Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte Wonen en Klimaat

maandag 28 november 2022

18:15 - 23:00
Locatie

Wilhelmina van Pruisenzaal

Voorzitter
Marcel Steeman
Toelichting

De spreektijd is vastgesteld op 4 uur, de verdeling van spreektijd per fractie vindt u bij de agendabijlagen.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Het is mogelijk om in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 25 november 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: rwk@noord-holland.nl.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Ingrid Post en Paul Lensink nemen u mee in de opgave van de energie-infrastructuur. Ze zullen ingaan op de cluster energie energiestrategie van het Noordzeekanaalgebied (waar u eerder al d.m.v. een brief bent geïnformeerd (Zie RWK commissie van 24-10-22 agendapunt 10.d.), de energievisie, waar u recent een brief over heeft ontvangen (C-agendapunt 12.b). Paul Lensink schetst ook de context en de governance van de opgave.

 2. 1
  Opening en mededelingen - 19:00
 3. 3

  Er heeft zich een inspreker gemeld:

  - Jon Kwaak, op persoonlijke titel

 4. 4
  A-agenda algemeen
 5. 4.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 op basis van de huidige verwachtingen.

  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de laatste begrotingswijziging 2022 die betrekking hebben op deze commissie.

 6. 5
  A-Agenda Omgevingsverordening
 7. 5.a

  GS stellen de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in eindconcept vast. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals datacenters, rangorde bij waterschaarste en Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden.

  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van deze behandeling is het uitbrengen van een advies richting PS over de Statenvoordracht - eerste herziening OV NH2022. Tevens wordt de commissie gevraagd of zij afdoeningsvoorstellen in de begeleidende brief bij deze voordracht voor de moties  M97-2020 en M57-2022 wenst door te geleiden naar PS. Er wordt in de brief ook gerefereerd aan motie M147-2020. In de PS-vergadering van 14 november is deze motie echter al afgedaan.

 8. 5.b

  GS stellen de “Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet” in eindconcept vast. Het voornemen om deze wijziging indien nodig door te voeren heeft ter inzage gelegen tezamen met de ontwerp Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022. Gezien het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de herziening van de Omgevingsverordening NH2020 nu aan PS ter vaststelling aangeboden.

  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van deze behandeling is het uitbrengen van een advies richting PS over de Statenvoordracht - tweede herziening OV NH2020.

 9. 6
  B-agenda omgevingsverordening
 10. 6.a

  Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2022-II en de Nota van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten het eindconcept en de Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.

  Er hebben zich twee insprekers gemeld bij dit onderwerp:
  - Marco de Goede, spreekt in namens stichting Ruigoord
  - Evert Lassche, spreekt in namens Wokke Vastgoed

  Voorstel voor behandeling:
  Het college van GS biedt de commissie de brief over de wijziging werkingsgebieden aan om te bespreken. De commissie kan hiermee een aandachtspunten en overwegingen meegeven aan het college over de wijziging van de werkingsgebieden.

 11. 7
  B-Agenda Klimaat en Energie
 12. 7.a

  Provinciale Staten vragen in motie 174 om te inventariseren welke extra energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen realiseren (quick wins) en deze breed binnen de organisatie toe te passen. De provincie heeft zeer energiezuinige nieuwbouwpanden en heeft sinds voorjaar 2022 extra maatregelen genomen. Per 1 november 2022 worden nog extra maatregelen genomen.

  Voorstel voor behandeling:
  GS doet in haar brief aan PS het voorstel om motie M174-2022 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 13. 7.b

  Op 11 oktober hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de monitor van de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord (NHN). De monitor voor Noord-Holland Zuid (NHZ) wordt op 25 oktober in GS besproken. De monitor NHN is met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten. Met de begeleidende brief wordt ook een update gegeven over een aantal RES-gerelateerde moties. De eerstvolgende stap hierna is het RES-voortgangsdocument. Deze volgt de tweejaarlijkse ritmiek van het
  klimaatakkoord en besluitvorming zal in 2023 plaatsvinden. Dit voortgangsdocument geeft inzicht  in de vraag of ze op koers ligt ten opzichte van de
  RES 1.0. Vragen die in dit document gesteld worden gaan onder andere
  over de voortgang van de ambitie, mate van participatie en
  koppelkansen die benut worden. Daarnaast geeft het
  voortgangsdocument ook uitgangspunten mee voor het vervolgproces. Dit volgt dus in 2023.

  Afdoeningsvoorstel motie M51-2022:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld om motie M51-2022 over voorkomen faunaslachtoffers bij windturbines als afgedaan te beschouwen.

  Voorstel voor behandeling:
  GS doet in de update RES-moties het voorstel om motie M51-2021 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.
  De brief aan PS te bespreken met de commissie, zodat de commissie aandachtspunten en overwegingen mee kan geven aan GS.

 14. 7.c

  Op 25 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de monitor van de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Zuid (RES NHZ). De monitor is met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten.

 15. 8
  Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
 16. 9
  B-Agenda Ruimte en Wonen
 17. 9.a

 18. 9.b

  Bij de behandeling van het ontwerp van het Verstedelijkingsconcept MRA hebben PS in het kader van het aangeven van wensen en bedenkingen een motie over leefomgeving en leefbaarheid aangenomen. Dit besluit gaat over de afhandeling van die motie M96-2021.

  Voorstel voor behandeling:
  GS doet in haar brief aan PS het voorstel om motie M96-2021 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 19. 10
  Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
 20. 11
  Sluiting
 21. 12
  C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
 22. 12.a

  ECW Geo Andijk BV (ECW) heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Andijk 2. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om, afgestemd met andere betrokken overheden, advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie Andijk 2 is positief van aard, maar benoemt wel een aantal zaken die voor ons van belang zijn in het geval dat de vergunning zou worden toegekend aan ECW.

 23. 12.b

  Door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is afgesproken dat op provinciale schaal het regionale energiesysteem wordt geprogrammeerd. In Noord-Holland Noord zijn we in maart 2022 gestart met de Pilot Integraal Programmeren van het Energiesysteem. Het eerste resultaat van deze pilot is de concept Energievisie. Op basis van de Energievisie zullen GS voor 31 maart 2023 een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) vaststellen en aan de netbeheerders en het ministerie van EZK sturen.

 24. 12.c

  De brief gaat in op de concept energievisie van Noord-Holland, de concept energievisie staat geagendeerd op de C-agenda van de commissie RWK op 28-11-22.

 25. 12.d

  De gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden de komende jaren geconfronteerd met bovenregionale opgaven op het gebied van een gezonde leefomgeving en energietransitie - denk daarbij aan de verduurzaming van Tata-Steel, de aanlanding van Wind op Zee en de verzwaringen van de electriciteitsnetwerken ivm de netcongestie. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen begeleiden, heeft GS besloten een tijdelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat van deze gemeenten financieel te ondersteunen met een incidentele subsidie van 999.935,42 euro.

 26. 12.e

  Rijk, provincie en gemeenten werken langs de A9-A5-A22 en noordelijke gedeelten A1 en A2 samen aan een zogenoemd OER (Opwek Energie Rijksvastgoed)-project om de mogelijkheden voor hernieuwbare energie langs deze wegen te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en spreken de intentie uit tot de samenwerking met de projectpartners gedurende de hierop volgende verkenningsfase. Hiertoe tekent de portefeuillehouder Klimaat en Energie namens het college van Gedeputeerde Staten de intentieovereenkomst.

 27. 12.f

  TenneT heeft verzocht om het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna vast te stellen, omdat op dit traject op een aantal locaties de ligging van de ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te scherpe bochten in het oorspronkelijke tracé. De planologische situatie wordt hiermee kloppend gemaakt met de werkelijke ligging van de ondergrondse 150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing en omdat de wijzigingen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland dat op 20 juli 2017 is vastgesteld wordt meegewerkt aan dit verzoek. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd zodat iedereen erop kan reageren.

 28. 12.g

  Het energiesysteem is in ontwikkeling. Op meerdere plekken zijn uitbreidingen nodig. Daarnaast moet het energiesysteem
  toekomstbestendiger worden ontworpen. Dit vraagt om een visie en verwachting voor de toekomstige energievraag en -aanbod. Verder faciliteren we de verduurzaming van de energievoorziening en de industrie, onder andere door mee te werken aan het aanlanden van energie vanaf zee. In deze brief aan PS geven we een overzicht van de voortgang op deze onderwerpen.

 29. 12.h

  In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ heeft het college de ambitie geformuleerd ten aanzien van de klimaatdoelen. In de Waterstofstrategie Noord-Holland 2022 zijn onze ambities en doelen geformuleerd ten aanzien van de inzet van duurzame waterstof in onze provincie. Met de subsidieregeling duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022 willen we de waterstofprojecten in onze regio versnellen.

 30. 12.i

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over recente ontwikkelingen in het aardwarmtedossier in Noord-Holland waaronder de oplevering en publicatie van de SCAN-interpretatie en een publieksbijeenkomst over aardwarmte op 1 december 2022.

 31. 13
  C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
 32. 13.a

  In aanvulling op de Woondeal Noord-Holland Noord uit 2020 is een Addendum opgesteld. Dit heeft als doel de relatie met bereikbaarheid en randvoorwaarden richting Rijk scherper te krijgen. Adviesbureau Companen heeft het proces in de regio begeleid. Het Addendum is de basis voor ons woningbouwbod aan het Rijk en de uitwerking in de Regionale woondeal met Noord-Holland Noord. Na vaststelling door provincie en gemeenten in de regio, zal er een tekenmoment met de regiogemeenten plaats vinden rond het Addendum.

 33. 13.b

  Het college stemt in met de compensatieovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente Texel, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de reconstructie van de Postweg aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.

 34. 13.c

  De gemeente Haarlemmermeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een twee woningen tussen Hourakkerweg 27 en 29 te Halfweg. Voorstel is om het ontheffingsverzoek te verlenen.

 35. 13.e

 36. 13.f

  De Monitor OV-knooppunten 2021/2022 geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen, werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

 37. 13.g

 38. 14
  C-agenda Algemeen
 39. 14.a

 40. 14.b

  De Monitor Werklocaties 2021-2022 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2021 zien, met peildatum van 1 januari 2022. Het afgelopen jaar is de Noord-Hollandse kantorenmarkt in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.

 41. 14.c

  In vervolg op de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 juli 2022 waarin de beroepen tegen de reactieve aanwijzing zijn behandeld heeft de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon op 15 september 2022 besloten om het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 te wijzigen. De wijzigingen komen overeen met de ter zitting gemaakte afspraken. Door bovenstaande wijzigingen komt de verdere afname van de verkeersveiligheid op het kruispunt Agriport—Coppershorn—Koggenrandweg—N239 niet langer in het geding en komt daarmee het belang bij de reactieve aanwijzing te vervallen.

 42. 14.d

  Eind 2021 hebben GS een reservering aan OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid uit het OV-fonds toegekend onder voorwaarde dat eind 2022 een definitieve subsidieaanvraag zou worden ingediend. Pas in 2023 wordt meer duidelijk over het voorlopig ontwerp, de bijbehorende business case en het dekkingstekort van de gekozen voorkeursvariant. Daarom wordt de gemeente Haarlem meer tijd gegund om de definitieve aanvraag in te kunnen dienen.