Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Landelijk gebied

maandag 27 mei 2024

11:00 - 17:10
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 24 mei) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing gebiedsprocessen 9:30 - 11:00 uur
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 4
  A-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken) - 11:30
 4. 4.a

  Toelichting:
  In 2016 hebben Provinciale Staten van de Waddenprovincies besloten om twee derde van de toen nog resterende Waddenfondsmiddelen te reserveren voor de realisatie van majeure programma’s/projecten vanuit het Investeringskader Waddengebied (IKW). Een derde van de middelen kon worden besteed aan de thematische subsidieverstrekking en subsidies ten behoeve van het Budget Lokale Innovaties van het Waddenfonds. Het Waddenfonds wenst deze scheiding los te laten in het licht van een effectieve besteding van de Waddenfondsmiddelen, die aansluit bij de actuele en te verwachten ontwikkelingen voor de resterende periode tot en met 2027, en vraagt daarom aan PS dit besluit te heroverwegen.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en met de gedeputeerde de Inzet verdeling Waddenfondsmiddelen en derde begrotingswijziging 2024 bespreken. Besluitvorming vindt plaats in de PS vergadering van 10 juni 2024

 5. 4.b

  Toelichting:
  Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en met de gedeputeerde de Ontwerpbegroting 2025 en conceptjaarstukken 2023 Waddenfonds bespreken. Besluitvorming vindt plaats in de PS vergadering van 10 juni 2024

 6. 5
  lunch - 12:50
 7. 6
  B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer) - 13:50
 8. 6.a.1

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 9. 6.a.2

  Betrekken bij de bespreking van agendapunt 6.a.1

 10. 7
  B-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken) - 14:30
 11. 7.a

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 12. 7.b

  Toelichting:
  Op grond van deze uitvoeringsregeling kan een grondeigenaar subsidie krijgen voor de kosten van ontpachting van een terrein dat binnen de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Voorwaarden zijn dat ontpachting noodzakelijk is om de beoogde natuurdoelen te kunnen bereiken en dat de eigenaar het terrein destijds in verpachte staat heeft verkregen. Ook kan subsidie worden verkregen voor de aankoop van een als NNN begrensd terrein. Daarbij wordt de waardevermindering die optreedt door omzetting van de huidige functie naar natuur vergoed. De vaststelling van deze uitvoeringsregeling is het vervolg op de eerdere regeling vastgesteld in 2019.


  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met de gedeputeerde het agendaverzoek bespreken.

 13. 9
  sluiting
 14. 10
  C-Agenda Water, Bodem, Natuur en Landschap
 15. 10.a

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de onderzoeken die de provincie momenteel uitvoert en binnenkort gaat uitvoeren naar PFAS in Noord-Holland.

 16. 10.b

  Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. In het besluit wordt voorgesteld voor zwemseizoen 2024 151 locaties aan te wijzen. Dit betreffen dezelfde locaties als in 2023. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 stellen Gedeputeerde Staten tevens per zwemlocatie het begin en het einde van het badseizoen vast en wijzen jaarlijks een houder aan voor elke door hen aangewezen zwemlocatie. Het besluit wordt voor zes weken ter inzage gelegd.

 17. 10.c

  Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteitszorg. De provincie blijft, onder de Omgevingswet, verantwoordelijk voor situaties die onder het overgangsrecht vallen, voor grote grondwaterverontreinigingen en bodem op complexe bedrijventerreinen. Het Rijk, provincies en gemeenten hebben met elkaar afgesproken om te zorgen voor een goede en zorgvuldige overdracht van de taken en verantwoordelijkheden. Deze overdracht is in 2023 afgerond. Als vervolg van deze overdracht neemt de provincie een belangrijke rol in binnen de samenwerking onder de Omgevingswet. De provincie zet de afspraken voort, zoals besloten in de landelijke ‘Bestuurlijke afspraken Bodem en Ondergrond 2023-2030’, en heeft aandacht voor landelijk en Europees beleid.

 18. 10.d

 19. 10.e

  De openstellingtermijn van Openstellingsbesluit Natuur Noord-Holland 2024, onderdeel SVNL, wordt bij uitzondering verlengd tot en met uiterste datum van 8 januari 2024. We wijzigen daartoe artikel 6 in het openstellingsbesluit met terugwerkende kracht.

 20. 10.f

  Waterrecreatie is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Noord-Holland en levert een belangrijke bijdrage aan de regionale economie en aan een aantrekkelijke leef- en recreëeromgeving. De provincie stimuleert de verdere ontwikkeling van waterrecreatie onder andere via een aantal subsidieregelingen die knelpunten in het netwerk voor de kleinere pleziervaart kunnen oplossen; duurzame watersport bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk maken en die daarnaast uitbreiding van de kleine infrastructuur voor waterrecreatie en versterking van de dienstverlening helpen realiseren. Subsidie kan vanaf begin mei 2024 worden aangevraagd.

 21. 10.h

  Het Meerjarenprogramma 2024 t/m 2026 Investeringskader Waddengebied (MJP) beschrijft de programmering, voortgang en uitvoering van het interprovinciale Investeringskader Waddengebied. Het bevat onder meer een overzicht van initiatieven die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel in ontwikkeling zijn. Ook de monitoring en evaluatie van de initiatieven en hun invloed op het Waddengebied is in dit MJP opgenomen.

 22. 10.i

 23. 10.j

 24. 10.k

 25. 11
  C-Agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn en Faunabeheer
 26. 11.a

  Op 12 februari 2024 organiseerden LTO Noord, HAJK, Boeren in Actie en NMV een protestbijeenkomst bij het provinciehuis in Haarlem. Tijdens de ontvangst op de Dreef overhandigden zij een gezamenlijk opgesteld pamflet aan de gedeputeerden Kocken en Beemsterboer. Daarnaast ontvingen wij op 18 februari 2024 een brief van het agrarisch collectief Water, Land en Dijken.
  Wij hebben het pamflet van LTO Noord, HAJK, Boeren in Actie en NMV en de brief van WLD zorgvuldig besproken en geven daar nu een reactie op.

 27. 11.b

 28. 11.c

 29. 11.d

  GS hebben besloten de EIP subsidieregeling 'samenwerking voor innovatie' open te stellen. Deze regeling komt voort uit het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB). Het subsidieplafond is €3.000.000,- Met deze openstelling geven we uitvoering aan de landelijk gemaakte afspraken over de uitvoering van het NSP-GLB.

 30. 12
  C-Agenda Cultureel erfgoed
 31. 12.a

 32. 12.b

  In de Waddenzee nabij Texel liggen tientallen historische scheepswrakken die verloren dreigen te gaan. Een nationaal onderzoeksplan is nodig om het maritieme verleden van Nederland voor de toekomst te bewaren.

 33. 13
  C-Agenda Algemeen
 34. 13.a

  De provincie Noord-Holland en de zes gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek maken zich samen sterk om de uitdagingen in de leefomgeving op te pakken. Gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en de provincie Noord-Holland gaan de komende periode verder aan de slag met acties uit deze Samenwerkingsagenda 2024-2027 om deze gezamenlijk en waar mogelijk sneller uit te voeren.

 35. 13.b

 36. 13.c

 37. 13.d

 38. 13.e

 39. 13.f

 40. 13.g

 41. 13.h

 42. 13.i