Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Landelijk gebied

maandag 15 april 2024

12:45 - 17:10
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.


De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 april) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 12:45
 2. 5
  A-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
 3. 5.a

  Toelichting:
  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd (Wgr) en voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) in Nederland zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Tijdens de vergadering van 11 december 2023 heeft Provinciale Staten besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten nu om toestemming tot het treffen van de gewijzigde regeling. Wanneer de 4 betrokken provincies instemmen met het treffen van de regeling zal de provincie Utrecht de regeling publiceren.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de Statenvoordracht Gemeenschappelijke Regeling Hollandse Waterlinies. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 mei 2024.

 4. 6
  B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
 5. 6.a

  Toelichting:
  Op 13 december 2021 is door Provinciale Staten van Noord-Holland tijdens de vergadering ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 de motie aangenomen voor het samenstellen van een informatief en inspirerend overzicht van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland. Aan deze motie is volgens GS voldaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie kan de bijgaande brief met afdoeningsvoorstel, met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt gevraagd of motie 237-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

 6. 6.b

  Toelichting:
  Op grond van motie 23-2023 van Provinciale Staten wordt in een brief aan PS uitgelegd hoe Europese landbouwsubsidies getoetst worden aan de vraag of zij effectief bijdragen aan het behalen van de doelen van de Voedselvisie en de natuur- en klimaatdoelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie kan de bijgaande brief met afdoeningsvoorstel, met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt gevraagd of motie 23-2023 als afgedaan kan worden beschouwd.

 7. 6.c.1

  Toelichting:
  Maandelijks informeert het College Provinciale Staten over de stand van zaken van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). In de brief benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen.


  Behandelvoorstel: De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.

 8. 6.c.2

  Toelichting:
  De provincie dient alle zeven eerder ingediende koplopersmaatregelpakketten voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) verbeterd in bij het Rijk voor de toetsing die doorlopen moet worden teneinde een specifieke uitkering aan te kunnen vragen. Daarnaast wordt een aantal nieuwe maatregelpakketten ingediend. Met de eerder ingediende en nieuwe maatregelpakketten kunnen we vanuit onze visie, verwoord in de startversie van het PPLG, de nationale doelen voor het landelijk gebied, een stap dichterbij brengen.


  Behandelvoorstel:
  Dit agendapunt zal gevoegd worden behandeld met agendapunt 6c1.

 9. 6.d

  Behandelvoorstel:
  U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indieners van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.

 10. 8
  Sluiting
 11. 9
  C-Agenda Cultureel erfgoed
 12. 9.a

  GS wijzigen de afspraken met het Nationaal Restauratiefonds inzake het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en voeren deze wijziging door in de Uitvoeringsregeling Subsidie herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland 2017 die daarvoor is opgesteld.

 13. 9.b

  De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 stimuleerde onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. Deze uitvoeringsregeling is op 31 december 2023 vervallen. Aangezien deze uitvoeringsregeling in een behoefte voorziet, is besloten de uitvoeringsregeling voort te zetten. De uitvoeringsregeling is op enkele technische punten aangepast.

 14. 10
  C-Agenda Dierenwelzijn en Faunabeheer
 15. 10.a

 16. 10.b

 17. 10.c

  De Faunabeheereenheid Noord-Holland is samen met vier andere faunabeheereenheden aan het werk om een nieuw, interprovinciaal Ganzenplan te schrijven. Het nieuwe Ganzenplan zal de vigerende faunabeheerplannen voor ganzen en Schiphol vervangen. Dit complexe traject kan niet worden afgerond voor het einde van de looptijd van deze plannen. In de tussentijd blijft het huidige ganzenbeheer noodzakelijk. Daarom worden de huidige plannen met een jaar verlengd ter overbrugging van de periode.

 18. 11
  C-Agenda Landbouw, visserij en stikstof
 19. 11.a

  GS hebben de Uitvoeringsregeling Europese landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027 gewijzigd. Daarnaast hebben GS de openstellingsbesluiten voor de uitvoering van LEADER projecten in de Kop van Noord-Holland en Westfriesland vastgesteld. Hiermee is het mogelijk om LEADER subsidie aan te vragen in beide regio’s. Voor het onderdeel LEADER-beheerkosten hebben GS besloten om het openstellingsbesluit te wijzigen.

 20. 11.b

  Gedeputeerde Beemsterboer is op uitnodiging van minister Adema van Landbouw, meegereisd naar Berlijn voor een bezoek aan de Grüne Woche. Het verslag van deze reis wordt aan PS aangeboden.

 21. 11.c

 22. 11.d

  PS worden geïnformeerd met de meest actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van stikstof in relatie tot de woningbouw. Tevens wordt er een toelichting gegeven op projecten die mogelijk vertraging lopen of stil staan vanwege de stikstofeffecten.

 23. 11.e

  De subsidie Uitvoeringsregeling Voedselvisie Noord-Holland 2022 vervalt in 2024. De regeling heeft met twee openstellingen geleid tot tien subsidie bijdragen van ruim € 846.000,-. Deze aanvragen scharen we onder de icoonprojecten van de Voedselvisie 2020-2030, waarvan de prestaties in de Voedselvisie monitor worden opgenomen. Dit jaar vervalt de uitvoeringsregeling, omdat in 2024 in het teken staat van de verdere begeleiding van deze icoonprojecten en de tussentijdse beleidsevaluatie van de Voedselvisie 2020–2030. Na deze evaluatie wordt bepaald hoe de uitvoeringsperiode van de Voedselvisie tot 2030 eruit gaat zien.

 24. 11.f

  De Beleidsregels salderen worden vastgesteld en bevatten regels over het salderen met stikstofdepositieruimte. In de beleidsregels zijn drie stikstofdepositiebanken opgenomen, waaronder een depositiebank voor PAS-melders en interimmers. Met de beleidsregels wordt ook het verleasen van stikstofruimte als tijdelijk gebruik van de ruimte mogelijk gemaakt en wordt het percentage voor afromen van stikstofruimte aangepast van 30% naar 40% met het oog op de verbetering van de natuur.

 25. 11.g

  GS informeren PS over het Visserijontwikkelplan (VOP) dat op 20 maart 2024 door het ministerie van LNV is goedgekeurd.

 26. 12
  C-Agenda Natuur en Landschap
 27. 12.a

  Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2025 ter visie gelegd. Belanghebbenden, zoals de betrokkenen bij het (agrarisch) natuurbeheer hebben input kunnen leveren voor het Natuurbeheerplan.

 28. 12.a

  Vanwege klimaatverandering en hoge energieprijzen stimuleert de overheid woningeigenaren hun woningen te isoleren. Isolatie wordt echter vertraagd omdat eigenaren eerst een natuurvergunning nodig hebben. Dit traject kost hen veel tijd en geld. Afgesproken is dat gemeenten in plaats van gebouweigenaren deze vergunning voor de hele gemeente aanvragen. Het Rijk stelt hiervoor aan gemeenten via provincies geld beschikbaar.

 29. 13
  C-Agenda Water en Bodem
 30. 13.a

 31. 13.b

  De financiële situatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is in de afgelopen jaren verzwakt – mede als gevolg van de achterstanden in de belastingoplegging en -inning. Deze achterstanden zijn ontstaan door de implementatie van een nieuw belastingsysteem. Door onvoldoende beschikking over liquide middelen, heeft het waterschap relatief veel kasgeldleningen moeten afsluiten. Als gevolg daarvan heeft AGV gedurende langere tijd de kasgeldlimiet – bovengrens voor het aantrekken van kasgeldleningen – overschreden. De toezichthoudende provincies Noord-Holland en Utrecht hebben vanaf juni 2023 regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met AGV over de financiële situatie. Het waterschap heeft naar aanleiding van deze overleggen het herstelplan kasgeldlimiet (conform artikel 4 Wet financiering decentrale overheden) en het ‘verbeterplan continuïteit waterschapstaken’, zoals bestuurlijk overeengekomen, vastgesteld. Zowel gedeputeerde staten van Utrecht als Noord-Holland hebben het herstelplan kasgeldlimiet op 26 maart 2024 goedgekeurd. In de komende tijd zal ambtelijk en bestuurlijk overleg blijven plaatsvinden om de voortgang van het waterschap - op basis van beide plannen - te kunnen blijven volgen.

 32. 13.c

 33. 14
  C-Agenda Algemeen
 34. 14.a

 35. 14.b

 36. 14.c