Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid

maandag 31 oktober 2022

19:15 - 22:25

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Miriam van Meerten-Kok
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 28 oktober 2022) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Voorstel voor behandeling:
  Met elkaar en gedeputeerde het iMPI bespreken en PS over de voordracht adviseren. Deze zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 14 november 2022.

  Toelichting:
  Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 geeft inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen en de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering.

 2. Voorstel voor behandeling:
  Agendapunten 5.a (voordracht begroting) en 5.a.1 (memorie van antwoord) worden gevoegd behandeld.
  U kunt de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken. Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de begroting (en het memorie van antwoord en auditopvolging) die betrekking hebben op deze commissie. Deze voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 14 november 2022.

  Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
  In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

 3. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

 4. Voorstel voor behandeling:
  U kunt de stukken eventueel met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie wordt specifiek gevraagd of motie M4-2022 met bijgaande brief als afgedaan kan worden beschouwd.

  Toelichting:
  Naar aanleiding van een aangenomen motie (M4-2022) in Provinciale Staten (PS) hebben Gedeputeerde Staten overleg gehad met Rover en de Fietsersbond over de modal shift van auto naar openbaar vervoer en fiets. De motie werd aangenomen bij de behandeling van het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 in PS op 31 januari 2022. Op 1 juli 2022 is het landschapsplan door OCW aangeboden aan UNESCO.

 5. De provincie Noord-Holland heeft op 4 verschillende locaties bushaltes voorzien van sedum-dakbedekking. Met de vergroening van deze bushaltes wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de biodiversiteit. Uit deze proef is gebleken dat sedum-dakbedekking in de bebouwde omgeving een positief effect heeft op de biodiversiteit en in mindere mate ook op fijnstof, CO2, geluid en de waterhuishouding. In het buitengebied en langs de kust is het effect minder of slaat het sedum niet aan.

 6. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben de internationale connectiviteitsbehoefte van de Metropoolregio per trein en vliegtuig in kaart laten brengen en laten analyseren in hoeverre het aansluit bij het aanbod.

 7. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Cluster Energie Strategie van het Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022. De CES NZKG geeft een overzicht van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig zijn om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen, Tevens maakt het inzichtelijk welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de verduurzaming van de industrie. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied over de CES NZKG 2022 zal deze worden aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Op pagina 4 van de brief staat per abuis de verkeerde datum als het gaat om de RWK commissie waarin de technische toelichting plaatsvindt.
  De technische toelichting op de CES vindt plaats in de commissie RWK van 28 november.

 8. Toelichting:
  Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.