Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Landelijk gebied

maandag 17 juni 2024

09:30 - 17:05
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.


De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 14 juni) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 4
  A-agenda Algemeen - 10:00
 3. 4.a

  Toelichting:
  In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de provinciale baten en lasten in 2023.
  Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies elk vanuit de vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken. 


  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten adviseren over de verantwoording en de kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2023 te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie Landelijk Gebied.
  Het verslag van deze vergadering zal als advies aan PS worden gestuurd.

 4. 4.b

  Toelichting:
  De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2025 die in november door PS zal worden behandeld.


  Voorstel voor behandeling:
  Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2023 in PS van 8 juli 2024 wordt de kaderbrief in alle Statencommissies behandeld. Aan elke commissie wordt gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van die commissie behoren.


  Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

 5. 5
  B-Agenda Algemeen
 6. 5.a

  Toelichting
  In de vergadering van 13 mei 2024 heeft het Presidium van PS ingestemd met het voorstel dat er een zogenaamde veegbrief komt voor gezamenlijke afdoening van moties die door de actualiteit zijn ingehaald en niet meer uitvoerbaar zijn.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd de Motie M8-2024 ''Teleurstelling summiere rijksbijdrage koploperproiecten'', als afgedaan te beschouwen.

 7. 6
  Lunch - 12:15
 8. 7
  B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
 9. 7.a.1

  Toelichting:
  Na de startversie PPLG, die aan de minister werd toegestuurd op 1 juli 2023, wordt nu gewerkt aan het voorontwerp PPLG. Een 1e conceptversie daarvan wordt nu aan Provinciale Staten toegestuurd, met het voorstel deze te bespreken op de B-agenda van de commissievergadering Landelijk Gebied op 17 juni 2024.


  Behandelvoorstel:
  De commissie bespreekt met elkaar en de gedeputeerde het eerste concept voorontwerp PPLG. De commissie geeft input aan de gedeputeerde. Deze input wordt verwerkt in een volgende versie die in de commissie van oktober zal voorliggen.

 10. 7.a.2

 11. 7.b

  Toelichting:
  GS geven nadere uitleg over de afhandeling van de motie M23-2023 en verzoeken PS de motie als afgedaan te beschouwen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie kan met elkaar en de gedeputeerde het afdoeningsvoorstel bespreken.

 12. 8
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 13. 9
  B-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken)
 14. 9.a

  Dit agendapunt is doorgeschoven naar de uitloopvergadering van 4 juli.

 15. 11
  Sluiting
 16. 12
  C-Agenda Landbouw en Visserij
 17. 12.a

  GS hebben besloten om voor de subsidieregeling niet productieve investeringen water Noord-Holland 2023 twee deel-subsidieplafonds met terugwerkende kracht te wijzigen. Het gaat om de plafonds voor het beheergebied Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier en het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hierdoor kunnen alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd.

 18. 13
  C-Agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem
 19. 13.a

  GS besluiten in de nieuwe versie van het rekeninstrument AERIUS de nieuwste habitatkaart, de zogenoemde T1-kaart, te laten plaatsen voor het Natura 2000-gebied Eilandspolder. Hierdoor worden vanaf oktober 2024 de best beschikbare gegevens gebruikt bij de beoordeling van natuurvergunningaanvragen in de omgeving van Eilandspolder.

 20. 13.b

 21. 13.c

  Taqa Energy B.V. te Amsterdam heeft een vergunning aangevraagd voor de ingebruikname van een testopstelling gedurende 18 maanden om onderzoek te doen naar de herkomst en filtratie van het zogenaamde Black Dust, binnen de Gasbehandelings- en compressieinstallatie Boekelermeer (hierna: BKM) aan de Fluorietweg 2 te Alkmaar. BKM is een Seveso-inrichting behorende bij mijnbouwactiviteiten. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het gebied in Noord-Holland ligt. In de analyse wordt duidelijk dat er essentiële gegevens ontbreken om te beoordelen of er een vergunning afgegeven kan worden en adviseren wij EZK aan om aanvullende informatie te vragen.

 22. 13.d

  GS besluiten (als medebevoegd gezag) om in te stemmen met het overeind houden van de verlenging met zes jaar van de Natura 2000-beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Voortouwnemer van de twee beheerplannen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GS stemmen door dit besluit in met de verlenging van de vrijstellingen voor bepaalde activiteiten (zoals baggerwerkzaamheden en zeehondentochten) van de natuurvergunningplicht, voor zover zij daarvoor bevoegd gezag zijn. Totdat er nieuwe beheerplannen zijn opgesteld, wordt voor beide gebieden ingezet op tussentijdse (aanvullende) maatregelen om de natuur te beschermen.

 23. 13.e

 24. 14
  C-Agenda Cultureel erfgoed
 25. 14.a

 26. 14.b

  De monumentale windmolens in Noord-Holland worden door de provincie als een belangrijke structuur beschouwd. Het onderhoud van deze historische windmolens brengt hoge kosten met zich mee. Door middel van de Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024 wordt de eigenaar in deze kosten tegemoetgekomen.

 27. 14.c

  De Richtlijnen tot behoud van onbeschermde stolpboerderijen is een bijlage bij de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen. De richtlijnen zijn in samenspraak met gemeenten opgesteld en kunnen worden gebruikt voor het gemeentelijke omgevingsplan.

 28. 15
  C-agenda Algemeen
 29. 15.a

 30. 15.b