Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Landelijk gebied

maandag 15 januari 2024

14:00 - 15:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 januari) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  In de commissie van september is een toezegging gedaan voor een TB over de uitvoering van de twee moties: Motie 202-2022 Welke inzet is er op biologische landbouw én Motie 133-2022 Organiseren expertmeeting retail-organisaties.

 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 3

 4. 5
  B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
 5. 5.a.1

  Behandelvoorstel:
  Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) komt maandelijks terug op de agenda.
  Gedeputeerde Beemsterboer zal mondeling de stand van zaken meedelen. De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.

 6. 5.a.2

  Toelichting:
  Het ministerie van LNV heeft een eerste reactie gegeven op de startversie van het PPLG, het 'tussentijds beeld'. GS hebben in de brief een reactie geformuleerd op het tussentijds beeld.


  Behandelvoorstel:
  Samen met de stand van zaken PPLG deze brief met commissie en gedeputeerde bespreken.

 7. 5.a.3

  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten hebben besloten om het convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij’ aan te gaan. Het convenant draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen provincies en rijk over de innovatie in de veehouderij.


  Behandelvoorstel:
  Samen met de stand van zaken PPLG dit agenderingsverzoek met de indiener, commissie en gedeputeerde bespreken.

 8. 7
  Sluiting
 9. 8

 10. 9
  C-Agenda Cultureel erfgoed
 11. 9.a

 12. 9.b

  Het Beleidskader Erfgoed en Cultuur 2022 is geëvalueerd voor de uitvoeringsinstrumenten Steunpunt Monumenten en Archeologie en Loods Herbestemming.

 13. 9.c

 14. 9.d

  De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 (UvR) vervalt op 1 januari 2024. Om het mogelijk te maken subsidies te verlenen op aanvragen, die nog in de maand december 2023 worden ingediend, wordt de UvR verlengd tot 1 mei 2024.

 15. 10
  C-Agenda Dierenwelzijn en Faunabeheer
 16. 10.a

 17. 10.b

  Het rapport 'Formats voor de wildopvangcentra in Noord-Holland' is opgeleverd. Dit rapport is opgesteld in onze opdracht door Wageningen Universiteit & Research en is bedoeld als hulpmiddel voor de wildopvangcentra bij het organiseren van een goede kwaliteit van hun bedrijfsvoering en opvang. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor nader onderzoek en uitvoering voorde wildopvang in de provincie.

 18. 10.c

 19. 11
  C-Agenda Landbouw en Visserij
 20. 11.b

  GS hebben de Lokale Ontwikkelingsstrategieën voor LEADER van de regio Kop van Noord-Holland en de regio West-Friesland vastgesteld. Tevens hebben GS het openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER NSP-GLB Noord-Holland 2023 van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027 vastgesteld. Het subsidieplafond is daarbij bepaald op € 1.435.769,-. Met de openstelling voor LEADER beheerkosten kunnen de Lokale Actiegroepen van start gaan en toekomstige goede projecten in het gebied aanjagen. De openstelling voor LEADER projecten volgt in de loop van 2024.

 21. 11.c

 22. 11.d

  Gedeputeerde Beemsterboer is uitgenodigd door Minister Adema (Landbouw) en van der Wal (Stikstof) om mee te reizen naar de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is een strategische Nederlandse beurs en is het moment om bewindspersonen, nieuwe Tweede Kamerleden, andere gedeputeerden en het netwerk rondom land- en tuinbouw te spreken en de provincie te vertegenwoordigen.

 23. 12
  C-Agenda Natuur en Landschap
 24. 12.a

  Bijgesloten vindt u de zienswijze van Natuurmonumenten, het Landschap Noord-Holland en de Natuur -en Milieufederatie Noord-Holland over de voornemens van GS voor het bouwen in het landelijk gebied.


  Natuurmonumenten vraagt u dit mee te nemen in uw visievorming omtrent dit onderwerp voor maandag 13 november 2023.

 25. 12.b

  De provincie stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting van agrarische grond naar natuur. Bij de goedkeuring van het Natuurbeheerplan is een gewijzigde subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord Holland vastgesteld waarin een aantal fouten zaten. Deze wordt ingetrokken en de juiste versie wordt vastgesteld.

 26. 12.c

  Door de boeren in de Bovenkerkerpolder is in samenspraak met de betrokken overheden een toekomstvisie opgesteld. Op basis van deze visie is een intentieovereenkomst opgesteld om de toekomstvisie tot uitvoering te brengen. Na ondertekening van de intentieovereenkomst zal een kwartiermaker deze overeenkomst verder uitwerken in een uitwerkingsplan.

 27. 12.d

  GS besluiten kennis te nemen van de definitieve Natuurdoelanalyses voor "Polder Westzaan", "Eilandspolder", "Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder" en "Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske". Deze Natuurdoelanalyses zijn aangepast naar aanleiding van de adviezen van de Ecologische Autoriteit. De Natuurdoelanalyses worden verwerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

 28. 13
  C-Agenda Water en Bodem
 29. 13.a

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens de primaire waterkering Monnickendam Zeedijk te versterken. Voor de dijkversterking is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hiermee worden milieueffecten meegenomen in de besluitvorming en verschillende alternatieven en hun effecten beoordeeld. Gedeputeerde Staten stellen met dit besluit, op grond van de Wet Milieubeheer, de definitieve reikwijdte en detailniveau voor de opzet en de inhoud van het milieueffectrapport vast.

 30. 13.b

  GS hebben het openstellingsbesluit voor het onderdeel niet-productieve investeringen water van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027 vastgesteld. Het deelplafond voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier is bepaald op € 6.670.967,83, voor het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland € 637.642,88 en voor het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 966.456,65.

 31. 13.c

  De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 in het leven geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie voert de regeling uit. De huidige uitvoeringsregeling loopt af en wordt daarom verlengd tot 1 januari 2026. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Amstel Gooi en Vecht stellen voor 2024 respectievelijk een bedrag van € 768.000 en € 67.000 beschikbaar voor hun beheersgebieden. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan besloten de subsidieplafonds vast te stellen.

 32. 13.d

  UNESCO maakt zich zorgen over delfstofwinning in het werelderfgoed Waddenzee. Provinciale Staten hebben gevraagd een brief over het stoppen van gaswinning in het werelderfgoed Waddenzee te sturen aan de minister voor Natuur en Stikstof.

 33. 14
  C-Agenda Algemeen
 34. 14.a