Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

woensdag 31 januari 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van januari 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 6. 6

 7. 7

  Gemeenten, provincies en waterschappen willen met het nieuwe kabinet een agenda opstellen die gericht is op de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

 8. 8

 9. 9

  De instelling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) in 2020 was gericht op het verzachten van de negatieve effecten van de Coronapandemie. Deze reserve is toen tijdelijk ingesteld en 2023 was het laatste jaar. In de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de afwikkeling van de lopende maatregelen..

 10. 10

  De provincie Noord-Holland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het provinciaal beleid voor circulaire economie is vastgelegd in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025. In de Tussenevaluatie van deze Actieagenda wordt ingegaan op de stand van zaken, de resultaten, de lessen die geleerd zijn en wat dit betekent voor de komende jaren.

 11. 11

  Rijk, provincie en gemeenten werken langs de A9-A5-A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2 samen aan de Energieroute Noord-Holland. Dit project in het kader van het Rijks OER (Opwek Energie Rijksvastgoed) programma is bedoeld om de opwekking van hernieuwbare energie langs deze wegen te realiseren. De provincie Noord-Holland gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de projectpartners voor de volgende fase van planvorming.

 12. 12

  De provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het geactualiseerde Programma Tata Steel 2024-2030: 'Een gezondere en veilige IJmond door een schoner en duurzaam Tata Steel' vastgesteld. Dit programma richt zich op het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond.

 13. 13

 14. 14

 15. 15

  De concessie Noord-Holland Noord is van 2017 tot 2027 aanbesteed. Voor dit gebied verzorgt Connexxion het busvervoer en de ontwikkeling van het lijnennet. Al voor COVID19 stond de concessie onder druk qua reizigersontwikkelingen. In 2021 is daarom geconcludeerd dat het goed zou zijn om samen met alle partijen (Connexxion, NS, gemeenten en Provincie) te kijken naar mogelijkheden om de kwaliteit van het OV te verbeteren. Afgelopen twee jaar is samen gewerkt aan een ontwikkelperspectief voor het openbaar vervoer in het gebied. Hierin worden uitgangspunten en acties beschreven die de kwaliteit van het openbaar vervoerssysteem in Noord-Holland Noord moeten verbeteren.

 16. 16

  De afgelopen maanden heeft de Leimuiderbrug meerdere keren in storing gestaan en zijn maatregelen genomen. De provincie is een provincie-breed onderzoek gestart naar het voorkomen van storingen bruggen, veerponten en sluizen. GS informeren PS over de actualiteit van de situatie en geven een doorkijk naar de maatregelen die de komende periode genomen gaan worden.

 17. 17

  De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer, waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus. De provincie stelt in 2024 € 1.000.000,- beschikbaar aan gemeenten in Noord-Holland Noord om nieuwe toegankelijke bushaltes te realiseren. Vanaf juli 2024 veranderen in deze regio de routes van een aantal buslijnen en daarvoor zijn nieuwe bushaltes nodig. Met de subsidie kunnen ongeveer 20 nieuwe toegankelijke haltes worden gerealiseerd.

 18. 18

  Per 1-7-2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Voor 1-7-2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vraag Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het college zal na het ontvangen van de zienswijze deze delen met de omgevingsdienst.

 19. 19

  Op 15 december 2023 is de Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) door het Dagelijks Bestuur verzonden aan de raden en staten van de deelnemers van de Omgevingsdienst. Provinciale Staten hebben tot 1 maart 2024 om hun zienswijze kenbaar te maken aan de OD NHN.

 20. 21

 21. 22

 22. 23

 23. 24

 24. 25

  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2024.

 25. 26

 26. 27

  De gemeente Amstelveen heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie van drie woningen aan de Amsteldijk Zuid 105 te Amstelveen. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

 27. 28

 28. 29

 29. 30

 30. 31

  De Monitor Werklocaties 2022-2023 geeft informatie over ruimtelijke en economische ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. Dit jaar is verduurzaming van werklocaties in een apart hoofdstuk in de rapportage opgenomen. De Noord-Hollandse kantorenmarkt is in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.

 31. 32

  De provincie Noord-Holland is samen met de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De huidige overeenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf loopt dit jaar af. Door deze brief worden de Staten geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

 32. 33

 33. 34

  GS en de colleges van de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond zijn met elkaar een woonakkoord aangegaan voor de periode 2021 t/m 2025. In dit woonakkoord staan afspraken over kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering. Afgesproken is de afspraken uit het woonakkoord halverwege de looptijd op hoofdlijnen te evalueren. In de Uitvoeringsagenda is sprake van een aantal accentverschuivingen, waardoor het beter aansluit bij de veranderende regelgeving en actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Voorbeelden van dit soort ontwikkelingen zijn de grotere woningbouwopgave en de uitwerking van afspraken uit de woondeal MRA over betaalbaarheid op regionaal niveau.

 34. 35

 35. 35

 36. 36

  Om een bijdrage te leveren in de asiel- en wooncrisis heeft de provincie onderzocht of locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West ingezet kon worden voor tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, waaronder statushouders. Na uitvoerig onderzoek en gesprekken met de gemeente en inwoners, zijn Gedeputeerde Staten tot de conclusie gekomen dat er geen draagvlak is bij de gemeente Medemblik en de inwoners van het dorp Zwaagdijk-West.

 37. 39

 38. 40

  Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031, dat in november 2023 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang vragen wij PS in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van een aantal investeringsprojecten en de bijbehorende kredietaanvragen en meerdere kredietverhogingen op te nemen in de voordracht Eerste Begrotingswijziging 2023.

 39. 41

 40. 42

 41. 43

 42. 44

 43. 45

 44. 46

 45. 47

 46. 48

 47. 49

 48. 50

 49. 51

 50. 52

 51. 53

 52. 54

 53. 55

 54. 57

 55. 58

 56. 59

 57. 60

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de wijze van werken van alle overheden en daardoor effect op provinciale werkprocessen. In deze brief worden de gevolgen voor de wijze waarop de provincie met gemeenten samenwerkt, als gevolg van de wet, toegelicht. Om goed gevolg te kunnen geven aan vereisten van de Omgevingswet is het van belang dat de provincie zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij gemeentelijke visie- en planvorming. Hierdoor kunnen wij vroegtijdig onze visies en belangen op elkaar afstemmen. Deze manier van samenwerken is in de geest van de Omgevingswet.

 58. 61

  Het ministerie van LNV heeft een eerste reactie gegeven op de startversie van het PPLG, het 'tussentijds beeld'. GS hebben in de brief een reactie geformuleerd op het tussentijds beeld.

 59. 62

  Op initiatief van de ketenaanjager circulaire bouw van de provincie en Circulair West-Friesland is de ‘Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland’ opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over het circulair slopen van gebouwen. Met het ondertekenen van de deal stimuleert de provincie de circulaire bouw in Noord-Holland Noord.

 60. 63

 61. 64

  UNESCO maakt zich zorgen over delfstofwinning in het werelderfgoed Waddenzee. Provinciale Staten hebben gevraagd een brief over het stoppen van gaswinning in het werelderfgoed Waddenzee te sturen aan de minister voor Natuur en Stikstof.