Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Landelijk gebied

maandag 9 oktober 2023

13:15 - 17:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.

De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 6 oktober 2023) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing en werkbezoek dynamisering/boskap Bergen aan Zee
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 3

  Inspreker: Joke Volkers: Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied

 5. 4
  A-agenda Algemeen
 6. 4.a.1

  Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Agendapunt 4.a.2. betreft de memorie van antwoord. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2024 hebben gesteld.

  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de begroting (en het memorie van antwoord) die betrekking hebben op deze commissie.

 7. 4.a.2
  Financiën: memorie van antwoord GS op technische vragen (publicatie 4 okt)
 8. 5
  B-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken) - 14:30
 9. 5.a

  Toelichting:
  De Fractie van de Partij voor de Dieren heeft een C naar B agenderingsverzoek ingediend voor de brief ''aankoop circa 1 5,5 ha cultuurgrond als beoogde ruilgrond.''
  De provincie koopt circa 15,5 ha bollengrond met het oog om deze percelen in te zetten als ruilgrond. Daardoor kunnen percelen in gebiedsprocessen in de binnenduinrand en die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen worden uitgeruild. Deze percelen worden derhalve niet als NNN begrensd.

  Voorstel voor behandeling:
  Bijgaande brief met bijlage kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.

 10. 5.b

  Toelichting:
  De Fractie van de BBB heeft een C naar B agenderingsverzoek ingediend voor de brief ''gewijzigd openstellingsbesluit subsidie natuur- en landschapsbeheer 2023.''
  De provincie geeft subsidie aan natuurbeheerders om natuur en landschapselementen (zoals bijvoorbeeld poelen en lanen) te onderhouden. Er is dit jaar meer subsidie aangevraagd dan we beschikbaar hebben gesteld. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de natuur behouden blijft of zelfs omhoog gaat en verhogen daarom het subsidieplafond zodat we alle verzoeken kunnen honoreren.

  Voorstel voor behandeling:
  Bijgaande brief met bijlage kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.

 11. 6
  Rondvraag gedeputeerde Kocken
 12. 7
  B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer) - 16:00
 13. 7.a

  Toelichting:
  Op 4 juli 2022 is motie 133-2022 aangenomen. Ter uitvoering van de motie hebben wij gesprekken georganiseerd met een aantal Noord-Hollandse supermarkten. De opbrengst van deze gesprekken nemen wij mee bij de provinciale invulling van de Uitvoeringagenda Voedselvisie 2023-2024.

  Voorstel voor behandeling:
  De commissie kan de bijgaande brief met afdoeningsvoorstel, met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt gevraagd of motie 133-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 14. 7.b

  Toelichting:
  Provinciale Staten hebben met motie M214-2022 het college van opgeroepen om het fieldlab bloembollen een impuls te geven. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

  Voorstel voor behandeling:
  De commissie kan de bijgaande brief met afdoeningsvoorstel, met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt gevraagd of motie 214-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 15. 7.c

  Toelichting:
  Provinciale Staten hebben met motie M205-2022 het college opgeroepen om de biologische landbouw hernieuwde aandacht te geven. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze motie.

  Voorstel voor behandeling:
  De commissie kan de bijgaande brief met afdoeningsvoorstel, met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt gevraagd of motie 205-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 16. 7.d

  Behandelvoorstel:
  Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPPL) komt maandelijks terug op de agenda.
  Gedeputeerde Beemsterboer zal mondeling de stand van zaken meedelen. De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG

 17. 8
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 18. 9
  Sluiting
 19. 10
  C-Agenda Natuur en Landschap
 20. 10.a

  GS stellen Natura 2000-beheerplannen vast voor de volgende gebieden in Laag Holland: “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske”,
  “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Eilandspolder”. In de nieuwe beheerplannen zijn de aanbevelingen van de evaluaties verwerkt en is beschreven op welke wijze aan de doelstellingen gewerkt gaat worden in de komende zes jaar. In de Nota van Antwoord wordt een reactie gegeven op de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-plannen.

 21. 10.c

 22. 10.d

  PS worden geïnformeerd over het Programma Natuurnetwerk 2024.

 23. 10.e

 24. 11
  C-Agenda Algemeen
 25. 11.a

  De Brede Basismonitor 2023 geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de derde versie van de Brede Basismonitor.

 26. 12
  C-Agenda Cultureel erfgoed
 27. 12.a

  De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die hun monument willen restaureren. De subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2023 worden gepubliceerd op de website van de provincie.

 28. 12.b