Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

woensdag 31 juli 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van juli 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3

  De provincie rapporteert elk jaar over de resultaten van de drie provinciale luchtmeetnetten (Haarlemmermeer, Westpoort en IJmond). Met een brief worden PS geïnformeerd dat de rapportages na het zomerreces worden opgeleverd en na vaststelling door GS worden gepubliceerd.

 4. 4

  Medio april 2024 heeft de provincie in samenwerking met de drie waterschappen onderzoek laten uitvoeren naar de PFAS-concentraties bij 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties. Op geen van deze locaties is een overschrijding van de gezondheidskundige advieswaarde voor PFAS in zwemwater. Inwoners en belanghebbenden zijn door de provincie hiervan op de hoogte gesteld via een persbericht en een bericht op de website van de provincie.

 5. 5

 6. 6

  In Noord-Hollland is in 2018 een geitenstop ingevoerd, in afwachting van uitkomsten van onderzoek. Eind 2024 worden landelijke, langlopende onderzoeken afgerond. De onderzoeksresultaten kunnen aanleiding zijn om de geitenstop aan te passen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan Provinciale Staten (PS) voorgesteld om de bevoegdheid tot wijziging de Omgevingsverordening NH 2022 m.b.t. geitenhouderijen aan GS te delegeren. GS informeren PS met een processchema hoe een delegatiebesluit de heroverweging van de geitenstop in Noord-Holland kan versnellen.

 7. 7

 8. 8

 9. 9

  Gedeputeerde Staten brengen Provinciale staten op de hoogte van de in mei gepubliceerde monitor Wind op Land van het RVO. Hierin komt onder meer tot uitdrukking dat het opgestelde vermogen in Noord-Holland iets is afgenomen vanwege het na-ijlen van het strenge plaatsingsbeleid uit 2015-2019 (o.a. 2 oude voor 1 nieuwe, minimaal 6 in lijnopstelling) en stagnatie in nieuwe plaatsing vanwege onder andere een uitspraak van de Raad van State in 2023 en lange levertijden van nieuwe turbines.

 10. 10

 11. 12

 12. 13

 13. 14

 14. 15

  De provincie stelt €1.800.000 subsidie beschikbaar voor de versterking en verduurzaming van regionale techniek- en technologiecampussen in Noord-Holland. Campussen zijn belangrijk voor een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollands arbeidsmarkt. De regeling bouwt voort op de vergelijkbare regeling uit 2023.

 15. 16

  De Brede Basismonitor 2024 geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de vierde versie van de Brede Basismonitor.


  link naar de brede basis monitor 2024

 16. 17

  Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Gemeenten kunnen het advies van de commissie gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, en het voorkomen van uitbreidingen die een potentieel negatief effect hebben op de detailhandelsstructuur. Daarnaast vervult de commissie een rol op het gebied van kennisdeling. De commissie legt haar activiteiten vast in een jaarverslag.

 17. 18

  De fractie JA21 in Provinciale Staten heeft een initiatiefvoorstel “opheffen geheimhouding inzake project Wieringerhoek” ingediend. Ten behoeve van de behandeling in Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten hun reactie op het initiatiefvoorstel.

 18. 19

  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2024.


  Begrotingswijzigingen worden voorafgaand aan de vaststelling in PS behandeld in de Statencommissies. Elke commissie bespreekt deze vanuit de vakinhoudelijke invalshoek. De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de commissie Bestuur.

 19. 20

  De provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, N.V. HVC; Ondernemersvereniging Alton (OVAL), Rabobank Alkmaar e.o., Stichting Greenport Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord B.V. hebben gezamenlijk een addendum opgesteld waarmee het bestaande gebiedsakkoord uit 2019 wordt geactualiseerd. Het gebiedsakkoord en addendum hebben betrekking op verduurzaming en ontwikkeling van het (glastuinbouw-)gebied Alton in Dijk & Waard en loopt tot en met 2030.

 20. 21

  De provincie en haar partners werken aan een robuuste oplossing voor de overlast van de N203 bij Krommenie en Assendelft. Hiervoor is nu een plan van aanpak gemaakt. Er worden vijf stappen doorlopen en aan het eind (in 2027) besluiten GS of een van de onderzochte varianten een robuuste oplossing kan vormen.

 21. 22

  Op 16 en 17 mei 2024 bracht gedeputeerde Olthof een werkbezoek aan de deelstaat Baden-Württemberg in Duitsland. Dit bezoek stond in het teken van kennisdeling op het gebied van mobiliteit én het verkennen van mogelijke onderwerpen waarop Baden-Württemberg en de Provincie Noord-Holland kunnen samenwerken. Het verslag van deze reis wordt aan PS aangeboden.

 22. 23

  Voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben de samenwerkende partijen binnen het Bestuursplatform NZKG,  waaronder de provincie Noord-Holland, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een Ontwikkelingsperspectief Noordzeekanaalgebied opgesteld. Provinciale Staten worden gevraagd om het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied als leidraad voor toekomstig beleid voor het gebied vast te stellen.

 23. 24

  De uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties geeft gemeenten, ondernemers en organisaties voor het beheer van bedrijventerreinen of winkelgebieden de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor proces- en onderzoekskosten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties, bijvoorbeeld voor het opzetten van een samenwerkingsverband of het initiëren van duurzame maatregelen. Gezien het grote aantal aanvragen, wordt het subsidieplafond verhoogd met €200.000 voor bedrijventerreinen en met €100.000 voor winkelgebieden.

 24. 25

 25. 26

 26. 27

 27. 28

  Het ministerie van OCW stelt in de periode 2025-2028 jaarlijks budget voor de provincie Noord-Holland ter beschikking in het kader van de landelijke matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met als voorwaarde dat eenzelfde bedrag wordt gematcht door provincie en gemeenten. GS stellen voor de periode 2025-2028 hiervoor jaarlijks € 750.000,- ter beschikking voor het provinciaal programma, uitgevoerd door stichting Plein C.

 28. 29

 29. 30

  We informeren PS over de vastgestelde zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), waarvan mevrouw E. Rommel de voorzitter is. Aanleiding is de consultatie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft georganiseerd op het aangepaste pakket maatregelen om de geluidhinder in de omgeving van Schiphol terug te dringen. De zienswijze is op 22 juni jl. ingediend bij de minister

 30. 31

  Recent hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd: een "MIRT verzamelbrief" en een brief over het Basiskwaliteitsniveau Spoor. Beide brieven bevatten onderwerpen die ook voor de Provincie Noord-Holland van belang zijn. Daarom worden Provinciale Staten geïnformeerd over beide brieven.

 31. 32

  Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.

 32. 33

  In het onderzoeksprogramma 2024 is een onderzoek naar Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) opgenomen.
  Op basis van een orientatie in een odnerzoeksopzet gemaakt.

 33. 34

  Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-Holland zijn regio’s volgens de Omgevingsverordening NH 2022 verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De adviescommissie detailhandel Noord-Holland brengt over de visie een advies uit aan GS. De regio West-Friesland heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld en de adviescommissie heeft daar in december 2023 positief over geadviseerd.

 34. 35

  Met de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland werkt de provincie met de samenwerkende partners samen om de brede welvaart in het gebied te stimuleren. Dit gebeurt door de uitvoering van een groot aantal projecten onder de noemers innovatieve maritieme technologieën, waterstoftoepassing en energietransitie. Een paar projecten hebben iets meer tijd nodig om succesvol te kunnen worden uitgevoerd en daarom wordt de looptijd van de Regiodeal verlengd.

 35. 36

 36. 37

 37. 38

 38. 39

  De resultaatbestemming 2023 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het dagelijks bestuur verzonden aan de raden en staten van deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen op deze stukken. De jaarrekening 2023 is ter kennisname meegestuurd.

 39. 40

 40. 41

 41. 42

  In 2024 is het Veenweiden innovatiecentrum in Zegveld gestart met een nieuw innovatieprogramma, dat zich richt op innovatiemogelijkheden met een perspectief op 10 á 15 jaar. Doel is om uitgaande van de veranderende omstandigheden van boeren op veen, nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om op het veen een economisch haalbaar bedrijfsvoering te realiseren. Primair ligt de aandacht op systemische veranderingen. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de boer, maar naar alle omstandigheden en betrokken partijen/overheden (keten, wetgeving, financiering, etc.) die daarvoor nodig zijn. Het programma bestaat uit drie onderdelen: KIEM, JUMP en BASE. KIEM richt zich op de voorbereiding en enkel daarvoor wordt nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

 42. 43