Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

donderdag 29 februari 2024

00:00 - 00:30
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van februari 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

  De staatssecretaris van OCW heeft elke provincie gevraagd om een museum voor te dragen voor subsidiering in de landelijke basisinfrastructuur 2025-2028. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor het Frans Hals Museum voor te dragen dat samen met het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum Alkmaar met ‘De Jonge Lichting’ een vernieuwend publieksplan ontwikkelt voor jongeren die niet snel in aanraking komen met cultuur.

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 6. 6

  Op 21 september jl. heeft de gemeente Edam Volendam een integraal plan voor de ontwikkeling van 1160 woningen in Lange Weeren (BPL) aan GS voorgelegd. De gemeente vraagt GS zich positief uit te spreken voor het Plan Lange Weeren als volwaardig alternatief voor het bestuursakkoord "Pilot Waterland". GS reageert op dit verzoek met een brief.

 7. 7

  De gemeente Hollands Kroon heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie een tijdelijke huisvestingslocatie voor 20 jaar voor 208 arbeidsmigranten op een nog onbebouwde kavel aan de Westrak op het bedrijventerrein Robbenplaat te Wieringerwerf. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

 8. 9

 9. 11

  Het concept Ruimtelijk Voorstel Noord-Holland agendeert de belangrijkste ruimtelijke vraagstukken in de provincie Noord-Holland. Het is daarmee de start van het traject Regie in de Ruimte dat uiteindelijk zal uitmonden in een actualisatie van de Omgevingsvisie. Het Ruimtelijk Voorstel is ook een antwoord op het verzoek van de minister van BZK aan alle provincies om een Ruimtelijk Voorstel te maken. Het concept Ruimtelijk Voorstel wordt nu door GS vrijgegeven voor consultatie. Naar verwachting zal het definitieve Ruimtelijk Voorstel in mei van dit jaar worden vastgesteld.

 10. 12

  Op grond van deze uitvoeringsregeling kan een grondeigenaar subsidie krijgen voor de kosten van ontpachting van een terrein dat binnen de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Voorwaarden zijn dat ontpachting noodzakelijk is om de beoogde natuurdoelen te kunnen bereiken en dat de eigenaar het terrein destijds in verpachte staat  heeft verkregen. Ook kan subsidie worden verkregen voor de aankoop van een als NNN begrensd terrein. Daarbij wordt de waardevermindering die optreedt door omzetting van de huidige functie naar natuur vergoed. De vaststelling van deze uitvoeringsregeling is het vervolg op de eerdere regeling vastgesteld in 2019.

 11. 13

  Het IJsselmeergebied is van vitaal belang voor het noordelijk deel van Nederland. De veiligheid, de zoetwatervoorziening en het ecologisch watersysteem, staan onder druk door klimaatverandering. Ook nationale en regionale opgaven als energietransitie, woningbouw, zandwinning, landbouwtransitie, natuur, recreatie, scheepvaart en cultuurhistorie vergroten de druk op deze basisfuncties. De samenwerkingspartners van Platform IJsselmeergebied beogen met deze overeenkomst bestaande afspraken over samenwerking, organisatie en middelen met elkaar langjarig vast te leggen en met een integrale en samenhangende aanpak de juiste keuzes over toekomstige ingrepen in het watersysteem en de juiste afwegingen bij ruimtelijke ingrepen in het IJsselmeergebied te kunnen maken.

 12. 14

  De drie Waddenprovincies hebben afgesproken een brief met aandachtspunten over de Wadden aan de informateur te sturen.

 13. 15

  GS sturen een brief aan Provinciale Staten inzake Europese Zaken waarin wordt teruggeblikt op 2023 en vooruitgekeken naar de Europese activiteiten van aankomend jaar. Als bijlage wordt het werkplan 2024 van het Huis van de Nederlandse Provincies meegestuurd.

 14. 16

  De NSL Monitoringsrapportage 2023 van het RIVM brengt de Nederlandse luchtkwaliteit in kaart over het jaar 2022, met name langs wegen en nabij veehouderijen. De rapportage wordt opgesteld door het RIVM (in opdracht van het Rijk) en richt zich op de componenten stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10, PM2,5). Uit de monitoringsronde blijkt dat wordt voldaan aan de huidige grenswaarden voor deze componenten. De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert doordat verkeer, industrie en veehouderijen minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten.

 15. 17

  Gedupeerden van drugsafval kunnen een subsidie aanvragen voor een bijdrage in de kosten van het opruimen hiervan. De afhandeling van subsidieaanvragen wordt landelijk gedaan door BIJ12. Het landelijke budget is niet geheel besteed en kan beschikbaar worden gesteld voor gedupeerden in provincies wiens plafond reeds is bereikt. Om dit mogelijk te maken verhoogt GS het subsidieplafond voor 2023.
  Met de ingang van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dienen enkele definities in de tekst van de subsidieregeling aangepast te worden. Er verandert niets aan de voorwaarden en werking van de regeling.

 16. 18

  Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hierin is het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur. Het realiseren van publieke laadinfrastructuur gebeurt voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten met marktpartijen. Gemeenten sluiten zich bij een concessieovereenkomst aan en kunnen vervolgens onder begeleiding van het projectbureau MRA-Elektrisch laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen.

 17. 19

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in 2024 12,2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en het realiseren van doorfietsroutes in Noord-Holland een impuls geven. In een evaluatie in 2023 is de effectiviteit van deze regeling gebleken en zijn aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling in de toekomst, welke worden opgevolgd.
  Ook delen Gedeputeerde Staten de voortgangsrapportages Verkeersveiligheid en Actieve Mobiliteit over 2023 en het geactualiseerde fietsroutenetwerk met Provinciale Staten.

 18. 20

  De provincie wil betaalbaar en goed openbaar vervoer voor alle inwoners in Noord-Holland. Sinds de coronapandemie zijn er diverse ontwikkelingen in de ov-markt die van invloed zijn op de aanbieders van het busvervoer. Zo zijn bijvoorbeeld reizigersaantallen afgenomen en is er in gebieden een tekort aan personeel. Om toch succesvol te kunnen aanbesteden, wil de provincie de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord samenvoegen tot één nieuwe concessie: Noord-West Noord-Holland. De verwachting is dat, door de grotere omvang, de concessie aantrekkelijker wordt voor vervoerders waardoor we een beter aanbestedingsresultaat verwachten en dus meer en beter ov in grote delen van de provincie.

 19. 21

  De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de bouw van een woning aan de Hornweg naast nummer 314 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 20. 22

  Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordening NH2022 in ontwerp vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, het Bijzonder Provinciaal Landschap en het Landelijk Gebied. De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd, waarna GS een definitief besluit nemen.

 21. 23

 22. 24

 23. 25

 24. 26

 25. 27

 26. 28

 27. 29

  In 2018 hebben PS een referendumverordening vastgesteld om referenda in Noord-Holland over PS besluiten mogelijk te maken. In de vorige coalitieperiode zijn twee referendumverzoeken ingediend op basis van deze referendumverordening. In beide gevallen hebben PS het verzoek afgewezen om redenen van dringend/spoedeisend provinciaal belang. Tijdens de behandeling van de referendumverzoeken is gebleken dat de referendumverordening op onderdelen niet goed in elkaar steekt en daardoor vrijwel onuitvoerbaar is. Aan PS wordt voorgesteld de referendumverordening tijdelijk buiten werking te stellen en aan de werkgroep burgerparticipatie te vragen om alternatieven, al dan niet in de vorm van een (uitvoerbare) referendumverordening, te onderzoeken en met een voorstel te komen.

 28. 30

  De provincie Noord-Holland werkt aan de realisatie van een algoritmeregister, waarmee we aansluiting vinden met het publieke algoritmeregister van de rijksoverheid. Voordat hiertoe wordt overgegaan moet een beleidskader worden vastgesteld hoe om te gaan met impactvolle algoritmes.

 29. 31

 30. 32

 31. 33

 32. 34

 33. 34

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan ieder vergadering van de Commissie Leefomgeving over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

 34. 36

  Op 26 september 2023 hebben GS als mede bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (* per 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet) ingestemd met het Ontwerpbesluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023. Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het definitieve verlengings- en wijzigingsbesluit wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, na instemming van de minister voor Natuur en Stikstof, de staatssecretaris van Defensie en de Gedeputeerde Staten van de provincies waarin het Natura 2000-gebied is gelegen.

 35. 37

  Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de natuurvergunning van Circuit Zandvoort wordt een nieuw besluit met maatwerkvoorschriften voorgelegd.

 36. 38

  De bestaande mogelijkheden in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 voor nieuwe woningbouw in het landelijk gebied en Bijzonder Provinciaal Landschap zijn ter informatie verduidelijkt in twee stroomschema’s.

 37. 39

  Op verzoek van de gemeente Schagen hebben Gedeputeerde Staten een tijdelijke ontheffing verleend ten behoeve van een crisisnoodopvang asielzoekers op de locatie Schagen Oost, waarbij voor een termijn van in totaal ten hoogste 18 maanden (waarvan 1 jaar in gebruik voor de asielopvang) van het omgevingsplan wordt afgeweken.

 38. 40

  GS informeren PS met een brief over de vertraging die is ontstaan bij de inrichting van de stikstofbank voor PAS-melders.

 39. 41

 40. 42

 41. 43

 42. 44

  De looptijd van de bestuurlijke Geactualiseerde Datastrategie is eind 2023 afgelopen en daarom is er een beknopte evaluatie uitgevoerd. Daarin wordt duidelijk welke doelen en acties zijn gerealiseerd en wat de werking van de Datastrategie is geweest.

 43. 45

  Gedeputeerde Staten wijzigen de Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland. Het 20% eigen risico wat wordt ingehouden voor zover het betreft ganzenschade wordt verlaagd naar 5%. Ten aanzien van schadetegemoetkomingen op gronden waarvoor een (erf)pachtovereenkomst met beperkingen geldt, wordt een tekstuele correctie doorgevoerd.

 44. 46

  Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het 4de onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2023. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren.

 45. 47

  Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 2 oktober 2023 hebben PS de motie “Provinciale Staten trekt een grens: Stop met houtige biomassa!” aangenomen. Met deze motie verzochten PS het college de mogelijkheden te onderzoeken om toekomstige vergunningen voor biomassacentrales met houtige biomassa te verbieden. Met deze brief informeert het college PS over de reactie op de motie en verzoekt PS de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

 46. 48

  Behandelvoorstel: 
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande discussienota van indiener de heer Wagelaar (PvdA) bespreken.

 47. 49

  leder jaar worden de financiële posities van de Noord-Hollandse gemeenten beoordeeld. De eerste stap daartoe is - aan de hand van de gepresenteerde gemeentelijke begrotingen - het vaststellen van het toezichtregime dat geldt voor het komende jaar. Voor 2024 is voor één gemeente, namelijk Uitgeest, besloten dat een verscherping van het financieel toezicht nodig is. Voor die gemeente geldt het zogenoemde preventief financieel toezicht. Dit betekent dat de begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen vooraf de goedkeuring van GS behoeven. Voor de overige 43 gemeenten geldt in 2024 het repressieve toezicht.

 48. 50

  Het IPO-bestuur heeft een Bestuursprogramma 2023-2027 opgesteld en de Colleges van GS verzocht dat met hun Staten te bespreken. Op basis van deze besprekingen zal het IPO-bestuur dit Bestuursprogramma op 7 maart 2024 definitief vaststellen.

 49. 51

  Toelichting:
  Maandelijks informeert het College Provinciale Staten over de stand van zaken van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). In de brief benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen.


  Behandelvoorstel: De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.

 50. 52

  Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2023 is één eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2020 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

 51. 53

  Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de programmering van subsidie-evaluaties voor 2024 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten.

 52. 54

  In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022’ levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2024 wordt vastgesteld op € 150.000,- en de indieningstermijn is de periode van 21 februari 2023 tot en met 1 oktober 2024. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2024 in. Jaarlijks zal bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt.