Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid

donderdag 1 december 2022

19:30 - 22:20
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Miriam van Meerten-Kok
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 30 november 2022) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing duurzame infrastructuur (18.30-19.15 uur)
 2. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 3. 2.a

 4. 3
  Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren - 19:35
 5. 4
  A-agenda Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens
 6. 4.a

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen de voordracht met elkaar en gedeputeerde bespreken en de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS.
  De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 19 december 2022.

  Toelichting:
  Het College van GS heeft de concept Nota Zeehavens Noord-Holland vastgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten ter besluitvorming. In deze nota wordt de gewenste ontwikkelrichting voor de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied en de zeehaven van Den Helder beschreven. Het dient als vertrekpunt voor de provinciale inzet in samenwerkingsverbanden zoals NOVEX-NZKG en de Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder de komende jaren.

 7. 5
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
 8. 6
  A-agenda Algemeen
 9. 6.a

  Voorstel voor behandeling:
  Aan de commissie wordt gevraagd om over de onderdelen van de begrotingswijziging die betrekking hebben op de commissie M&B te adviseren aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 19 december 2022. Het verslag van de commissiebespreking zal aan de PS-stukken worden toegevoegd.

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 op basis van de huidige verwachtingen.

 10. 7
  B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 11. 7.a

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen de brief met elkaar en de gedeputeerde bespreken.

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer voor 3 concessies: Haarlem-IJmond 2017-2027, Noord-Holland Noord 2018-2028 en Gooi en Vechtstreek 2021-2030. Om het OV-aanbod op peil te houden hebben de provincie en Connexxion/Transdev afspraken gemaakt over aanpassing van de concessies en worden financieringsovereenkomsten met Connexxion/Transdev en ING aangegaan voor de financiering van zero emissie bussen en materieel. De maatregelen beogen het tekort aan reizigersopbrengsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en de OV-concessies toekomstbestendig te maken.

 12. 8

 13. 9
  Sluiting
 14. 10
  C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
 15. 10.a

  Waterstof is een essentiële energiedrager voor de toekomst. Noord-Holland is uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol in de waterstoftransitie te spelen. Voor de industrie en voor voertuigen die niet batterij-elektrisch kunnen rijden is waterstof een belangrijke oplossing. Met het Noord-Hollands convenant waterstof in zware mobiliteit wordt toegewerkt naar een basisnetwerk van 8 waterstofvulpunten voor zware mobiliteit in Noord-Holland. Door het convenant worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en de ontwikkeling van de tankstations en gebruik van waterstofvoertuigen gestimuleerd.

 16. 10.b

 17. 10.c

  Het openbaar vervoer is voor iedereen. Ook reizigers met een beperking moeten er zelfstandig gebruik van kunnen maken. De provincie is opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in een groot deel van Noord-Holland. Samen met het ministerie van IenW, andere decentrale overheden, de OV-bedrijven en ProRail wordt een bestuursakkoord aangegaan en ondertekend, waarin afspraken zijn vastgelegd over het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

 18. 10.d

  Eind 2021 hebben GS een reservering aan OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid uit het OV-fonds toegekend onder voorwaarde dat eind 2022 een definitieve subsidieaanvraag zou worden ingediend. Pas in 2023 wordt meer duidelijk over het voorlopig ontwerp, de bijbehorende business case en het dekkingstekort van de gekozen voorkeursvariant. Daarom wordt de gemeente Haarlem meer tijd gegund om de definitieve aanvraag in te kunnen dienen.

 19. 10.f

  Met centrale bediening van bruggen en sluizen stimuleert de provincie het vervoer over water en verbetert de doorstroming op de wegen. Op 31 augustus 2021 hebben GS besloten om in totaal 40 bruggen/sluizen aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard en de ambitie te handhaven om ook andere brugbeheerders mee te krijgen. Met de voorgangsrapportage is de stand van zaken van het programma centrale bediening bruggen/sluizen inzichtelijk gemaakt.

 20. 10.g

  Gedeputeerde Olthof heeft van 6 tot 13 september 2022 een werkbezoek afgelegd aan Californië rondom het onderwerp smart mobility. In het reisverslag wordt terugkoppeling gedaan over het programma en de opbrengsten van dit werkbezoek.

 21. 10.h

  De geluidsbelastingkaart 2021 geeft inzicht in hoeveel geluid provinciale wegen veroorzaken in de omgeving. Bij de berekening van de geluidsbelasting zijn bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, het wegdektype, en afschermende objecten meegenomen. Aan de hand van deze kaart komt er in 2024 een plan met maatregelen om geluidshinder te beperken. De geluidsbelastingkaart is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Meer informatie over bronnen in de omgeving die geluidsbelasting kunnen veroorzaken zijn te vinden op de geluidviewer (https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting).

 22. 10.i

  De provincie betreurt de forse afschaling die de NS vanaf 11 december 2022 wil maken in de dienstregeling. Hierover heeft de provincie, samen met de provincie Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam een brief aan de NS gestuurd. Noord-Holland voorziet grote nadelige gevolgen voor de reiziger in Noord-Holland, aangezien er in de spits en in het weekend flink minder treinen gaan rijden. De provincie wil in gesprek met alle OV-partijen om een oplossing te zoeken voor het personeelstekort in de OV-sector en over andere maatregelen waardoor er voldoende treinen en bussen blijven rijden.

 23. 10.j

  De adaptieve agenda mobiliteit Haarlemmermeer 2040 is een gezamenlijke agenda van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer om de bereikbaarheid te verbeteren tegen de achtergrond van gebiedsontwikkelingen. In de adaptieve agenda zijn de maatregelen uit de eerdere Netwerkstudie Haarlemmermeer nader beschreven en zijn de kosten geraamd. De maatregelen zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan de voorziene gebiedsontwikkelingen in Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-Vennep West, Cruquius-Zwaanshoek en Badhoevedorp. De maatregelen uit de gebiedsvisie Kruiswegcorridor zijn onderdeel van de adaptieve agenda. Drie projecten in de Kruiswegcorridor komen terug bij de actualisering van het iMPI.

 24. 10.k

  De Monitor OV-knooppunten 2021/2022 geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen, werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

 25. 10.l

 26. 10.m

  De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer, waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus. Daarom dienen zo veel mogelijk bushaltes toegankelijk te worden gemaakt. De provincie stelt hiervoor in 2023  € 500.000,- beschikbaar aan gemeenten. Met deze subsidieregeling kunnen er in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek ca. 25 haltes volledig toegankelijk worden gemaakt voor minder validen.

 27. 11
  C-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
 28. 11.a

 29. 11.b

  Van 29 augustus 2022 tot 21 november 2022 loopt er een openbare raadpleging van de Europese Commissie over de herziening van de regels in de EU slotverordening. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) maakt graag van de gelegenheid gebruik om een gezamenlijke BRS zienswijze in te dienen.

 30. 12
  C-agenda Algemeen
 31. 12.a

 32. 13
  C-agenda Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens
 33. 13.a

 34. 13.b