Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

zondag 30 juni 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van juni 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Taqa Energy B.V. te Amsterdam heeft een vergunning aangevraagd voor de ingebruikname van een testopstelling gedurende 18 maanden om onderzoek te doen naar de herkomst en filtratie van het zogenaamde Black Dust, binnen de Gasbehandelings- en compressieinstallatie Boekelermeer (hierna: BKM) aan de Fluorietweg 2 te Alkmaar. BKM is een Seveso-inrichting behorende bij mijnbouwactiviteiten. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het gebied in Noord-Holland ligt. In de analyse wordt duidelijk dat er essentiële gegevens ontbreken om te beoordelen of er een vergunning afgegeven kan worden en adviseren wij EZK aan om aanvullende informatie te vragen.

 2. 2

  De provincie is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de openbaar vervoer concessie NoordWest Noord-Holland. In de Nota van Uitganspunten (NvU) worden op hoofdlijnen een aantal keuzes gemaakt, zowel inhoudelijk als aanbesteding technisch. De daarop volgende stap is het opstellen van een Programma van Eisen en een bestek op basis waarvan geïnteresseerde vervoerders een inschrijving kunnen doen. De conceptversie van de NvU wordt openbaar gemaakt om te bespreken met stakeholders.

 3. 3

  De provincie is de opdrachtgever voor het busvervoer in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek. De provincie geeft voortaan kaders mee aan de vervoerder hoe de tarieven berekend en hoe de kortingen verdeeld moeten worden. Deze kaders staan beschreven in de Tarievenvisie OV 2024. Het concept wordt nu openbaar gemaakt om te bespreken met de Vervoerregio Amsterdam en reizigersorganisatie ROCOV.

 4. 4

  GS besluiten (als medebevoegd gezag) om in te stemmen met het overeind houden van de verlenging met zes jaar van de Natura 2000-beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Voortouwnemer van de twee beheerplannen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GS stemmen door dit besluit in met de verlenging van de vrijstellingen voor bepaalde activiteiten (zoals baggerwerkzaamheden en zeehondentochten) van de natuurvergunningplicht, voor zover zij daarvoor bevoegd gezag zijn. Totdat er nieuwe beheerplannen zijn opgesteld, wordt voor beide gebieden ingezet op tussentijdse (aanvullende) maatregelen om de natuur te beschermen.

 5. 5

  In het coalitieakkoord 2023-2027 ‘Verbindend Vooruit!’ is een investeringskader aangekondigd, waarmee een extra impuls wordt gegeven aan projecten en gebiedsontwikkelingen die nodig zijn om de woningbouwopgave in Noord-Holland te realiseren en te bespoedigen. Hiervoor is circa € 76,4 miljoen beschikbaar. Het investeringskader ‘Versnellen Woningbouw en Duurzame Bereikbaarheid’ bevat een voorstel voor de wijze waarop deze middelen worden ingezet en onder welke voorwaarden. Het geld is bestemd voor zowel kleinere (lokale of regionale) woningprojecten, integrale gebiedsontwikkelingen en innovaties die versnelling van woningbouwplannen mogelijk maken.

 6. 6

  De huidige nota reserves dient te worden geactualiseerd. In de voorgestelde nota is een aanscherping van de spelregels voor de instelling en beheersing van reserves opgenomen. Zo is het voorstel om het aantal type reserves te verminderen en is het afwegingskader geactualiseerd.

 7. 7

 8. 8

 9. 9

 10. 10

 11. 11

  Naar aanleiding van – in het kader van de WOO - openbaar gemaakte informatie over het project Zon-op-Water Wieringerhoek heeft statenfractie JA21 gevraagd om volledige inzage in alle stukken. Provinciale staten hebben een verdergaand recht op informatie dan anderen. Zij krijgen daarom de mogelijkheid om de volledige stukken in te zien, inclusief de informatie die in het kader van de WOO is weggelakt. Namen van ambtenaren zijn wel verwijderd. Om te voorkomen dat openbaarmaking de belangen van de provincie dan wel van anderen kan schaden is op enkele passages geheimhouding gelegd. Het betreft dezelfde passages die in het kader van het eerdere WOO verzoek niet openbaar gemaakt zijn. Het schenden van een geheimhoudingsplicht levert een strafbaar feit op. PS kunnen alleen in een besloten vergadering de geheime informatie aan de orde stellen. Daarnaast worden PS geïnformeerd over de stand van zaken in dit dossier door middel van een aparte brief.

 12. 12

 13. 13

  In zijn vergadering van 13 mei 2024 heeft het Presidium van PS ingestemd met het voorstel dat er een zogenaamde veegbrief komt voor gezamenlijke afdoening van moties die door de actualiteit zijn ingehaald en niet meer uitvoerbaar zijn.

 14. 14

  Aan Provinciale Staten wordt verzocht om motie 183-2023 ‘Nacht voor de nacht’ als afgehandeld te beschouwen.

 15. 15

  Momenteel wordt gewerkt aan de herijking van de RES. Om de milieugevolgen van de windzoekgebieden in deze herijking in kaart te brengen wordt een plan MER uitgevoerd. Met dit besluit wordt in de verkenningsfase de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) gepubliceerd en ter inzage gelegd.

 16. 16

  Bij de behandeling van de Begroting 2024 op 6 november 2023 hebben de Staten een motie aangenomen over de Provinciale Regierol Energiecongestie. Met deze brief informeren wij Provinciale Staten over de regierol die de provincie op dit moment inneemt ten aanzien van netcongestie en informeren wij hen over mogelijkheden om deze regierol te versterken door extra in te zetten op collectieve slimme oplossingen (energiehubs). Wij zijn voor de uitvoering van deze collectieve oplossingen afhankelijk van andere partijen.

 17. 17

  GS geven nadere uitleg over de afhandeling van de motie M23-2023 en verzoeken PS de motie als afgedaan te beschouwen.

 18. 18

  Na de startversie PPLG, die aan de minister werd toegestuurd op 1 juli 2023, wordt nu gewerkt aan het voorontwerp PPLG. Een 1e conceptversie daarvan wordt nu aan Provinciale Staten toegestuurd, met het voorstel deze te bespreken op de B-agenda van de commissievergadering Landelijk Gebied op 17 juni 2024.

 19. 19

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 20. 20

 21. 21

 22. 22

 23. 23

  In samenspraak met de gemeente Dijk en Waard, Connexxion en Rocov wordt een deel van de route van de nachtbus N50 gewijzigd. Het eerste deel van de route gaat buslijn 169 volgen tot aan Noord-Scharwoude, waarna de route afbuigt richting Den Oever volgens buslijn 350. Deze aanpassing zorgt ervoor dat een aanzienlijk aantal extra potentiële reizigers uit Langedijk bereikt kan worden. Reizigers uit Heerhugowaard blijven bediend met nachtbus N60.

 24. 24

  Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Purmerland 42A-A 44 te Landsmeer voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.

 25. 25

 26. 26

  De Richtlijnen tot behoud van onbeschermde stolpboerderijen is een bijlage bij de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen. De richtlijnen zijn in samenspraak met gemeenten opgesteld en kunnen worden gebruikt voor het gemeentelijke omgevingsplan.

 27. 27

 28. 28

 29. 29

 30. 30

 31. 31

 32. 32

 33. 33

 34. 35

  Voor de economische ontwikkeling, versnelling van de woningbouw en de energietransitie in Noord-Holland is het noodzakelijk dat de benodigde projecten voor uitbreiding van het elektriciteitsnet tijdig en waar mogelijk versneld worden uitgevoerd. Daarom zet de provincie zich in om belemmeringen in het proces van deze projecten weg te nemen. De gemeenten zijn veelal het bevoegd gezag voor ruimtelijke procedures en vergunningverlening. Met de subsidieregeling kunnen gemeenten extra capaciteit en expertise inschakelen voor de regievoering bij proces en procedures, onderzoek en communicatie.

 35. 36

  De Subsidieregeling Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland 2024 is gericht op het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet. De regeling richt zich hierbij op slimme meet- en regelsoftware waarbij bedrijven inzicht krijgen in hun elektriciteitsverbruik. Op basis van dat inzicht kunnen partijen stappen ondernemen richting elektriciteitsbesparing, het verlagen of verschuiven van de pieken in het elektriciteitsverbruik en/of het slim aansturen van bedrijfsprocessen (deze bijvoorbeeld afstemmen op de beschikbare hoeveelheid elektriciteit op enig moment). Dit is de derde openstelling van de SON.

 36. 37

  De provincie is een onderzoek gestart naar het onderwerp mobiliteitsrechtvaardigheid. Daarin wordt bekeken wat de consequenties zijn van het mobiliteitsbeleid van de provincie voor diverse doelgroepen. Met dit besluit informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over dit onderzoek.

 37. 38

  Tijdens het vragenuur van Provinciale Staten op 8 april 2024 zijn vragen gesteld door mevrouw Schneemann (Volt) en de heer Klein (CU) over een dreigend tekort aan drinkwater. In antwoord daarop is toegezegd om schriftelijk antwoord te geven op de vraag welke plannen de provincie heeft om het drinkwaterverbruik te verminderen.

 38. 39

  Uit bestuurlijke afspraken van 26 oktober 2023 (Kamerstuk 32813, nr. 1310) volgt dat opstellingen voor zonne-energie op landbouw- en natuurgrond alleen mogelijk zijn als de ladder is doorlopen en wordt voldaan aan uitzonderingsgronden. Om deze gronden te duiden en concretiseren heeft adviesbureau RHDHV deze analyse uitgevoerd.

 39. 40

 40. 41

 41. 42

 42. 43

 43. 44

  Gedeputeerde Staten adviseren de directie van Tata Steel IJmuiden B.V. over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (MER) voor het project Heracless-Groen Staal.

 44. 45

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan iedere vergadering van de Commissie Leefomgeving over de uitvoering en handhaving (U&H) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder valt ook Tata Steel.

 45. 46

 46. 47

 47. 48

  De wijziging van de beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland van 6 september 2016 maakt het mogelijk voor gemeenten om een zogenaamde pre-SMP vergunningsaanvraag in te dienen. Hiermee maken de gemeenten het voor een deel van hun inwoners mogelijk om diens grondgebonden woningen te laten isoleren waarbij de Omgevingswet (flora en fauna-activiteiten) niet overtreden wordt. Deze tijdelijke vergunningsaanvraag betreft de periode tot aan de vergunningsaanvraag gebaseerd op een definitief Soortenmanagementplan en houdt daarmee rekening met de benodigde natuuronderzoeksperiode. Wat een gemeente kan doen en de onderbouwing voor de wijziging van de beleidsregel is opgenomen in het beleidskader Natuurvriendelijk verduurzamen onder het pre-SMP.

 48. 49

 49. 50

  Door de actualisatie van de “Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019” worden de afspraken over buitenlandse dienstreizen van leden van Gedeputeerde Staten eenduidig in behandeling genomen en op de lijst van openbare optredens gezet. Provinciale Staten ontvangen achteraf een verslag van de dienstreis. Zo zijn de buitenlandse dienstreizen voor eenieder inzichtelijk en wordt verantwoording afgelegd.

 50. 51

 51. 52

 52. 53

 53. 54

 54. 55

 55. 56

  Op 17 mei 2021 is de Focus Smart Mobility 2022-2025 door Provinciale Staten vastgesteld. Smart Mobility-toepassingen bieden kansen bij het aanpakken van de opgaven rondom de klimaat- en energietransitie, woningbouw en bereikbaarheid. Aan Provinciale Staten is toegezegd jaarlijks te rapporteren. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang behaald in 2023. Met deze voortgangsrapportage worden Provinciale Staten verzocht om Motie (M169-2023) “Autonoom vervoer in en op de kaart in Noord-Holland” als afgedaan te beschouwen.

 56. 57

  Er vallen te veel slachtoffers in het verkeer; vooral oudere fietsers zijn kwetsbaar. De provincie wil dat elke verkeersdeelnemer veilig thuiskomt en draagt hier onder andere aan bij door weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Het programma Doortrappen heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Door een aanpassing van de subsidievoorwaarden kunnen 25 Noord-Hollandse gemeenten dit programma in 2024 aanbieden aan hun oudere inwoners.

 57. 58

  Gedeputeerde Staten stellen de wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2022 ronde 2024-I en de Nota van beantwoording vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen van het Natuurnetwerk Nederland, het Landelijk Gebied en Provinciale Monumenten.

 58. 59

 59. 60

  Het College van GS neemt kennis van de stand van zaken van het project Energiehaven en informeert PS per brief. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de voortgang van het technisch ontwerp, de businesscase en de ruimtelijke procedure.

 60. 61

 61. 62

 62. 63

 63. 64

 64. 65

 65. 66

 66. 67

 67. 68

 68. 69

  GS hebben besloten de subsidieregeling investeringen voor Landschapselementen Noord-Holland 2024 open te stellen. Deze regeling komt voort uit het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB). Het subsidieplafond is €5.357.021,- Met deze openstelling geven we uitvoering aan de landelijk gemaakte afspraken over de uitvoering van het NSP-GLB en dragen we bij aan onze ambitie op het gebied van groen blauwe dooradering.

 69. 70

  Op grond van de Omgevingswet wordt het definitieve maatwerkbesluit natuur voor het Circuit Zandvoort genomen. Het maatwerkbesluit is te vinden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en via http://www.officielebekendmakingen.nl/ Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit bij de Rechtbank Noord-Holland.

 70. 71

 71. 72

 72. 73

  Alliander heeft haar aandeelhouders, waaronder de provincie Noord-Holland, een brief gestuurd over een actualisatie van het dividendbeleid. GS sturen deze brief ter informatie door naar PS.

 73. 74

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft 500 miljoen euro gereserveerd voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de aanlandlocaties van wind op zee. Het doel van deze gebiedsinvesteringen is om de leefkwaliteit in de omgeving van de aanlandlocaties te verbeteren. In de eerste tranche is uit deze middelen voor het Noordzeekanaalgebied 50 miljoen euro gereserveerd. De regio heeft een Regioplan gebiedsinvesteringen netten op zee opgesteld met een pakket aan concrete maatregelen. Om als regio over de middelen te beschikken wordt een Bestuursovereenkomst tussen de minister voor Klimaat en Energie en de regio, waaronder de provincie Noord-Holland, aangegaan. Hierin is het maatregelpakket gespecificeerd en zijn de afspraken opgenomen over de kaders van de gebiedsinvesteringen.

 74. 75