Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

donderdag 15 februari 2024

13:15 - 16:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Pieter Teeuwen
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 14 februari) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Inspreekhalfuur - 13:15
 3. 4
  Terugkoppeling uit relevante gemeenschappelijke regelingen, IPO, MRA en programmaraad RRK
 4. 5
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 5. 6
  A-agenda Bestuur (bestuur algemeen, integriteit, Europa) - 13:45
 6. 6.a

  Toelichting:
  Uiterlijk 1 juli 2024 dient de Gemeenschappelijke Regeling te voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De voorliggende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer is in ontwerp aangeboden bij Provinciale Staten van deelnemende provincies, die allen hebben besloten geen zienswijze in te dienen. De voorliggende wijziging is gelijk aan de eerder in november aangeboden en in PS Noord-Holland op 6 november 2023 behandelde, ontwerpwijziging.


  Voorstel tot behandeling:


  PS adviseren over de voordracht definitieve vaststelling wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer.

 7. 6.b

  Toelichting:
  In de eerste begrotingswijziging 2024 van de Randstedelijke Rekenkamer is het geactualiseerde onderzoeksprogramma voor 2024 opgenomen. 
  Voorgesteld wordt in te stemmen met de begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen.


  Voorstel tot behandeling:
  PS adviseren over de voordracht 1e begrotingswijziging 2024 van de Randstedelijke Rekenkamer.
  De voordracht in commissieverband bespreken.

 8. 7
  Rondvraag Commissaris van de Koning A. van Dijk
 9. 8
  A-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 10. 8.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging (EBW) omvat een bijstelling van de begroting 2024.


  Voorstel voor behandeling:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 4 maart 2024.
  De commissie Bestuur adviseert over de begrotingswijziging vanuit algemeen financieel oogpunt en op de onderwerpen die tot de portefeuille van de commissie Bestuur behoren. 
  De voordracht EBW staat tevens geagendeerd voor de commissies Landelijke gebied, Ruimte en Leefomgeving om de voor die commissies relevante onderwerpen te bespreken.

 11. 9
  B-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 12. 9.a

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het provinciaal beleid voor circulaire economie is vastgelegd in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025. In de Tussenevaluatie van deze Actieagenda wordt ingegaan op de stand van zaken, de resultaten, de lessen die geleerd zijn en wat dit betekent voor de komende jaren.


  Voorstel tot behandeling:
  Deze Tussenevaluatie in commissieverband bespreken en eventueel aandachtspunten mee geven aan GS voor de verdere uitvoering van de Actieagenda in 2024 en het actualiseren van de uitvoeringsagenda economie.

 13. 11
  B-agenda ICT en Data, IPO bestuur
 14. 11.a

  Toelichting:
  Het IPO-bestuur heeft een Bestuursprogramma 2023-2027 opgesteld en de Colleges van GS verzocht dat met hun Staten te bespreken. Op basis van deze besprekingen zal het IPO-bestuur dit Bestuursprogramma op 7 maart 2024 definitief vaststellen.


  Voorstel tot behandeling:
  De concept antwoordbrief bespreken en opmerkingen welke commissiebreed gedragen worden meegeven aan de gedeputeerde voor verwerking in de concept brief.

 15. 12
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 16. 13
  Sluiting
 17. 14
  C-agenda Bestuur (bestuur algemeen, integriteit, asiel, Europa)
 18. 14.a

 19. 14.b

 20. 14.c

 21. 14.d

  leder jaar worden de financiële posities van de Noord-Hollandse gemeenten beoordeeld. De eerste stap daartoe is - aan de hand van de gepresenteerde gemeentelijke begrotingen - het vaststellen van het toezichtregime dat geldt voor het komende jaar. Voor 2024 is voor één gemeente, namelijk Uitgeest, besloten dat een verscherping van het financieel toezicht nodig is. Voor die gemeente geldt het zogenoemde preventief financieel toezicht. Dit betekent dat de begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen vooraf de goedkeuring van GS behoeven. Voor de overige 43 gemeenten geldt in 2024 het repressieve toezicht.

 22. 14.e

 23. 15
  C-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 24. 15.a

 25. 15.b

  Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de programmering van subsidie-evaluaties voor 2024 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten.

 26. 15.c

  Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2023 is één eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2020 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland.

 27. 16
  C-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 28. 16.a

  Toelichting:
  De Monitor Werklocaties 2022-2023 geeft informatie over ruimtelijke en economische ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. Dit jaar is verduurzaming van werklocaties in een apart hoofdstuk in de rapportage opgenomen. De Noord-Hollandse kantorenmarkt is in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.


  Voor deze brief is van PvdD een van C-naar B verzoek ontvangen met het verzoek om deze op te nemen in de commissie agenda van 18 maart a.s..

 29. 16.b

  De provincie Noord-Holland is samen met de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De huidige overeenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf loopt dit jaar af. Door deze brief worden de Staten geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

 30. 16.c

  Toelichting:
  De instelling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) in 2020 was gericht op het verzachten van de negatieve effecten van de Coronapandemie. Deze reserve is toen tijdelijk ingesteld en 2023 was het laatste jaar. In de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de afwikkeling van de lopende maatregelen.
  GS stelt voor om de motie

 31. 16.d

 32. 17
  C-agenda ICT en Data, IPO bestuur
 33. 17.a

  De looptijd van de bestuurlijke Geactualiseerde Datastrategie is eind 2023 afgelopen en daarom is er een beknopte evaluatie uitgevoerd. Daarin wordt duidelijk welke doelen en acties zijn gerealiseerd en wat de werking van de Datastrategie is geweest.

 34. 17.b

  Gemeenten, provincies en waterschappen willen met het nieuwe kabinet een agenda opstellen die gericht is op de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

 35. 17.c

  De provincie Noord-Holland werkt aan de realisatie van een algoritmeregister, waarmee we aansluiting vinden met het publieke algoritmeregister van de rijksoverheid. Voordat hiertoe wordt overgegaan moet een beleidskader worden vastgesteld hoe om te gaan met impactvolle algoritmes.