Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

maandag 31 oktober 2022

00:00 - 00:00

Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van oktober 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Tweede Kamer middels een brief laten weten dat zij de invoering van de nieuwe Transgenderwet van harte steunen. Dit naar aanleiding van een door Provinciale Staten op 10 oktober 2022 aangenomen motie.

 2. De Monitor Werklocaties 2021-2022 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2021 zien, met peildatum van 1 januari 2022. Het afgelopen jaar is de Noord-Hollandse kantorenmarkt in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.

 3. Op 25 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de monitor van de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Zuid (RES NHZ). De monitor is met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten.

 4. Naar aanleiding van vragen bij bespreking van de kaderbrief 2023 worden Provinciale Staten geïnformeerd over hoe de grondwaterheffing in Noord-Brabant en in Noord-Holland wordt ingezet. Daarbij wordt de vraag beantwoord of dit wellicht tot inspiratie kan leiden om, zonder in strijd te komen met de wet, hier in Noord-Holland ruimhartiger mee om te gaan.

 5. Het college stemt in met de compensatieovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente Texel, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de reconstructie van de Postweg aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.

 6. Waterstof is een essentiële energiedrager voor de toekomst. Noord-Holland is uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol in de waterstoftransitie te spelen. Voor de industrie en voor voertuigen die niet batterij-elektrisch kunnen rijden is waterstof een belangrijke oplossing. Met het Noord-Hollands convenant waterstof in zware mobiliteit wordt toegewerkt naar een basisnetwerk van 8 waterstofvulpunten voor zware mobiliteit in Noord-Holland. Door het convenant worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en de ontwikkeling van de tankstations en gebruik van waterstofvoertuigen gestimuleerd.

 7. In vervolg op de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 juli 2022 waarin de beroepen tegen de reactieve aanwijzing zijn behandeld heeft de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon op 15 september 2022 besloten om het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 te wijzigen. De wijzigingen komen overeen met de ter zitting gemaakte afspraken. Door bovenstaande wijzigingen komt de verdere afname van de verkeersveiligheid op het kruispunt Agriport—Coppershorn—Koggenrandweg—N239 niet langer in het geding en komt daarmee het belang bij de reactieve aanwijzing te vervallen.

 8. Het College van GS heeft de concept Nota Zeehavens Noord-Holland vastgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten ter besluitvorming. In deze nota wordt de gewenste ontwikkelrichting voor de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied en de zeehaven van Den Helder beschreven. Het dient als vertrekpunt voor de provinciale inzet in samenwerkingsverbanden zoals NOVEX-NZKG en de Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder de komende jaren.

 9. Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De situatie in oktober 2022 met betrekking tot Corona lijkt gelukkig ten goede gekeerd. Hoewel er uiteraard op dit moment andere urgente maatschappelijke vraagstukken spelen die onzekerheid met zich meebrengen, is de crisissfeer rond Corona grotendeels voorbij en het Rijk verwacht ook geen grote lockdowns meer. GS willen meer focus leggen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de technische arbeidsmarkt, maar zien op dit moment geen aanleiding nieuwe maatregelen te nemen bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is.

 10. Bij de behandeling van het ontwerp van het Verstedelijkingsconcept MRA hebben PS in het kader van het aangeven van wensen en bedenkingen een motie over leefomgeving en leefbaarheid aangenomen. Dit besluit gaat over de afhandeling van die motie M96-2021.

 11. ECW Geo Andijk BV (ECW) heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Andijk 2. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om, afgestemd met andere betrokken overheden, advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie Andijk 2 is positief van aard, maar benoemt wel een aantal zaken die voor ons van belang zijn in het geval dat de vergunning zou worden toegekend aan ECW.

 12. Door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is afgesproken dat op provinciale schaal het regionale energiesysteem wordt geprogrammeerd. In Noord-Holland Noord zijn we in maart 2022 gestart met de Pilot Integraal Programmeren van het Energiesysteem. Het eerste resultaat van deze pilot is de concept Energievisie. Op basis van de Energievisie zullen GS voor 31 maart 2023 een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) vaststellen en aan de netbeheerders en het ministerie van EZK sturen.

 13. Rijk, provincie en gemeenten werken langs de A9-A5-A22 en noordelijke gedeelten A1 en A2 samen aan een zogenoemd OER (Opwek Energie Rijksvastgoed)-project om de mogelijkheden voor hernieuwbare energie langs deze wegen te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en spreken de intentie uit tot de samenwerking met de projectpartners gedurende de hierop volgende verkenningsfase. Hiertoe tekent de portefeuillehouder Klimaat en Energie namens het college van Gedeputeerde Staten de intentieovereenkomst.

 14. Op 11 oktober hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de monitor van de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord (NHN). De monitor voor Noord-Holland Zuid (NHZ) wordt op 25 oktober in GS besproken. De monitor NHN is met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten. Met de begeleidende brief wordt ook een update gegeven over een aantal RES-gerelateerde moties. Provinciale Staten wordt voorgesteld om motie M51-2022 over voorkomen faunaslachtoffers bij windturbines als afgedaan te beschouwen.

 15. Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan te bestaan. Oostelijke Vechtplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Dit gebeurt met instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht omdat een deel van het gebied in die provincie ligt. In het beheerplan wordt de natuur in het gebied beschreven en de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het ontwerp beheerplan heeft vanaf 21 maart 2022 6 weken ter visie gelegen. Er zijn 45 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord worden de ingediende zienswijzen beantwoord en waar nodig is het beheerplan aangepast. Na instemming van Provincie Utrecht treedt het Natura 2000 beheerplan in werking.

 16. GS hebben besloten om het onderdeel LEADER-projecten van de uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland open te stellen.

 17. In 2017 is door Gedeputeerde Staten het besluit genomen de Samenwerkingsovereenkomst Monitoringsprogramma Vismigratie
  Noordzeekanaal en Ommelanden’ aan te gaan. Het doel van de samenwerking is als volgt geformuleerd: ‘Het vergroten van het
  ecologisch, financieel en communicatief rendement van de investeringen in vismigratie en ecologie door samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen in het Noordzeekanaalgebied.' Gedeputeerde Staten hebben ingestemd om de
  samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot en met 2027. De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst sluit dan aan bij de huidige uitvoeringsperiode van de Kaderrichtlijnwater (2022-2027).

 18. De toekomstagenda gaat in op de verschillende aspecten met betrekking tot buitenplaatsen.

 19. Een manifest van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam met het oog op de Provinciale verkiezingen in 2023.
  In het manifest wordt ingegaan op verschillende opgaven die de provincie volgens het Economisch Forum HBA heeft.

 20. In juni hebben wij een indicatief woningbouw bod aan het Rijk gedaan. In vervolg hierop volgt nu het definitieve, randvoorwaardelijk bod. Via een zogenaamde reality check bij gemeenten, waterschappen, huurdersorganisaties, woningcorporaties en bouwende partijen zijn de aantallen en genoemde randvoorwaarden getoetst. Om het woningbouw bod te kunnen realiseren, dient het Rijk te leveren ten aanzien van de genoemde randvoorwaarden. Op 13 oktober ondertekenen we met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bestuurlijke afsprakenkader met ons woningbouw bod. Dit zal in de periode tot eind 2022 uitgewerkt worden in regionale woondeals voor Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam.

 21. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het Natuurbeheerplan heeft van 23 mei t/m 3 juli 2022 ter inzage gelegen. Met dit besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2023 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

 22. Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het programma sluit aan bij de gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende (deel)gebieden. Het PNN is een groeidocument, ook andere opgaven krijgen komende jaren een plek in het PNN. Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

 23. Noord-Holland kan via het Europese subsidieprogramma ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO) middelen toekennen aan innovatieve en duurzame projecten. Sinds 2007 gebeurt dit vanuit het programma ‘Kansen voor West’. Dit is een samenwerkingsverband met de vier Randstadprovincies en de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4/P4). Gezamenlijk wordt een Operationeel Programma opgesteld en uitgevoerd. De Management Autoriteit Kansen voor West geeft uitvoering aan dit programma. Het samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021 – 2027 regelt de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West en bestendigt de afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de partners.

 24. De provincie Noord-Holland heeft een nieuw uitvoeringsprogramma voor het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies opgesteld. In dit nieuwe programma, dat tot en met 2025 loopt, staan de activiteiten opgenomen die de provincie en de betrokken partners de komende jaren uitvoeren in het Noord-Hollandse deel van de Hollandse Waterlinies. De provincie heeft de ambitie om toe te werken naar een toekomstbestendig werelderfgoed.

 25. Toelichting:
  De Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050.
  De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten leggen met bijgaande voordracht de RVS 1.0 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor. Na vaststelling wordt de Veenweide Strategie en de uitvoering daarvan opgenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

 26. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2021 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2021 is door middel van een dashboard opgesteld.

 27. Voorstel voor behandeling:
  Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie EFB bij de bespreking van de Begroting 2023.

  Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

 28. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

 29. Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de gemeente Wormerland leggen GS het totaalplan voor de woningbouw op de huidige drie locaties van de drie tennisclubs en het verplaatsen van sportvoorzieningen naar de natuurijsbaan voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.

 30. De inhoud van de brief heeft een relatie met de inspraakreactie van de heer Bongenaar in de RWK commissie van 5-09-2022, zie agendapunt 3.

 31. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang bij de verduurzaming van bedrijventerreinen.

 32. In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Berenschot een analyse gedaan op de verwacht CO2 uitstoot binnen de provincie in 2030 en een Quick Scan op de impact van Rijks en Europees beleid voor de klimaatambities van de provincie.

 33. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben de internationale connectiviteitsbehoefte van de Metropoolregio per trein en vliegtuig in kaart laten brengen en laten analyseren in hoeverre het aansluit bij het aanbod.

 34. De provincie Noord-Holland heeft op 4 verschillende locaties bushaltes voorzien van sedum-dakbedekking. Met de vergroening van deze bushaltes wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de biodiversiteit. Uit deze proef is gebleken dat sedum-dakbedekking in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op de biodiversiteit en in mindere mate ook op fijnstof, CO2, geluid en de waterhuishouding. In het buitengebied en langs de kust is het effect minder of slaat het sedum niet aan.