Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

dinsdag 30 april 2024

00:00 - 02:10
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van februari 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  De financiële situatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is in de afgelopen jaren verzwakt – mede als gevolg van de achterstanden in de belastingoplegging en -inning. Deze achterstanden zijn ontstaan door de implementatie van een nieuw belastingsysteem. Door onvoldoende beschikking over liquide middelen, heeft het waterschap relatief veel kasgeldleningen moeten afsluiten. Als gevolg daarvan heeft AGV gedurende langere tijd de kasgeldlimiet – bovengrens voor het aantrekken van kasgeldleningen – overschreden. De toezichthoudende provincies Noord-Holland en Utrecht hebben vanaf juni 2023 regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met AGV over de financiële situatie. Het waterschap heeft naar aanleiding van deze overleggen het herstelplan kasgeldlimiet (conform artikel 4 Wet financiering decentrale overheden) en het ‘verbeterplan continuïteit waterschapstaken’, zoals bestuurlijk overeengekomen, vastgesteld. Zowel gedeputeerde staten van Utrecht als Noord-Holland hebben het herstelplan kasgeldlimiet op 26 maart 2024 goedgekeurd. In de komende tijd zal ambtelijk en bestuurlijk overleg blijven plaatsvinden om de voortgang van het waterschap - op basis van beide plannen - te kunnen blijven volgen.

 3. 3

  Samen met de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) heeft de provincie onderzocht of, naast het bestaande ruime aanbod aan opleidingen en cursussen, behoefte is aan een Noord-Holland Academie. Er bleek geen behoefte aan een academie, wel aan een overzicht van het bestaande aanbod. Het geïnventariseerde aanbod is vertaald in een interactief document: LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur. Het document en het onderzoek zijn raadpleegbaar op de website van provincie Noord-Holland.

 4. 5

 5. 6

 6. 7

 7. 8

 8. 9

  De provincie dient alle zeven eerder ingediende koplopersmaatregelpakketten voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) verbeterd in bij het Rijk voor de toetsing die doorlopen moet worden teneinde een specifieke uitkering aan te kunnen vragen. Daarnaast wordt een aantal nieuwe maatregelpakketten ingediend. Met de eerder ingediende en nieuwe maatregelpakketten kunnen we vanuit onze visie, verwoord in de startversie van het PPLG, de nationale doelen voor het landelijk gebied, een stap dichterbij brengen.

 9. 10

 10. 11

  De subsidie Uitvoeringsregeling Voedselvisie Noord-Holland 2022 vervalt in 2024. De regeling heeft met twee openstellingen geleid tot tien subsidie bijdragen van ruim € 846.000,-. Deze aanvragen scharen we onder de icoonprojecten van de Voedselvisie 2020-2030, waarvan de prestaties in de Voedselvisie monitor worden opgenomen. Dit jaar vervalt de uitvoeringsregeling, omdat in 2024 in het teken staat van de verdere begeleiding van deze icoonprojecten en de tussentijdse beleidsevaluatie van de Voedselvisie 2020–2030. Na deze evaluatie wordt bepaald hoe de uitvoeringsperiode van de Voedselvisie tot 2030 eruit gaat zien.

 11. 12

  Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2025 ter visie gelegd. Belanghebbenden, zoals de betrokkenen bij het (agrarisch) natuurbeheer hebben input kunnen leveren voor het Natuurbeheerplan.

 12. 13

  De Beleidsregels salderen worden vastgesteld en bevatten regels over het salderen met stikstofdepositieruimte. In de beleidsregels zijn drie stikstofdepositiebanken opgenomen, waaronder een depositiebank voor PAS-melders en interimmers. Met de beleidsregels wordt ook het verleasen van stikstofruimte als tijdelijk gebruik van de ruimte mogelijk gemaakt en wordt het percentage voor afromen van stikstofruimte aangepast van 30% naar 40% met het oog op de verbetering van de natuur.

 13. 14

  GS informeren PS over het Visserijontwikkelplan (VOP) dat op 20 maart 2024 door het ministerie van LNV is goedgekeurd.

 14. 15

  Voor 2024 stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland subsidie beschikbaar voor gemeenten om bestuurskrachtonderzoek te doen of een verkenning ten behoeve van hun bestuurlijke toekomst. De regeling is een vervolg op de eerdere subsidieregeling ‘versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020’ en geldt enkel voor 2024. In de loop van 2024 wordt, naar aanleiding van de op te stellen ‘visie op bestuur’, bezien of een nieuwe regeling vanaf 2025 passend is.

 15. 16

  Gedeputeerde Staten zijn belast met de uitvoering van het treasurybeleid. In dat kader wordt een langlopende lening aangegaan. Tevens worden PS op verzoek periodiek geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom het treasurybeleid van de provincie. Met dit besluit wordt daar invulling aan gegeven.

 16. 17

  Provinciale Staten vragen in motie 7 om standaard gerechten met vlees, vis en zuivel te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten en op basis van dieetwensen vegetarische/veganistische gerechten aan te bieden. Bij dit gewijzigde voedselaanbod ons te blijven inzetten op lokaal ingekocht voedsel en het minimaliseren van voedselverspilling. Om de motie uit te voeren blijven wij, in lijn met de voedselvisie, lokaal geproduceerd voedsel inzetten en stellen wij voor dat de Provincie Noord-Holland bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten de eetwensen van de genodigden inventariseert. Zo serveren we op basis van dieetwensen standaard gerechten met vlees, vis, zuivel én vegetarische/veganistische gerechten. Juist zo voorkomen we voedselverspilling.

 17. 18

  Vanaf 21 juli 2024 rijdt er een nachtbus tussen Alkmaar en Den Oever. De bus rijdt van zaterdag- op zondagnacht driemaal per nacht. Het gaat in eerste instantie om een proefperiode van een half jaar. Na een half jaar bekijkt de provincie de resultaten en wordt besloten of de proef verlengd wordt. Met deze nachtbus wordt het landelijk gebied van Noord-Holland Noord beter ontsloten met openbaar vervoer. De provincie vindt dat belangrijk omdat goed en betaalbaar openbaar vervoer essentieel is om deze regio bereikbaar en leefbaar te houden.

 18. 19

  Toelichting:
  Maandelijks informeert het College Provinciale Staten over de stand van zaken van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). In de brief benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen.


  Behandelvoorstel: De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.

 19. 20

  Tot en met 2 april 2024 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Wijziging van de Regeling luchtvaartheffingen. Deze regeling bepaalt hoe de exploitanten van de luchthavens de heffing, die van luchtvaartmaatschappijen wordt gevraagd voor de financiering van onder meer geluidwerende voorzieningen, innen en afdragen aan de overheid. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) maakt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 20. 21

 21. 22

  Elke vier jaar wordt naar aanleiding van het coalitieakkoord een communicatiestrategie opgesteld. In de nieuwe strategie Verbindend Vooruit! staan meedoen en samen vooruit centraal. We gaan in gesprek met onze inwoners, verdiepen ons in hun wensen, zorgen en meningen en betrekken hen bij ons werk. We richten ons op alle Noord-Hollanders. Iedereen moet immers mee kunnen doen. Daarom is onze communicatie begrijpelijk, toegankelijk en inclusief. We zijn transparant, laten zien wat we doen, wat onze dilemma’s zijn, wat onze keuzes zijn en waarom we het doen. We zorgen dat adviezen, plannen en besluiten voor iedereen te vinden en te begrijpen zijn. Onze nieuwe communicatiestrategie is daarom gebouwd op drie pijlers: we bouwen aan vertrouwen, houden de vinger aan de pols en zorgen voor verbinding.

 22. 23

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indieners van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 23. 24

  Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. In het besluit wordt voorgesteld voor zwemseizoen 2024 151 locaties aan te wijzen. Dit betreffen dezelfde locaties als in 2023. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 stellen Gedeputeerde Staten tevens per zwemlocatie het begin en het einde van het badseizoen vast en wijzen jaarlijks een houder aan voor elke door hen aangewezen zwemlocatie. Het besluit wordt voor zes weken ter inzage gelegd.

 24. 25

 25. 26

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft onderzoek laten doen naar het Geluidbeheer van het Industrieterrein IJmond. De GGD Kennemerland heeft daar een gezondheidskundige duiding bij gegeven. GS reageren op het onderzoek over geluidbeheer en de duiding op de gezondheidsaspecten.

 26. 27

 27. 28

 28. 29

 29. 30

  In het coalitieakkoord staan ambities om de breedtesport te versterken, onder andere door te zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van regionaal sporttalent te stimuleren en de brug te slaan met topsport. Aanvullend op de bestaande Uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 wordt in 2024 de selectie van te sponsoren sportevenementen verbreed. Dit met als doel om meer kleinere, vaak ook wat onbekendere, sporten en minder grote sportevenementen financieel te ondersteunen. Hiervoor is in 2024 €100.000,- extra beschikbaar.

 30. 31

  Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteitszorg. De provincie blijft, onder de Omgevingswet, verantwoordelijk voor situaties die onder het overgangsrecht vallen, voor grote grondwaterverontreinigingen en bodem op complexe bedrijventerreinen. Het Rijk, provincies en gemeenten hebben met elkaar afgesproken om te zorgen voor een goede en zorgvuldige overdracht van de taken en verantwoordelijkheden. Deze overdracht is in 2023 afgerond. Als vervolg van deze overdracht neemt de provincie een belangrijke rol in binnen de samenwerking onder de Omgevingswet. De provincie zet de afspraken voort, zoals besloten in de landelijke ‘Bestuurlijke afspraken Bodem en Ondergrond 2023-2030’, en heeft aandacht voor landelijk en Europees beleid.

 31. 32

  Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten werken langs de A7-A8 aan een zogenoemd OER-project (Opwek Energie Rijksvastgoed). Doel is de mogelijkheden voor hernieuwbare energie (zonne-energie) langs deze infrastructuur te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en zetten de samenwerking met de projectpartners in de hierop volgende verkenningsfase voort. De portefeuillehouder Klimaat en Energie, Rosan Kocken tekent hiervoor namens het college van Gedeputeerde Staten een intentieovereenkomst.

 32. 33

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de onderzoeken die de provincie momenteel uitvoert en binnenkort gaat uitvoeren naar PFAS in Noord-Holland.

 33. 34

 34. 35

 35. 36

 36. 37

 37. 38

 38. 39

 39. 40

  De provincie Noord-Holland en de zes gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek maken zich samen sterk om de uitdagingen in de leefomgeving op te pakken. Gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en de provincie Noord-Holland gaan de komende periode verder aan de slag met acties uit deze Samenwerkingsagenda 2024-2027 om deze gezamenlijk en waar mogelijk sneller uit te voeren.