Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

zondag 31 maart 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van maart 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

 2. 3

  Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) in Nederland zijn aangepast aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Tijdens de vergadering van 6 november 2023 heeft Provinciale Staten besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voorstel tot wijzigen van de GR Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten nu om toestemming tot het treffen van de gewijzigde regeling. Wanneer alle betrokken deelnemers instemmen met het treffen van de regeling zal de provincie Flevoland de regeling publiceren.

 3. 4

  Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Provinciale Staten zijn in december 2023 in staat gesteld hun zienswijze op het ontwerp van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond naar voren te brengen. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten thans om toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

 4. 5

  Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Den Ilp 187 A en 188 te Landsmeer voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.

 5. 6

 6. 7

 7. 8

  Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) bevindt zich in de beheerfase, er worden geen nieuwe investeringen meer gedaan. De werkzaamheden van het fondsmanagement bestaan enkel nog uit beheer van de participaties en vervolg- en desinvesteringen. De overeenkomst met de huidige fondsmanagers loopt van rechtswege af per 2 april 2024. Voor een nieuwe overeenkomst is gekozen voor een overeenkomst met de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest B.V.

 8. 9

 9. 10

  Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

 10. 11

 11. 12

  PS worden geïnformeerd met de meest actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van stikstof in relatie tot de woningbouw. Tevens wordt er een toelichting gegeven op projecten die mogelijk vertraging lopen of stil staan vanwege de stikstofeffecten.

 12. 13

  De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 stimuleerde onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. Deze uitvoeringsregeling is op 31 december 2023 vervallen. Aangezien deze uitvoeringsregeling in een behoefte voorziet, is besloten de uitvoeringsregeling voort te zetten. De uitvoeringsregeling is op enkele technische punten aangepast.

 13. 14

 14. 15

  Vanwege klimaatverandering en hoge energieprijzen stimuleert de overheid woningeigenaren hun woningen te isoleren. Isolatie wordt echter vertraagd omdat eigenaren eerst een natuurvergunning nodig hebben. Dit traject kost hen veel tijd en geld. Afgesproken is dat gemeenten in plaats van gebouweigenaren deze vergunning voor de hele gemeente aanvragen. Het Rijk stelt hiervoor aan gemeenten via provincies geld beschikbaar.

 15. 16

  Om de regionale oriëntatie van het provinciebestuur te versterken is in het coalitieakkoord Verbindend Vooruit! afgesproken een voorstel uit te werken over de GS regiovertegenwoordiging. Met deze brief informeren GS, PS over het uitgewerkte voorstel en de onderlinge verdeling van de bestuurlijk regio’s.

 16. 18

 17. 19

 18. 20

  GS wijzigen de afspraken met het Nationaal Restauratiefonds inzake het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en voeren deze wijziging door in de Uitvoeringsregeling Subsidie herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland 2017 die daarvoor is opgesteld.

 19. 21

 20. 22

 21. 23

 22. 24

  In het Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 NH – versie 2.0 geven ruim 400 aanjagers uit bedrijven, onderwijs en overheid in Noord-Holland aan wat hun inzet is om te komen tot een duurzame en veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt. Het Manifest is ook het kader voor de beleidsinzet op Arbeidsmarkt & Onderwijs van de provincie Noord-Holland.

 23. 25

  Voor een evenwichtige werklocatiemarkt is het van belang dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 is vastgelegd dat regionale afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. De MRA bedrijventerreinenstrategie is de invulling hiervan voor het zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland en vervangt eerdere afspraken in Plabeka 3.1.

 24. 26

 25. 27

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een procesbrief over aankomende ontwikkelingen tot 22 april 2024 rondom het dossier Tata Steel IJmuiden.

 26. 28

  Vanaf eind maart/begin april 2024 ligt de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project MIRT-verkenning Openbaar Vervoerverbinding Amsterdam-Haarlemmermeer zes weken ter inzage. De NRD geeft aan welke milieuaspecten en op welke wijze de milieugevolgen van het project zullen worden onderzocht in het daarna op te stellen milieueffectrapport (MER). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer zijn van plan om op basis van het MER een voorkeursbeslissing te nemen over het oplossen van knelpunten in de openbaar vervoer verbinding tussen Amsterdam en Hoofddorp. Het projectalternatief ‘verlengen Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp met een tracé via Schiphol Noordwest’ is de meest voor de hand liggende optie.

 27. 29

 28. 30

  Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Moleneind 65 in Kortenhoef voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.

 29. 31

 30. 32

 31. 33

  De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 32. 34

 33. 35

 34. 36

 35. 37

 36. 38

 37. 39

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd (Wgr) en voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) in Nederland zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Tijdens de vergadering van 11 december 2023 heeft Provinciale Staten besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten nu om toestemming tot het treffen van de gewijzigde regeling. Wanneer de 4 betrokken provincies instemmen met het treffen van de regeling zal de provincie Utrecht de regeling publiceren.

 38. 40

  GS hebben de Uitvoeringsregeling Europese landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027 gewijzigd. Daarnaast hebben GS de openstellingsbesluiten voor de uitvoering van LEADER projecten in de Kop van Noord-Holland en Westfriesland vastgesteld. Hiermee is het mogelijk om LEADER subsidie aan te vragen in beide regio’s. Voor het onderdeel LEADER-beheerkosten hebben GS besloten om het openstellingsbesluit te wijzigen.

 39. 41

  Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten per brief te informeren over de stand van zaken van de aanbesteding van de Stolperbrug in Schagen.

 40. 42

  De Agenda Weerbaar Noord-Holland richt zich op het weerbaarder maken van de eigen organisatie en gemeenten tegen criminele ondermijning. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording plaats richting Provinciale Staten. Het jaarverslag Agenda Weerbaar Noord-Holland 2023 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 5 maart 2024 en ter bespreking aangeboden aan de Commissie Bestuur.

 41. 43

  Het nieuwe Coalitieakkoord (2023-2027) ‘Verbindend Vooruit’ zet in op ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid, waarbij meer aandacht wordt gegeven aan de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Als uitwerking hiervoor zijn twee uitvoeringsregelingen opgesteld die in 2024 worden opengesteld. Het betreft een subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen voor fysieke maatregelen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, en een subsidieregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) voor procesondersteuning en onderzoek.

 42. 44

 43. 45

  GS informeren PS door middel van een brief over de provinciale inzet op klimaatrechtvaardigheid en energiearmoede.

 44. 46

  Op advies van de bestuurders van de samenwerkende partijen binnen Programma Bereikbaarheid Waterland besluit het college om “variant I” aan te wijzen als voorkeursvariant in project “Kruising Het Schouw N247- N235”. Het project ging in 2020 in uitvoering, maar is in 2022 stil komen te liggen vanwege nieuw inzicht in de grondwaterstanden. Deze zorgden voor een grote wijziging in de maakbaarheid en kosten. Uit een variantenstudie is nu variant I gekozen om uit te werken. In deze variant verbeteren de verkeersveiligheid en doorstroming voor verschillende modaliteiten, dankzij onder andere twee onderdoorgangen.

 45. 47

 46. 48

 47. 49

  Naar aanleiding van het voorstel van GS aan PS over tijdelijke buitenwerking stellen van de referendumverordening heeft de referendumcommissie op 1 maart een advies opgesteld aan PS. in dit advies wordt verwezen naar een advies van deze commissie uit oktober 2022. Dit advies is toegevoegd door de griffie, het is eerder gedeeld met PS in de ingekomen stukkenlijst van oktober 2022. 


  In het presidium 7-11 is daarover het volgende besloten:

  • Er is een punt aan de lijst met actiepunten LTA toegevoegd. Dit betreft het in behandeling nemen van het advies referendumcommissie over Referendumverordening NH2022. Deze actie wordt in behandeling genomen nadat het huidige proces met beslissing en bezwaar is afgerond. Dit proces zal nieuwe inzichten brengen die meegenomen kunnen worden in de evaluatie.
 48. 50

 49. 51

 50. 52

 51. 53

  De provincie Noord-Holland en de Electric Flying Connection organiseren van 17 tot en met 25 maart 2024 een landelijke innovatiemissie op het gebied van duurzame en regionale luchtvaart naar Californië. De Commissaris van de Koning zal delegatieleider zijn tijdens deze missie.

 52. 54

  De provincie Noord-Holland wil samen met de gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en het Rijk Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) realiseren voor nieuwe inwoners in woningbouwlocaties bij Nieuw-Vennep west en Hoofddorp-Zuid. Er is afgelopen jaar een eerste verkenning uitgevoerd naar HOV in de vorm van R-net bussen op een zo vrij mogelijke busbaan. Dit HOV wordt onderdeel van de verbinding Noordwijk-Lisse-Hoofddorp-Schiphol. Dit jaar starten de partners in het project de planstudie-fase. Doel van de planstudie is te komen tot de beste routevariant voor deze busbaan.

 53. 55

  Gedeputeerde Olthof is uitgenodigd door Minister Winfried Hermann en Staatssekretärin Elke Zimmer om 16 en 17 mei 2024 een werkbezoek te brengen aan de regio Baden-Württemberg in Duitsland. Baden-Württemberg is één van de meest progressieve regio’s in Europa op het gebied van duurzame mobiliteit.

 54. 56

  In Spoorzone Hoofddorp werken Rijk, regio, provincie, gemeente en marktpartijen aan de ontwikkeling van een hoogstedelijk gebied met internationale allure. In 2023 zijn Rijk, gemeente en provincie hiervoor een samenwerking aangegaan die in 2024 wordt voortgezet.

 55. 57

  Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de evaluatie van het instrument Werkambassadeur. Een werkambassadeur versterkt de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit. Een van de conclusies uit de evaluatie is dat voor de periode 2024-2027 een aanstelling van een nieuwe Werkambassadeur van belang is. De procedure hiervoor is gestart per 4 februari 2024.

 56. 58

  De Uitvoeringsregelingen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zijn regelingen waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development samenwerkingsprojecten. De MIT is een samenwerking tussen de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT 2024.

 57. 59

  Op 13 december 2021 is door Provinciale Staten van Noord-Holland tijdens de vergadering ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 de motie aangenomen voor het samenstellen van een informatief en inspirerend overzicht van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland. Aan deze motie is volgens GS voldaan.

 58. 60

  De Faunabeheereenheid Noord-Holland is samen met vier andere faunabeheereenheden aan het werk om een nieuw, interprovinciaal Ganzenplan te schrijven. Het nieuwe Ganzenplan zal de vigerende faunabeheerplannen voor ganzen en Schiphol vervangen. Dit complexe traject kan niet worden afgerond voor het einde van de looptijd van deze plannen. In de tussentijd blijft het huidige ganzenbeheer noodzakelijk. Daarom worden de huidige plannen met een jaar verlengd ter overbrugging van de periode.

 59. 61

  Op grond van motie 23-2023 van Provinciale Staten wordt in een brief aan PS uitgelegd hoe Europese landbouwsubsidies getoetst worden aan de vraag of zij effectief bijdragen aan het behalen van de doelen van de Voedselvisie en de natuur- en klimaatdoelen.

 60. 62

  Gedeputeerde Beemsterboer is op uitnodiging van minister Adema van Landbouw, meegereisd naar Berlijn voor een bezoek aan de Grüne Woche. Het verslag van deze reis wordt aan PS aangeboden.

 61. 63

  Het project Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland start op 18 maart 2024 met participatie. Het doel van de participatie is het verzamelen van ideeën voor maatregelen om de bereikbaarheid van de kust nu en in de toekomst te verbeteren. Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite van het project en in de brief waarmee Provinciale Staten geïnformeerd worden.

 62. 64

  De provincie Noord-Holland organiseert diverse stikstoftafels om met de sectoren te overleggen over het reduceren van de stikstofemissie. In samenspraak met de stikstoftafel Havens & Industrie is een Roadmap reductie stikstofdepositie industriële piekbelasters Noord-Holland opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt wat de Noord Hollandse industrie voornemens is te doen aan reductie stikstofemissie op basis van vigerende en toekomstige milieu wet en regelgeving, energie-transitie en afspraken in het schone luchtakkoord

 63. 65

  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief

 64. 66

  Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) uit maart 2023 zijn scenario's uitgewerkt voor de voortzetting van deze samenwerking. Het scenario 'ONHN als economische uitvoeringsorganisatie' wordt als uitgangspunt genomen voor de uitwerking van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

 65. 67

  Gedeputeerde  Rommel zal van 6 tot 8 maart 2024 een buitenlands werkbezoek afleggen aan Parijs als lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC). De MAC is een netwerk waarin overheden (gemeente Amsterdam en de gemeenten uit de metropoolregio en daarbuiten), bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de culturele iconen samen optrekken om de Metropoolregio Amsterdam op de (internationale) kaart te zetten. De gedeputeerde reist mee voor provinciale vertegenwoordiging in een belangrijk regionaal economisch netwerk.

 66. 69

  Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden, ook wel bekend als de spreidingswet. Met deze brief worden Provinciale Staten geinformeerd over deze wet, de uitwerking en de rollen van zowel de commissaris van de Koning als het college van Gedeputeerde Staten daarin. Een gelijkluidende brief wordt aangeboden aan Provinciale Staten van de andere provincies.