museum voor te dragen dat samen met het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum Alkmaar met ‘De Jonge Lichting’ een vernieuwend publieksplan ontwikkelt voor jongeren die niet snel in aanraking komen met cultuur.

 28. 12
  C-agenda Algemeen
 29. 12.a