Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 22 april 2024

11:00 - 16:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Pieter Teeuwen
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  BOT Gedragscode (10 uur in zaal 1.4)
 2. 2
  Inspreekhalfuur - 11:00
 3. 4
  A-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa)
 4. 4.a

  Toelichting:
  In 2018 hebben PS een referendumverordening vastgesteld om referenda in Noord-Holland over PS besluiten mogelijk te maken. In de vorige coalitieperiode zijn twee referendumverzoeken ingediend op basis van deze referendumverordening. In beide gevallen hebben PS het verzoek afgewezen om redenen van dringend/spoedeisend provinciaal belang. Tijdens de behandeling van de referendumverzoeken is gebleken dat de referendumverordening op onderdelen niet goed in elkaar steekt en daardoor vrijwel onuitvoerbaar is. Aan PS wordt voorgesteld de referendumverordening tijdelijk buiten werking te stellen en aan de werkgroep burgerparticipatie te vragen om alternatieven, al dan niet in de vorm van een (uitvoerbare) referendumverordening, te onderzoeken en met een voorstel te komen.
  Op 18 maart jl. heeft een technische briefing plaatsgevonden.


  Voorstel voor behandeling:
  PS adviseren over de voordracht met het voorstel om de Referendumverordening Noord-Holland 2018 tijdelijk buiten werking te stellen en de werkgroep burgerparticipatie te vragen met nieuwe voorstellen te komen.

 5. 4.b.1

 6. 4.b.2

  Naar aanleiding van het voorstel van GS aan PS over tijdelijke buitenwerking stellen van de Referendumverordening heeft de Referendumcommissie op 1 maart jl. een advies opgesteld aan PS. 


  In dit advies wordt verwezen naar een advies van deze commissie uitbracht in oktober 2022. Dit advies is hieronder toegevoegd door de griffie, het is eerder gedeeld met PS in de ingekomen stukkenlijst van oktober 2022. In het presidium 7-11 is daarover het volgende besloten: er is een punt aan de lijst met actiepunten LTA toegevoegd. Dit betreft het in behandeling nemen van het advies referendumcommissie over Referendumverordening NH2022. Deze actie wordt in behandeling genomen nadat het huidige proces met beslissing en bezwaar is afgerond. Dit proces zal nieuwe inzichten brengen die meegenomen kunnen worden in de evaluatie.

 7. 5
  LUNCHPAUZE omstreeks 12.30 - 13:00
 8. 6
  B-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa)
 9. 6.a

  Toelichting:
  De Agenda Weerbaar Noord-Holland richt zich op het weerbaarder maken van de eigen organisatie en gemeenten tegen criminele ondermijning. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording plaats richting Provinciale Staten. Het jaarverslag Agenda Weerbaar Noord-Holland 2023 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 5 maart 2024 en ter bespreking aangeboden aan de Commissie Bestuur.


  Behandelvoorstel:
  Het Jaarverslag met de commissie en portefeuillehouder bespreken en een oordeel te geven over de uitvoering van de Agenda Weerbaar Noord-Holland 2023.

 10. 6.b.1

  Toelichting
  In de Statenvergadering 8 april kreeg de motie vreemd over het lobbyregister negatief advies van het college. Hij was overbodig omdat dit al onderdeel zou zijn van de communicatiestrategie 2024-2027. Maar, het lobbyregister staat er niet in. Wel werd het belang van transparant en goed bestuur door het college gedeeld. In de communicatiestrategie 2024-2027 staat was de provincie daaraan wil doen.


  Van Volt is voor de communicatiestrategie 2024-2027 een van C naar B verzoek ontvangen.
  Indiener lijkt het goed om het kopje 'vertrouwen door transparantie' te bespreken. zij willen van gedachten wisselen over de aangehouden motie. Ook willen zij het debat breder trekker: vindt de commissie dat de provincie voldoende doet om transparant en openbaar bestuur te voeren? Dit in het licht van eerdere debatten over een nieuwe bestuurscultuur.


  De volgende vragen zijn door Volt geformuleerd: 
  • Wat vinden de andere fracties en portefeuillehouder van de inspanningen als het gaat over 'vertrouwen door transparantie'? 
  • Wat vinden andere fracties en portefeuillehouder van bijgevoegde motie dat oproept tot een lobbyregister? Dat is een register waarin bestuurders publiceren met welke belangengroepen zij spreken, en waarover. 
  • Wat zouden andere fracties en portefeuillehouder aan het kopje 'vertrouwen door transparantie' willen toevoegen of weghalen?


  Voorstel voor behandeling:
  De geformuleerde vraagpunten over het onderdeel vertrouwen door transparantie uit de communicatiestrategie en het voorstel voor een lobbyregister met de commissie en gedeputeerde bespreken.

 11. 6.b.2

  Elke vier jaar wordt naar aanleiding van het coalitieakkoord een communicatiestrategie opgesteld. In de nieuwe strategie Verbindend Vooruit! staan meedoen en samen vooruit centraal. We gaan in gesprek met onze inwoners, verdiepen ons in hun wensen, zorgen en meningen en betrekken hen bij ons werk. We richten ons op alle Noord-Hollanders. Iedereen moet immers mee kunnen doen. Daarom is onze communicatie begrijpelijk, toegankelijk en inclusief. We zijn transparant, laten zien wat we doen, wat onze dilemma’s zijn, wat onze keuzes zijn en waarom we het doen. We zorgen dat adviezen, plannen en besluiten voor iedereen te vinden en te begrijpen zijn. Onze nieuwe communicatiestrategie is daarom gebouwd op drie pijlers: we bouwen aan vertrouwen, houden de vinger aan de pols en zorgen voor verbinding.

 12. 7

 13. 8
  B-agenda ICT en Data, IPO bestuur
 14. 8.a

  Toelichting:
  Christen Unie heeft een discussienota opgesteld om te bespreken of de provincie haar oude laptops of computers zou kunnen doneren aan de Cyberbank.


   Cu stelt de commissie en gedeputeerde de volgende vragen:
  · Wat vindt de commissie van mogelijke betrokkenheid van de Provincie bij dit initiatief?
  · Kan gedeputeerde reactie geven op (on)mogelijkheden met betrekking tot betrokkenheid van de Provincie bij dit initiatief?


  Behandelvoorstel:
  Het voorstel tot donatie met de commissie en de gedeputeerde bespreken.

 15. 9

 16. 10
  B-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 17. 10.a

  Toelichting:
  Op dit moment wordt er door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 12 provincies gesproken over het provinciefonds en het daar bijhorende verdeelmodel. Er is afgesproken Provinciale Staten regelmatig te informeren over de ontwikkelingen op dit dossier. Middels deze brief wordt Provinciale Staten door GS geïnformeerd over de laatste stand van zaken en welke vervolgstappen er ondernomen worden.


  Voor deze brief is van BBB een van C-naar B verzoek ontvangen.
  Doel van de behandeling is met de commissie en gedeputeerde de oplossingsmogelijkheden te bespreken voor de weeffout in het verdeelmodel die sinds 2017 aan de orde is.


  Daarvoor zijn door BBB een aantal vraagpunten geformuleerd ter bespreking in de commissie en een aantal vragen aan gedeputeerde.


  Voorstel voor behandeling:
  Aan de hand van de geformuleerde vragen de voortgang op het dossier weeffout verdeelmodel Provinciefonds met de commissie en gedeputeerde bespreken.

 18. 11
  B-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 19. 11.a

  Toelichting:
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief


  Door de partijen D66, BBB en VVD is een van C naar B verzoek ingediend.


  Doel van de behandeling is om met de leden van de commissie van gedachten te wisselen over waar de strategie nu werkt en waar het nu knelt. Na het werkbezoek aan Alliander hebben indieners nieuwe inzichten gekregen in wat werkt in de strategie.


  De volgende vragen zijn geformuleerd:
  Wat vinden andere fracties van de datacenterstrategie, waar werkt het en waar zeker niet.
  welke aandachtspunten geeft de commissie nu al aan de gedeputeerde om rekening mee te houden in het aanpassen van de strategie.


  Voorstel voor behandeling:
  De geformuleerde vraagpunten over de werking van de strategie met de commissie en gedeputeerde bespreken.

 20. 13
  Sluiting
 21. 14.a

 22. 14.b

  Om de regionale oriëntatie van het provinciebestuur te versterken is in het coalitieakkoord Verbindend Vooruit! afgesproken een voorstel uit te werken over de GS regiovertegenwoordiging. Met deze brief informeren GS, PS over het uitgewerkte voorstel en de onderlinge verdeling van de bestuurlijk regio’s.

 23. 14.c

 24. 14.d

 25. 14.e

 26. 14.f

  Samen met de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) heeft de provincie onderzocht of, naast het bestaande ruime aanbod aan opleidingen en cursussen, behoefte is aan een Noord-Holland Academie. Er bleek geen behoefte aan een academie, wel aan een overzicht van het bestaande aanbod. Het geïnventariseerde aanbod is vertaald in een interactief document: LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur. Het document en het onderzoek zijn raadpleegbaar op de website van provincie Noord-Holland.

 27. 14.h

  Voor 2024 stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland subsidie beschikbaar voor gemeenten om bestuurskrachtonderzoek te doen of een verkenning ten behoeve van hun bestuurlijke toekomst. De regeling is een vervolg op de eerdere subsidieregeling ‘versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020’ en geldt enkel voor 2024. In de loop van 2024 wordt, naar aanleiding van de op te stellen ‘visie op bestuur’, bezien of een nieuwe regeling vanaf 2025 passend is.

 28. 14.i
  Zie agendapunt 6b
 29. 14.j

 30. 15
  C-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 31. 15.a

 32. 15.b

  Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

 33. 16
  C-agenda Recreatie (recreatie & toerisme en recreatieschappen)
 34. 16.a

 35. 17
  C-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 36. 17.a

  Voor een evenwichtige werklocatiemarkt is het van belang dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 is vastgelegd dat regionale afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. De MRA bedrijventerreinenstrategie is de invulling hiervan voor het zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland en vervangt eerdere afspraken in Plabeka 3.1.

 37. 17.b

 38. 17.c

  In het Manifest Werken & Ontwikkelen 2030 NH – versie 2.0 geven ruim 400 aanjagers uit bedrijven, onderwijs en overheid in Noord-Holland aan wat hun inzet is om te komen tot een duurzame en veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt. Het Manifest is ook het kader voor de beleidsinzet op Arbeidsmarkt & Onderwijs van de provincie Noord-Holland.

 39. 17.d

  Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) bevindt zich in de beheerfase, er worden geen nieuwe investeringen meer gedaan. De werkzaamheden van het fondsmanagement bestaan enkel nog uit beheer van de participaties en vervolg- en desinvesteringen. De overeenkomst met de huidige fondsmanagers loopt van rechtswege af per 2 april 2024. Voor een nieuwe overeenkomst is gekozen voor een overeenkomst met de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest B.V.

 40. 17.e

 41. 17.f

 42. 17.g