Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

maandag 1 juli 2024

18:15 - 21:40
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

vervolg commissievergadering Leefomgeving 24 juni 2024
De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die vandaag ter bespreking op de B-agenda staan. Inspreken over stukken die niet op de bespreekagenda staan, maar wel tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren, kan uitsluitend tijdens het inspreekhalfuur op maandag 24 juni. Voor het inspreken dient u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 21 juni 2024 bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 14
  Heropening (vervolg van commissievergadering 24-06-2024)
 2. 15
  B-agenda Gezondheid en Milieu
 3. 15.a

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan iedere vergadering van de Commissie Leefomgeving over de uitvoering en handhaving (U&H) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder valt ook Tata Steel.

 4. 15.a.1

 5. 15.a.2

 6. 15.b

  Mevrouw Van Aesch (PvdD) heeft bijgaand C- naar B-verzoek voor de brief van GS met Decentraal Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord ingediend. Vanwege de beperkte ruimte op de agenda wordt agendering van dit verzoek doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.


  Toelichting: 
  In 2020 heeft de provincie Noord-Holland het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Het SLA is een akkoord tussen de Rijksoverheid en decentrale overheden (provincies en gemeenten), waarbij de verschillende overheden samenwerken om de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren. Alle deelnemers aan het SLA zijn verplicht om jaarlijks een decentraal uitvoeringsplan (DUP) op te stellen. In het DUP SLA 2024 is beschreven hoe de provincie invulling geeft aan het Schone Lucht Akkoord in 2024.

 7. 15.c

  Gedeputeerde Staten adviseren de directie van Tata Steel IJmuiden B.V. over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (MER) voor het project Heracless-Groen Staal.

 8. 16

 9. 17
  B-agenda Klimaat en Energie
 10. 17.a

  Toelichting:
  De fractie van de VVD heeft bijgaande discussienota over netcongestie ingediend ter bespreking in de commissievergadering Leefomgeving. In de agendacommissie is het voorstel goedgekeurd om, voorafgaand aan de bespreking in de commissievergadering, een schriftelijke consultatie te faciliteren. Dit betekent dat fracties vooraf, maar uiterlijk donderdag 13 juni, per mail hun eerste reacties op de discussievragen kunnen toesturen aan de indiener van de discussienota, Bas de Wit, witb@noord-holland.nl. Deze ingezonden reacties worden daarna als bijlage aan het document toegevoegd. Om de leesbaarheid en de discussie te bevorderen maakt indiener eventueel een samenvatting van de reacties die voor de vergadering bij het agendapunt wordt gepubliceerd.
  Het doel van de schriftelijke consultatie is om het gesprek in de commissie meer focus mee te geven, doordat partijen op voorhand hun opvattingen kenbaar kunnen maken in reactie op de discussievragen.


  Op maandag 17 juni is bijgaande oplegger van de indiener (eerste bijlage) toegevoegd, bestaande uit:
  1. Samenvatting van discussievragen uit de discussienota;
  2. Toevoeging aan discussievragen op basis van onderzoeksopzet Randstedelijke Rekenkamer;
  3. Samenvatting van de reacties van de partijen die hun visie vooraf gedeeld hebben;


  Behandelvoorstel commissievergadering:
  De commissieleden kunnen met de heer De Wit (VVD, indiener), elkaar en gedeputeerde de discussienota met de eerste reacties en de toegevoegde oplegger bespreken, waarna (vóór 5 juli a.s.) eventueel input kan worden meegegeven aan de Randstedelijke Rekenkamer t.b.v. het te houden onderzoek.

 11. 17.a.1

 12. 17.b

  Uit bestuurlijke afspraken van 26 oktober 2023 (Kamerstuk 32813, nr. 1310) volgt dat opstellingen voor zonne-energie op landbouw- en natuurgrond alleen mogelijk zijn als de ladder is doorlopen en wordt voldaan aan uitzonderingsgronden. Om deze gronden te duiden en concretiseren heeft adviesbureau RHDHV deze analyse uitgevoerd.

 13. 17.c

  Toelichting: 
  Bij de behandeling van de Begroting 2024 op 6 november 2023 hebben de Staten een motie aangenomen over de Provinciale Regierol Energiecongestie. Met deze brief informeren wij Provinciale Staten over de regierol die de provincie op dit moment inneemt ten aanzien van netcongestie en informeren wij hen over mogelijkheden om deze regierol te versterken door extra in te zetten op collectieve slimme oplossingen (energiehubs). Wij zijn voor de uitvoering van deze collectieve oplossingen afhankelijk van andere partijen.


  Behandelvoorstel: 
  De commissie wordt expliciet gevraagd of bijgaande motie 182-2023 Provinciale Regierol Energiecongestie kan worden afgedaan.

 14. 17.d

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd of bijgaande motie 183-2023 ‘Nacht voor de nacht’ als afgehandeld te beschouwen.

 15. 18

 16. 19
  Sluiting