Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

donderdag 30 mei 2024

10:00 - 16:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Pieter Teeuwen
Toelichting

Deze vergadering vind bij wijze van uitzondering plaats op donderdagmiddag.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Inspreekhalfuur - 10:00
 3. 3

 4. 3.a

  Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
  Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen

 5. 4
  Terugkoppeling uit relevante gemeenschappelijke regelingen, IPO, MRA en programmaraad RRK
 6. 5
  A-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken) - 10:30
 7. 5.a

  Toelichting:
  Op grond van artikel 3.1. van de Financiële verordening provincie Noord-Holland vindt vierjaarlijks een actualisatie plaats van het financieringsstatuut provincie Noord-Holland. De laatste actualisatie dateert van 2020. Het feit dat er niet langer sprake is van een overschot en de provincie gebruik maakt van externe financiering in de vorm van leningen, is tevens een belangrijke reden om de kaders omtrent financiering te actualiseren.


  Behandelvoorstel:
  PS adviseren over de voordracht Financieringsstatuut 2024.

 8. 7
  A-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa)
 9. 7.a.1

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe MRA-Agenda voor de periode 2025- 2028. De Algemene Vergadering van de MRA heeft op 22 maart 2024 een zogeheten ‘80%-versie’ verzonden aan alle aan de MRA deelnemende overheden met het verzoek om uiterlijk 28 juni 2024 wensen en opvattingen aan het MRA-Bestuur te doen toekomen. In bijgaande antwoordbrief aan de voorzitter van de MRA heeft het College van GS aandachtspunten ter zake naar voren gebracht, die ter bespreking worden voorgelegd aan PS.
  In de bijgevoegde bijlagen treft u tevens de voortgangsrapportage MRA 2023 aan. 


  Behandelvoorstel:
  PS te adviseren over de voordracht over de 80% versie van de MRA Agenda 2025-2028 en eventuele opmerkingen over het jaarverslag 2023 met de gedeputeerde te bespreken tegen de achtergrond van de concept-antwoordbrief inzake de nieuwe MRA-Agenda 2025-2028

 10. 7.a.2

 11. 7.a.3

  PS krijgt bijgaande observaties aangeboden van de MRA Raadtafelafgevaardigden van Flevoland en Lelystad aan. De observaties kunnen bijdragen aan de oordeelsvormende fase van de MRA agenda 2025-2028.

 12. 7.a.4

 13. 7.b

  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft een concept begroting 2025 opgesteld. Over deze concept begroting kan een zienswijze worden uitgebracht. 


  Behandelvoorstel:
  De voordracht met daarin het voorstel om geen zienswijze in te dienen, bespreken met commissieleden.

 14. 8
  LUNCH PAUZE (omstreeks 12.30 uur) - 13:00
 15. 9
  B-agenda Organisatiezaken (inkoop, personeel en organisatie, communicatie, huisvesting, juridisch etc) - 13:45
 16. 9.a

  Toelichting:
  Provinciale Staten vragen in motie 7 om standaard gerechten met vlees, vis en zuivel te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten en op basis van dieetwensen vegetarische/veganistische gerechten aan te bieden. Bij dit gewijzigde voedselaanbod ons te blijven inzetten op lokaal ingekocht voedsel en het minimaliseren van voedselverspilling. Om de motie uit te voeren blijven wij, in lijn met de voedselvisie, lokaal geproduceerd voedsel inzetten en stellen wij voor dat de Provincie Noord-Holland bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten de eetwensen van de genodigden inventariseert. Zo serveren we op basis van dieetwensen standaard gerechten met vlees, vis, zuivel én vegetarische/veganistische gerechten. Juist zo voorkomen we voedselverspilling.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie Bestuur wordt gevraagd of motie 4-2024 als afgedaan kan worden beschouwd

 17. 9.b

  Toelichting:
  Op 10 juli 2023 hebben Provinciale Staten de motie ‘Werk maken van de regenboog’ aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om in algemene brieven die door de provincie verzonden worden een genderneutrale manier van aanspreken te hanteren. In een brief aan Provinciale Staten lichten Gedeputeerde Staten toe welke stappen zijn genomen richting inclusief taalgebruik. 


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie Bestuur wordt gevraagd of motie 96-2023 als afgedaan kan worden beschouwd

 18. 10

 19. 11
  B-agenda ICT en Data, IPO bestuur
 20. 11.a.1

  Toelichting:
  De conceptbegroting is vanaf 2025 een nieuw document binnen de P&C-cyclus van de IPO-vereniging. Het document is het eerste resultaat van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. De conceptbegroting 2025 markeert de start van het begrotingsproces 2025 van de vereniging. In de conceptbegroting worden ontwikkelingen beschreven die na bespreking met het bestuur en AV van 25 juni a.s. worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Begroting 2025.  Behandelvoorstel:
  De concept-begroting van IPO voor 2025 bespreken met commissie en gedeputeerde en aandachtspunten mee te geven aan AV leden ten behoeve van de algemene vergadering.

 21. 11.a.2

  Tijdens de Algemene Vergadering van 25 juni 2024 zullen de conceptbegroting 2025 en de voorjaarsnota 2024 van het IPO worden besproken. Ter begeleiding van de bespreking hiervan in PS heeft het College van GS een brief opgesteld.

 22. 11.b

  Toelichting:
  Christen Unie heeft een discussienota opgesteld om te bespreken of de provincie haar oude laptops of computers zou kunnen doneren aan de Cyberbank.


   Cu stelt de commissie en gedeputeerde de volgende vragen:
  · Wat vindt de commissie van mogelijke betrokkenheid van de Provincie bij dit initiatief?
  · Kan gedeputeerde reactie geven op (on)mogelijkheden met betrekking tot betrokkenheid van de Provincie bij dit initiatief?


  Behandelvoorstel:
  Het voorstel tot donatie met de commissie en de gedeputeerde bespreken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Discussienota doneren oude laptops
 23. 12
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 24. 13
  SLUITING
 25. 14
  C-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Europa)
 26. 14.a

  De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het vastgestelde jaarverslag
  2023 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2023 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken worden de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.

 27. 14.b

 28. 14.d

 29. 14.e

 30. 15
  C-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 31. 15.a

  Het demissionair kabinet, de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) hebben intensieve gesprekken gevoerd over de Rijksvoorjaarsnota 2024. Dit heeft geleid tot het definitief schrappen van de opschalingskorting, het per 2024 invoeren van de financieringssystematiek waarbij het provinciefonds wordt gekoppeld aan het BBP en worden de provincies gecompenseerd voor het verlies aan motorrijtuigenbelasting voor de periode 2026-2030. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd met een brief.

 32. 15.b

 33. 15.c

  Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

 34. 16
  C-agenda Economie ((circulaire) economie, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en onderwijs, havens)
 35. 16.a

 36. 16.b

  De Werkambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. De provincie Noord-Holland heeft twee maal eerder een werkambassadeur benoemd. Een werkambassadeur versterkt de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit.

 37. 16.c