Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Interim-Statencommissie

maandag 26 juni 2023

13:15 - 17:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Michel Klein
Toelichting

Dit is het vervolg van de interim commissievergadering van 19 juni 2023
De vergadering is openbaar, dus toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken bij de diverse B-agendapunten. Wilt u inspreken bij het inspreekhalfuur voor onderwerpen die niet op deze agenda of die van 19 juni staan? Dat kan alleen op 19 juni. Meldt u zich voor het inspreken uiterlijk 16 juni vóór 15.00 uur aan bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl
Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 11
  heropening Interim-Statencommissie van 19 juni 2023 - 13:15
 2. 12
  B-agenda Omgevingsdiensten: VTH brief (13 juni in GS) - 13:20
 3. 12.a.1

  Reden voor agendering interim-commissie:
  Het college van Gedeputeerde Staten informeerde tweemaandelijks in de week voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. Deze VTH brief stuurde GS op 13 juni. Vanwege de actualiteitswaarde van de opgenomen informatie wordt voorgesteld de brief in de interim-commissie van 26 juni te bespreken op de B-agenda.


  Behandelvoorstel:
  De VTH brief met commissie en gedeputeerde bespreken.

 4. 12.a.2

  Reden voor agendering Interim-commissie:
  Op verzoek van het Presidium is het rapport toegevoegd aan dit agendapunt. 


  Toelichting: 
  GS informeren PS over het OvV-rapport Industrie en omwonenden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe industriële emissies door industrie en overheid worden beheerst en hoe omwonenden worden beschermd tegen de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Op basis hiervan heeft de OvV enkele aanbevelingen geformuleerd aan de bij het stelsel betrokken partijen.
  De brief van GS van 19 april jl. was opgenomen op de ingekomen stukken van April 2023.

 5. 13
  B-agenda Mobiliteit
 6. 13.a

  Reden voor agendering interim-commissie: 
  Op verzoek van GS die aangeven dat het van groot belang is dat er snel actie wordt ondernomen, zodat een verdere verschraling van het OV wordt vermeden. 


  Behandelvoorstel:
  U kunt de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken. 


  Toelichting:
  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over het eindresultaat van de Urgentieconferentie van het bestuurlijk Nationaal OV Beraad en de gevolgen hiervan voor de Noord-Hollandse OV-concessies.

 7. 14
  B-agenda Ruimte
 8. 14.a

  Reden voor agendering interim-commissie: 
  de procedure in gang kunnen zetten. 


  Behandelvoorstel:
  U kunt de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken. GS vernemen graag de visie van de commissie op het voornemen van GS om medewerking te verlenen aan te verlenen aan de realisatie van tijdelijke woonunits door middel van een ontheffing van de instructieregels van het werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland.


  Toelichting:
  De gemeente Oostzaan heeft een ontheffingsverzoek ingediend voor het plaatsen van 21 woonunits in NNN voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. GS staan positief tegenover dit verzoek, maar willen nader onderzoeken of en op welke wijze ontheffing van de instructieregels NNN kan worden verleend. GS leggen hiertoe het ontheffingsverzoek voor aan PS.

 9. 15
  B-agenda Bestuur
 10. 15.a

  Reden agendering interim-commissie:
  In 2021 heeft de toenmalige commissie EFB aangegeven de Kaderbrief van het IPO (als opmaat naar de begroting) te willen bespreken. Met bespreking van de IPO Kaderbrief tijdens de interim-commissie kunnen aandachtspunten tijdig worden meegenomen naar de bestuurlijke vergadering.

  Behandelvoorstel:
  In commissieverband nagaan of er eventuele aandachtspunten te formuleren zijn over de Kaderbrief welke kunnen worden meegegeven aan de AV-leden IPO en gedeputeerde Stigter welke lid is van het IPO bestuur.

  Toelichting:
  GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg op 31 mei 2023 en de IPO kaderbrief en informeren PS over de IPO kaderbrief.

  De IPO Kaderbrief maakt onderdeel uit van de vergaderbundel van de AV IPO op 27 juni a.s. welke is opgenomen bij de ingekomen stukken van juni 2023.

 11. 16
  Sluiting