Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Landelijk gebied

maandag 11 september 2023

13:15 - 16:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Chris Vonk
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 8 september 2023) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 13:15
 2. 4
  A-agenda Algemeen - 13:45
 3. 4.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 2 oktober 2023.
  Elke commissie adviseert PS over de wijzigingen die betrekking hebben op de beleidsterreinen die onderdeel zijn van de betreffende commissie.

 4. 5
  B-agenda Natuur en Landschap - 14:20
 5. 5.a

  Voorstel voor behandeling:
  Forum voor Democratie heet een C naar B verzoek ingediend voor (86) Schoorlse Duinen - Eindconcept NDA Noord-Holland - 30 maart 2023. De Commissie wordt gevraagd specifiek deze concept-natuurdoelanalyse met de commissie en gedeputeerde te bespreken.


  Insprekers:
  Joke Volkers: Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied
  Henk Groenewegen op persoonlijke titel

 6. 5.b.1

  Toelichting:
  Op verzoek van de Partij van de Dieren staan 5b,1, 2 en 3 op de B-agenda. Ze zullen vanwege het onderwerp gevoegd worden behandeld.


  Voorstel voor behandeling:
  Bijgaande brieven met bijlagen kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.


  Insprekers:
  Renée Frensdorf op persoonlijke titel
  Max de Goede op persoonlijke titel

 7. 5.b.3

 8. 5.c

  Toelichting
  In het agendaverzoek van de Partij van de Dieren hebben ze aan de hand van de brief  'Natuur als Kans ''een korte vraag aan de commissie.


  Voorstel voor behandeling:
  Bijgaand voorstel kunt u kort met de commissie bespreken.

 9. 8
  Sluiting
 10. 9
  C-Agenda Landbouw en Visserij
 11. 9.a

 12. 9.b

  Het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP GLB) wordt gezamenlijk uitgevoerd door Rijk en provincies. Om dat te kunnen doen, is er een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant uitvoering NSP GLB 2023-2027’ en het ‘Aansturingsprotocol uitvoering NSP GLB 2023-2027’. GS hebben besloten deze documenten met het ministerie van LNV vast te stellen. Daarnaast hebben GS besloten om de beleidsregel verlagen subsidie NSP GLB vast te stellen.

 13. 9.c

  De provincie Noord-Holland zet zich in voor een transitie in de landbouw van gangbare naar regeneratieve landbouw. Agroforestry is een vorm van regeneratieve landbouw, waarbij bomen en struiken gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op één perceel. Om agroforestry uit te proberen binnen de omstandigheden van Noord-Holland en om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het concept, stelt de provincie Noord-Holland een eigen landbouwperceel in de gemeente Haarlemmermeer beschikbaar als experimenteerruimte voor agroforestry.

 14. 9.d

 15. 9.e

 16. 9.f

 17. 9.g

 18. 9.h

  GS hebben de ‘Open Call voor het indienen van lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER’ vastgesteld. In deze oproep wordt aan lokale actiegroepen gevraagd de lokale ontwikkelingsstrategie in te dienen ter beoordeling. Tevens is selectiecomité LEADER benoemd voor de beoordeling van de lokale ontwikkelingsstrategieën. LEADER is een subsidieprogramma gericht op brede plattelandsontwikkeling.

 19. 9.i

 20. 9.j

  GS hebben besloten de ‘Uitvoeringsregeling Europese landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027’ vast te stellen en deze regeling onder de reikwijdte van de ‘Beleidsregel verlagen subsidie GLB Noord-Holland’ te brengen.

 21. 9.k

  Per 1 maart tot 1 juni 2023 kan subsidie worden verstrekt in het kader van de Voedselvisie 2020-2023 voor projecten die bijdragen aan de doelen Regeneratieve Landbouw en/of Kringlooplandbouw gecombineerd met Korte Keten activiteiten.

 22. 9.l

 23. 9.l

 24. 9.l

  Vanwege de late voltooiing van de regelgeving voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027, werd de deadline voor het indienen van de opgave van beheersactiviteiten voor de agrarische collectieven voor het beheerjaar 2023 naar 1 juni 2023 verschoven.
  Door verdere vertraging wordt deze datum nu 30 juni. Deze datum is gebaseerd op de termijn die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het indienen van aanvragen voor andere GLB-regelingen (waaronder de eco-regeling) en het doen van de Gecombineerde Opgave. Provincies hebben de vrijheid om de indieningstermijn van de definitieve aanvraag voor ANLb (de voorlopige is in december 2022 reeds ingediend) in overleg met de agrarische collectieven aan te passen.

 25. 9.m

  Met de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024 worden verschillende projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen uit de Voedselvisie 2020-2030: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt een bedrag van ruim € 2.78 miljoen beschikbaar gesteld.

 26. 10
  C-Agenda Water en Bodem
 27. 10.a

  De beheerautoriteit Waddenzee werkt aan het bevorderen en versterken van de samenhang van natuur-, vis- en waterbeheer, met als doel de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. De beheerautoriteit doet dit in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en de drie Waddenprovincies.

 28. 10.b

  De Uitvoeringsregeling is gestart in 2021 en vanwege het succes wordt deze opnieuw opengesteld in 2023 met een aantal (technische) wijzigingen. Het subsidieplafond in 2023 is € 1.100.000.

 29. 10.c

  Het uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 is een uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied 2050. Deze Agenda is in 2020 door Rijk en regio vastgesteld.

 30. 10.d

  Bij de vergadering van Provinciale Staten van 30 mei 2023 is een motie vreemd ‘De “plastic soup” afremmen’ ingediend door D66. Het verzoek van de motie betreft een bijdrage voor een onderzoek naar de effecten van een de Great Bubble Barrier (GBB) in het Spaarne op de omgeving. De motie is aangehouden. Door de verantwoordelijk portefeuillehouder wordt in deze memo e.e.a. op een rij gezet alvorens verdere stappen ondernomen kunnen worden.

 31. 10.e

  De Kustvisie IJsselmeerkust is in samenwerking met de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hollands-Kroon opgesteld. Deze integrale visie moet ervoor zorgen dat gemeentelijke, provinciale en gezamenlijke belangen worden meegewogen bij alle ontwikkelingen in het Noord-Hollandse IJsselmeerkustgebied. De kustvisie is een gedeelde visie op een gezamenlijke toekomst.

 32. 10.f

 33. 10.g

 34. 10.h

 35. 10.i

  De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met PWN onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS in de bodem van duintuinen in Egmond en Zandvoort. Aanleiding voor het onderzoek is het fenomeen seaspray, dat gekoppeld wordt aan hogere gehalten aan PFAS in de bodem in de kuststrook. Met het onderzoek zijn, zoals verwacht, lichte verhogingen aan PFAS gemeten in grond en grondwater. Op basis van de resultaten zal gewasonderzoek in Egmond worden uitgevoerd, om uit te sluiten dat de gebruiker door het eten van gewassen uit de eigen moestuin te veel PFAS binnenkrijgt.

 36. 10.i

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland waarin afspraken worden gemaakt tussen de regionale partijen onderling (3 provincies en 6 waterschappen, de gemeente Rotterdam, Dunea en Oasen). Het betreft afspraken om de gezamenlijke ambitie van partijen in de zoetwaterregio West-Nederland te bekrachtigen, om in 2050 weerbaar te zijn tegen situaties van droogte zoals in de zomer van 2018. En om afspraken over rollen, verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van de strategie en maatregelen zoals opgenomen in deze bestuursovereenkomst vast te leggen.

 37. 10.j

  Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor het zwemseizoen 2023 worden 151 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2022 is de locatie Sloterstrand te Amsterdam van de lijst afgevoerd en de locatie Zwemsteiger Nieuwe Meer te Amsterdam aan de lijst toegevoegd.

 38. 10.k

  Partijen hebben op 3 juni 2021 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, de 'Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Markermeerdijken' (hierna: SOK). Deze overeenkomst bevat afspraken tussen de provincie en het hoogheemraadschap over de realisatie van meekoppelkansen in het kader van de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de versterking van de Markermeerdijken, de financiering hiervan, beheer en onderhoud en overige afspraken. In de loop van de tijd hebben zich sinds de inwerkingtreding van de SOK ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding zijn de afspraken in de SOK aan te vullen. Partijen wensen de gewijzigde en aanvullende afspraken over bovengenoemde meekoppelkansen vast te leggen met dit addendum I.

 39. 10.l

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens de primaire waterkering Monnickendam Zeedijk te versterken. Met dit besluit wordt in de verkenningsfase de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) gepubliceerd en ter inzage gelegd.

 40. 10.l

  In de periode 2016 t/m 2021 heeft Waternet subsidie ontvangen van Gedeputeerde Staten voor het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in de Amsterdamse waterleidingduinen. De kosten voor planvorming en -begeleiding, voorbereiding, toezicht en onvoorzien van de uit te voeren maatregelen zijn opgelopen. Doordat deze kosten echter één op één verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen besluiten GS in te stemmen met het vaststellingsverzoek van Waternet voor de PAS-subsidie.

 41. 11
  C-Agenda Natuur en Landschap
 42. 11.b

 43. 11.c

  Toelichting:
  In de vergadering van de Statencommissie van 19 juni 2023 van de provincie Noord-Holland, heeft de BBB verduidelijkende vragen aan PWN gesteld over de boskap Bergen. Met deze notitie beogen wij te verduidelijken wat de uitgangspunten zijn van de voorgenomen naaldbos-omvorming in het PWNbeheergebied bij Bergen aan Zee, en daarbij antwoord te geven op de gestelde vragen.  Vanwege een inspreker over dit onderwerp, wordt het document bijgevoegd bij het inspreekhalfuur van de commissie landelijk gebied op 11 september.

 44. 11.d

 45. 11.e

 46. 11.h

 47. 11.i

 48. 11.j

 49. 11.k

  Omdat de regelgeving voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 pas laat gereed was, is de reguliere datum van 15 december 2022 voor het indienen van de opgave van de beheersactiviteiten voor het beheerjaar 2023 voor de agrarische collectieven niet haalbaar. Daarom is het noodzakelijk de uiterste termijn hiervoor éénmalig op te schuiven. De onderhavige wijziging voorziet hierin. De datum van 1 juni houdt mede verband met de termijn die door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gegeven om aanvragen voor andere GLB-regelingen (waaronder de eco-regeling) in te dienen en de Gecombineerde Opgave te doen. Voorts wordt de citeertitel van de uitvoeringsregeling gewijzigd om misverstanden te voorkomen dat de regeling zou zijn beëindigd in 2021.

 50. 11.l

 51. 11.m

  Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een Natura 2000-beheerplan te bestaan. Na een evaluatie in 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de beheerplannen geactualiseerd voor de vier Natura 2000-gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”. In een Natura 2000-beheerplan staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen.

 52. 11.n

 53. 11.o

  Het college sluit een compensatieovereenkomst NNN met de initiatiefnemer van de herontwikkeling van het hotel, Het Nieuwe Strand Petten BV. De provincie en de initiatiefnemer zijn maatregelen overeengekomen, die ervoor zorgen dat de herontwikkeling van hotel Corfwater aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.

 54. 11.p

 55. 11.q

  Toelichting:
  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzenden de concept-natuurdoelanalyses uiterlijk op 1 april 2023 naar de Ecologische Autoriteit. Deze natuurdoelanalyses zijn opgesteld als verplichting vanuit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. De analyses geven inzicht in de status van de stikstofgevoelige doelen in Natura 2000-gebieden. Op globaal niveau worden maatregelen aangegeven om de natuur te verbeteren. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.


  Voorstel voor behandeling:
  Forum voor Democratie heet een C naar B verzoek ingediend voor (86) Schoorlse Duinen - Eindconcept NDA Noord-Holland - 30 maart 2023. De Commissie wordt gevraagd specifiek deze concept-natuurdoelanalyse met de commissie en gedeputeerde te bespreken.


  Insprekers:
  Joke Volkers: Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied

 56. 11.r

 57. 11.s

 58. 11.t

  Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2024 ter visie gelegd. Belanghebbenden, zoals de natuur- en agrarische collectieven en betrokkenen bij het (agrarisch) natuurbeheer in Noord-Holland hebben input kunnen leveren voor het Natuurbeheerplan.

 59. 11.u

 60. 11.v

 61. 11.w

  De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG wordt het Noord-Hollandse, integrale beleidskader voor het landelijk gebied. Het bevat een uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem, klimaat en het perspectief voor de landbouw. Deze opgaven staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vloeien voort uit Europese of mondiale verplichtingen. In aanvulling hierop bevat het PPLG ook een uitwerking van provinciale opgaven voor de thema’s landschap, erfgoed en recreatie. De integrale benadering in het PPLG geeft meer overzicht en duidelijkheid dan separate beleidsvisies. Beleidskeuzes en maatregelen dienen immers vaak meerdere opgaven tegelijkertijd.

 62. 11.x

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo. Noord-Holland maakt met dit besluit gevraagde informatie over de binnenduinrand Zuid-Kennemerland gedeeltelijk openbaar.

 63. 11.y

  Op 19 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in haar uitspraak het beroep van Stichting de Faunabescherming tegen de gedeeltelijke goedkeuring van het Faunabeheerplan algemene soorten 2017-2023 (dat gaat over de soorten knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai, ekster, houtduif, zwarte kraai, kauw, konijn en vos) gegrond verklaard. Samenvattend komt het erop neer dat de landelijke en provinciale vrijstellingen voor de genoemde soorten niet zonder nadere onderbouwing gebruikt mogen worden. Gedeputeerde Staten gaan een nieuwe beslissing op bezwaar nemen. Ook treden zij in overleg met het ministerie van LNV en belanghebbenden over de gevolgen van de uitspraak. De bestaande regelgeving over de tegemoetkoming schade is geldig en zal in de komende periode naar redelijkheid worden toegepast.

 64. 12
  C-Agenda Dierenwelzijn en Faunabeheer
 65. 12.a

 66. 12.b
  Dierenwelzijn: nieuwsbrief Raad voor Dierenaangelegenheden (C-agenda commissie Landelijk Gebied 11-09-2023)
 67. 12.d

 68. 12.e

 69. 12.f

  Het Faunabeheerplan Wildsoorten 2023-2029 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op 30 juni 2023 bij GS ter goedkeuring ingediend. Het plan behandelt de vijf in de Wet natuurbescherming (Wnb) benoemde wildsoorten. De Wnb verplicht dat jacht dient te geschieden overeenkomstig een door GS goedgekeurd faunabeheerplan. Het Rijk bepaalt of de jacht op de in de wet benoemde wildsoorten geopend wordt.

 70. 12.g

  In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om de opvang van wilde dieren te verbeteren. Daarnaast zijn de afgelopen jaren incidentele subsidies verstrekt om de wildopvangcentra te helpen. In een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van deze ondersteuning.

 71. 13
  C-Agenda Cultureel erfgoed
 72. 13.a

 73. 13.b

 74. 13.c

 75. 13.d

  De vier betrokken provincies hebben besloten om in het kader van een geharmoniseerd ruimtelijk beleid de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies uit te werken in gebiedsanalyses. Wat betreft Noord-Holland is gekozen is voor 5 samenhangende deelgebieden. De gebiedsanalyses Stelling van Amsterdam Zuid en Vechtstreek zijn opgesteld in samenwerking met de provincie Utrecht. Bij ontwikkelingen binnen de begrenzing van het Unesco Werelderfgoed moeten de gebiedsanalyses worden gebruikt ter beantwoording van de vraag of deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden zonder aantasting van de kernkwaliteiten van het werelderfgoed.

 76. 13.e

 77. 13.f

  De Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2023 is bedoeld voor eigenaren van provinciale monumenten, die onderhoud plegen aan hun monument. De subsidieregeling zal naar verwachting op 25 juli 2023 worden gepubliceerd op de website van de provincie.

 78. 13.g

 79. 14
  C-Agenda Algemeen
 80. 14.a

  In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juli 2023 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2023-2027 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.

 81. 14.b

  Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan
  uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.

 82. 14.c.1

 83. 14.c.2

 84. 14.c.3

 85. 14.c.4

 86. 14.c.5

 87. 14.c.6

 88. 14.d

 89. 14.e

  Na de AV van november 2022 is de concept Termijnagenda 2023 conform het advies van de MRA Raadtafel verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten. Met als doel om wensen en opvattingen op te halen, die in de Algemene Vergadering van 24 maart zijn besproken. In onderstaande notitie is een overzicht gegeven van alle ingekomen wensen en opvattingen zoals deze zijn besproken in de Algemene Vergadering van 24 maart 2023.

 90. 14.f