Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid

maandag 20 februari 2023

18:15 - 22:25
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Miriam van Meerten-Kok
Toelichting

DEZE CIE.VERGADERING HEEFT EEN UITLOOP OP 23 FEBRUARI
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot vrijdag 17 februari  15.00 uur bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 5 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 18:15
 2. 2

 3. 2.a
  Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
 4. 3
  Afscheid duo-commissieleden - 18:20
 5. 4
  Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren - 18:30
 6. 5
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
 7. 6
  A-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 8. 6.a

  Voorstel voor behandeling:
  Met elkaar en gedeputeerde de actualisering van het iMPI bespreken en PS over de voordracht adviseren. Deze zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 6 maart 2023.

  Toelichting:
  Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030, dat in november 2022 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang vragen wij PS in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van een aantal investeringsprojecten en de bijbehorende kredietaanvragen en meerdere kredietverhogingen op te nemen in de voordracht Eerste Begrotingswijziging 2023.

 9. 7
  A-agenda Algemeen
 10. 7.a

  Voorstel voor behandeling:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.
  De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen. De besluiten die betrekking hebben op de vakgebieden van de commissies NLG en M&B worden in die commissies besproken.

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

 11. 8
  B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 12. 8.a

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande brief en het iNHi rapport bespreken ten behoeve van te maken keuzes na de verkiezingen van 15 maart a.s. Net als bij de technische briefing voor de iNHI op 31 oktober 2022 zijn de commissies NLG en RWK hierbij uitgenodigd.

  Toelichting:
  De provincie heeft van haar wegen (645 km) en het grootste deel van haar fietspaden (384 km) in beeld gebracht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur. Dit inzicht helpt de volgende coalitie om te bepalen in welke wegen zij het eerst wil investeren middels de investeringsstrategie voor de Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi). De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.

 13. 8.b

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde de werkagenda bespreken. Eventuele input kan door gedeputeerde worden meegenomen naar het PVVB om daar met elkaar te bespreken en vervolgens weer
  gezamenlijk te kijken naar toevoegingen aan de agenda.

  Toelichting:
  Samen met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is een Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) opgesteld. In deze agenda, ook wel ‘Werkagenda Mobiliteit’ genoemd, staan maatregelen om de mobiliteit in deze regio de komende tijd aan te pakken. Hiervoor wordt het restbudget van het programma ‘De Kop Werkt!’ ingezet. Met deze Werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het perspectief mobiliteit, dat op 13 september 2021 is vastgesteld in Provinciale Staten. De Regionale Agenda Mobiliteit dient om focus aan te brengen in de gezamenlijke inzet op het gebied van mobiliteit en kan gebuikt worden als discussiestuk met achterbannen.

 14. 8.c
  Publieke ambitie OV (brief volgt) - 21:15
 15. 8.d
  4 Afdoeningsvoorstellen moties - 21:35
 16. 8.d.1

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen bijgaande brief met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie wordt specifiek gevraagd of de motie als afgedaan kan worden beschouwd.

  Toelichting:
  Het pontje bij Ilpendam is een belangrijke fietsverbinding in Waterland. De provincie, de gemeenten Waterland en Landsmeer en de Vervoerregio Amsterdam betalen tot uiterlijk 2026 de exploitatie van de pont. In de tussentijd onderzoeken zij de mogelijkheden en wenselijkheid van een vaste verbinding voor fietsers en voetgangers.

 17. 8.d.2

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen de brief met bijlage met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie wordt specifiek gevraagd of de motie als afgedaan kan worden beschouwd.

  Toelichting
  Op 17 mei 2021 is de Focus Smart Mobility 2022-2025 door Provinciale Staten vastgesteld. De Stand van Zaken 2022 Uitvoering Focus Smart Mobility 2022-2025 geeft inzicht in de opzet en inrichting van de Focus en licht de eerste project- en processtappen toe. Daarnaast wordt de Motie “Inclusievere communicatie deelmobiliteit” (M173-2021) afgedaan en worden de toezeggingen aan PS behandeld.

 18. 8.d.3

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen bijgaande brief met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie wordt specifiek gevraagd of de motie als afgedaan kan worden beschouwd.

  Toelichting:
  In mei 2022 heeft PS de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 vastgesteld. In deze brief informeert het college PS over de eerste voortgang van de actieagenda. Daarnaast informeert het college PS over de voortgang van de motie M68-2022 (Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking).

 19. 8.d.4

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen bijgaande brief met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie wordt specifiek gevraagd of de motie als afgedaan kan worden beschouwd.

  Toelichting:
  Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om er bij het kabinet op aan te dringen de BTW op OV kaartjes af te schaffen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan de motie.

 20. 9
  Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart)
 21. 10
  SCHORSING (vervolg op uitloopavond 23 februari 2023)
 22. 11
  C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 23. 11.a

  GS sturen minister Harbers een brief waarin vertrouwen wordt gevraagd in een intensieve samenwerking tussen provincie en Rijkswaterstaat om de infrastructurele knelpunten nu en in de toekomst samen aan te pakken.

 24. 11.b

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in 2023 14 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de fiets in Noord-Holland een impuls geven. Ook delen Gedeputeerde Staten de Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2022 met Provinciale Staten. Daarin is beschreven wat de provincie in 2022 op het gebied van verkeersveiligheid heeft ondernomen, en wordt een vooruitblik geboden op 2023.

 25. 11.c

  Buurtbusprojecten zijn onderdeel van het openbaar vervoer in Noord-Holland. Ze bedienen met name de kleinere kernen in de provincie. Ze zorgen er zo voor dat meer mensen toegang hebben tot het openbaar vervoer, en daardoor meer mee kunnen doen aan de maatschappij. De provincie is blij met de vele buurtbusprojecten, en wil deze projecten ook in 2023 weer graag blijven ondersteunen met subsidie.

 26. 11.d

  Achttien buurtbussen dienen vervangen te worden. Connexxion heeft een offerte uitgebracht om deze vervanging te verzorgen. Het voorstel is om dieselbussen aan te schaffen, omdat zero emissie bussen die ook aan de toegankelijkheidseisen voldoen nog niet beschikbaar zijn.

 27. 11.f

 28. 11.g
  C-stuk: Advies ICOMOS aan UNESCO over Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 (brief volgt)
 29. 12
  C-agenda Algemeen
 30. 12.a