Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte Wonen en Klimaat

maandag 24 oktober 2022

18:15 - 22:20

Locatie
Wilhelmina van Pruisenzaal
Voorzitter
Marcel Steeman
Toelichting

De spreektijd is vastgesteld op 3,5 uur, de verdeling van spreektijd per fractie vindt u bij de agendabijlagen.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Het is mogelijk om in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 21 oktober 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Naar aanleiding van een aantal moties (M116-2021 en M215-2021) m.b.t. het thema energierechtvaardigheid en -armoede wil de organisatie graag met de commissie in gesprek over de huidige situatie en de mogelijkheden die de provincie heeft rondom dit thema.

 2. Er hebben zich twee insprekers aangemeld:
  - Teun Flens, onderwerp: woningen
  - Jon Kwaak, onderwerp: woningen

 3. Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Agendapunten 4.a, 4.a.1.
  Agendapunt 4.a.1. betreft de memorie van antwoord. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de begroting (en het memorie van antwoord) die betrekking hebben op deze commissie.

 4. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

  03-11-22: Naar aanleiding van vragen in deze commissie is er een correctie op het memorie van antwoord toegevoegd bij dit agendapunt.
  Met daarin een correctie op de beantwoording van vraag 125 en vraag 126.

 5. Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de gemeente Wormerland leggen GS het totaalplan voor de woningbouw op de huidige drie locaties van de drie tennisclubs en het verplaatsen van sportvoorzieningen naar de natuurijsbaan voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.

  Behandelvoorstel:
  Het college van GS biedt de commissie de voortgangsrapportage aan om te bespreken. De commissie kan aangeven of ze het voorstel voor het verlenen van een ontheffing steunen.

  Er hebben zich zes insprekers aangemeld bij dit agendapunt.
  - Elly Fens, spreekt in namens de fractie van GroenLinks van de gemeenteraad van Wormerland
  - Karst Bootsma, spreekt in op persoonlijke titel
  - Kees van Waaijen, spreekt in op persoonlijke titel
  - Rolf van Wanrooij, namens de gemeente Wormerland
  - Pieter Vredevoort, namens de samenwerkende tennisverenigingen in Wormer
  - Alie Smit-de Ridder, namens de partijen POV, VVD, CDA, PvdA en D66

 6. Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de regio Zaanstreek-Waterland leggen GS nadere uitgewerkte locaties in de regio Zaanstreek-Waterland en specifiek een ontheffingsverzoek van de gemeente Oostzaan en de gemeente Wormerland voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers in BPL voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies. Zie ook de brief bij agendapunt 12.b.

  Er hebben zich twee insprekers aangemeld bij dit agendapunt.
  - Judith Michel-de Jong, Burgemeester Wormerland
  - Dorien ter Linden, spreekt in op persoonlijke titel

 7. In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Berenschot een analyse gedaan op de verwacht CO2 uitstoot binnen de provincie in 2030 en een Quick Scan op de impact van Rijks en Europees beleid voor de klimaatambities van de provincie.

  Toelichting B-agenda:
  Naar aanleiding van signalen uit verschillende fracties is er in de agendacommissie van 11 oktober besloten om dit rapport proactief op de b-agenda te zetten zodat dit in de commissie besproken kan worden. Omdat dit rapport ook de EFB commissie raakt worden de EFB commissieleden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking van dit onderwerp.

 8. Het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland is in 2020 gelanceerd om inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de klimaatafspraken en energietransitie in onze provincie. Het bestrijkt alle thema’s die opgenomen zijn in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023. Naast een thematische opbouw is het mogelijk om geografisch door te klikken naar gegevens over de twee regio’s waarvoor een Regionale Energiestrategie (RES) is gemaakt, Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en naar de regio’s (deel-RES) die daarin zijn opgenomen. Het Dashboard wordt jaarlijks geactualiseerd.

  Link naar het dashboard: https://cijfers.noord-holland.nl/dashboard/energietransitie

 9. In het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontzorgingsprogramma ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ krijgen eigenaren gratis advies over het verduurzamen van hun gebouwen. Om deze adviezen om te zetten in de daadwerkelijke uitvoering van verduurzaming is deze subsidieregeling verduurzaming dorps,- buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 opgezet. Ook eigenaren van dorps- en buurthuizen die niet mee hebben gedaan aan het RVO ontzorgingsprogramma, maar zelf een (door de provincie erkend) advies hebben laten opstellen, kunnen van deze regeling gebruik maken. Samen met de al bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming van sportaccommodaties respectievelijk die voor verduurzaming van culturele instellingen wordt nu (haast) het gehele spectrum aan doelgroepen van het RVO ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed bereikt.

 10. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Cluster Energie Strategie van het Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022. De CES NZKG geeft een overzicht van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig zijn om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen, Tevens maakt het inzichtelijk welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de verduurzaming van de industrie. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied over de CES NZKG 2022 zal deze worden aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Op pagina 4 van de brief staat per abuis de verkeerde datum als het gaat om de RWK commissie waarin de technische toelichting plaatsvindt.
  De technische toelichting op de CES vindt plaats in de commissie RWK van 28 november.

 11. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang bij de verduurzaming van bedrijventerreinen.

 12. Noord-Holland kan via het Europese subsidieprogramma ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO) middelen toekennen aan innovatieve en duurzame projecten. Sinds 2007 gebeurt dit vanuit het programma ‘Kansen voor West’. Dit is een samenwerkingsverband met de vier Randstadprovincies en de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4/P4). Gezamenlijk wordt een Operationeel Programma opgesteld en uitgevoerd. De Management Autoriteit Kansen voor West geeft uitvoering aan dit programma. Het samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021 – 2027 regelt de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West en bestendigt de afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de partners.

 13. Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor Zuideinde 94 in Westzaan voldoet daar aan.

 14. In de loop van het jaar informeerden de gemeenten in de regio Zaanstreeks-Waterland GS over de voortgang van het huisvesten van spoedzoekers in de regio en de potentiële locaties hiervoor. De potentiële locaties zijn ook in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat behandeld op 27 juni jl. Naar aanleiding van de commissiebehandeling en de binnengekomen ontheffingsbrieven van de gemeenten Wormerland en Oostzaan houden GS de ontheffingsverzoeken aan en sturen hun reactie aan de gemeenten in de regio.

 15. De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning naast Oosteinderweg 399 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 16. De inhoud van de brief heeft een relatie met de inspraakreactie van de heer Bongenaar in de RWK commissie van 5-09-2022, zie agendapunt 3.

 17. In juni hebben wij een indicatief woningbouw bod aan het Rijk gedaan. In vervolg hierop volgt nu het definitieve, randvoorwaardelijk bod. Via een zogenaamde reality check bij gemeenten, waterschappen, huurdersorganisaties, woningcorporaties en bouwende partijen zijn de aantallen en genoemde randvoorwaarden getoetst. Om het woningbouw bod te kunnen realiseren, dient het Rijk te leveren ten aanzien van de genoemde randvoorwaarden. Op 13 oktober ondertekenen we met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bestuurlijke afsprakenkader met ons woningbouw bod. Dit zal in de periode tot eind 2022 uitgewerkt worden in regionale woondeals voor Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam.

 18. De stukken rondom het bezwaarschrift zijn inzichtelijk voor statenleden bij de ingekomen stukken met NAW gegevens.

 19. Voorstel voor behandeling:
  Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie EFB bij de bespreking van de Begroting 2023.

  Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.