Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Interim-Statencommissie

maandag 15 mei 2023

13:15 - 17:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Nicole van der Waart
Toelichting

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd op de A- of B-agenda.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: nlg@noord-holland.nl
Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3
  A-agenda MRA - 13:15
 4. 3.a

  Reden voor agendering:
  De deadline voor het indienen van de wensen en opvattingen over de voortgangsnota MRW is vrijdag 9 juni 2023


  toelichting:
  Op 4 april 2023 ontving de provincie Noord-Holland de Voortgangsnota 2022 van de MRA, met het verzoek om terzake wensen en opvattingen te formuleren en die uiterlijk 9 juni 2023 aan de MRA te doen toekomen.


  Behandelvoorstel: Adviseren aan PS over de voordracht voortgangsnota MRA. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 30 mei 2023.

 5. 4
  A-agenda PS-zaken
 6. 4.a

  Reden voor agendering: Provinciale Staten worden verzocht uiterlijk 22 juni 2023 hun zienswijze aan de
  directeur/bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer bekend te maken.


  Voorstel voor behandeling:
  Adviseren aan PS of u al dan niet een zienswijze wilt indienen op de conceptbegroting van de Randstedelijke Rekenkamer 2023
  De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 30 mei 2023.


  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer opgericht bij gemeenschappelijke regeling door Provinciale Staten van de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland heeft de begroting 2023 opgesteld. Onder verwijzing naar artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over deze conceptbegroting 2024 uitbrengen. In de beleidsbegroting is één programma opgenomen. Dit betreft een globaal onderzoeksprogramma waarin nog geen concrete onderzoeken worden genoemd.
  In de 1e begrotingswijziging 2024 zal de Randstedelijke Rekenkamer een concreet onderzoeksprogramma opnemen. In de Financiële begroting is de uiteenzetting van de
  financiële positie en de meerjarenraming opgenomen.
  De in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer genoemde jaarstukken 2022 (tkn) en de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2023 (tkn) staan op de ingekomen stukkenlijst van PS van maart 2023 onder punt 6.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht van de begroting 2024 van de Randstedelijke Rekenkamer. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 30 mei 2023.

 7. 5
  A-agenda Water - 14:00
 8. 5.a

  Reden voor agendering commissie 15-05-2023:
  Provinciale Staten hebben als deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
  een kaderstellende en toezichthoudende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kan PS zienswijzen kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpbegroting 2024, zoals deze aan het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds worden aangeboden. Het Algemeen Bestuur stelt deze vast in haar vergadering van 7 juli a.s.


  Toelichting:
  Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht van de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 van het Waddenfonds. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 30 mei 2023.

 9. 6
  A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
 10. 6.a.1

  Reden voor agendering commissie 15-05-2023:
  Regelmatig is in PS gevraagd om de vergunningverlening om te komen tot groen staal te versnellen. Op 21 maart jl. is met een GS besluit de procedure gestart om te komen tot een projectbesluit HeraCless voor de eerste fase van verduurzaming naar Groen Staal. GS vraagt PS om te besluiten tot een van toepassing verklaring van de Provinciale Coördinatieregeling op het project HeraCless om zo een terugvaloptie te creëren voor het geval de invoeringsdatum van de Omgevingswet toch mocht wijzigen. GS Verzoekt de Statenvoordracht in de eerstvolgende commissie te agenderen. Dit is de commissie van 15 mei.


  GS lichten in de brief Start procedure projectbesluit HeraCless-Groen Staal van 21 maart jl. toe hoe uitvoering is gegeven aan de moties M23-2022 "motie zicht op verbetering leefomgeving", M170-2022 "Motie haalbaarheid planning Groen staal CO2" en M14-2023 "vergunningverlening Groen Staal snelheid geboden". De commissie wordt gevraagd of moties als afgedaan kunnen worden beschouwd.


  Behandelvoorstel:
  Bespreken met de commissieleden en de gedeputeerde.  Besluiten over doorgeleiding van de Voordracht PCR en de afdoening van de moties naar PS van 30 mei a.s..

 11. 7
  B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu) - 16:15
 12. 7.a

  Reden voor agendering commissie 15-05-2023:
  Het college van Gedeputeerde Staten informeerde tweemaandelijks in de week voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. Deze VTH brief stuurde GS op 11 april jl. Vanwege de actualiteitswaarde van de opgenomen informatie wordt voorgesteld de brief in de interim-commissie van 15 mei te bespreken op de B-agenda.
  Behandelvoorstel:
  De VTH brief met commissie en gedeputeerde bespreken.

 13. 8
  Sluiting