Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte Wonen en Klimaat

dinsdag 29 september 2020

18:30 - 22:00

Agendapunten

 1. 1
  Heropening - 18:30
 2. 2
  A-Agenda Omgevingsverordening
 3. 2.a

  Met dit besluit geven GS de nota van beantwoording en het eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 met bijbehorende stukken vrij voor bespreking en vaststelling in PS. De Omgevingsverordening NH2020 zal de bestaande 21 provinciale verordeningen met regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving vervangen. Deze eerste omgevingsverordening is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en is voor de provincie Noord-Holland een stap ter voorbereiding op de Omgevingswet.


  Weblinks naar de viewers


  Terceraviewer:
  https://noord-holland.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9927POVPNH-VG01


  Erbij/eraf viewer:
  https://maps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=f5de59ad038e43b28fc815439186f291

 4. 2.a.1

  Bijlagen

 5. 2.a.2

  Geachte Commissieleden,
  Hoewel het niet gelukt is om in te spreken tijdens de afgelopen commissievergadering van 22-9 jl. bericht ik u toch nogmaals iz onze zienswijze met Uw kenmerk ZW-0249 (locatie Middelie) ten behoeve van inhoudelijke behandeling van de Omgevingsverordening NH 2020 van dinsdag a.s.
  In het kort :
  In 2005 heeft de provincie het Bufferwoningbeleid ontwikkeld met als doel:
  - Versterken leefbaarheid van de dorpen en bouwen voor met name de eigen bewoners;
  - Versterken draagkracht voorzieningenniveau van het dorp;
  - Tegengaan leegloop van het dorp;
  - Realiseren betaalbare woningen voor jongeren en starters;
  Op initiatief en subsidie van de Provincie is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het Bufferwoningenbeleid met daarin een locatiekeuze per dorp waar kleinschalige woningbouw mogelijk is. Provincie heeft zelf akkoord gekozen op deze woningbouwlocaties per dorp, welke de minste aantasting geven voor het omliggende landschap.
  Na jaren van overleg en beleidsvorming heeft Kloosterhoff B.V. (eigenaar gronden) in 2015 eindelijk met gemeente Zeevang (nu Edam-Volendam) een Anterieure overeenkomst getekend om de ontwikkeling van 36 woningen te starten. Op initiatief van de Provincie zijn dus enorme kosten gemaakt om uitvoer te geven aan het Bufferwoningenbeleid, zoals verwerving van de gronden, plan- en onderzoekskosten. Na het produceren, in nauw overleg met de Provincie, van het bestemmingsplan kwam deze in 2017 ter inzage. Alle onderzoeken, waaronder Nut en Noodzaak zijn door de provincie getoetst en goed gekeurd!
  In het kader van het Bufferwoningenbeleid zijn 2 plannen verder uitgewerkt, welke in bestemmingsplanprocedure zijn gebracht. Dat zijn de plannen die in de
  Nota van beantwoording  zijn aangeduid met kenmerken ZW-0249 (dorp Middelie) en ZW-0250 (dorp Kwadijk).( behoort bij Gemeente Edam – Volendam)
  Na het ter inzage leggen van het bestemmingsplan heeft diezelfde Provincie op beide plannen bezwaar gemaakt!!!
  Nu in de Omgevingsverordening NH2020 vallen beide locaties onder de BPL en kunnen beide plannen daardoor niet doorgaan. In de Nota van beantwoording per zienswijze zien we nu het project met uw kenmerk ZW-0250 (dorp Kwadijk) wel uit het BPL wordt gehaald, zodat woningbouw mogelijk wordt gemaakt en het Project met Kenmerk ZW-0249 (dorp Middelie) niet en valt dus nog wel onder het BPL. Wij vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat de Provincie het woningbouwplan in Middelie op deze manier tegenhoudt terwijl het plan op initiatief van de Provincie zelf is opgesteld, waarbij de planvorming na een jarenlang en intensief proces met de provincie in een vergevorderd stadium is.
  Wij verzoeken u dringend om ook het Project met Kenmerk ZW-0249 (dorp Middelie) alsnog tijdens de inhoudelijke behandeling ook UIT het BPL te halen, waardoor kleinschalige woningbouw mogelijk is.
  ( ps; in de bijlage een meer uitgebreid stuk aangaande de situatie)
  Voor eventuele vragen zijn we op onderstaande telefoonnummers te bereiken
  Met vriendelijke groet,
  Bart
  B.W.M. Ophoff

 6. 2.a.3

 7. 2.a.5

 8. 3
  B-agenda Ruimte en Wonen
 9. 3.a

  Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar neemt toe. Omdat zij een passende en betaalbare woonruimte verdienen, vraagt Gedeputeerde Loggen (wonen) aan de gemeenten hier extra aandacht voor te hebben en dit onderwerp mee te nemen in de uitwerking van de provinciale Woonagenda (2020-2025), die dit jaar nog plaatsvindt.

 10. 4

  aanvullende vragen D66 over de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de uitleglocatie Zuidoostbeemster (ZOBII).

 11. 5
  Sluiting - 22:00
 12. 6
  Omgevingsverordening - Nagekomen schriftelijke reacties
 13. 6.a

 14. 6.b