Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 24 juni 2024

10:00 - 15:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Pieter Teeuwen
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats en start om 10 uur. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Mocht de agenda niet volledig behandeld kunnen worden dan is voor de uitloopvergadering donderdagavond 27 juni vanaf 20 uur beschikbaar.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Inspreekhalfuur - 10:00
 3. 3

 4. 3.a

 5. 4
  A-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 6. 4.a.1

  Toelichting:
  In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de provinciale baten en lasten in 2023.
  Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies elk vanuit de vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken. De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de  commissie Bestuur en haar subcommissie de Rekeningencommissie. 
  De bevindingen van de Rekeningencommissie van 3 juni jl.  zullen ter kennis worden gebracht aan de commissie Bestuur. 


  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten adviseren over de verantwoording en de kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2023 te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie Bestuur.
  Het verslag van deze vergadering zal als advies aan PS worden gestuurd.

 7. 4.a.2

  De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2023 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. 
  Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 3 junii jl. en vervolgens definitief opgeleverd door de accountant.


  Dit is geen apart agendapunt maar u kunt het rapport betrekken bij de behandeling van de jaarstukken.

 8. 4.b

  Toelichting:
  De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2025 die in november door PS zal worden behandeld.


  Voorstel voor behandeling:
  Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2023 in PS van 8 juli 2024 wordt de kaderbrief in alle Statencommissies behandeld. Aan elke commissie wordt gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van die commissie behoren.


  Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

 9. 4.c

  Toelichting:
  De huidige nota reserves dient te worden geactualiseerd. In de voorgestelde nota is een aanscherping van de spelregels voor de instelling en beheersing van reserves opgenomen. Zo is het voorstel om het aantal type reserves te verminderen en is het afwegingskader geactualiseerd.


  Behandelvoorstel:
  PS te adviseren over de voordracht Nota reserves.

 10. 5
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 11. 6
  LUNCH (omstreeks 12.30 uur schorsing) - 12:30
 12. 7
  A-agenda Recreatie (recreatie & toerisme en recreatieschappen) - 13:15
 13. 7.a

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland, Groengebied Amstelland en het Plassenschap Loosdrecht e.o. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regelingen van deze recreatieschappen worden de concept jaarrekeningen, begrotingswijzigingen en begrotingen jaarlijks aan Raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd.
  Provinciale Staten van Noord-Holland behandelen de voorgelegde stukken op 8 juli 2024.


  Voorgesteld wordt om bij elk van de vijf recreatieschappen een zienswijze in te dienen o.a. met betrekking tot de indexering van de deelnemersbijdrage die is opgenomen in de begrotingen voor 2025 en voor het Plassenschap een aanvullende specifieke zienswijze in te dienen.
  En verder in te stemmen met de concept jaarrekeningen 2023 en concept gewijzigde begrotingen 2024.  Behandelvoorstel:
  PS adviseren over de voordracht met zienswijzen op de begrotingen 2025 van de 5 recreatieschappen.

 14. 8
  B-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa) - 14:00
 15. 8.a

  Toelichting:
  In zijn vergadering van 13 mei 2024 heeft het Presidium van PS ingestemd met het voorstel dat er een zogenaamde veegbrief komt voor gezamenlijke afdoening van moties die door de actualiteit zijn ingehaald en niet meer uitvoerbaar zijn.


  Behandelvoorstel
  De commissie wordt gevraagd de motie M21-2020 met de naam "vang de kinderen van Moira op", als afgedaan te beschouwen.

 16. 9
  Rondvraag Commissaris van de Koning A. van Dijk
 17. 10
  B-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie) - 14:15
 18. 10.a

  Toelichting:
  Op 6 mei 2022 ontvingen wij het initiatiefvoorstel van ChristenUnie en Partij voor de Dieren ‘Noord-Holland Impact; 16 voorstellen voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving”. Het initiatiefvoorstel doet voorstellen voor nieuw economisch beleid onder de noemer van de ‘betekeniseconomie’. Op 7 november 2023 besprak de commissie een eerste voortgangsbrief over dit initiatiefvoorstel. De voorliggende brief aan PS geeft aan wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van dit initiatiefvoorstel en legt voor een aantal punten daaruit, een relatie met te bespreken concept nieuwe Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028.


  Behandelvoorstel:
  Met commissieleden en gedeputeerde de actuele stand van zaken over de uitvoering van het initiatiefvoorstel bespreken.

 19. 10.b

  Toelichting:
  Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028. Dit eerste concept geeft de inhoudelijke hoofdlijnen weer van de Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028 en wordt nu vastgesteld om te bespreken met PS. Daarbij wordt ook de stand van zaken gedeeld van de uitvoering van de moties gerelateerd aan de nieuwe Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028.


  Behandelvoorstel:
  Het eerste concept van de Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028 bespreken met commissie en gedeputeerde. Gevraagd wordt om te reageren op:
  1. de strategische doelen van de Uitvoeringsagenda
  2. de nieuwe accenten in de Uitvoeringsagenda en 
  3. de stand van zaken van de moties gerelateerd aan deze agenda

 20. 11
  Rondvraag gedeputeerde Rommel
 21. 12
  SLUITING
 22. 13
  C-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa)
 23. 13.a

  Auditopvolging is een instrument om de doorvoering van overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provincie-archivaris en Concerncontrol systematisch te monitoren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt met peildatum 1 maart (gelijktijdig met de jaarrekening) en peildatum 1 september gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

 24. 13.b

 25. 13.c

 26. 14
  C-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 27. 15
  C-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 28. 15.a

  De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van ontwikkelingen in de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, vloeroppervlakte, leegstand, toekomstbestendigheid en energielabels van winkelgebieden. In 2023-2024 is sprake van gelijkblijvende werkgelegenheid, licht oplopende winkelleegstand, en verdere afname van winkelvloeroppervlakte en plannen voor nieuwe winkelgebieden.

 29. 16
  c-agenda ICT en Data, IPO bestuur
 30. 16.a

 31. 16.b