Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 18 maart 2024

15:30 - 17:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Ivo Mantel
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 15 maart a.s.)) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.a

 2. 0.b

  link naar TB Europese zaken met toelichting en achtergrondinformatie.

 3. 0.c

 4. 1
  Opening en mededelingen
 5. 2
  Inspreekhalfuur - 15:30
 6. 4
  Terugkoppeling uit relevante gemeenschappelijke regelingen, IPO, MRA en programmaraad RRK
 7. 5
  VERVALLEN (Voordracht referendumverordening verplaats naar 22 april a.s.)
 8. 6
  Rondvraag Commissaris van de Koning A. van Dijk
 9. 7
  B-agenda Economie en Financiën
 10. 7.a

  Toelichting:
  De Monitor Werklocaties 2022-2023 geeft informatie over ruimtelijke en economische ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. Dit jaar is verduurzaming van werklocaties in een apart hoofdstuk in de rapportage opgenomen. De Noord-Hollandse kantorenmarkt is in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.


  Voor deze brief is van PvdD een van C-naar B verzoek ontvangen met het verzoek om deze op te nemen in de commissie agenda van maart.


  Het doel van behandeling is de denkkracht van de commissie gebruiken om aan GS aandachtspunten mee te geven bij de informatie die uit de Monitor Werklocaties 2022-2023 te halen valt.  Daartoe zijn volgende vraagpunten zijn geformuleerd:
  - Op welke manier zien de fracties terug (of niet) dat Gedeputeerde Staten de monitor optimaal benutten om bij te sturen?;
  - Waarover maken zij zich het meest zorgen (of juist niet), als ze kijken naar de opsomming van feiten in de begeleidende brief aan PS en de hierboven genoemde aandachtspunten?;
  - Zijn de fracties van mening dat GS voldoende de uitgangspunten van de betekeniseconomie (uit het initiatiefvoorstel “Noord-Holland Impact”) in lijn brengen met deze monitor waarin nog vaak gesproken wordt over “economische groei” en over “toegevoegde waarde in euro’s”(zie § 2), maar niet in bredewelvaartstermen?;
  - Zien de fracties noodzaak voor GS om een koppeling te maken met de Brede Basismonitor en de Monitor Woningbouw, of – als die er al is – die te versterken?.


  Voorstel voor behandeling:
  De monitor en de geformuleerde vraagpunten met de commissie en gedeputeerde bespreken.

 11. 7.b

  Toelichting:
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief


  Door de partijen D66, BBB en VVD is een van C naar B verzoek ingediend.


  Doel van de behandeling is om met de leden van de commissie van gedachten te wisselen over waar de strategie nu werkt en waar het nu knelt. Na het werkbezoek aan Alliander hebben indieners nieuwe inzichten gekregen in wat werkt in de strategie.


  De volgende vragen zijn geformuleerd:
  Wat vinden andere fracties van de datacenterstrategie, waar werkt het en waar zeker niet.
  welke aandachtspunten geeft de commissie nu al aan de gedeputeerde om rekening mee te houden in het aanpassen van de strategie.


  Voorstel voor behandeling:
  De monitor en de geformuleerde vraagpunten met de commissie en gedeputeerde bespreken.

 12. 7.c

  Toelichting:
  Op dit moment wordt er door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 12 provincies gesproken over het provinciefonds en het daar bijhorende verdeelmodel. Er is afgesproken Provinciale Staten regelmatig te informeren over de ontwikkelingen op dit dossier. Middels deze brief wordt Provinciale Staten door GS geïnformeerd over de laatste stand van zaken en welke vervolgstappen er ondernomen worden.


  Voor deze brief is van BBB een van C-naar B verzoek ontvangen.
  Doel van de behandeling is met de commissie en gedeputeerde de oplossingsmogelijkheden te bespreken voor de weeffout in het verdeelmodel die sinds 2017 aan de orde is.


  Daarvoor zijn een aantal vraagpunten geformuleerd ter bespreking in de commissie en een aantal vragen aan gedeputeerde.


  Voorstel voor behandeling:
  Aan de hand van de geformuleerde vragen de voortgang op het dossier weeffout verdeelmodel Provinciefonds met de commissie en gedeputeerde bespreken.

 13. 9
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 14. 10
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 15. 11

  De volgende vergadering van de commissie Bestuur is op maandag 22 april a.s.

 16. 12
  C-agenda Bestuur (bestuur algemeen, integriteit, Europa)
 17. 12.a

  GS sturen een brief aan Provinciale Staten inzake Europese Zaken waarin wordt teruggeblikt op 2023 en vooruitgekeken naar de Europese activiteiten van aankomend jaar. Als bijlage wordt het werkplan 2024 van het Huis van de Nederlandse Provincies meegestuurd.

 18. 12.b

 19. 12.c

 20. 12.e

  Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen in werking getreden, ook wel bekend als de spreidingswet. Met deze brief worden Provinciale Staten geinformeerd over deze wet, de uitwerking en de rollen van zowel de commissaris van de Koning als het college van Gedeputeerde Staten daarin. Een gelijkluidende brief wordt aangeboden aan Provinciale Staten van de andere provincies.

 21. 12.f

  De provincie Noord-Holland en de Electric Flying Connection organiseren van 17 tot en met 25 maart 2024 een landelijke innovatiemissie op het gebied van duurzame en regionale luchtvaart naar Californië. De Commissaris van de Koning zal delegatieleider zijn tijdens deze missie.

 22. 13
  C-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 23. 13.a

  Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) uit maart 2023 zijn scenario's uitgewerkt voor de voortzetting van deze samenwerking. Het scenario 'ONHN als economische uitvoeringsorganisatie' wordt als uitgangspunt genomen voor de uitwerking van de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

 24. 13.b
  Zie agendapunt 7b
 25. 13.c

  Gedeputeerde  Rommel zal van 6 tot 8 maart 2024 een buitenlands werkbezoek afleggen aan Parijs als lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC). De MAC is een netwerk waarin overheden (gemeente Amsterdam en de gemeenten uit de metropoolregio en daarbuiten), bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de culturele iconen samen optrekken om de Metropoolregio Amsterdam op de (internationale) kaart te zetten. De gedeputeerde reist mee voor provinciale vertegenwoordiging in een belangrijk regionaal economisch netwerk.

 26. 13.d

  De provincie Noord-Holland organiseert diverse stikstoftafels om met de sectoren te overleggen over het reduceren van de stikstofemissie. In samenspraak met de stikstoftafel Havens & Industrie is een Roadmap reductie stikstofdepositie industriële piekbelasters Noord-Holland opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt wat de Noord Hollandse industrie voornemens is te doen aan reductie stikstofemissie op basis van vigerende en toekomstige milieu wet en regelgeving, energie-transitie en afspraken in het schone luchtakkoord

 27. 13.e

  Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de evaluatie van het instrument Werkambassadeur. Een werkambassadeur versterkt de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit. Een van de conclusies uit de evaluatie is dat voor de periode 2024-2027 een aanstelling van een nieuwe Werkambassadeur van belang is. De procedure hiervoor is gestart per 4 februari 2024.

 28. 13.f

  De Uitvoeringsregelingen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zijn regelingen waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development samenwerkingsprojecten. De MIT is een samenwerking tussen de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT 2024.

 29. 13.g

  Het nieuwe Coalitieakkoord (2023-2027) ‘Verbindend Vooruit’ zet in op ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid, waarbij meer aandacht wordt gegeven aan de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Als uitwerking hiervoor zijn twee uitvoeringsregelingen opgesteld die in 2024 worden opengesteld. Het betreft een subsidieregeling Toekomstbestendige Bedrijventerreinen voor fysieke maatregelen ten behoeve van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, en een subsidieregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) voor procesondersteuning en onderzoek.

 30. 14
  Financiën
 31. 14.a
  Zie agendapunt 7c