Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

woensdag 30 november 2022

00:00 - 00:30

Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van november 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. De statengriffie heeft een juridisch advies ontvangen over de Europese noodverordening hernieuwbare energie in relatie tot de beslissing op bezwaar referendumverzoek stichting Windalarm. De informatie wordt van belang geacht voor een zorgvuldige behandeling van de beslissing op bezwaar referendumverzoek stichting Windalarm (agendapunt 4.a. van de commissievergadering EFB op 5 december 2022) en dit memo wordt daarom bij de behandeling van dit agendapunt betrokken.

 2. De Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg is bedoeld om binnen het Groene Uitweggebied in de Vechtstreek een impuls te geven aan de verbreding van de landbouw met aanvullende functies (bijvoorbeeld Bed & Breakfast), de verbetering van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de verduurzaming van de agrarische sector (bijvoorbeeld zonnepanelen). Het besluit zorgt ervoor dat de regeling ook in 2023 weer per 1 februari opengesteld wordt.

 3. Op 10 oktober jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de concept Managementletter 2022 aan de provincie Noord-Holland  opgeleverd. In de Managementletter rapporteert de accountant over de interim-controle 2022 die met name gericht is op de administratieve processen, de IT-omgeving, de verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten.

 4. De provincie stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor natuur- en landschapsbeheer, inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting van agrarische grond naar natuur. Deze subsidies zijn bedoeld voor particulieren, terreinbeheerders en agrarische collectieven. In verband met het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023 subsidieert de provincie opnieuw agrarisch natuurbeheer voor de komende 6 jaar

 5. De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer, waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus. Daarom dienen zo veel mogelijk bushaltes toegankelijk te worden gemaakt. De provincie stelt hiervoor in 2023  € 500.000,- beschikbaar aan gemeenten. Met deze subsidieregeling kunnen er in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek ca. 25 haltes volledig toegankelijk worden gemaakt voor minder validen.

 6. Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals

 7. Vanwege het succes van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties (hierna UVR-sport) is in maart 2021 het subsidieplafond verhoogd naar €500.000. Dit subsidieplafond is in juni 2021 bereikt. Wij hebben toen besloten om het subsidieplafond niet te verhogen, maar voor 2022 de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2022 vast te stellen met een subsidieplafond van €1 miljoen. Ook dit bleek een succes en daarom wordt de regeling voor 2023 opnieuw vastgesteld tot en met 1 januari 2024 met een plafond van €2 miljoen.

 8. Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de mogelijkheid om culturele organisaties te ondersteunen bij hoge energierekeningen. Omdat vanuit het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds organisaties worden geholpen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen die leiden tot besparingen op de directe energiekosten, wordt er niet voorzien in extra compensatie.

 9. Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te stellen gericht op de culturele en maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter bestrijding van Covid-19. In 2020 en 2021 hebben provincie en gemeenten aan 110 culturele instellingen noodsteun verleend. Het restant wordt nu ingezet om 27 Noord-Hollandse culturele instellingen te ondersteunen.

 10. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over recente ontwikkelingen in het aardwarmtedossier in Noord-Holland waaronder de oplevering en publicatie van de SCAN-interpretatie en een publieksbijeenkomst over aardwarmte op 1 december 2022.

 11. De Monitor OV-knooppunten 2021/2022 geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen, werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

 12. De brief gaat in op de concept energievisie van Noord-Holland, de concept energievisie staat geagendeerd op de C-agenda van de commissie RWK op 28-11-22.

 13. GS besluiten PS te informeren over het "Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden" van de minister voor Natuur en Stikstof door het sturen van een brief.

 14. Van 29 augustus 2022 tot 21 november 2022 loopt er een openbare raadpleging van de Europese Commissie over de herziening van de regels in de EU slotverordening. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) maakt graag van de gelegenheid gebruik om een gezamenlijke BRS zienswijze in te dienen.

 15. De adaptieve agenda mobiliteit Haarlemmermeer 2040 is een gezamenlijke agenda van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer om de bereikbaarheid te verbeteren tegen de achtergrond van gebiedsontwikkelingen. In de adaptieve agenda zijn de maatregelen uit de eerdere Netwerkstudie Haarlemmermeer nader beschreven en zijn de kosten geraamd. De maatregelen zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan de voorziene gebiedsontwikkelingen in Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep West, Cruquius-Zwaanshoek en Badhoevedorp. De maatregelen uit de gebiedsvisie Kruiswegcorridor zijn onderdeel van de adaptieve agenda. Drie projecten in de Kruiswegcorridor komen terug bij de actualisering van het iMPI.

 16. De provincie betreurt de forse afschaling die de NS vanaf 11 december 2022 wil maken in de dienstregeling. Hierover heeft de provincie, samen met de provincie Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam een brief aan de NS gestuurd. Noord-Holland voorziet grote nadelige gevolgen voor de reiziger in Noord-Holland, aangezien er in de spits en in het weekend flink minder treinen gaan rijden. De provincie wil in gesprek met alle OV-partijen om een oplossing te zoeken voor het personeelstekort in de OV-sector en over andere maatregelen waardoor er voldoende treinen en bussen blijven rijden.

 17. Begin 2022 zijn er bij de provincie Noord-Holland drie verzoeken ingediend over vergunningen die zijn verleend aan Tata Steel. Eén verzoek houdt relatie met de natuurvergunning van Tata Steel en gehele of gedeeltelijke intrekking hiervan. Twee verzoeken relateren aan de omgevingsvergunning milieu. Het gaat om aanscherping met betrekking tot NOx (Stikstofoxiden) en SO2 (Zwaveldioxide). Daarnaast wordt gevraagd om aanscherping van de omgevingsvergunning milieu met betrekking tot ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en stof. Tot en met 25 augustus 2022 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage voor zienswijzen. De ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt en de definitieve besluiten zijn nu gereed. Vanaf vrijdag 18 november 2022 zijn de definitieve besluiten te vinden bij de omgevingsdiensten en via www.officielebekendmakingen.nl

 18. De geluidsbelastingkaart 2021 geeft inzicht in hoeveel geluid provinciale wegen veroorzaken in de omgeving. Bij de berekening van de geluidsbelasting zijn bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, het wegdektype, en afschermende objecten meegenomen. Aan de hand van deze kaart komt er in 2024 een plan met maatregelen om geluidshinder te beperken. De geluidsbelastingkaart is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Meer informatie over bronnen in de omgeving die geluidsbelasting kunnen veroorzaken zijn te vinden op de geluidviewer (https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting).

 19. Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is reeds in 2016 gestart met het kavelruil- en verkoopproject in de Noordelijke Vechtstreek. In 2021 is fase 1 afgerond. Sinds 2016 zijn de opgaven in de Noordelijke Vechtstreek deels veranderd, waarmee de oorspronkelijke aanpak herijking behoeft. GS stellen daarom een plan van aanpak vast voor een integraal gebiedsproces, met als doelstellingen: agrarische structuurversterking, realisatie/verbetering NNN, het terugdringen van stikstof en het tegengaan van bodemdaling

 20. Per 1 januari 2023 wordt de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. De colleges van de deelnemers (gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincies Noord-Holland en Utrecht) dienen elk uit hun midden een lid aan te wijzen voor het nieuwe bestuur van het Plassenschap.

 21. GS stellen de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in eindconcept vast. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals datacenters, rangorde bij waterschaarste en Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden.

 22. In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 op basis van de huidige verwachtingen.

 23. Eind 2021 hebben GS een reservering aan OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid uit het OV-fonds toegekend onder voorwaarde dat eind 2022 een definitieve subsidieaanvraag zou worden ingediend. Pas in 2023 wordt meer duidelijk over het voorlopig ontwerp, de bijbehorende business case en het dekkingstekort van de gekozen voorkeursvariant. Daarom wordt de gemeente Haarlem meer tijd gegund om de definitieve aanvraag in te kunnen dienen.

 24. Dit is de laatste keer dat deze nieuwsbrief op de agenda verschijnt. Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg ontvangen? Meld u zich dan aan via de link via de nieuwsmail of via de website greenport Aalsmeer.

 25. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer voor 3 concessies: Haarlem-IJmond 2017-2027, Noord-Holland Noord 2018-2028 en Gooi en Vechtstreek 2021-2030. Om het OV-aanbod op peil te houden hebben de provincie en Connexxion/Transdev afspraken gemaakt over aanpassing van de concessies en worden financieringsovereenkomsten met Connexxion/Transdev en ING aangegaan voor de financiering van zero emissie bussen en materieel. De maatregelen beogen het tekort aan reizigersopbrengsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en de OV-concessies toekomstbestendig te maken.

 26. Gedeputeerde Olthof heeft van 6 tot 13 september 2022 een werkbezoek afgelegd aan Californië rondom het onderwerp smart mobility. In het reisverslag wordt terugkoppeling gedaan over het programma en de opbrengsten van dit werkbezoek.

 27. Met centrale bediening van bruggen en sluizen stimuleert de provincie het vervoer over water en verbetert de doorstroming op de wegen. Op 31 augustus 2021 hebben GS besloten om in totaal 40 bruggen/sluizen aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard en de ambitie te handhaven om ook andere brugbeheerders mee te krijgen. Met de voorgangsrapportage is de stand van zaken van het programma centrale bediening bruggen/sluizen inzichtelijk gemaakt.

 28. De vraagraming Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 2022-2040 is een raming met scenario’s van vraag en aanbod van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. Deze beleidsarme ramingen laten zien dat het aantal banen sneller toeneemt dan de groei van de potentiële beroepsbevolking en dat er een tekort wordt verwacht aan bedrijventerreinen en (afhankelijk van de deelregio) ook aan kantorenlocaties.

 29. Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie M146-2022 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de natuurinclusieve boeren en de boeren die in transitie zijn of daarvoor aantoonbaar stappen zetten, binnen de gebiedsgerichte aanpak perspectief te bieden. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

 30. Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2022-II en de Nota van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten het eindconcept en de Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.

 31. GS stellen de “Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet” in eindconcept vast. Het voornemen om deze wijziging indien nodig door te voeren heeft ter inzage gelegen tezamen met de ontwerp Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022. Gezien het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de herziening van de Omgevingsverordening NH2020 nu aan PS ter vaststelling aangeboden.

 32. In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ heeft het college de ambitie geformuleerd ten aanzien van de klimaatdoelen. In de Waterstofstrategie Noord-Holland 2022 zijn onze ambities en doelen geformuleerd ten aanzien van de inzet van duurzame waterstof in onze provincie. Met de subsidieregeling duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022 willen we de waterstofprojecten in onze regio versnellen.

 33. Het is gewenst om een aantal gebreken uit de Wadloopverordening 2019 te herstellen en de verordeningen van Fryslân, Groningen en Noord-Holland met elkaar in overeenstemming te brengen.

 34. Het energiesysteem is in ontwikkeling. Op meerdere plekken zijn uitbreidingen nodig. Daarnaast moet het energiesysteem
  toekomstbestendiger worden ontworpen. Dit vraagt om een visie en verwachting voor de toekomstige energievraag en -aanbod. Verder faciliteren we de verduurzaming van de energievoorziening en de industrie, onder andere door mee te werken aan het aanlanden van energie vanaf zee. In deze brief aan PS geven we een overzicht van de voortgang op deze onderwerpen.

 35. Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2021.

 36. TenneT heeft verzocht om het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna vast te stellen, omdat op dit traject op een aantal locaties de ligging van de ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te scherpe bochten in het oorspronkelijke tracé. De planologische situatie wordt hiermee kloppend gemaakt met de werkelijke ligging van de ondergrondse 150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing en omdat de wijzigingen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland dat op 20 juli 2017 is vastgesteld wordt meegewerkt aan dit verzoek. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd zodat iedereen erop kan reageren.

 37. Het Rijk werkt aan een nieuwe financieringssytematiek voor de provincies en een nieuw provinciaal belastinggebied. De provincies zijn hierover in IPO verband in gesprek met het Rijk. Per brief worden de Staten geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en de voortgang in dit traject.

 38. De gemeente Haarlemmermeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een twee woningen tussen Hourakkerweg 27 en 29 te Halfweg. Voorstel is om het ontheffingsverzoek te verlenen.

 39. Provinciale Staten vragen in motie 174 om te inventariseren welke extra energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen realiseren (quick wins) en deze breed binnen de organisatie toe te passen. De provincie heeft zeer energiezuinige nieuwbouwpanden en heeft sinds voorjaar 2022 extra maatregelen genomen. Per 1 november 2022 worden nog extra maatregelen genomen.

 40. De gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden de komende jaren geconfronteerd met bovenregionale opgaven op het gebied van een gezonde leefomgeving en energietransitie - denk daarbij aan de verduurzaming van Tata-Steel, de aanlanding van Wind op Zee en de verzwaringen van de electriciteitsnetwerken ivm de netcongestie. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen begeleiden, heeft GS besloten een tijdelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat van deze gemeenten financieel te ondersteunen met een incidentele subsidie van 999.935,42 euro.

 41. GS hebben besloten om PS te informeren over het indienen van het GLB-Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP). De minister van LNV heeft het NSP op 30 september 2022 ingediend bij de Europese Commissie.

 42. Het openbaar vervoer is voor iedereen. Ook reizigers met een beperking moeten er zelfstandig gebruik van kunnen maken. De provincie is opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in een groot deel van Noord-Holland. Samen met het ministerie van IenW, andere decentrale overheden, de OV-bedrijven en ProRail wordt een bestuursakkoord aangegaan en ondertekend, waarin afspraken zijn vastgelegd over het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

 43. GS besluiten tot mede-ondertekening van het besluit om de Natura 2000-beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee met zes jaar te verlengen. Voortouwnemer van deze plannen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GS van Noord-Holland stemmen door dit besluit in met de verlenging van de vrijstellingen van de Wnb-vergunningplicht, voor zover zij bevoegd gezag zijn ingeval van een vergunningplicht.

 44. In aanvulling op de Woondeal Noord-Holland Noord uit 2020 is een Addendum opgesteld. Dit heeft als doel de relatie met bereikbaarheid en randvoorwaarden richting Rijk scherper te krijgen. Adviesbureau Companen heeft het proces in de regio begeleid. Het Addendum is de basis voor ons woningbouwbod aan het Rijk en de uitwerking in de Regionale woondeal met Noord-Holland Noord. Na vaststelling door provincie en gemeenten in de regio, zal er een tekenmoment met de regiogemeenten plaats vinden rond het Addendum.