Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

vrijdag 31 mei 2024

00:00 - 00:30
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van mei 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

  Het college van Amsterdam heeft PS en GS een brief gestuurd inzake windpark Noorder IJ-plas. GS reageren schriftelijk op de drie ingebrachte punten.

 2. 2

  In 2050 beoogt de provincie Noord-Holland klimaatneutraal te zijn (Omgevingsvisie NH2050). En in lijn met de Nationale doelstellingen ambieert de provincie Noord-Holland de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% verminderen in 2030. Gedeputeerden Staten bieden de conceptversie van de Noord-Hollandse Klimaataanpak 2030 aan de provinciale staten aan. Hiermee geven we invulling aan deze ambities. Het betreft het vervolg op het Actieprogramma Klimaat zoals aangekondigd PS-brief d.d. 8 november 2023. De Noord-Hollandse Klimaataanpak is een routekaart waarin al het klimaatbeleid van de provincie samenkomt. Naast het stellen van heldere doelen en mijlpalen geeft het aan op welke wijze de provincie haar inzet structureert, financiële beslissingen neemt en jaarlijks de voortgang monitort.

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 6. 6

 7. 7

 8. 8

 9. 9

  Op 10 juli 2023 hebben Provinciale Staten de motie ‘Werk maken van de regenboog’ aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om in algemene brieven die door de provincie verzonden worden een genderneutrale manier van aanspreken te hanteren. In een brief aan Provinciale Staten lichten Gedeputeerde Staten toe welke stappen zijn genomen richting inclusief taalgebruik.

 10. 10

  In de Waddenzee nabij Texel liggen tientallen historische scheepswrakken die verloren dreigen te gaan. Een nationaal onderzoeksplan is nodig om het maritieme verleden van Nederland voor de toekomst te bewaren.

 11. 11

  Toelichting:
  Op grond van artikel 3.1. van de Financiële verordening provincie Noord-Holland vindt vierjaarlijks een actualisatie plaats van het financieringsstatuut provincie Noord-Holland. De laatste actualisatie dateert van 2020. Het feit dat er niet langer sprake is van een overschot en de provincie gebruik maakt van externe financiering in de vorm van leningen, is tevens een belangrijke reden om de kaders omtrent financiering te actualiseren

 12. 13

  De Voortgangsrapportage Doorfietsroutes 2023 geeft inzicht in de voortgang van het bouwen aan het netwerk van doorfietsroutes, zoals dat is vastgelegd in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. De provincies Flevoland en Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam willen in 2040 het regionale netwerk van doorfietsroutes gerealiseerd hebben. In alle regio's is voortgang geboekt en wordt gewerkt om dat langetermijndoel te halen. Randvoorwaarden voor de verdere voortgang zijn voldoende capaciteit en middelen bij alle betrokken partijen.

 13. 14

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe MRA-Agenda voor de periode 2025- 2028. De Algemene Vergadering van de MRA heeft op 22 maart 2024 een zogeheten ‘80%-versie’ verzonden aan alle aan de MRA deelnemende overheden met het verzoek om uiterlijk 28 juni 2024 wensen en opvattingen aan het MRA-Bestuur te doen toekomen. In bijgaande antwoordbrief aan de voorzitter van de MRA heeft het College van GS aandachtspunten ter zake naar voren gebracht, die ter bespreking worden voorgelegd aan PS.

 14. 15

  Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) in Nederland zijn aangepast aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Tijdens de vergadering van 4 maart 2024 heeft Provinciale Staten besloten een zienswijze in te dienen op het voorstel tot wijzigen van de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten nu om toestemming tot het treffen van de gewijzigde regeling. Wanneer een meerderheid van de betrokken deelnemers instemt met het treffen van de regeling zal de provincie Noord-Holland de regeling publiceren.

 15. 16

  Het dagelijks bestuur van de OFGV heeft 3de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 aan de raden en Staten van haar deelnemers toegezonden, zodat deze een zienswijze op het stuk kunnen geven. De voorlopige jaarrekening 2023 is ter informatie meegezonden met de stukken.

 16. 17

  De begrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 en de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

 17. 18

  De begrotingswijziging 2024, de ontwerpbegroting 2025 en de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten.

 18. 19

 19. 20

  Vanuit het coalitieakkoord ‘Verbindend vooruit!’ willen wij in de Omgevingsverordening meer ruimte bieden voor het bouwen van nieuwe woningen. Op die manier willen we de leefbaarheid en vitaliteit van kernen op peil houden.

 20. 21

 21. 22

  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft een concept begroting 2025 opgesteld. Over deze concept begroting kan een zienswijze worden uitgebracht. 


  Behandelvoorstel:
  De voordracht met daarin het voorstel om geen zienswijze in te dienen, bespreken met commissieleden.

 22. 23

  In 2016 hebben Provinciale Staten van de Waddenprovincies besloten om twee derde van de toen nog resterende Waddenfondsmiddelen te reserveren voor de realisatie van majeure programma’s/projecten vanuit het Investeringskader Waddengebied (IKW). Een derde van de middelen kon worden besteed aan de thematische subsidieverstrekking en subsidies ten behoeve van het Budget Lokale Innovaties van het Waddenfonds. Het Waddenfonds wenst deze scheiding los te laten in het licht van een effectieve besteding van de Waddenfondsmiddelen, die aansluit bij de actuele en te verwachten ontwikkelingen voor de resterende periode tot en met 2027, en vraagt daarom aan PS dit besluit te heroverwegen.

 23. 24

  Het Meerjarenprogramma 2024 t/m 2026 Investeringskader Waddengebied (MJP) beschrijft de programmering, voortgang en uitvoering van het interprovinciale Investeringskader Waddengebied. Het bevat onder meer een overzicht van initiatieven die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel in ontwikkeling zijn. Ook de monitoring en evaluatie van de initiatieven en hun invloed op het Waddengebied is in dit MJP opgenomen.

 24. 25

 25. 26

  Op 6 december 2023 is de Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw gebiedsontwikkelingsteams 2023 vastgesteld. De regeling loopt van 7 december 2023 tot 1 oktober 2024. Om deze regeling zo efficiënt mogelijk in te zetten is deze na enkele maanden geëvalueerd. Met name de betaalbaarheidseis was strenger dan de Woondeal en het coalitieakkoord beoogde, met als gevolg dat een aantal belangrijke projecten geen gebruik konden maken van de flexibele schil. De Uitvoeringsregeling is daarom geactualiseerd zodat deze beter aansluit bij de afspraken uit de Woondeal. Daarnaast wordt ook het subsidieplafond opgehoogd naar € 11.463.913,-

 26. 27

 27. 28

 28. 29

 29. 30

 30. 31

 31. 33

  De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2025 die in november door PS zal worden behandeld.

 32. 34

 33. 35

  Maandelijks informeren de commissie Landelijk Gebied van PS over de voortgang en stand van zaken PPLG.

 34. 36

  De Werkambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie Noord-Holland heeft twee maal eerder een werkambassadeur benoemd. Een werkambassadeur versterkt de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit.

 35. 37

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 36. 38

  Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

 37. 39

 38. 40

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 39. 41

 40. 42

  De provincie Noord-Holland heeft in de periode 2021-2023 een pilot uitgevoerd om het zwerfafval in de bermen te verminderen. Uit de pilot is gebleken dat extra aanpak van zwerfafval bij hotspots, inzet op gedragsverandering en het opruimen van zwerfafval voor het maaien van de berm effectieve maatregelen zijn.

 41. 43

  Bij de provincie, de gemeente Stede Broec en omwonenden zijn er zorgen over de verkeersveiligheid op de N307 ter hoogte van restaurant de Woeste Hoogte. In de afgelopen maanden heeft de provincie onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid ter plaatse te verbeteren. In de komende tijd wordt de voorkeursmaatregel verder uitgewerkt, het doel is om de maatregel zo snel als mogelijk te realiseren.

 42. 44

  Vanaf juli 2024 veranderen in de regio Noord-Holland Noord de routes van een aantal buslijnen en daarvoor zijn nieuwe bushaltes nodig. De eerder opengestelde subsidieregeling bleek voor gemeenten ontoereikend om alle nieuwe haltes aan te leggen. Door de regeling nu opnieuw open te stellen kunnen de 25 nieuwe toegankelijke bushaltes worden gerealiseerd.

 43. 45

 44. 46

 45. 47

 46. 48

 47. 49

  In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de provinciale baten en lasten in 2023. Het college besluit de jaarstukken 2023 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

 48. 51

  In het coalitieakkoord 'Verbindend vooruit!' is het project Verbinding A8-A9 opgenomen: “Omdat financiering onzeker is en er voor de genoemde problemen van dit gebied in deze coalitieperiode een oplossing moet komen, onderzoeken en werken we tegelijkertijd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan een robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering.” Om te komen tot een robuuste oplossing worden twee eerder afgevallen alternatieven geactualiseerd. Op basis daarvan wordt gekeken of een van deze varianten een robuuste oplossing kan vormen.

 49. 52

  De monumentale windmolens in Noord-Holland worden door de provincie als een belangrijke structuur beschouwd. Het onderhoud van deze historische windmolens brengt hoge kosten met zich mee. Door middel van de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024 wordt de eigenaar in deze kosten tegemoetgekomen.

 50. 53

  De startnotitie Gezonde Leefomgeving heeft als doel om een beginpunt te markeren voor verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. GS hebben uitgangspunten geformuleerd en toegelicht waarvan zij vinden dat ze het meest recht doen aan de opgave in Noord-Holland, de rol, verantwoordelijkheden en de invloed die de provincie kan uitoefenen om de fysieke leefomgeving gezonder en veiliger te maken.

 51. 54

  Deze brief beantwoordt de vragen die tijdens de rondvraag van de Commissie Leefomgeving op 22 april jl. door Volt werden gesteld en wegens tijdgebrek destijds niet konden worden behandeld. De aanleiding voor deze vragen was de binnengekomen brief over het ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal’ Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid'.

 52. 55

  GS hebben besloten om voor de subsidieregeling niet productieve investeringen water Noord-Holland 2023 twee deel-subsidieplafonds met terugwerkende kracht te wijzigen. Het gaat om de plafonds voor het beheergebied Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier en het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hierdoor kunnen alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd.

 53. 56

  GS besluiten in de nieuwe versie van het rekeninstrument AERIUS de nieuwste habitatkaart, de zogenoemde T1-kaart, te laten plaatsen voor het Natura 2000-gebied Eilandspolder. Hierdoor worden vanaf oktober 2024 de best beschikbare gegevens gebruikt bij de beoordeling van natuurvergunningaanvragen in de omgeving van Eilandspolder.

 54. 57

  Met de geactualiseerde Nota Uitvoering en Handhaving 2024-2027 geeft de provincie aan hoe de provinciale uitvoerings- en handhavingstaken worden ingezet om zorg te dragen voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. De uitvoerings- en handhavingstaken voor bedrijven waar de provincie bevoegd gezag voor is, worden in mandaat uitgevoerd door de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten. De Nota is gebaseerd op de in 2024 geldende wet- en regelgeving (waaronder de Omgevingswet) en bestaand provinciaal beleid. De Nota Uitvoering en Handhaving is binnenkort te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland.

 55. 58

 56. 59

  Auditopvolging is een instrument om de doorvoering van overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provincie-archivaris en Concerncontrol systematisch te monitoren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt met peildatum 1 maart (gelijktijdig met de jaarrekening) en peildatum 1 september gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

 57. 60

  De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van ontwikkelingen in de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, vloeroppervlakte, leegstand, toekomstbestendigheid en energielabels van winkelgebieden. In 2023-2024 is sprake van gelijkblijvende werkgelegenheid, licht oplopende winkelleegstand, en verdere afname van winkelvloeroppervlakte en plannen voor nieuwe winkelgebieden.

 58. 61

  Op 6 mei 2022 ontvingen wij het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en Partij voor de Dieren ‘Noord-Holland Impact; 16 voorstellen voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving”. Het initiatiefvoorstel doet voorstellen voor nieuw economisch beleid onder de noemer van de ‘betekeniseconomie’. Met deze brief aan PS laten wij weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van dit initiatiefvoorstel.

 59. 62

 60. 63

  Tijdens de Algemene Vergadering van 25 juni 2024 zullen de conceptbegroting 2025 en de voorjaarsnota 2024 van het IPO worden besproken. Ter begeleiding van de bespreking hiervan in PS heeft het College van GS een brief opgesteld.

 61. 64

  Op 15 april 2024 is het concept Ruimtelijk Voorstel besproken in de commissie ruimte van Provinciale Staten Noord-Holland. Tijdens deze commissie zijn een aantal vragen van Statenleden niet beantwoord. In de brief aan Provinciale Staten worden deze vragen beantwoord en het vervolgproces van het Ruimtelijk voorstel toegelicht.

 62. 65

 63. 66

 64. 67