Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid

maandag 23 januari 2023

19:15 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Miriam van Meerten-Kok
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 20 januari 2023) bij commissieadviseur Mariƫtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing halfjaarlijkse actualisatie iMPI (18.15-19.00 uur)
 2. 1
  Opening en mededelingen - 19:15
 3. 2.a

 4. 3

  1 inspreker:
  De afzender van de ingekomen mail over de Veiligheid Westfrisiaweg N307 (ag.p. 10h) zal ter aanvulling komen inspreken op persoonlijke titel.

 5. 4
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
 6. 5
  A-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 7. 5.a

  Voorstel voor behandeling:
  De commissie kan het eindrapport en de aanbevelingen met elkaar en gedeputeerde bespreken om vervolgens PS te adviseren over de voordracht en het ontwerp-besluit.
  De voordracht met ontwerp-besluit zal worden geagendeerd voor de Statenvergadering van 6 februari 2023.


  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft een provincie-vergelijkend onderzoek gedaan over het onderwerp Fietsbeleid. Voor de provincie Noord-Holland heeft dit geresulteerd in bijgaand eindrapport waarin de Randstedelijke Rekenkamer diverse aanbevelingen doet. Deze aanbevelingen zijn in de Statenvoordracht en het ontwerp-besluit opgenomen.

 8. 6
  B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 9. 6.a

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen de brief met elkaar en de gedeputeerde bespreken.


  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer voor 3 concessies: Haarlem-IJmond 2017-2027, Noord-Holland Noord 2018-2028 en Gooi en Vechtstreek 2021-2030. Om het OV-aanbod op peil te houden hebben de provincie en Connexxion/Transdev afspraken gemaakt over aanpassing van de concessies en worden financieringsovereenkomsten met Connexxion/Transdev en ING aangegaan voor de financiering van zero emissie bussen en materieel. De maatregelen beogen het tekort aan reizigersopbrengsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en de OV-concessies toekomstbestendig te maken.

 10. 6.b

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De stukken zijn ter kennisname (C-agenda) aangeboden aan de commissie RWK (commissie M&B is de leidende commissie).


  Toelichting:
  In het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) 2022 hebben Rijk en Regio afspraken gemaakt over woningbouw en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op het gebied van bereikbaarheid.

 11. 8
  Sluiting
 12. 9
  C-agenda Algemeen
 13. 9.a

 14. 9.b

 15. 10
  C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 16. 10.a

  De gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen aan de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en woningbouwopgave in de regio. Voor de volgende fase van dit project gaan de partijen een overeenkomst met elkaar aan waarin afspraken over de aanpak, financiering en organisatie worden vastgelegd.

 17. 10.b

  De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in Noord-Holland: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd met de resultaten van het openbaar vervoer in deze gebieden, zoals het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het OV. Het jaarverslag 2021 is te downloaden op de website van de provincie Noord-Holland.

 18. 10.c

  Er gebeuren te veel ongelukken in het verkeer. De provincie wil dat elke verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. De provincie draagt hier onder andere aan bij door weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat met name schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een groter risico lopen in het verkeer. Daarom geeft de provincie subsidie aan projecten die specifiek voor deze doelgroepen educatie aanbieden. Subsidie voor verkeerseducatie kan worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die het programma Doortrappen willen uitrollen.

 19. 10.d

  De overheden die gezamenlijk werken aan het project Verbinding A8-A9 gaan de samenwerkingsovereenkomst over het project verlengen, tot 31 december 2026. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad ondertekenen de wijzigingsovereenkomst nog dit jaar, om te voorkomen dat de overeenkomst op 31 december 2022 verloopt. De overige partners (gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest) leggen het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst eerst voor aan hun gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad zullen zij met
  terugwerkende kracht ondertekenen.

 20. 10.f

 21. 10.g

  Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets (ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten waaraan wordt gewerkt en/of die een bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden relevante actuele ontwikkelingen geschetst en wordt teruggeblikt op de in de afgelopen jaren behaalde resultaten.

 22. 10.h

 23. 10.i

 24. 11
  C-agenda Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens
 25. 11.a

 26. 12
  C-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)