Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ingekomen stukken ter kennisname

zaterdag 31 december 2022

00:00 - 01:00
Toelichting

Alle ingekomen stukken voor PS van december 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

Agendapunten

 1. 1

  In de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 staat onder actiepunt 9 dat de provincie wil samenwerken met gemeenten en Omgevingsdiensten (Regionale Uitvoeringsdiensten) rondom het ontwikkelen van bouwstenen voor gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen met betrekking tot de doelen van de Voedselvisie 2020-2030. Met deze handreiking ‘Bouwstenen voor nieuwe voedsel- en landbouwthema’s’, aangevuld met een aantal workshops, geven we hieraan invulling en uitvoering. Met betrekking tot actiepunt 10 wordt er vanuit een eerste verkenning een aanbeveling gegeven van mogelijke aanpassingen in de Omgevingsvisie NH2050 ten behoeve van de Voedselvisiedoelen.

 2. 3

  De provincie werkt aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarin onder andere de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden uitgewerkt. Het PPLG moet medio 2023 zijn afgerond. In een brief aan Provinciale Staten wordt de voortgang toegelicht.

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 6. 7

 7. 9

 8. 11

 9. 12

 10. 13

  In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staan de ambities, uitgangspunten en acties op het gebied van wonen. De voortgangsrapportage is bedoeld om PS te informeren over de voortgang van de actiepunten uit deze Woonagenda.
  Inmiddels is er sprake van een veranderende rol van provincies in het woonbeleid, ten opzichte van de situatie in 2020. Dit betekent dat voor sommige activiteiten uit de Woonagenda een accentverschuiving plaatsvindt c.q. gaat plaatsvinden of aanvullende activiteiten worden uitgevoerd om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

 11. 14

  De overheden die gezamenlijk werken aan het project Verbinding A8-A9 gaan de samenwerkingsovereenkomst over het project verlengen, tot 31 december 2026. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad ondertekenen de wijzigingsovereenkomst nog dit jaar, om te voorkomen dat de overeenkomst op 31 december 2022 verloopt. De overige partners (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest) leggen het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst eerst voor aan hun gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad zullen zij met
  terugwerkende kracht ondertekenen.

 12. 15

  De regeling HIRB+ Toekomstbestendige Winkelgebieden draagt bij aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur door onder andere het terugdringen van leegstand en het opzetten of verbeteren van samenwerking. De regeling is geëvalueerd en wordt op basis van de aanbevelingen aangescherpt, verbreed en in 2023 voortgezet.

 13. 16

  De stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft de ambitie de Utrechtse Heuvelrug inclusief brede randzones daarvan en een aanzienlijk deel van het stuwwallengebied van het Gooi te laten benoemen tot UNESCO Global Geopark. Om dit te realiseren doet de men een beroep op onder andere de provincie Noord-Holland voor financiële en/of personele ondersteuning. In de afgelopen maanden is de besluitvorming voorbereid over de vraag of de provincies een structurele bijdrage aan het initiatief gaan leveren. De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben dit in gezamenlijkheid gedaan, en komen tot het besluit geen structurele steun te verlenen aan de stichting voor het verwerven en continueren van de status UNESCO Global Geopark.

 14. 17

  Noord-Holland heeft als eerste provincie de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed in kaart gebracht. De kaarten zijn
  te raadplegen via het portaal interactieve kaarten op de provinciale website.

 15. 18

  Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het Jaarplan 2023 Interne Audit beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken voor dit jaar.

 16. 19

  Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt jaarlijks de begroting en de tabel met doelvermogens vast.

 17. 20

  Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt jaarlijks de begroting en de tabel met doelvermogens vast. Het college stelt tevens jaarrekeningen vast.

 18. 21

  De uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 wordt vernieuwd. Met deze nieuwe regeling wordt een aantal zaken beter geregeld. Zo hoeven aanvragen minder snel uitgesteld te worden doordat de aanvraag pas ingediend mag worden na een beschikking van het Waddenfonds. Ook is een aantal overbodige artikelen verwijderd. De regeling loopt door tot 2027, een jaar na de looptijd van het IKW/Waddenfonds.

 19. 22

  Tata Steel heeft Gedeputeerde Staten per brief verzocht tot toepassing van het provinciaal instrumentarium bij de verwezenlijking van het project HeraCless, een belangrijke eerste stap in het “Groen Staal” verduurzamingsprogramma van Tata Steel IJmuiden. Gedeputeerde Staten reageren per brief positief op dit verzoek en geven tegelijkertijd wat er van Tata Steel nodig is om het provinciaal instrumentarium daadwerkelijk in te kunnen zetten.

 20. 23

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het thema bodem. Voor het uitvoeren van deze taken dient er een geldig beleidskader te zijn vastgesteld. Tot een nieuw beleidskader wordt vastgesteld in 2023, wordt het huidige beleidskader verlengd.

 21. 24

  De provincie zet de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 in 2023 deels voort, vooruitlopend op de Bestuurlijke afspraken bodem 2023-2030 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet, waardoor een deel van de bevoegdheid onder regie van gemeenten komt te vallen, is uitgesteld tot 1 juli 2023. De Uitvoeringsregeling subsidie Bodemsanering wordt niet verlengd. Door vorm te geven aan de bestuurlijke afspraken geven we ook komend jaar sturing aan de aanpak van ernstige bodemverontreiniging, diffuse verontreiniging, nieuwe bedreigingen en gebiedsgericht grondwaterbeheer.

 22. 25

  Provinciale Staten worden verzocht om bij het vaststellen van de Eerste herziening Omgevingsverordening Noord – Holland 2022, de Tweede herziening Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 en de bijbehorende Nota van beantwoording kleine aanpassingen door te voeren.

 23. 26

  GS stellen de wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 & OV NH2022 ronde 2022-II en de Nota van beantwoording vast. De wijzigingen hebben ter inzage gelegen en zijn besproken met PS. In deze ronde gaat het om wijzigingen in onder meer het Bijzonder Provinciaal Landschap, het Landelijk Gebied en Industrieterrein van Provinciaal Belang.

 24. 27

  In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie een bouwambassadeur aanstelt om de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland aan te jagen. Per 1 oktober 2020 is Lex Brans aangesteld als Bouwambassadeur en in een rapportage deelt hij na het tweede jaar zijn bevindingen en adviezen om de komende jaren door te pakken op de woningbouwopgave.

 25. 28

  De provincie Noord-Holland stimuleert gesponsorde evenementen om te verduurzamen, bijvoorbeeld op het gebied van (her)gebruik van grondstoffen, voedselverspilling, energiebesparing, vervoersstromen, impact op natuur, gezondheid en (verbetering van) dierenwelzijn. Bij sommige evenementen spelen dieren een rol, bijvoorbeeld bij de Landbouwshow Opmeer. Op verzoek van PS rapporteren deze evenementen jaarlijks over de maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren.

 26. 29

 27. 30

 28. 31

 29. 32

 30. 35

  Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie 153 Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer, het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om binnen provinciale mogelijkheden aandacht te vragen voor oplossingen voor dit probleem.
  Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

 31. 36

  Op 14 januari 2019 heeft PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader lag de programmering van subsidie-evaluaties voor 2023 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten.

 32. 37

  In 2050 wil de provincie klimaatneutraal zijn en moet de economie circulair zijn. Om deze doelen te halen moeten we onder andere af van het aardgas en op zoek naar alternatieve warmtebronnen. Een van de belangrijkste alternatieve warmtebronnen is aardwarmte. Gezien de beperkte kennis van de aardwarmtepotentie in de ondergrond in de MRA, stellen Gedeputeerde Staten een subsidieregeling vast voor gebiedsgericht seismisch onderzoek in de MRA.

 33. 38

  Gedeputeerde Staten stellen een subsidieregeling open voor aanvragen in het thema eren en herdenken. De uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022 wordt gewijzigd en wordt voor 2023 opengesteld met een plafond van 80.000 Euro.

 34. 39

  Tussen 2017 en nu is er in Noord-Holland 33,32 hectare aan bos in Natura 2000-gebieden gekapt. Voor deze kap geldt vanuit de Bossenstrategie een compensatieplicht. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling voor het aanplanten van 34 hectare compensatiebos opengesteld. Provinciale Staten ontvangen een brief met informatie over deze regeling, de voortgang van de Bossenstrategie en de invulling van Motie 68-2019, met het voorstel deze als afgehandeld te beschouwen.

 35. 40

  De provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem gemandateerd aan de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Jaarlijks worden in de uitvoeringsprogramma’s beschreven welke activiteiten door de omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd en vastgelegd welke financiële afspraken daarover zijn gemaakt.

 36. 41

 37. 42

  Er gebeuren te veel ongelukken in het verkeer. De provincie wil dat elke verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. De provincie draagt hier onder andere aan bij door weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat met name schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een groter risico lopen in het verkeer. Daarom geeft de provincie subsidie aan projecten die specifiek voor deze doelgroepen educatie aanbieden. Subsidie voor verkeerseducatie kan worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die het programma Doortrappen willen uitrollen.

 38. 43

  Voor statenleden: Zie ingekomen stukken met NAW voor bijlagen.

 39. 45

 40. 46

  De Randstedelijke Rekenkamer heeft de praktijk van de Wob bij de provincie Noord-Holland onderzocht en heeft hierover een Nota van bevindingen opgesteld. Op verzoek van Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten hierop een reactie opgesteld en aan Provinciale Staten toegestuurd.

 41. 47

  Van 14 t/m 16 juli 2022 brachten de commissaris van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia. Doel van het bezoek was de basis te leggen voor interregionale samenwerking zoals ook in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale doelstelling is vastgelegd. Het verslag van het werkbezoek, inclusief een overzicht van de gemaakte afspraken, wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

 42. 48

  In augustus 2022 is Vogelasiel de Paddenstoel in Den Helder gesloten. De dieren en vogels uit deze wildopvang zijn vervolgens verplaatst naar Wildopvang De Bonte Piet. In motie 172-2022 zijn Gedeputeerde Staten gevraagd om éénmalig een bedrag tot € 10.000 vrij te maken ter ondersteuning van Wildopvang de Bonte Piet. Op deze manier kan de wildopvang in de regio Den Helder gecontinueerd worden. Ter invulling van Motie 172-2022 is er daarom door Gedeputeerde Staten € 10.000 beschikbaar gesteld voor een incidentele subsidie.

 43. 49

  In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Gemeenten kunnen het advies van de commissie gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, en het voorkomen van uitbreidingen die een potentieel negatief effect hebben op de detailhandelsstructuur. Daarnaast vervullen de commissies een rol op het gebied van kennisdeling. De commissies leggen hun activiteiten vast in een jaarverslag.

 44. 50

  Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de stand van zaken instrumentarium Arbeidsmarkt & Onderwijs, waaronder de voortgang van de agenda van de Werkambassadeur. De werkambassadeur besteedt met name aandacht aan het versterken en inzetten van de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit.
  Gedeputeerde Staten hebben ook kennisgenomen van de voorbereiding van een UVR campusontwikkeling, de arbeidsmarktmonitor 2022 en de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO). De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er op basis van de huidig begrote investeringen in duurzaamheid en
  energietransitie er jaarlijks maximaal 12.000 VTE nodig zijn in geheel Noord-Holland. De studie raamt het potentiële extra arbeidsaanbod op 18 duizend werknemers.

 45. 51

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie circulaire ketensamenwerking Noord-Holland 2022 met een subsidieplafond en de openstelling voor 2023 vast. Met deze regeling kunnen Noord-Hollandse bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen een subsidie ontvangen voor het opzetten van ketensamenwerking om een circulair product of dienst te kunnen aanbieden. De provincie stimuleert bedrijven om samen te werken om grondstofketens te sluiten, omdat samenwerking binnen en/of tussen product- en materiaalketens essentieel is voor efficiënter en dus minder grondstofgebruik.

 46. 52

 47. 53

  Op 18 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten een verzoek ontvangen om advies uit te brengen over een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie over “Grijs- en regenwatersystemen”. Om aanjager te worden van innovatie op het gebied van drinkwaterbesparing wordt een voorstel gedaan voor een opdracht van Provinciale Staten die bestaat uit 7 punten.

 48. 54

  De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose). Op basis hiervan kan zo nodig worden bijgestuurd.

 49. 55

  PS hebben verzocht bij andere provincies na te gaan of er op het niveau van de cultuurregio's ruimte wordt gemaakt voor de inbreng van makers bij het beleid. Zeven provincies betrekken makers bij het cultuurbeleid en negen provincies betrekken makers bij regionale cultuurprofielen. In Noord-Holland zijn cultuurmakers betrokken bij het MRA Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed “Meer dan de delen” 2019-2024 en in Noord-Holland Noord is overleg gevoerd met culturele instellingen met betrekking tot het regionaal cultuurprofiel ”Zee aan ruimte, land vol cultuur”.

 50. 56

  Alliander heeft haar aandeelhouders, waaronder de provincie Noord-Holland, een brief gestuurd over afspraken die zijn gemaakt met de Staat over een mogelijke toekomstige participatie van de Staat in Alliander. Deze afspraken worden binnenkort aan de aandeelhouders voorgelegd voor het verlenen van goedkeuring. GS sturen deze brief ter informatie door naar PS.

 51. 57

  GS hebben besloten om de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland te wijzigen. Daarnaast hebben GS besloten om het onderdeel ‘voorbereiding voor het oprichten van een LAG (Lokale Actiegroep) en het ontwikkelen van een LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie)’ van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland open te stellen.

 52. 58

  De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in Noord-Holland: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd met de resultaten van het openbaar vervoer in deze gebieden, zoals het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het OV. Het jaarverslag 2021 is te downloaden op de website van de provincie Noord-Holland.

 53. 59

  De gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen aan de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en woningbouwopgave in de regio. Voor de volgende fase van dit project gaan de partijen een overeenkomst met elkaar aan waarin afspraken over de aanpak, financiering en organisatie worden vastgelegd.

 54. 60

  PS hanteren sinds 2008 een geheimhoudingenlijst die maandelijks terugkomt op de (openbare) PS agenda. Op deze lijst staan alle documenten die door GS onder geheimhouding overgelegd zijn aan PS en waarvan PS de geheimhouding hebben bekrachtigd. Omdat aan het eind van dit jaar de geheimhouding van enkele documenten zou komen te vervallen zijn alle geheime documenten opnieuw getoetst en is de lijst geactualiseerd.

 55. 61

 56. 62

  In de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 is opgenomen dat de provincie een circulair ambassadeur aanstelt voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. De circulair ambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het gebied van circulaire economie richting het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De ambassadeur inspireert, stimuleert en ondersteunt ondernemers in Noord-Holland om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Gedeputeerde Staten stellen de heer Leon van Ast aan als circulair ambassadeur van de provincie Noord-Holland voor de periode van 1 december 2022 tot en met 1 december 2024.

 57. 63

 58. 65

 59. 66